Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000

Kazalo

1652. Pravilnik o zdravniškem registru, stran 4160.

Na podlagi 29. člena zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99) ter 27. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96) je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na seji dne 4. 4. 2000 sprejela
P R A V I L N I K
o zdravniškem registru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(register)
Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) upravlja zdravniški register kot upravljalec zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva.
Za izvajanje z zakonom določenih nalog zbornica zbira, evidentira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja podatke zdravnikov.
2. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja:
– vsebino zdravniškega registra,
– pogoje za vpis v zdravniški register in izbris iz njega,
– postopek za registriranje zdravnikov in zobozdravnikov (v nadaljnjem besedilu: zdravnikov),
– postopek za registriranje zdravnikov za opravljanje zasebne zdravniške službe,
– pravice in dolžnosti registriranega zdravnika.
3. člen
(pogoji, pravice in obveznosti)
Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo, če je vpisan v register in če izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon. V register so lahko vpisani državljani Republike Slovenije in tujci, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom in tem pravilnikom.
Z vpisom v register zdravnik pridobi vse pravice in obveznosti, ki mu gredo kot članu zbornice.
4. člen
(varstvo podatkov)
Zbornica ravna s podatki zdravniškega registra v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
II. REGISTRACIJA ZDRAVNIKA
5. člen
(registrirani zdravnik)
Z vpisom v zdravniški register (v nadaljnjem besedilu: register) zdravnik postane član zbornice (v nadaljnjem besedilu: registrirani zdravnik).
V register mora biti vpisan:
– zdravnik pripravnik,
– zdravnik sekundarij,
– zdravnik specializant,
– zdravnik, ki ima veljavno licenco za opravljanje zdravniške službe,
– zdravnik, ki je zaprosil za pridobitev licence, pa mu je zbornica zaradi neizpolnjevanja pogojev predpisala še izpolnitev posameznih pogojev,
– zdravnik, ki mu je bila odvzeta licenca za določen čas in je bil napoten na dodatno usposabljanje oziroma se usposablja na lastno željo,
– zdravnik, ki je državljan države članice Evropske unije in dokaže, da izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravniške službe v Republiki Sloveniji.
V register je lahko vpisan:
– študent medicine ali stomatologije (v nadaljnjem besedilu: zdravnik),
– zdravnik, ki mu je bila odvzeta licenca za določen čas, pa ni bil napoten na dodatno usposabljanje,
– zdravnik, ki mu je bila trajno odvzeta licenca,
– upokojeni zdravnik, ki nima licence za opravljanje zdravniške službe,
– zdravnik, ki je bil imenovan za častnega člana zbornice.
III. VSEBINA REGISTRA
6. člen
(podatki registra)
V registru se vodijo naslednji osebni podatki zdravnikov:
– priimek in ime, rojstni datum in kraj rojstva,
– naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka),
– državljanstvo,
– naziv in naslov zdravniškega delovnega mesta,
– način opravljanja zdravniške službe,
– osebna številka zdravnika,
– kraj in datum diplome,
– datum strokovnega izpita,
– datum in vrsta opravljene specializacije,
– datum, vrsta in trajanje podeljene licence,
– datum in vrsta pridobljenega dodatnega znanja,
– datum ter področje pridobljenih znanstvenih nazivov,
– pridobljeni strokovni nazivi,
– pridobljeni pedagoški nazivi,
– članstvo v domačih in tujih zdravniških združenjih,
– izjava o uveljavljanju pravice do ugovora vesti,
– drugi podatki, ki so potrebni za opravljanje nalog in javnih pooblastil zbornice.
Od zasebnih zdravnikov se v registru vodijo še naslednji podatki:
– datum začetka in prenehanja opravljanja zasebne zdravniške službe;
– področje in kraj opravljanja zasebne zdravniške službe;
– datum, področje in trajanje podeljene koncesije;
– datum sklenitve in trajanje pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) ter področje in obseg programa, za katerega je sklenjena pogodba z zavodom.
IV. POSTOPEK VPISA V REGISTER
1. Splošno
7. člen
(zahteva za vpis)
Vpis v register se opravi na zahtevo zdravnika, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom o zdravniški službi in tem pravilnikom.
8. člen
(postopek in pritožba)
O vpisu v register ter izbrisu iz njega izda zbornica odločbo v upravnem postopku.
Zoper odločbo o vpisu ali izbrisu iz registra se lahko vloži pritožba v roku 15 dni od prejema pisnega odpravka odločbe. O pritožbi, ki se vloži pri zbornici, odloči ministrstvo, pristojno za zdravstvo.
2. Vloga za vpis v register
9. člen
(vloga in dokumentacija)
Za vpis v register zdravnik vloži pri zbornici izpolnjeno vlogo.
Zdravnik vlogi priloži dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev za vpis v register.
10. člen
(nepopolna vloga)
Kolikor zdravnik ne vloži popolne vloge, ga zbornica obvesti, da jo je dolžan dopolniti v postavljenem roku. O tem se izda sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba.
Če zdravnik ne dopolni vloge oziroma jo dopolni neustrezno, se šteje, da vloga sploh ni bila vložena. Na to posledico je treba zdravnika posebej opozoriti v sklepu za dopolnitev vloge.
11. člen
(ponovna vloga)
Zdravnik lahko ponovno vloži vlogo za vpis v register.
3. Vpis v register
12. člen
(sklep o vpisu)
Na podlagi popolne vloge zbornica najkasneje v roku 30 dni izda sklep, na podlagi katerega vpiše zdravnika v register.
Zoper odločbo se lahko vloži pritožba v roku 15 dni od prejema pisnega odpravka odločbe. O pritožbi odloči ministrstvo, pristojno za zdravstvo.
Registracija častnega člana se opravi na podlagi sklepa, s katerim je bil zdravnik imenovan.
V. POSTOPEK IZBRISA IZ REGISTRA
13. člen
(izbris iz registra)
Izbris iz registra se opravi:
– če zdravnik izjavi, da ne želi biti več vpisan v register,
– če registracija na podlagi 5. člena tega pravilnika ni obvezna,
– če zdravnik ne izpolnjuje obveznosti, ki jih ima kot član zbornice, na podlagi odločitve izvršilnega odbora,
– na zahtevo razsodišča zbornice,
– ob smrti zdravnika.
14. člen
(postopek izbrisa iz registra)
Na podlagi popolne vloge za izbris iz registra zbornica najkasneje v roku 30 dni izda sklep, na podlagi katerega opravi izbris zdravnika iz registra. Po izbrisu iz registra zdravnik ne sme več opravljati zdravniške službe.
Izbris iz registra se opravi po uradni dolžnosti v primerih iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka 13. člena tega pravilnika.
Zoper odločbo o izbrisu iz registra se lahko vloži pritožba v roku 15 dni od prejema pisnega odpravka odločbe. O pritožbi, ki se vloži pri zbornici, odloči ministrstvo, pristojno za zdravstvo.
VI. REGISTRACIJA ZASEBNEGA ZDRAVNIKA
1. Pogoji
15. člen
(status zasebnega zdravnika in pogoji)
Zdravnik se lahko registrira kot zasebni zdravnik, če:
1. ima licenco za opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju;
2. ni v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu;
3. mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravniške službe oziroma poklica;
4. ima zagotovljene ustrezne prostore in opremo.
Izpolnjevanje pogojev iz 1. in 4. točke prvega odstavka tega člena ugotavlja zbornica.
Šteje se, da ima zdravnik zagotovljene ustrezne prostore, če bo opravljal zdravniško službo na svojem strokovnem področju tudi, če vzame v najem prostore zdravstvenega doma ali bolnišnice, v katerih je do sedaj opravljal zdravniško službo, prav tako pa tudi, če vzame v najem ustrezne prostore druge zasebne ambulante.
16. člen
(rok)
Zdravnik mora biti registriran kot zasebni zdravnik najkasneje na dan, ko začne opravljati zdravniško službo kot zasebni zdravnik.
17. člen
(registracija za določen čas)
Zdravnik se lahko registrira kot zasebni zdravnik za določen čas v primeru, če ne izpolnjuje pogojev iz 2. in/ali 4. točke prvega odstavka 15. člena tega pravilnika.
Takšna registracija lahko traja največ eno leto od dne izdaje odločbe.
V času začasnega vpisa zdravnik ne sme opravljati zdravniške službe kot zasebni zdravnik, lahko pa ureja pripravljalne posle za zasebno dejavnost.
2. Postopek registracije zasebnega zdravnika
18. člen
(vloga)
Vpis v register, na podlagi katerega lahko zdravnik opravlja zdravniško službo kot zasebno dejavnost, se opravi na podlagi vloge zdravnika.
19. člen
(dokumentacija)
Vlogi je potrebno priložiti:
– dokazilo o posedovanju ordinacije,
– dokazilo, da ordinacija in spremni prostori izpolnjujejo pogoje, ki jih določa pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti,
– druga dokazila, s katerimi zdravnik dokazuje izpolnjevanje pogojev za opravljanje zasebne zdravniške službe.
Za dokazilo o posedovanju ordinacije velja izpis iz zemljiške knjige o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba (original ali overjena fotokopija), predkupna pogodba (original ali overjena fotokopija), najemna pogodba (original ali overjena fotokopija) ali pismo o nameri za sklenitev najemne pogodbe (original).
Kolikor zdravnik predloži pismo o nameri za sklenitev najemne pogodbe, mora najkasneje na dan, ko začne opravljati zasebno dejavnost, predložiti najemno pogodbo (original ali overjeno fotokopijo).
Zdravniku, ki bo opravljal zdravniško službo v prostorih, v katerih se je že do tedaj opravljala zdravstvena dejavnost iste specialnosti, ni potrebno dokazovati izpolnjevanja pogojev iz druge alinee prvega odstavka tega člena.
20. člen
(nepopolna vloga)
Kolikor zdravnik ne vloži popolne vloge, ga zbornica obvesti, da jo je dolžan dopolniti v postavljenem roku. O tem se izda sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba.
Če zdravnik ne dopolni vloge oziroma jo dopolni neustrezno, se šteje, da vloga sploh ni bila vložena. Na to posledico je treba zdravnika posebej opozoriti v sklepu za dopolnitev vloge.
21. člen
(vsebina odločbe)
Odločba o registraciji zasebnega zdravnika vsebuje:
– splošne podatke o zdravniku,
– vrsto zdravniške službe – področje,
– trajanje vpisa,
– naslov ordinacije,
– druge pomembne podatke o opravljanju zasebne zdravniške službe.
22. člen
(pritožba)
Zoper odločbo se lahko vloži pritožba v roku 15 dni od prejema pisnega odpravka odločbe. O pritožbi, ki se vloži pri zbornici, odloči ministrstvo, pristojno za zdravstvo.
3. Postopek za izbris zasebnega zdravnika v registru
23. člen
(izbris zasebnega zdravnika)
Zdravnika se v registru zdravnikov ne vodi več kot zasebnega zdravnika, če:
– odjavi opravljanje zasebne zdravniške službe,
– mu je s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje zdravniške službe oziroma poklica,
– opravlja zdravniško službo v nasprotju z vpisom v register,
– se ugotovi, da ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za opravljanje zdravniške službe.
Zbornica izda odločbo o izbrisu zasebnega zdravnika v upravnem postopku. V primerih iz druge, tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka tega člena izda zbornica odločbo po uradni dolžnosti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(spremembe podatkov)
O vsaki spremembi podatkov, navedenih v 6. členu tega pravilnika obvesti zdravnik zbornico najkasneje v tridesetih dneh po nastopu spremembe.
25. člen
(obrazci in listine)
Zbornica v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika izda obrazce in listine za izvajanje nalog po tem pravilniku.
26. člen
(prenehanje veljavnosti določil)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o vodenju registra zdravnikov in zobozdravnikov z dne 20. 6. 1992.
Za zdravnike se prenehajo uporabljati:
– pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev (Uradni list RS, št. 24/92),
– prva alinea 1. člena pravilnika o zasebni zdravniški dejavnosti z dne 12. 4. 1994,
– 2. člen pravilnika o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 24/92).
27. člen
(veljavnost in uporaba)
Ta pravilnik stopi v veljavo in se začne uporabljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 166/2000
Ljubljana, dne 4. aprila 2000.
Predsednik
Skupščine Zdravniške zbornice
Slovenije
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravstvo
dr. Marjan Jereb, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost