Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2000 z dne 11. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2000 z dne 11. 8. 2000

Kazalo

3390. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1A), stran 8953.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. julija 2000.
Št. 001-22-160/00
Ljubljana, dne 4. avgusta 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-1A)
1. člen
V zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) se v prvem odstavku 404. člena črta šesta alinea.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Določbe tega zakona se ne uporabljajo za zavarovance, ki pridobijo pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji po zakonu, ki ureja prepoved proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter zagotovitev sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 172-01/89-2/253
Ljubljana, dne 27. julija 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost