Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000

Kazalo

2064. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-A), stran 5933.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. maja 2000.
Št. 001-22-73/00
Ljubljana, dne 18. maja 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VRTCIH (ZVrt-A)
1. člen
V zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) se v petem odstavku 14. člena za besedo “delavcev“ doda besedilo, ki se glasi: “delovno obveznost ravnatelja in pomočnika ravnatelja.“
2. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Dnevni in poldnevni program izvajata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Dnevni program v oddelku prvega starostnega obdobja izvajata skupaj vsaj šest ur dnevno in v oddelku drugega starostnega obdobja vsaj štiri ure dnevno. Poldnevni program v oddelku prvega starostnega obdobja izvajata skupaj vsaj tri ure dnevno in v oddelku drugega starostnega obdobja vsaj dve uri dnevno.“
3. člen
Za drugim odstavkom 30. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Osnova za plačilo staršev otrok, ki so vključeni v oddelke vrtcev na območjih s posebnimi razvojnimi problemi, je cena enakega programa, ki velja v vrtcu na območju občine oziroma povprečna cena enakih programov, ki veljajo v vrtcih na območju občine. V primeru, da so na območju lokalne skupnosti vsi oddelki vrtca oblikovani na podlagi posebnega normativa iz šestega odstavka 14. člena zakona, je osnova za plačilo staršev povprečna cena enakega programa v Republiki Sloveniji.“
4. člen
V 31. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Metodologijo oblikovanja cen programov v vrtcih, ki opravljajo javno službo, določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo.“
5. člen
V drugem odstavku 63. člena se letnica “2000“ nadomesti z letnico “2003“.
6. člen
Določilo 2. člena tega zakona se začne uporabljati s 1. 9. 2000.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-01/90-1/9
Ljubljana, dne 10. maja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost