Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2000 z dne 10. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2000 z dne 10. 8. 2000

Kazalo

3348. Pravilnik o mazavih maščobah, stran 8871.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 8. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrom za zdravstvo
P R A V I L N I K
o mazavih maščobah
1. člen
Ta pravilnik določa način označevanja mazavih maščob, pogoje glede vsebnosti maščobe in postopek preverjanja vsebnosti maščob v izdelkih.
2. člen
Mazave maščobe so živilski izdelki, namenjeni prehrani ljudi (v nadaljnjem besedilu: izdelki), pri katerih je maščoba osnovna sestavina in so navedeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Izdelki so navedeni pod naslednjimi tarifnimi oznakami v kombinirani nomenklaturi carinske tarife:
– izdelki z mlečnimi maščobami pod tarifno oznako 0405 in 2106;
– izdelki z maščobami pod tarifno oznako 1517;
– izdelki z maščobami, sestavljenimi iz rastlinskih in/ali živalskih surovin pod tarifno oznako 1517 in 2106.
3. člen
Izdelki morajo:
– vsebovati najmanj 10% maščob, vendar manj kot 90% maščob glede na maso;
– ostati pri temperaturi 20 °C v trdnem stanju;
– biti primerni za mazanje;
– vsebovati vsaj dve tretjini maščobe v suhi snovi, računano brez soli.
4. člen
Izdelki morajo biti označeni skladno s predpisom o splošnem označevanju predpakiranih živil in v skladu s tem pravilnikom. Označbe morajo biti jasno vidne, nedvoumne, čitljive in neizbrisne.
V seznamu sestavin mora biti vsebnost jedilne soli navedena v odstotkih.
5. člen
Izdelki morajo imeti navedeno povprečno vsebnost maščobe v odstotkih po masi v času izdelave izdelka. Ta odstotek mora biti naveden brez decimalk.
Vsebnost maščob se preverja z izračunom povprečne vsebnosti maščob petih posameznih vzorcev. Postopek je naveden v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
Povprečna vsebnost maščob se ne sme za več kot 1% razlikovati od navedenega odstotka. Posamezni vzorci se ne smejo za več kot 2% razlikovati od navedenega odstotka.
Povprečna vsebnost maščobe mora ustrezati predpisani vsebnosti za posamezni izdelek iz priloge 1.
6. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena se pri maslu, margarini in mešanici navede minimalna vsebnost maščobe.
7. člen
Izdelki, navedeni v točki C priloge 1, morajo imeti označen odstotek vsebnosti rastlinskih, mlečnih ali drugih živalskih maščob v padajočem vrstnem redu glede na skupno maso v času izdelave izdelkov.
8. člen
Sestavljeni izdelki imajo lahko v imenu izdelka označbo “maslo” le, če takšen sestavljen izdelek vsebuje vsaj 75% mlečne maščobe in je izdelan iz masla in drugih dodanih sestavin. Sestavine se ne smejo dodajati z namenom, da bi zamenjale, bodisi v celoti ali deloma, katerokoli mlečno sestavino.
Sestavljeni izdelki imajo lahko v imenu izdelka označbo “izdelek iz masla”, če takšen sestavljen izdelek vsebuje manj kot 75%, vendar najmanj 62% mlečne maščobe ob izpolnjevanju enakih pogojev, kot so določeni v prejšnjem odstavku.
Ne glede na prvi in drugi odstavek se v imenu izdelka lahko uporablja označba “maslo” za izdelke, ki vsebujejo najmanj 34% mlečne maščobe in so navedeni v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
9. člen
Izdelki iz prejšnjega člena, ki imajo v imenu izdelka označbo “maslo”, morajo imeti naveden odstotek vsebnosti mlečne maščobe. Kadar dodane sestavine vsebujejo maščobo, mora imeti izdelek naveden tudi skupni odstotek vsebnosti maščob.
Izdelki iz drugega odstavka prejšnjega člena morajo imeti jasno vidno in razločno čitljivo označbo “izdelek iz masla” in odstotek vsebnosti maščob, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
10. člen
Imenu izdelka se lahko dodajo navedbe o:
– živalskih in/ali rastlinskih sestavinah, iz katere izdelki izhajajo;
– namenu uporabe izdelka (za kuho, za peko...);
– posebnem postopku izdelave;
– drugih lastnostih izdelka, glede na njihovo kakovost.
11. člen
Izdelki iz točke B v prilogi 1 imajo lahko v imenu izdelka označbo “rastlinska” le, če izdelek vsebuje do 2% živalskih maščob. Enak odstotek je dopusten tudi, ko je v imenu izdelka navedena označba maščobe rastlinske vrste, iz katere je izdelek proizveden.
12. člen
Izraz “tradicionalno” se sme uporabiti skupaj z imenom maslo, ko se izdelek pridobi neposredno iz mleka ali smetane.
Po tem pravilniku je smetana izdelek, dobljen iz mleka v obliki emulzije vrste olje-v-vodi, ki vsebuje najmanj 10% mlečnih maščob.
13. člen
Z označbo “manj maščob” se lahko označijo izdelki, navedeni v prilogi 1, ki vsebujejo več kot 41% maščob, vendar ne več kot 62%. Označba “manj maščob” lahko nadomesti označbo “tričetrt mastno”.
Z označbo “malo maščob” ali “lahko” se lahko označijo izdelki, navedeni v prilogi 1, ki vsebujejo 41% maščob ali manj. Označba “malo maščob” ali “lahko” nadomesti označbo “polmastno”.
Polmastna margarina se lahko imenuje tudi minarina ali halvarina.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe 58. do 64. člena, 90. do 92. člena, tretji odstavek 105. člena, 175. in 176. člen in peti odstavek 180. člena pravilnika o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in čistih cepiv (Uradni list RS, št. 21/93, 30/99, 2/00 in 14/00).
Izdelki, ki so označeni v skladu z določbami pravilnika iz prejšnjega odstavka, so lahko v prometu do 31. 12. 2002.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-21/99
Ljubljana, dne 1. julija 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
dr. Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravstvo
                            PRILOGA 2

  Preverjanje navedene vsebnosti maščobe pri mazavih maščobah


Iz serije, ki se pregleduje in analizira, se naključno vzame pet
vzorcev in v njih ugotovi vsebnost maščobe. Za preveritev
navedene vsebnosti maščobe se uporabita naslednja dva postopka:

A. Izračuna se aritmetično povprečje petih dobljenih rezultatov
in se primerja z navedeno vsebnostjo maščobe. Velja, da navedena
vsebnost maščob ustreza, če se aritmetično povprečje ne razlikuje
za več kot 1% od navedene vsebnosti maščobe.

B. Posamezni rezultat se sme razlikovati za ± 2% od navedene
vsebnosti maščobe.

Razlika med maksimalno in minimalno vrednostjo petih posameznih
rezultatov naključno vzetih vzorcev je lahko manjša ali enaka 4%.

Navedena vsebnost maščobe pri pregledani seriji ustreza, poleg že
izpolnjenih pogojev iz točk A in B, tudi kadar se eden izmed
petih rezultatov razlikuje za več kot ± 2% od navedene vsebnosti
maščobe.

                         PRILOGA 3

----------------------------------------------------------
Vrsta izdelka    Sestava izdelka       Minimalna
                         vsebnost
                         maščobe
----------------------------------------------------------
Alkoholno maslo   Maslo, alkoholna pijača,  34%
(maslo, ki vsebuje  sladkor
alkoholne pijače)
----------------------------------------------------------