Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2000 z dne 25. 8. 2000

Kazalo

3574. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu PEK (dualna organizacija), stran 9469.

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/00)
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu PEK (dualna organizacija)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja pek – dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-81/99 (Uradni list RS, št. 1/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Prehrana z mikrobiologijo živil
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije, veterine, mikrobiologije ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije in kemije.
Laborant je lahko, kdor je končal program gimnazija ali program srednjega strokovnega izobraževanja iz živilstva ali kemije.
2. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije.
Laborant je lahko, kdor je končal program gimnazija ali program srednjega strokovnega izobraževanja iz živilstva ali kemije.
3. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informatika ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz računalništvo z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni študijski programa iz matematika – smeri računalništvo z matematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretičnih predmetov v tem programu in je imel v študijskem programu najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program izpopolnjevanja iz računalništva.
4. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja, managementa ali podjetništva ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela.
5. Psihologija prodaje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz psihologije ali sociologije.
6. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz živilstva in ima predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz pekarstva.
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal katerikoli višješolski študijski program ali katerikoli program za pridobitev višje strokovne izobrazbe po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju in ima predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz pekarstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja pekarstva.
5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0170/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost