Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2000 z dne 22. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2000 z dne 22. 9. 2000

Kazalo

3774. Sklep o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije, stran 9954.

Na podlagi 45. člena zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00) je Vlada Republike Slovenije na 15. seji dne 7. 9. 2000 sprejela
S K L E P
o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, ki je bil ustanovljen z odločbo Izvršnega sveta Ljudske skupščine LR Slovenije, št. 1116/3-53 dne 14. 12. 1953 in je na podlagi zakona o zavodih postal javni zavod, se preoblikuje v Geodetski inštitut Slovenije (v nadaljevanju: inštitut).
Inštitut je pravni naslednik Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vložka 10059800.
Ustanovitelj inštituta je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in dolžnosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
Inštitut je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon in ta sklep.
II. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST INŠTITUTA
2. člen
Ime inštituta je: Geodetski inštitut Slovenije.
Skrajšano ime inštituta je: GI.
Sedež inštituta je v Ljubljani, Jamova cesta 2.
3. člen
Dejavnost inštituta se v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) glasi:
– K/72.10 svetovanje o računalniških napravah,
– K/72.20 svetovanje in oskrba z računalniškimi programi,
– K/72.30 obdelovanje podatkov,
– K/72.40 dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
– K/73.101 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
– K/73.102 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
– K/73.201 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,
– K/74.20 projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje,
– K/74.201 geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje,
– K/74.30 tehnični preizkusi in analize,
– K/74.81 fotografska dejavnost,
– M/80.422 drugo izobraževanje, d.n.
– DE/22.11 izdajanje knjig,
– DE/22.13 izdajanje revij in druge periodike,
– DE/22.15 drugo založništvo,
– DE/22.22 drugo tiskarstvo,
– DE/22.23 knjigoveštvo in dodelava,
– DE/22.24 priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov,
– DE/22.25 druge s tiskarstvom povezane storitve,
– DE/22.33 razmnoževanje računalniških zapisov,
– O/92.511 dejavnost knjižnic,
– O/92.512 dejavnost arhivov.
4. člen
Inštitut izvaja kot javno službo razvojne in strokovno-tehnične naloge državne geodetske službe na področju osnovnega geodetskega sistema, državnih topografskih in kartografskih baz podatkov ter baz podatkov o nepremičninah, izvedbenih projektov s področja osnovnega geodetskega sistema, kartografije in evidentiranja nepremičnin ter na področju razvojno-raziskovalne dejavnosti, v skladu s programom dela inštituta, ki je sestavni del letnega programa dela državne geodetske službe.
Inštitut opravlja dejavnost za trg proti plačilu za občine in druge naročnike v obsegu, ki ga določa Vlada Republike Slovenije ob sprejemu letnega programa dela državne geodetske službe.
III. ORGANI INŠTITUTA
5. člen
Organi inštituta so:
– svet,
– direktor,
– strokovni svet.
1. Svet
6. člen
Organ upravljanja inštituta je svet, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti in predstavnik delavcev inštituta.
Svet šteje sedem članov, ki jih imenujejo oziroma izvolijo:
1. ustanovitelj – Vlada Republike Slovenije štiri člane, od tega:
– enega člana na predlog Ministrstva za okolje in prostor – Geodetske uprave Republike Slovenije,
– tri člane na predlog Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ministrstva za promet in zveze, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za finance in Statističnega urada Republike Slovenije;
2. dva člana kot predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, od tega enega člana imenuje Slovenska akademija znanosti in umetnosti, enega člana pa Univerza v Ljubljani;
3. enega člana izvolijo izmed sebe delavci inštituta na način, po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom inštituta.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed predstavnikov ustanovitelja.
7. člen
Naloge sveta so zlasti:
– obravnava in sprejem statuta inštituta v soglasju z ustanoviteljem;
– obravnava in sprejem drugih aktov inštituta, če ni s statutom inštituta določeno, da jih sprejme direktor;
– obravnava in sprejem letnih programov dela in razvoja inštituta v soglasju z ustanoviteljem ter spremljanje njihovega izvrševanja;
– sprejem finančnega načrta in zaključnega računa inštituta;
– predlog ustanovitelju za spremembo ali razširitev dejavnosti;
– dati ustanovitelju in direktorju inštituta predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– obravnava in sprejem meril za nagrajevanje članov sveta v soglasju z ustanoviteljem;
– opravljanje drugih nalog, določenih s tem sklepom, statutom inštituta in drugimi akti.
Naloge sveta se podrobneje določijo v statutu inštituta.
8. člen
Svet odloča o vprašanjih iz svojega delovnega področja na sejah.
Svet odloča veljavno, če je na seji navzoča večina vseh članov sveta.
Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov sveta, razen statuta, ki se sprejema z večino glasov vseh članov sveta.
Delovanje sveta se podrobneje določi s statutom inštituta in poslovnikom o delu sveta.
9. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta in so po poteku te dobe lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
2. Direktor
10. člen
Direktor, ki opravlja hkrati poslovodno funkcijo in funkcijo vodenja strokovnega dela inštituta, organizira in vodi delo ter poslovanje inštituta, zastopa in predstavlja inštitut ter je odgovoren za zakonitost dela inštituta.
Direktorja imenuje in razrešuje svet s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
11. člen
Direktorja se imenuje na podlagi javnega razpisa, po postopku v skladu s predpisi.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno izobrazbo;
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dejavnosti inštituta ter najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih;
– da ima aktivno znanje najmanj enega tujega jezika;
– da izkazuje sposobnosti vodenja, organiziranja in koordiniranja dela.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan.
12. člen
Direktor v skladu s statutom sprejema splošne akte in opravlja druge naloge, določene z zakonom in statutom.
Direktor lahko samostojno sklepa posle v okviru finančnega načrta, za posle, ki niso določene s finančnim načrtom, pa lahko brez soglasja ustanovitelja sklepa posle do zneska, ki je določen v finančnem načrtu.
V odsotnosti direktorja zastopa inštitut oseba, ki jo pooblasti direktor, v okviru pravic in dolžnosti, za katere jo pooblasti direktor.
Naloge in pristojnosti direktorja se podrobneje določijo v statutu inštituta.
3. Strokovni svet
13. člen
Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja strokovnega dela inštituta se oblikuje strokovni svet.
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda, ki:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela inštituta;
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu inštituta;
– določa strokovne podlage za program dela in razvoja inštituta;
– daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti;
– opravlja druge naloge, določene s statutom inštituta.
Sestavo in način izvolitve oziroma imenovanja članov, pristojnosti in način delovanja strokovnega sveta se določi s statutom inštituta.
IV. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO INŠTITUTA
14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, pridobiva inštitut:
– iz sredstev proračuna Republike Slovenije;
– s plačili drugih uporabnikov z opravljanjem dejavnosti za trg;
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi s predpisi.
Inštitut pridobiva sredstva iz proračuna Republike Slovenije na podlagi programa dela inštituta in finančnega načrta v soglasju z ustanoviteljem. V proračunu Republike Slovenije se določi višina sredstev za izvajanje razvojnih in strokovno-tehničnih nalog državne geodetske službe, ki jih inštitut izvaja kot javno službo.
15. člen
Sredstva, potrebna za opravljanje svoje dejavnosti, lahko inštitut pridobi tudi preko državnih razpisov in pogodb za pridobljene in sprejete projekte ter iz skladov in donacij domačih in mednarodnih virov.
V. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO INŠTITUTA
16. člen
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov oziroma kritju primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog sveta v skladu s predpisi.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
17. člen
Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru registriranih dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
Za svoje obveznosti odgovarja inštitut z vsemi sredstvi, ki jih ima v upravljanju oziroma s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti inštituta, ki nastanejo iz naslova opravljanja dejavnosti, določenem z letnim programom dela inštituta, in ne za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja na trgu za druge naročnike.
18. člen
Nepremično in premično premoženje se dodeli inštitutu v upravljanje s posebnim sklepom Vlade Republike Slovenije, v skladu s pogodbo, sklenjeno na podlagi 38. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 99/99) med Vlado Republike Slovenije in Univerzo v Ljubljani.
Do sprejema sklepa iz prejšnjega odstavka oziroma do zagotovitve novih prostorov uporablja inštitut 1045,62 m2 prostorov v stavbi na Jamovi cesti 2 v Ljubljani, ki jih je uporabljal doslej. Skupni obratovalni stroški stavbe na Jamovi cesti 2 v Ljubljani se določajo in poravnavajo po dosedanji metodologiji. S skupnimi prostori, deli in napravami stavbe upravljata Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in inštitut sporazumno.
Osnovna in druga materialna sredstva, s katerimi upravlja inštitut, so last Republike Slovenije.
Inštitut odgovarja za upravljanje s premoženjem ustanovitelju. Inštitut mora uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN INŠTITUTA
19. člen
Zaradi zagotovitve smotrne izrabe proračunskih sredstev in zakonitosti dela izvaja ustanovitelj nadzor nad delom inštituta v skladu s predpisi o zavodih, predpisi o organizaciji uprave in predpisi o javnih financah.
20. člen
Ustanovitelj ima naslednje pravice:
– ugotavlja skladnost programov razvoja in dela inštituta s potrebami Republike Slovenije,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi dela in finančnimi načrti,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembam in razširitvam dejavnosti,
– daje soglasje k statutu inštituta,
– daje soglasje k imenovanju direktorja,
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest,
– daje soglasje k merilom za nagrajevanje članov sveta.
Predstavnik ustanovitelja lahko zahteva pridobitev soglasja ustanovitelja tudi k odločitvam sveta, ki vplivajo na finančne in druge obveznosti ustanovitelja.
21. člen
Inštitut je dolžan ustanovitelju:
– najmanj enkrat letno poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja,
– najmanj enkrat letno predložiti letni program dela in finančni načrt,
– na njegov poziv posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Do imenovanja sveta opravlja njegove naloge dosedanji svet Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.
Konstituiranje sveta se izvede v roku 60 dni od uveljavitve tega sklepa. Konstitutivno sejo sveta skliče dosedanji direktor inštituta najkasneje v roku iz prejšnjega stavka.
Drugi organi inštituta, ki so bili izvoljeni oziroma imenovani pred sprejemom tega sklepa, nadaljujejo z delom do ustanovitve in imenovanja novih organov inštituta, določenih s tem sklepom in statutom inštituta.
23. člen
Dosedanji direktor Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo nadaljuje z delom kot vršilec dolžnosti do imenovanja novega direktorja.
Svet inštituta je dolžan najkasneje v devetdesetih dneh od uveljavitve tega sklepa izvesti javni razpis za imenovanje direktorja in najkasneje v šestdesetih dneh od dneva objave razpisa najustreznejšega kandidata za direktorja predložiti v soglasje Vladi Republike Slovenije.
Vodilni delavci ter delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi nadaljujejo z delom na funkcijah, na katere so bili imenovani, do izvolitve oziroma imenovanja po postopku in način, ki ga določa statut inštituta.
24. člen
Statut inštituta mora biti sprejet v roku devetdeset dni od konstituiranja sveta.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati odločba Izvršnega sveta Ljudske skupščine LR Slovenije, št. 1116/3-53 z dne 14. decembra 1953 kot ustanovitveni akt Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.
26. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-27/2000-1
Ljubljana, dne 7. septembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost