Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

4998. Spremembe in dopolnitve sodnega reda, stran 10331.

Na podlagi 81. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99, 28/00 in 26/01) po predhodno pridobljenem mnenju občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 29. 11. 2001 izdaja minister za pravosodje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S O D N E G A R E D A
1. člen
V sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 113/00 in 62/01) se za sedmim odstavkom 50. člena doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
“Določila prejšnjega odstavka veljajo tudi za zadeve, v katerih sodišče ne more nadaljevati postopka, ker so nastopile okoliščine, ki skladno z določbami zakona, ki ureja kazenski postopek, začasno preprečujejo pregon obdolženca.”.
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta deveti in deseti odstavek.
2. člen
V II. poglavju “POSLOVANJE SODIŠČ” se naslov 6. podpoglavja “Poslovanje s strankami in drugimi osebami” spremeni tako, da se glasi “Poslovanje s strankami, njihovimi pooblaščenci in drugimi osebami”.
3. člen
V 70. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V nujnih primerih mora sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča zagotoviti podatke in opravila iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur.”.
4. člen
V 71. členu se črta beseda “le”.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Sodnik samostojno odloča, kdaj in katere nevabljene stranke in druge osebe bo sprejel izven naroka ali glavne obravnave. O razlogih in vsebini razgovora je dolžan izdelati uradni zaznamek.”.
5. člen
72. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Strankam, njihovim pooblaščencem ali drugim osebam sodišče po telefonu praviloma ne daje podatkov o stanju zadev oziroma podatkov v zvezi s postopkom.
Sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodišča lahko osebam iz prejšnjega odstavka posreduje po telefonu tiste podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo postopka. Pred posredovanjem podatkov lahko na primeren način preveri istovetnost stranke, pooblaščenca oziroma druge osebe.
Sodišča sprejemajo vloge strank na zapisnik skladno s procesnimi zakoni.”.
6. člen
V prvem odstavku 73. člena se za besedo “strankam” doda vejica in besedi “njihovim pooblaščencem”.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V nujnih primerih mora vpisničar dati podatke iz prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj uradnih ur.”.
7. člen
Za drugim odstavkom 74. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Stranki in pooblaščencu, ki se izkaže s pooblastilom, dovoli pregled spisa vpisničar.”.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
Na koncu četrtega odstavka se doda stavek, ki se glasi: “V nujnih primerih se smiselno uporablja določilo drugega odstavka 73. člena tega sodnega reda.”.
8. člen
Za 100. členom se doda 100.a člen, ki se glasi:
“100.a člen
Določbe tega podpoglavja se smiselno uporabljajo tudi za poslovanje z uporabo drugih sodobnih telekomunikacijskih sredstev in informacijske tehnologije.”.
9. člen
159. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Sodnik obravnava prednostne zadeve, ki so kot take določene z zakonom.
Sodnik pri določitvi vrstnega reda obravnavanja drugih zadev lahko upošteva, poleg časa pripada zadeve na sodišče, tudi vrsto, naravo in pomen zadeve.”.
10. člen
V prvem odstavku 192. člena se črta besedilo “(obr. SR, št. 27)”.
V tretjem odstavku se za besedo “odloča” doda besedilo “in izplačilo odredi”, vejica se nadomesti s piko in se črta besedilo “izplačilo pa se opravi po odredbi predsednika sodišča.”.
11. člen
Obrazca SR, št. 18-A (člen 135 SR) in SR, št. 19-A (člen 135 SR) se spremenita tako, kot sta objavljena v prilogi teh sprememb in dopolnitev sodnega reda.
12. člen
Te spremembe in dopolnitve sodnega reda začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-2/00
Ljubljana, dne 3. decembra 2001.
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost