Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2001 z dne 28. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2001 z dne 28. 4. 2001

Kazalo

1947. Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije, stran 3436.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS-I, št. 17/91 in Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00) in 51. člena zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76, 21/78, 42/86, 5/90, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list RS, št. 10/91, Uradni list RS-I, št. 17/91 in Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 29/95 in 89/99) je Vlada Republike Slovenije na 22. seji dne 19. 4. 2001 sprejela
S K L E P
o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Zavod za ribištvo Ljubljana, ki je bil ustanovljen z odločbo Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS, št. 01-1021/8-60 z dne 30. 12. 1960 in je po sprejetju zakona o zavodih nadaljeval z delom kot javni zavod, se s tem sklepom preoblikuje v javni zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju: javni zavod).
Javni zavod je univerzalni pravni naslednik Zavoda za ribištvo Ljubljana.
Ustanovitelj javnega zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime javnega zavoda je: Zavod za ribištvo Slovenije.
Skrajšano ime javnega zavoda je: ZZRS.
Sestavni del imena javnega zavoda je znak (logotip), ki je v obliki kroga, znotraj katerega so simboli, ki ponazarjajo Triglav, ribo in vodo.
Ime javnega zavoda v angleškem jeziku: Fisheries Research Institute of Slovenia.
Sedež javnega zavoda je: Ljubljana, Župančičeva 9.
3. člen
Javni zavod ima žig v obliki kroga, ki ima znotraj oboda besedilo “Zavod za ribištvo Slovenije”, znotraj manjšega kroga pa emblem, ki ponazarja Triglav, ribo in vodo.
III. DEJAVNOST
4. člen
Dejavnosti zavoda v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) so:
B/5.010  Ribištvo
B/5.020  Ribogojstvo, ribiške storitve
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.120 Izdajanje časopisov
D/22.130  Izdajanje revij in druge periodike
G/52.230  Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
K/73.103  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kdnih dejavnosti
K/74.104  Podjetništvo in poslovno svetovanje
K/74.201  Geodetske, geološke, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, 
      kartiranje
K/74.204  Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
L/75.130  Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti
M/80.422  Drugo izobraževanje, d.n.
Zavod lahko opravlja v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje glavne dejavnosti.
5. člen
V okviru izvajanja registriranih dejavnosti iz prejšnjega člena javni zavod opravlja naslednje naloge javne službe:
1. vodi ribiški kataster po pooblastilu pristojnega ministrstva,
2. izdaja strokovna mnenja v zvezi s projektiranjem in gradnjo objektov in naprav, vezanih na vodo, ter pri urejanju vodnih strug
ter ima pooblastila za:
1. upravljanje z izločenimi vodami po odredbi o izločitvi varstvenih vod iz ribiških okolišev (Uradni list LRS, št. 17/59) ter dodeljene s sporazumom o dodelitvi varstvenih voda v upravljanje med Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije in Zavodom za ribištvo Ljubljana (št. 323-02/82-7 II/ČE z dne 06.07.1982) v mejah:
– Radovna od izvira do spodnjega jezu HE Vintgar;
– Sava Bohinjka od izvira (Savica) do jezu v Soteski s pritoki;
– Bohinjsko jezero in Triglavska jezera;
– Gameljščica od Žagarjevega jezu v Spodnjih Gameljnah do izliva v Savo;
– Unica s pritoki;
– Iščica od izvira do mostu v Hauptmancah s pritoki, razen Želimeljščice;
– Ljubljanica od izliva potoka Besnica na desnem bregu do izliva v Savo;
– Sava od izliva Ljubljanice na desnem bregu do mostu v Litiji z vsemi pritoki in mrtvicami na tej vodni progi, razen Dolske Mlinščice;
– Dolska Mlinščica od jezu v Klečah do izliva v Savo;
– Kolpa od jezu pod Slavskim Lazom do jezu v Dolu pri Starem trgu, z vsemi pritoki na levem bregu;
– Cerkniško jezero od izvira Stržena do črte Retje-Ponikve-Vrata-Zadnji kraj s pritoki;
– Obrh v Loški dolini s pritoki;
– Krka od izvirov do jezu elektrarne v Zagradcu, z vsemi pritoki na tej vodni progi, razen Višnjice; Višnjica od mostu Krška vas-Trebnja Gorica do izliva v Krko;
– Soča od izvira do mostu v vasi Čezsoča z vsemi pritoki na tej vodni progi in Krsko jezero;
2. upravljanje z ribogojnicami za vzrejo avtohtonih vrst rib za poribljavanje ribolovnih voda v Republiki Sloveniji:
– Ribogojstvo Sava, Sp.Gameljne 61 a, 1211 Ljubljana – Šmartno;
– Ribogojstvo Soča, Markova 5, 5222 Kobarid;
– Ribogojstvo Bohinj, Grajska ul. 23, 4264 Bohinjska Bistrica;
– Ribogojstvo Obrh, Vrhnika 6, 1386 Stari trg;
2. izvajanje strokovnega nadzora nad upravljanjem z ribiškimi okoliši na podlagi strokovne presoje ribiško-gojitvenih načrtov, letnih načrtov o upravljanju z ribiškim okolišem ter evidence o izvrševanju letnih načrtov.
6. člen
Javni zavod opravlja še naslednje naloge:
1. raziskovanje in opravljanje strokovnih nalog na področju sladkovodnega ribištva;
2. proučevanje sodobnih izsledkov ribištva in prilagajanje le-teh domačim potrebam;
3. proučevanje dinamike bioloških in ihtioloških sprememb v vodah ter vzdrževanje optimalne populacije ribjega življa, na podlagi znanstvenih izsledkov;
4. proučevanje bioloških in kemičnih sprememb voda zaradi onesnaževanja, ocenjevanje onesnaženosti voda in vrednotenje nastalih škod na ribah ter svetovanje pri reševanju problematike varstva voda;
5. izobraževanje na področju sladkovodnega ribištva;
6. izdajanje strokovne revije Ichthyos;
7. vzreja in prodaja drugih vrst rib, rakov, žab, školjk in drugih vodnih živali ter ribiških potrebščin, ter
8. druge naloge za naročnike v obsegu in na način določenim z letnim programom dela.
7. člen
Za izvajanje dejavnosti se v javnem zavodu oblikujejo organizacijske enote, ki se določijo s statutom javnega zavoda.
Podrobnejšo organizacijo javnega zavoda določa akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme svet na predlog direktorja javnega zavoda in na katerega da soglasje ustanovitelj.
IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
8. člen
Organi javnega zavoda so:
– svet,
– direktor in
– strokovni svet.
9. člen
Svet javnega zavoda šteje pet članov, od katerih:
– tri člane imenuje ustanovitelj (enega člana iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, enega člana iz Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, enega člana iz Ministrstva za okolje in prostor);
– enega člana imenuje Ribiška zveza Slovenije;
– enega člana volijo zaposleni delavci v zavodu.
Predsednika sveta izvolijo člani izmed predstavnikov ustanovitelja.
Mandat članov sveta je 4 leta.
10. člen
Svet ima naslednje naloge in pristojnosti:
obravnava in sprejema statut in druge splošne akte, program razvoja, letne programe dela, poročila o njihovem izvrševanju, sprejema finančni načrt in letno poročilo, obravnava pobude strokovnega sveta in o njih sklepa, imenuje ter razrešuje direktorja.
K statutu, letnemu programu dela, finančnemu načrtu in letnemu poročilu ter imenovanju ter razrešitvi direktorja mora Svet pridobiti soglasje ustanovitelja.
Svet lahko sprejme poslovnik o delu sveta, s katerim podrobneje uredi vsa vprašanja v zvezi z delovanjem sveta.
11. člen
Delo in poslovanje javnega zavoda vodi direktor, ki zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela.
Za pravne posle v vrednosti nad 40,000.000 tolarjev direktor potrebuje soglasje sveta javnega zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje svet po postopku, ki ga določa statut, s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– ima organizacijske sposobnosti in vodstvene izkušnje,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– aktivno obvlada najmanj en tuj svetovni jezik.
12. člen
Direktor javnega zavoda je hkrati tudi strokovni vodja zavoda in je odgovoren za strokovnost dela.
13. člen
Strokovni svet je strokovni organ javnega zavoda.
Strokovni svet odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih z zakonom in statutom.
14. člen
Člane strokovnega sveta imenuje direktor zavoda.
Direktor je član strokovnega sveta po položaju.
Mandat članov strokovnega sveta traja 4 leta.
15. člen
Pristojnosti strokovnega sveta, število članov in način dela določa statut javnega zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO JAVNEGA ZAVODA
16. člen
Premoženje javnega zavoda, s katerim javni zavod upravlja in ga uporablja za opravljanje svojih dejavnosti, je v lasti ustanovitelja.
Javni zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Javni zavod uporablja in upravlja premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
17. člen
Sredstva za delo javnega zavoda so vsa osnovna in materialna sredstva, s katerimi je do uveljavitve tega sklepa upravljal Zavod za ribištvo Ljubljana.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO
18. člen
Sredstva za izvajanje nalog iz 4. člena tega sklepa javni zavod pridobiva iz državnega proračuna na osnovi potrjenega programa dela in finančnega načrta.
Za izvajanje drugih dejavnosti javni zavod pridobiva sredstva za delo iz naslednjih virov:
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– donacijami, darili in iz drugih virov.
19. člen
Presežek prihodkov nad odhodki javni zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O razporejanju presežka odloča ustanovitelj na predlog sveta.
O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih virov sredstev javnega zavoda, odloča ustanovitelj na predlog Sveta.
VII. PRAVICE OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
20. člen
Javni zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Javni zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja, predvidena za opravljanje dejavnosti javnega zavoda.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED JAVNIM ZAVODOM IN USTANOVITELJEM
21. člen
Medsebojne pravice javnega zavoda in ustanovitelja so določene z zakonom, tem sklepom in statutom.
IX. SPLOŠNI AKTI
22. člen
Javni zavod ima statut, s katerim se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje javnega zavoda.
23. člen
Javni zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi so urejena posamezna področja delovanja zavoda.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Javni zavod izdela letno poročilo po stanju na dan uveljavitve tega sklepa v skladu z zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in ga najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega sklepa predloži ustanovitelju v sprejem.
25. člen
Svet zavoda se konstituira v roku 30 dni od uveljavitve tega sklepa. Konstitutivno sejo sveta skliče direktor javnega zavoda. Do konstituiranja sveta javnega zavoda opravlja njegove naloge dosedanji svet zavoda.
Drugi organi javnega zavoda, ki so bili izvoljeni ali imenovani pred veljavnostjo tega sklepa, nadaljujejo z delom do imenovanja novih organov javnega zavoda, določenih s tem sklepom in statutom.
26. člen
Direktor zavoda nadaljuje z delom kot direktor javnega zavoda do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
27. člen
Javni zavod prevzame vse zaposlene, ki so bili dosedaj zaposleni v Zavodu za ribištvo Ljubljana.
Za urejanje delovnih razmerij, ki urejajo položaj in plače zaposlenih v javnem zavodu, se uporabljajo predpisi in kolektivna pogodba, kot veljajo za zaposlene v državni upravi.
28. člen
Statut javnega zavoda mora biti sprejet v roku najkasneje šest mesecev od uveljavitve tega sklepa. Do sprejema novega statuta velja obstoječi statut v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakonom.
Do sprejetja ostalih splošnih aktov javnega zavoda, ki morajo biti sprejeti najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega sklepa, se uporabljajo splošni akti, kot so veljali v Zavodu za ribištvo Ljubljana.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati odločba Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS, št. 01-1021/8-60 z dne 30. 12. 1960.
30. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-02/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost