Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3591. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu IZDELOVALEC USNJENIH IN KRZNENIH OBLAČIL - dualna organizacija, stran 9483.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu IZDELOVALEC USNJENIH IN KRZNENIH OBLAČIL – dualna organizacija
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu srednjega poklicnega izobraževanja izdelovalec usnjenih in krznenih oblačil – dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-47/97 (Uradni list RS, št. 49/97).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Naravoslovje in materiali
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kemijske tehnologije (smer usnjarsko-predelovalna tehnologija) ali kemijske tehnologije ali univerzitetni študijski program iz kemijske tehnologije.
Laborant je lahko, kdor je končal gimnazijo ali štiriletni srednješolski program kemijski tehnik ali drug štiriletni srednješolski program, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja.
2. Umetnost in estetika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz oblikovanja tekstilij in oblačil.
3. Oblačilna tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz konfekcijske tehnike ali tekstilstva
(smer konfekcijska tehnologija) ali kemijske tehnologije (smer usnjarsko-predelovalna tehnologija) ali univerzitetni študijski program iz tekstilne tehnologije ali tekstilstva ali kemijske tehnologije.
4. Konstrukcija krojev
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz konfekcijske tehnike ali tekstilstva
(smer konfekcijska tehnologija) ali univerzitetni študijski program iz tekstilstva (smeri oblačilno inženirstvo ali tekstilna tehnologija) ali tekstilne tehnologije.
5. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske študijske programe iz tekstilne tehnologije ali kemijske tehnologije – smer usnjarsko predelovalna ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz konfekcije ali usnjarsko predelovalne tehnologije po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje kot izdelovalec usnjenih in krznenih oblačil.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu izdelovalec in predelovalec usnja (IV/7), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa izdelovalec in predelovalec usnja (IV/7), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.
8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0113/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost