Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2001 z dne 29. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2001 z dne 29. 3. 2001

Kazalo

1275. Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov, stran 2346.

Na podlagi 73.b člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 99/99) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o subvencioniranju bivanja študentov
I. SPLOŠI DOLOČBI
1. člen
Pravilnik ureja subvencioniranje bivanja študentov, pogoje in postopek za dodeljevanje subvencij in nadzorovanje njihove porabe.
2. člen
Subvencije za bivanje študentov se dodelijo javnim in zasebnim zavodom, drugim pravnim osebam, registriranim za dejavnost študentskih domov (v nadaljnjem besedilu: študentski domovi), prek njih pa tudi zasebnikom, lastnikom sob (v nadaljnjem besedilu: zasebniki), ki sprejemajo študente v skladu z določili iz tega pravilnika.
Subvencije se dodelijo za študente, ki izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja iz tega pravilnika in s študentskim domom sklenejo nastanitveno pogodbo.
II. JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO ŠTUDENTSKIH DOMOV
3. člen
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) bo študentskim domovom dodeljevalo subvencije za bivanje študentov na podlagi javnega razpisa v skladu s finančnimi predpisi.
Razpis za izbiro študentskih domov se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje do 15. februarja za prihodnje študijsko leto.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se javnim zavodom, registriranim za dejavnost študentskih domov, subvencije lahko dodeljujejo brez javnega razpisa.
4. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– ime in sedež ministrstva,
– predmet javnega razpisa in natančne pogoje, ki jih morajo študentski domovi, prejemniki subvencij, izpolnjevati,
– roke za dodeljevanje subvencij,
– rok, do katerega morajo biti poslane vloge za dodelitev subvencij, in način oddajanja vlog,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo študentski domovi obveščeni o izbiri,
– okvirno vsoto denarja,
– druge potrebne podatke.
5. člen
Prijava na razpis mora vsebovati natančne podatke o:
– vseh bivalnih zmogljivostih v študentskem domu in pri zasebnikih,
– ceni bivanja v študentskem domu in pri zasebnikih,
– pravilih za vselitev v študentski dom in
– druge podatke, določene z razpisom.
6. člen
Postopek za izbiro ustreznih študentskih domov vodi 5-članska komisija, ki jo imenuje minister za šolstvo, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: minister).
7. člen
Komisija ministrstva o izbiri ponudnika odloča s sklepom najkasneje v 15 dneh po datumu za odpiranje vlog. V sklepu se določi tudi datum, do katerega mora biti podpisana pogodba med ministrstvom in izbranim študentskim domom.
8. člen
Kdor meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa, pa ni bil izbran, lahko v 8 dneh po vročitvi sklepa zahteva, da se preveri njegova utemeljenost.
O zahtevku za preveritev utemeljenosti sklepa se odloči v 8 dneh po prejemu zahtevka. Odločitev je dokončna.
9. člen
Med ministrstvom in izbranim študentskim domom se za dodeljevanje subvencij sklene pogodba za eno študijsko leto. V njej mora biti poleg obveznih sestavin navedeno:
– natančno število postelj (v študentskem domu in pri zasebnikih), namenjenih za bivanje študentov, ki bodo izpolnjevali pogoje in merila za subvencioniranje bivanja iz tega pravilnika,
– način in postopek izplačevanja subvencij,
– način in postopek za nadzorovanje namenske porabe sredstev,
– določilo, da mora študentski dom ob nenamenski porabi sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi vrniti v proračun,
– drugo.
III. POGOJI ZA DODELJEVANJE SUBVENCIJ
1. Minimalni standard
10. člen
Študentski domovi morajo študentu zagotavljati:
– opremljeno sobo, skupne in pomožne prostore,
– vzdrževanje stavbe, opreme in napeljav po sanitarno-tehničnih predpisih,
– električno energijo za razsvetljavo, kuhanje napitkov in jedi ter za druge osebne potrebe,
– hladno in toplo vodo,
– posteljno perilo,
– vzdrževanje reda in čistoče v skupnih in pomožnih prostorih,
– ogrevanje prostorov v skladu s predpisi.
Zasebniki morajo izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka tega člena, razen skupnih prostorov in posteljnega perila.
2. Ugotavljanje splošnih pogojev in meril, ki jih morajo izpolnjevati študenti za subvencioniranje bivanja
11. člen
Pogoje in merila za subvencioniranje bivanja študentov ugotavljajo pisarne za študentske domove.
Za vsako območje, v katerem je sedež enega ali več visokošolskih zavodov (v nadaljnjem besedilu: visokošolsko središče) jo izbere ministrstvo na podlagi javnega razpisa.
Na razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi, študentski dom ali druge pravne ali fizične osebe, usposobljene za opravljanje upravno-administrativnih in strokovnih nalog, povezanih z ugotavljanjem pogojev in meril za subvencioniranje bivanja študentov, ter organizirajo pisarno za študentske domove.
Pisarne se izbirajo po postopku, določenem v 6., 7. in 8. členu tega pravilnika.
V pogodbi med ministrstvom in pisarno za študentske domove mora biti poleg obveznih sestavin natančno določen:
– način dela pisarne za študentske domove in poravnavanja nastalih stroškov,
– postopek za nadzorovanje njenega dela.
2.1 Splošni pogoji
12. člen
Študentje morajo izpolnjevati tele splošne pogoje:
1. so državljani Republike Slovenije,
2. imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij, ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve,
3. imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj tri dni v tednu, ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve,
4. povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150% povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,
5. imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,
6. niso izključeni iz študentskega doma.
Izjemoma se lahko subvencija dodeli tudi za študenta, katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km,
– če ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali
– če nima več kot dvakratne možnosti javnega prevoza dnevno ali
– če živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah.
Subvencija se dodeljuje tudi za spremljevalca študenta invalida, če je do njega upravičen v skladu s posebnimi predpisi. Spremljevalec študenta invalida mora izpolnjevati pogoje iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena.
2.2 Merila za subvencioniranje bivanja študentov, ki s študentskim domom prvič sklenejo nastanitveno pogodbo
1. Učna oziroma študijska uspešnost
13. člen
Študentom, vpisanim v prvi letnik visokošolskih zavodov, se upošteva uspeh pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu in uspeh v zadnjem letniku srednje šole. Če se je študent vpisal na visokošolski zavod brez mature, poklicne mature ali zaključnega izpita, se upoštevata uspeha zadnjih dveh opravljenih letnikov srednje šole.
Uspeh se točkuje tako, da se vsota uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu in povprečne ocene zadnjega letnika oziroma zadnjih dveh opravljenih letnikov srednje šole pomnoži z 18. Zbrati je mogoče največ 180 točk.
Uspeh pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu se točkuje takole:
---------------------------------------------------------
Ocene pri maturi   Ocene pri poklicni maturi   Točke
            ali zaključnem izpitu
---------------------------------------------------------
 23–34          18–20           5
 18–22          14–17           4
 13–17          10–13           3
 10–12           8–9            2
---------------------------------------------------------
Študentom, vpisanim v drugi ali višji letnik, in študentom podiplomskega študija se upošteva njihov dotedanji študijski uspeh.
Študentom prvega letnika podiplomskega študija se upošteva študijski uspeh dodiplomskega študija.
Uspeh se točkuje tako, da se povprečna ocena pomnoži z 20. Zbrati je mogoče največ 200 točk.
Ne glede na povprečno oceno dobi študent, ki ponavlja letnik ali zamenja študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, 60 točk.
2. Izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti
14. člen
K točkam za učni ali študijski uspeh se prišteje še 50 točk, če študent predloži dokazilo o:
– maturitetnem spričevalu s pohvalo ali
– mednarodni nagradi za umetniške dosežke ali
– statusu kategoriziranega vrhunskega športnika in uvrstitvi do osmega mesta na evropskem ali svetovnem prvenstvu, univerziadi ali olimpiadi in ni starejši od 25 let, ko prvič vloži prošnjo za sprejem v študentski dom ali
– pohvali ali medalji na mednarodni olimpiadi znanja.
K točkam za učni ali študijski uspeh se prišteje še 30 točk, če študent priloži dokazilo o:
– državni nagradi za umetniške dosežke ali
– statusu kategoriziranega vrhunskega športnika in uvrstitvi do tretjega mesta na državnem prvenstvu in ni starejši od 25 let, ko prvič vloži prošnjo za sprejem v študentski dom ali
– zlatem priznanju na državnem tekmovanju iz znanja.
Pri dodeljevanju točk se upošteva le eno dokazilo, in sicer tisto, ki je za študenta ugodnejše. Posamezno dokazilo se lahko uporabi le enkrat.
3. Materialni položaj
15. člen
Materialni položaj se točkuje tako, da se razlika med 100 odstotki povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji in povprečnim bruto dohodkom na člana družine, izraženim v odstotkih, pomnoži s 3.
4. Oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija
16. člen
Oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija se točkuje tako, da je število točk enako številu kilometrov. Zbrati je mogoče največ 100 točk.
Če študent priloži potrdilo pristojnih organizacij oziroma organov o tem, da je stalno prebivališče več kot 25 km oddaljeno od kraja študija in da nima več kot dvakratne možnosti javnega prevoza dnevno, se mu po individualni obravnavi lahko prišteje še 50 točk.
5. Posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo
17. člen
Če študent predloži dokazila pristojnih organizacij oziroma organov (socialno skrbstvo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem in zdravstvenem položaju (brez staršev oziroma skrbnikov, najmanj 80% invalid, težak bolnik, težke socialne razmere, nezaposleni starši oziroma skrbniki), se mu po individualni obravnavi lahko prišteje še 100 točk.
Študentki materi ali študentu očetu, ki bo imel(a) med študijem otroka pri sebi, se k skupnemu številu točk prišteje še 100 točk. Otrok mora biti mlajši od šestih oziroma sedmih let ali šoloobvezen.
6. Dodatno razvrstitveno merilo
18. člen
Študentom, otrokom padlih v vojni za Slovenijo in žrtvam naravnih nesreč, ki niso starejši od 27 let, ko prvič vložijo prošnjo za sprejem v študentski dom, se k točkam za materialni položaj prišteje še 50 točk.
19. člen
Pisarna za študentske domove s sklepom določi število točk za posameznega študenta. Število točk mora biti navedeno tudi v sklepu o napotitvi v posamezni študentski dom.
20. člen
Pri sklepanju nastanitvenih pogodb morajo študentski domovi upoštevati število točk, prednost imajo študenti z več točkami.
21. člen
Če ima po merilih iz 13., 14., 15., 16., 17. in 18. člena tega pravilnika več študentov enako število točk, se pri sklepanju nastanitvenih pogodb upošteva učna oziroma študijska uspešnost.
2.3 Pogoji za subvencioniranje bivanja študentov, ki s študentskim domom sklenejo aneks k nastanitveni pogodbi za podaljšanje bivanja
22. člen
Za študente, ki podaljšujejo bivanje v študentskem domu, se subvencija dodeli, če še izpolnjujejo pogoje iz 12. člena tega pravilnika.
3. Dodeljevanje subvencij
23. člen
Subvencija se za bivanje v študentskem domu dodeljuje toliko časa, kot traja en dodiplomski študijski program in do dvanajst mesecev po koncu zadnjega semestra oziroma en podiplomski študijski program.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka se lahko subvencija izjemoma dodeli za študenta:
– ki mu je bil podaljšan status študenta in predloži dokazila iz drugega odstavka 16. člena oziroma 17. člena tega pravilnika, in sicer največ za eno leto,
– ki je končal višješolski študij in ga nadaljuje po visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem programu v skladu z merili za prehode.
Določba prvega odstavka tega člena velja za študenta, za katerega se začne subvencija dodeljevati v 1. letniku študija. Subvencioniranje bivanja se sorazmerno skrajša glede na to, kateri letnik obiskuje, ko je zanj subvencija prvič podeljena. Izjeme veljajo le v primerih, navedenih v drugem odstavku tega člena.
4. Naloge pisarn za študentske domove in študentskih domov
24. člen
Študentski domovi za vsako študijsko leto, najpozneje pa do 1. aprila, sprejmejo sklep o razpisu za sprejem oziroma podaljšanje bivanja študentov, upravičenih do subvencije. Skupni razpis pripravijo pisarne za študentske domove, v njem se za posamezno visokošolsko središče objavi predvideno število prostih zmogljivosti, pogoji, ki jih je treba za subvencioniranje bivanja izpolnjevati, in seznam prilog k prošnji ter rok in naslov za oddajo prošenj. Pisarne za študentske domove v sodelovanju z ministrstvom pripravijo tudi enotna obrazca za prijavo na razpis, in sicer posebej za sprejem in posebej za podaljšanje bivanja.
Skupni razpis objavi ministrstvo najpozneje do 30. aprila.
25. člen
Vsi študentski domovi, ki jim ministrstvo nakazuje subvencije za bivanje študentov, morajo:
– ugotavljati, ali zasebniki izpolnjujejo pogoje za subvencioniranje bivanja iz 10. člena tega pravilnika,
– s študenti, upravičenimi do subvencije, sklepati nastanitvene pogodbe oziroma anekse k pogodbam za bivanje v študentskih domovih in pri zasebnikih. Pri sklepanju pogodb s študenti, ki prosijo za sprejem v študentski dom, morajo upoštevati število točk, ki ga v sklepu o napotitvi določi pisarna za študentske domove,
– pisarne za študentske domove sproti obveščati o študentih, s katerimi so sklenili nastanitveno pogodbo ali anekse k pogodbam, in tistih, katerim je pogodba potekla,
– pisarne za študentske domove sproti obveščati o izseljenih študentih in datumih izselitve,
– zasebnikom mesečno nakazovati subvencije.
26. člen
Pisarne za študentske domove morajo:
– voditi postopke za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev in meril za subvencioniranje bivanja študentov,
– voditi evidenco o prostih mestih v študentskih domovih, namenjenih za subvencioniranje bivanja študentov,
– študentske domove, ki jim ministrstvo nakazuje subvencije za bivanje študentov, sproti obveščati o študentih, ki izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja in jim je bil izdan sklep o napotitvi v posamezni študentski dom oziroma sklep o izpolnjevanju pogojev za podaljšanje bivanja v njem,
– študentom, ki prosijo za sprejem v študentski dom in izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja, izdajati sklepe o napotitvi v posamezni študentski dom,
– študentom, ki prosijo za podaljšanje bivanja v študentskem domu in izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja, izdajati sklepe o izpolnjevanju pogojev za podaljšanje bivanja,
– ministrstvu do 20. dneva v mesecu pošiljati sezname študentov, ki izpolnjujejo pogoje za subvencioniranje bivanja in imajo sklenjene nastanitvene pogodbe oziroma anekse k pogodbam.
27. člen
Druge naloge, potrebne za uresničevanje tega pravilnika, se opredelijo v pogodbah, ki jih ministrstvo sklene z vsakim študentskim domom in pisarnami za študentske domove.
IV. SUBVENCIJE IN NADZOROVANJE NAMENSKE PORABE
28. člen
Mesečno subvencijo določi minister na podlagi povprečne letne cene bivanja v Študentskih domovih v Ljubljani, Univerzi v Mariboru – Študentskih domovih in Visokošolskem središču v Kopru – Študentskem domu Portorož za preteklo študijsko leto.
29. člen
Cena bivanja v javnih študentskih domovih je sestavljena iz:
1. stroškov dela (plače in drugi izdatki za zaposlene za nastanitveno dejavnost ter prispevki delodajalcev za socialno varnost);
2. izdatkov za blago in storitve; ti lahko zajemajo:
– stroške za porabljeno energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije,
– druge izdatke za blago in storitve, in sicer največ do 20% iz prve alinee,
– stroške za odpravljanje zapisniško ugotovljene škode, če jih ni mogoče izterjati od povzročiteljev,
– tekoče vzdrževanje;
3. stroškov za investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme.
30. člen
Subvencija znaša najmanj 20% povprečne mesečne cene bivanja. Subvencija se zagotavlja največ do 12 mesecev na leto in se za vsako študijsko leto na novo preračuna.
31. člen
Cena bivanja v študentskih domovih in pri zasebnikih se zmanjša za toliko, kolikor znaša subvencija.
32. člen
Ministrstvo bo začelo izplačevati subvencije potem, ko bodo študentski domovi s študentom sklenili nastanitveno pogodbo oziroma aneks k pogodbi. Sezname študentov, ki izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja in imajo sklenjene nastanitvene pogodbe oziroma anekse k pogodbam, morajo pisarne za študentske domove pošiljati ministrstvu do 20. dneva v mesecu.
Če pisarne za študentske domove ne bodo pravočasno pošiljale seznamov iz prejšnjega odstavka, bo ministrstvo začasno prenehalo izplačevati subvencije.
33. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela študentskih domov in izpolnjevanjem pogojev za dodeljevanje subvencij opravlja ministrstvo v skladu s posebnimi predpisi.
Študentski domovi so dolžni pristojni osebi iz ministrstva omogočiti vpogled v listine o namenski porabi nakazanih subvencij.
34. člen
Če ministrstvo ugotovi, da subvencije niso bile porabljene v skladu z namenom, za katerega so bile dodeljene, so jih študentski domovi dolžni vrniti. Minister izda sklep o vrnitvi izplačanih subvencij.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Subvencioniranje bivanja študentov po tem pravilniku se začne v študijskem letu 2001/2002.
36. člen
Bivanje študentov se do 30. 9. 2001 sofinancira v skladu s pravilnikom o sofinanciranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 47/98), ko ta preneha veljati.
37. člen
Do izbire pisarn za študentske domove v skladu z 11. členom tega pravilnika pogoje in merila za subvencioniranje bivanja študentov ugotavljajo za visokošolsko središče:
– v Ljubljani Študentski domovi v Ljubljani,
– v Mariboru Študentski domovi v Mariboru,
– v Kranju Dijaški in študentski dom Kranj,
– na Obali Visokošolsko središče v Kopru.
38. člen
Ne glede na določbo iz 3. člena tega pravilnika se javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2001/2002 objavi do 20. aprila 2001.
39. člen
Ne glede na določbo iz 24. člena tega pravilnika mora biti skupni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih za študijsko leto 2001/2002 objavljen najpozneje do 15. junija 2001.
40. člen
Pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-33/2001
Ljubljana, dne 19. marca 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti