Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000

Kazalo

2068. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-A), stran 5940.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. maja 2000.
Št. 001-22-90/00
Ljubljana, dne 19. maja 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-A)
1. člen
V zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00) se za 29. členom doda nov 29.a člen, ki se glasi:
“29.a člen
Vlada Republike Slovenije lahko zaradi upoštevanja mednarodno sprejetih obveznosti ali začasno, za dobo največ enega leta zaradi prilagajanja izjemnim razmeram (naravne in ekološke nesreče, nalezljive bolezni rastlin in živali, bistveno spremenjene razmere na tržišču ipd.) zviša ali zniža višino upravnih taks, in sicer največ do 50% števila točk posamezne takse iz tarifnih številk 52 do 59, 61 in 62a.
Taksa iz 62. tarifne številke se obračuna od spremenjene višine takse iz prejšnjega odstavka.“
2. člen
V tarifni številki 46 se v opombah dodata nova 4. in 5. točka, ki se glasita:
“(4) Taksa iz 1. točke te tarifne številke za potrdilo o poreklu blaga EUR.1 se plača v rokih in na način, ki je določen za plačevanje uvoznih oziroma izvoznih dajatev. Pri odmeri takse se upošteva vrednost točke na dan vložitve zahteve za izdajo potrdila EUR.1.
(5) Carinski organ lahko taksnemu zavezancu dovoli, da vse taksne obveznosti, ki nastanejo v določenem obdobju, ki ne more biti daljše od 30 dni, plača naenkrat. V tem primeru se pri odmeri celotne taksne obveznosti upošteva vrednost točke na dan nastanka prve taksne obveznosti. Taksa se plača v gotovini na enak način, kot je predpisan za uvozne oziroma izvozne dajatve.“
3. člen
Naslov IX. poglavja taksne tarife se spremeni tako, da se glasi:
“Takse na področju ugotavljanja zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe, na področju zdravstvenega varstva rastlin in veterinarstva, na področju vzorčenja uvoženih pošiljk vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter na področju prometa s kemikalijami.“
4. člen
V tarifni številki 52 se v 7. točki za besedo “jagod“ doda besedi “in zelenjave“.
V opombah se doda nova 8. točka, ki se glasi:
“(8) Na zahtevo taksnega zavezanca se lahko dovoli, da se vse takse, katerih obveznost za plačilo je nastala v določenem mesecu, plačajo do 20. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem so nastale taksne obveznosti.“
5. člen
V tarifni številki 53 v 6. točki številka “1,84“ nadomesti s številko “0,09“.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
“8. kunce, zajce in druge male živali
a) za kunce odstavljence (do 1 kg)            0,04 točk
b) za kunce, razen za kunce odstavljence
do 1 kg, zajce in druge male živali           0,09 točk.“
6. člen
V tarifni številki 55 se v 1. točki besedilo podtočke (h) spremeni, tako da se glasi:
“(h) kunca, razen za kunca odstavljenca
do 1kg, in malo ter pernato divjad            0,05 točk“.
V podtočki (k) se številka “32“ nadomesti s številko  “19“.
Za podtočko (m) se doda nova podtočka (n), ki se glasi:
“(n) kunca odstavljenca do 1 kg             0,04 točke“.
7. člen
V tarifni številki 57 se številka “125“ nadomesti s številko “65“.
8. člen
V tarifni številki 58 se:
– v prvem odstavku za besedo “železniških“ doda vejico in besedo “pomorskih“, za besedo “zarodkov“ pa se doda vejico in besedilo “zdravil in medicinskih pripomočkov za uporabo v veterinarski medicini“;
– v podtočkah (bb) točk 1 (a), (b), (c) in (d) in 2 (a), (b), (c) in (d) za besedo “sveže“ doda besedo “in“;
– v podtočkah (cc) točk 1 (a), (b), (c) in (d) ter 2 (a), (b), (c) in (d) črta beseda “meso“,
– v točki 1 in 2 se doda nova točka (f), ki se glasi:
“(f) za pošiljke čebel matic:
(aa) do 10 komadov                  32 točk
(bb) za vsako nadaljnjo čebelo matico         5 točk“.
9. člen
Tarifna številka 60 se črta.
10. člen
V tarifni številki 61 se 10. točka spremeni tako, da se glasi:
“10. kunca, razen za kunca odstavljenca
do 1 kg                0,04 točke“.
V 12. točki se številka “0,007“ nadomesti s številko “0,0017“.
Za 12. točko se doda nova 13. točka, ki se glasi:
“13. kunca odstavljenca do 1 kg    0,03 točke“.
V opombah se v zadnji točki besedilo “Za točke od 7 do 12“ spremeni tako, da se glasi: “Za točke od 6 do 13“.
11. člen
Za tarifno številko 62 se doda nova tarifna številka 62a, ki se glasi:
“Tarifna številka 62a
Za kritje stroškov kmetijskega inšpektorja pri pregledu pošiljk vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina v zunanjetrgovinskem prometu:
1. za pošiljke do 5000 litrov 60 točk
2. za vsakih nadaljnjih začetih 1000 litrov 6 točk
Opombe:
(1) Za preglede pošiljk ponoči ali v nedeljo ali ob državnem prazniku, se povračilo stroškov iz 1. in 2. točke poveča za 100%. Za nočno delo se šteje delo od 19. do 6. ure.
(2) Izvoznik oziroma uvoznik, ki ne pripravi pravočasno proizvodov za pregled, inšpektor pa pride na kraj pregleda ob določenem času, mora plačati za vsako uro zamude 50 točk.
(3) Za preglede pošiljk, za katere je predpisano, da morajo najprej na analizo, se povračilo stroškov iz 1. in 2. točke poveča za 50%.“
12. člen
Za XIV. poglavjem taksne tarife se doda naslov novega XIV.a poglavja in tarifna številka 96a, ki se glasi:
“XIV.a Takse na področju prostovoljnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Tarifna številka 96a
Za odločbo, s katero se odobri pokojninski načrt prostovoljnega dodatnega zavarovanja 10.000 točk“.
13. člen
Taksni zavezanci, ki so plačali takso na področju veterinarstva po 53., 55. in 61. tarifni številki zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00), so upravičeni do povračila razlike, ki je nastala z zmanjšanjem števila točk po tem zakonu.
Taksni zavezanec lahko zahteva vrnitev razlike iz prejšnjega odstavka v 60 dneh od dneva uveljavitve tega zakona.
14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-02/89-4/19
Ljubljana, dne 11. maja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti