Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5002. Pravilnik o vsebini prijave modela, stran 10349.

Na podlagi tretjega odstavka 79. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o vsebini prijave modela
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa bistvene elemente in način sestavljanja prijave modela.
2. člen
(vsebina prijave modela)
(1) Prijava modela mora vsebovati:
a) zahtevo za registracijo modela;
b) fotografijo ali grafični prikaz vsakega videza izdelka ali njegovega dela (v nadaljnjem besedilu: videz izdelka).
(2) Prijava modela mora vsebovati tudi:
a) pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena po zastopniku;
b) besedilo prijave v slovenskem jeziku, če je bila prijava vložena po drugem odstavku 81. člena zakona o industrijski lastnini (v nadaljnjem besedilu: zakon) v tujem jeziku;
c) potrdilo o plačilu celotnega zneska prijavne pristojbine;
d) pisno potrdilo iz drugega odstavka 62. člena zakona, če se zahteva razstavna prednostna pravica.
(3) Namesto fotografije ali grafičnega prikaza videza izdelka se lahko pri prijavi priloži primerek tega izdelka ali njegovega dela, če se prijava nanaša na dvodimenzionalni izdelek, vključno s tekstilnim vzorcem ali hologramom, in je zahtevan odlog objave glavnih podatkov iz prijave po drugem odstavku 94. člena zakona.
(4) Sestavina prijave modela iz točke b) prvega odstavka tega člena se vloži v treh izvodih.
3. člen
(zahteva za registracijo modela)
(1) Zahteva za registracijo modela iz točke a) prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika mora vsebovati:
a) navedbo, da se zahteva registracija modela;
b) naslov za obveščanje, kamor Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) pošilja pisanja ter telefon, telefaks in morebitno šifro akta;
c) podatke o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in sedež, če gre za pravno osebo;
d) podatke o morebitnem zastopniku, ki mora biti vpisan v register zastopnikov pri uradu: priimek in ime oziroma firmo ter registrsko številko zastopnika;
e) podatke o oblikovalcu, če oblikovalec to želi: priimek, ime in naslov;
f) navedbo izdelka v slovenskem jeziku, ki mora biti kratka in stvarna in ne sme vsebovati izmišljenih ali komercialnih nazivov, znamk, imen, šifer, kratic ter tehničnih podatkov, uporabe, namena, materiala, iz katerega je izdelan in podobno;
g) razvrstitev izdelka po mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Locarnskim aranžmajem o ustanovitvi mednarodne klasifikacije za industrijske vzorce in modele (Uradni list SFRJ - MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljnjem besedilu: locarnska klasifikacija);
h) navedbo števila videzov izdelkov;
i) podatke o zahtevani prednostni pravici in podlagi zanjo: če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu zakona, se navedejo datum, številka in država oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave; če se zahteva razstavna prednostna pravica po 62. členu zakona, se navedejo datum prve razstavitve oziroma uporabe videza izdelka, država, kraj in navedba uradne ali uradno priznane mednarodne razstave ter datum njenega odprtja in zaprtja;
j) navedbo o zahtevanem odlogu objave prijave in trajanje odloga;
k) označbo o izjavi o skupnem predstavniku, kadar je več prijaviteljev in se odločijo za skupnega predstavnika;
l) podatke o prilogah:
– število fotografij ali grafičnih prikazov za posamezni videz izdelka;
– število primerkov izdelka ali njegovega dela;
– označbo, ali je priloženo potrdilo o plačilu prijavne pristojbine;
– označbo, ali je priloženo pooblastilo zastopniku, če se prijava vloži po zastopniku;
– označbo, ali je priloženo potrdilo o razstavni prednostni pravici;
– označbo, ali so priloženi podatki o drugih prijaviteljih, če je več prijaviteljev;
– označbo, ali so priloženi podatki o drugih oblikovalcih, če je več oblikovalcev;
– označbo o drugih prilogah, ki se navedejo;
– označbo, ali je bila prijava posredovana po faksu ali v elektronski obliki;
– priimek in ime ter podpis prijavitelja ali njegovega zastopnika oziroma, če je več prijaviteljev, ki imajo skupnega predstavnika, se podpiše skupni predstavnik, če pa je več prijaviteljev, ki nimajo skupnega predstavnika, se podpišejo vsi prijavitelji; če je prijavitelj pravna oseba, je priporočljivo, da se pri podpisu navedeta tudi priimek in ime osebe, ki je za pravno osebo podpisala obrazec.
(2) Naslov za obveščanje iz točke b) prejšnjega odstavka tega člena mora biti v Republiki Sloveniji in je praviloma:
a) naslov prijavitelja ali njegovega zastopnika;
b) naslov skupnega predstavnika, če je prijaviteljev več in imajo skupnega predstavnika, nimajo pa zastopnika;
c) če je prijaviteljev več in nimajo niti skupnega predstavnika niti zastopnika, je naslov za obveščanje naslov prvonavedenega prijavitelja;
d) če je zastopnikov več, je naslov za obveščanje naslov prvonavedenega zastopnika.
(3) Zahteva za registracijo modela se praviloma vloži na obrazcu SIPO – M1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Če predvideni prostor v posamezni rubriki obrazca SIPO-M1 ne zadošča, se zahtevani podatek z označbo rubrike in njeno polno vsebino priloži kot posebna priloga k obrazcu SIPO – M1.
4. člen
(prikaz videza izdelka)
(1) Posamičen videz izdelka, za katerega se zahteva varstvo, se prikaže na fotografiji ali grafičnem prikazu, in sicer v toliko različnih pogledih kolikor je to potrebno, da se prikaže v čem je novost in individualni značaj prijavljenega videza izdelka.
(2) Na eni fotografiji ali grafičnem prikazu se prikaže celoten videz izdelka, katerega varstvo se zahteva, brez kakršnihkoli dodatkov. Če določeni del izdelka ni dovolj jasno razviden, se izjemoma ta del prikaže v povečanem merilu.
(3) Videz izdelka na fotografiji ali grafičnem prikazu mora biti jasno razviden in ločljiv.
(4) Na fotografiji ali grafičnem prikazu ne sme biti legend ali pojasnil.
5. člen
(oblika prikaza videza izdelka)
(1) Fotografija mora biti pravokotne ali kvadratne oblike, ustrezne kakovosti ter primerna za objavo v uradnem glasilu urada. Videz izdelka mora biti prikazan na nevtralni in enobarvni osnovi in ne sme imeti senc, ki zastirajo videz izdelka.
(2) Za fotografijo se šteje tudi reprodukcija fotografije, izdelana z elektronskimi sredstvi oziroma postopki, in če ustreza profesionalnim standardom ter ni retuširana.
(3) Grafični prikaz mora biti v izvirniku, poklicne kakovosti, izdelan s pomočjo risalno-tehničnih pripomočkov, s črnim tušem in na kakovostnem papirju. Lahko je tudi kopija izvirnika, če je ta enake kakovosti kot izvirnik in primerna za objavo. Grafični prikaz je lahko izdelan tudi z elektronskimi sredstvi oziroma postopki. Zaželeno je, da je videz izdelka prikazan v perspektivi, ima pa lahko senco ali zasenčenje, da se poudari relief. Linije oziroma črte morajo biti pravilne, polne (nepretrgane) in jasne. Grafični prikaz ne sme vsebovati tehnične risbe, s katero je prikazan videz izdelka v tlorisu, prerezih, osnih črt in dimenzij.
(4) Fotografija ali grafični prikaz ne sme biti večji od 16 cm x 16 cm ter ne manjši od 3 cm x 3 cm. Videz izdelka na fotografiji ali grafičnem prikazu mora biti jasno razviden in ločljiv. Zlasti ni primerna instantna, retuširana fotografija, fotokopija fotografije in fotografija ali grafični prikaz, ki ni primeren za ofsetno reprodukcijo.
6. člen
(število in številčenje prikazov)
(1) Vsak videz izdelka mora biti oštevilčen.
(2) Dvodimenzionalni videz izdelka se prikaže v enem, tridimenzionalni videz izdelka pa v največ šestih prikazih v različnih pogledih.
(3) Če je videz istega izdelka predstavljen z več fotografijami ali grafičnimi prikazi, morajo biti fotografije ali grafični prikazi oštevilčeni z dvema številkama, ločenima s piko. S prvo številko se označi številko prijavljenega videza izdelka, z drugo številko pa zaporedno številko fotografije ali grafičnega prikaza tega videza izdelka (1.1, 1.2, itd., 2.1, 2.2, itd., 3.1, 3.2, itd., itd). Fotografije se oštevilčijo na hrbtni strani.
7. člen
(primerek izdelka)
(1) Nobena od dimenzij ovojnice ali paketa s primerkom izdelka, vključno z embalažo ne sme biti večja od 30 cm, teža pa ne sme presegati 4 kg.
(2) Če je k prijavi priloženih več primerkov izdelkov, morajo biti oštevilčeni.
8. člen
(dopolnitve prijave)
(1) Določbe 4., 5. in 6. člena tega pravilnika se uporabljajo tudi za dopolnitve prijave, s katerimi se nadomestijo prej vložene sestavine prijave modela.
(2) Vse vloge, ki spremljajo dopolnitve prijave, morajo biti podpisane in označene s številko prijave modela.
9. člen
(objava registracije modela)
(1) Urad v uradnem glasilu urada objavi registracijo modela, in sicer:
a) registrsko številko modela;
b) številko prijave;
c) datum vložitve prijave;
d) podatke o imetniku modela: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;
e) podatke o morebitnem zastopniku: priimek in ime oziroma firma;
f) podatke o oblikovalcu, če oblikovalec to želi;
g) navedbo izdelka;
h) razvrstitev po locarnski klasifikaciji;
i) število videzov izdelka;
j) podatke o zahtevani prednostni pravici: datum, številko in državo oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave, če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu zakona, oziroma datum prve razstavitve oziroma uporabe videza izdelka, državo, kraj in navedbo uradne ali uradno priznane mednarodne razstave ter datum njenega odprtja in zaprtja, če se zahteva razstavna prednostna pravica;
k) podatek o zahtevanem odlogu objave prijave in trajanje, če je zahtevan odlog objave;
l) fotografijo ali grafični prikaz videza izdelka.
10. člen
(prehodna določba)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o postopku za priznanje modela oziroma vzorca (Uradni list RS, št. 43/93 in 34/97 – odločba US), razen določb 26. in 27. člena, ki se še naprej uporabljajo pri prijavah modela oziroma vzorca, ki so bile vložene pred uveljavitvijo zakona in pri katerih je bil vložen ugovor.
11. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-7/1
Ljubljana, dne 10. decembra 2001.
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.

AAA Zlata odličnost