Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000

Kazalo

2067. Zakon o izjemnem znižanju davčne obveznosti (ZIZDO), stran 5940.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o izjemnem znižanju davčne obveznosti (ZIZDO)
Razglašam zakon o izjemnem znižanju davčne obveznosti (ZIZDO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. maja 2000.
Št. 001-22-89/00
Ljubljana, dne 19. maja 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O IZJEMNEM ZNIŽANJU DAVČNE OBVEZNOSTI (ZIZDO)
1. člen
Ta zakon določa pogoje in način izjemnega znižanja davčne obveznosti za zavezance v nižjih dohodkovnih razredih v skladu z dogovorom o politiki plač za obdobje 1999–2001 (Uradni list RS, št. 22/99).
2. člen
Znižanje davčne obveznosti iz prejšnjega člena se izvede tako, da se zavezancem za dohodnino v nižjih dohodkovnih razredih zniža obveznost iz naslova dohodnine za leto 1999, ugotovljena v skladu z zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 – pop., 7/95, 14/96 – odločba US in 44/96).
3. člen
Znižanje davčne obveznosti se prizna zavezancu za dohodnino, katerega bruto dohodek, dosežen v letu 1999, ne presega 45% letne povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: povprečna plača).
Za bruto dohodek iz prejšnjega odstavka se šteje vsota bruto dohodkov zavezanca za dohodnino, ki so vir dohodnine v letu 1999.
Za bruto dohodek fizične osebe iz opravljanja dejavnosti se šteje njen dobiček iz dejavnosti, ki je ugotovljen brez upoštevanja znižanj in olajšav v skladu z zakonom o dohodnini in z upoštevanjem obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.
4. člen
Znižanje davčne obveznosti se prizna tako, da se zavezancu za dohodnino, ki ima v letu 1999 bruto dohodek, ugotovljen v skladu z drugim in tretjim odstavkom prejšnjega člena, do višine:
– 40% povprečne plače, odmerjena dohodnina za leto 1999 zniža za 100%,
– 42% povprečne plače, odmerjena dohodnina za leto 1999 zniža za 70%,
– 45% povprečne plače, odmerjena dohodnina za leto 1999 zniža za 40%.
5. člen
Davčni organ odloči o znižanju davčne obveznosti po tem zakonu z odločbo o odmeri dohodnine za leto1999.
6. člen
Znižanje davčne obveznosti po tem zakonu se opravi tudi pri odmeri dohodnine za leto 2000.
Znižanje davčne obveznosti iz prejšnjega odstavka se opravi tako, da se pri uporabi določb tega zakona namesto leta 1999 smiselno upošteva leto 2000.
7. člen
Ne glede na 95. člen zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 35/98 – odločba US, 82/98, 91/98 in 108/99) se zavezancu za dohodnino, ki mu je priznano znižanje davčne obveznosti po tem zakonu za leto 1999, vračilo dohodnine opravi v dveh delih, in sicer v avgustu 2000 in v februarju 2001.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zavezancu iz prejšnjega odstavka, katerega vračilo dohodnine za leto 1999 ne presega zneska 35.000 tolarjev, dohodnina vrne v celoti v avgustu 2000.
8. člen
Ne glede na 95. člen zakona o davčnem postopku se zavezancu za dohodnino, ki mu je priznano znižanje davčne obveznosti po tem zakonu za leto 2000, vračilo dohodnine opravi v dveh delih, in sicer v septembru 2001 in v decembru 2001.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zavezancu iz prejšnjega odstavka, katerega vračilo dohodnine za leto 2000 ne presega zneska 35.000 tolarjev, dohodnina vrne v celoti v septembru 2001.
9. člen
Ne glede na peti odstavek 95. člena zakona o davčnem postopku, zavezanec za dohodnino, ki mu je priznano znižanje davčne obveznosti po tem zakonu, ni upravičen do obresti.
10. člen
S prvim dnem meseca po mesecu, v katerem bo uveljavljen ta zakon, prenehajo veljati 10., 11. in 12. člen zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (Uradni list RS, št. 39/99) ter se v 1. točki prvega odstavka 23. člena zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 črta besedilo “10., 11., 12.,“.
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-03/00-4/1
Ljubljana, dne 11. maja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost