Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2000 z dne 22. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2000 z dne 22. 9. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3766. Zakon o dopolnitvi in spremembi zakona o matičnih knjigah (ZMK-D)

Odloki

3767. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3768. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3769. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3770. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3771. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Drugi akti

3772. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3773. Uredba o zaščitnih ukrepih
3797. Uredba o spremembi uredbe o prenehanju veljavnosti uredb o preoblikovanju javnih podjetij za proizvodnjo električne energije
3798. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
3799. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev
3800. Uredba o ustanovitvi zavodov za prestajanje kazni zapora v Republiki Sloveniji

Sklepi

3774. Sklep o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije
3801. Sklep o spremembi sklepa o organizaciji in delu Javnega zavoda Kobilarna Lipica

MINISTRSTVA

3775. Odredba o uvedbi namakanja na območju Občine Krško
3776. Odredba o uvedbi melioracije na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Vogršček-južni krak-oroševalni sistem polja Pod Karavlo, Nad Karavlo in Gramoznica pri Mirni
3777. Pravilnik o etični komisiji za poskuse na živalih
3778. Navodilo o dopolnitvah navodila o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge (Pestis suum)

BANKA SLOVENIJE

3779. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 25. 9. do 1. 10. 2000
3802. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do nakupa deviz

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

3780. Sklep o razrešitvah in imenovanjih
3781. Sklep o imenovanju volilne komisije 9. volilne enote, ki obsega območje občin Koper, Izola, Piran za volitve poslanca italijanske narodne skupnosti (sedež: Koper), se imenujejo
3782. Sklep o imenovanju volilne komisije 10. volilne enote, ki obsega območje občin Murska Sobota in Lendava za volitve poslanca madžarske narodne skupnosti (sedež: Lendava), se imenujejo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3783. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"

OBČINE

Gornji Petrovci

3784. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Gornji Petrovci, ki zajema naselje Gornji Petrovci in Peskovci

Hajdina

3785. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2000
3786. Odlok o priznanjih Občine Hajdina

Lenart

3787. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja, za katerega je bil sprejet zazidalni načrt dela industrijske cone v Lenartu za podjetje Klemos, Livarna in Unior
3788. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lenart

Ljutomer

3789. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta kanalizacije Ljutomer
3790. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2000
3791. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Mežica

3792. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Mežica

Moravske Toplice

3793. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje dela Krajevne skupnosti Bogojina - za naselje Bukovnica
3794. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Filovci - za naselje Filovci
3795. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Moravske Toplice - za naselje Moravske Toplice
3796. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Noršinci - za naselje Noršinci

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

113. Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu rastlin (spremenjene) (MKVRS)
114. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu (MSPČK)
115. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju na področju veterinarske medicine (BBOSVM)
116. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo severnoatlantskega pakta o tranzitu za KFOR (MOSAPK)
117. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove o mednarodnem cestnem prevozu (BMDMCP)

Vlada Republike Slovenije

118. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju pri kartografiji in geodeziji ter izmenjavi kartografskih gradiv med Sektorjem za civilno obrambo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Obrambno vojaško geodetsko agencijo (MIL SVY) Združenega kraljestva

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost