Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000

Kazalo

4805. Sklep, št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja, stran 11789.

Na podlagi 112. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani s sklepno listino – v nadaljnjem besedilu: evropski sporazum (Uradni list RS -Mednarodne pogodbe, št. 13/97) in sklepa Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 9. seji dne 27. 7. 2000 se objavi
S K L E P, št. 2/00
Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja
Besedilo sklepa Pridružitvenega sveta št. 2/00 z dne 4. 8. 2000 in prilog se v slovenskem besedilu glasi:
“PRIDRUŽITVENI SVET JE
ob upoštevanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na drugi strani in zlasti njegovega 106. člena1,
ker:
1. skladno s 106. členom Evropskega sporazuma in njegove Priloge XI Slovenija lahko sodeluje v okvirnih programih skupnosti, posebnih programih, projektih in drugih dejavnostih, zlasti na področju usposabljanja in izobraževanja,
2. skladno s tem členom pogoje za sodelovanje Slovenije pri teh dejavnostih določa Pridružitveni svet,
3. na podlagi sklepa št. 2/99 Pridružitvenega sveta med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Slovenijo na drugi z dne 29. aprila 1999 o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja1, Slovenija že od 1. maja 1999 sodeluje v prvi fazi programov Leonardo da Vinci2 in Socrates3 in ker je izrazila željo, da bi sodelovala v drugi fazi programa,
SKLENIL KOT SLEDI:
1. člen
Slovenija sodeluje v drugi fazi programov Skupnosti Leonardo da Vinci in Socrates, opisanima v Sklepu Sveta št. 1999/382/ES z dne 26. aprila 1999 o uvedbi druge faze delovnega programa Skupnosti za poklicno usposabljanje Leonardo da Vinci1 in v Sklepu Evropskega parlamenta in Sveta št. 253/2000/ES z dne 24. januarja 2000 o uvedbi druge faze delovnega programa Skupnosti za izobraževanje Socrates2 (v nadaljevanju: Leonardo da Vinci II in Socrates II) pod pogoji, določenimi v Prilogah I in II, ki sta sestavni del tega sklepa.
2. člen
Ta sklep se uporablja, dokler trajata programa Leonardo da Vinci II in Socrates II, z začetkom 1. januarja 2000.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Pridružitveni svet.
Podpisano v Bruslju, dne 4. avgusta 2000.
za Pridružitveni svet
Predsednik
Alojz Peterle l. r.
                           PRILOGA I

Pogoji za sodelovanje Republike Slovenije v programih Leonardo da
Vinci II in Socrates II

1. Slovenija bo sodelovala pri dejavnostih programov Leonardo da
Vinci II in Socrates II (v nadaljevanju: programi) in bo, če ta
sklep ne določa drugače, pri tem upoštevala cilje, kriterije,
postopke in roke, ki jih določata Sklep Sveta 1999/382/ES in
Sklep Evropskega parlamenta in sveta 253/2000/ES, s katerima sta
bila uvedena ta programa dejavnosti Evropske skupnosti.

2. Skladno s pogoji iz 5. člena sklepov o programih Leonardo da
Vinci II in Socrates II ter določili v zvezi z odgovornostjo
držav članic in komisije glede nacionalnih agencij za programa
Leonardo da Vinci in Socrates, ki jih je sprejela komisija, bo
Slovenija uvedla ustrezne strukture za usklajeno upravljanje
izvajanja dejavnosti iz programa na nacionalni ravni ter sprejela
ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev ustreznega financiranja teh
agencij, ki bosta za svojo dejavnost prejeli nepovratna sredstva
iz programov. Slovenija bo naredila vse druge potrebne korake za
učinkovit potek programov na nacionalni ravni.

3. Slovenija bo za sodelovanje v programih vsako leto plačala
prispevek v splošni proračun Evropske unije, kakor je opisano v
Prilogi II.

Pridružitveni svet ima pravico, da ta prispevek prilagodi in se
tako izogne proračunskemu neskladju pri izvajanju programov, če
je to potrebno zaradi upoštevanja razvoja programa ali
absorpcijske sposobnosti Slovenije.

4. Za predajo, ocenjevanje in izbiro predlogov slovenskih
ustanov, organizacij in posameznikov, ki imajo pravico
sodelovati, veljajo enaki pogoji kot za ustanove, organizacije in
posameznike iz skupnosti, ki so upravičeni do sodelovanja.

Skladno z ustreznimi določili sklepov, s katerimi so programi
sprejeti, lahko komisija pri imenovanju neodvisnih strokovnjakov,
ki ji bodo pomagali pri ocenjevanju projektov, upošteva slovenske
strokovnjake.

5. Da bi zagotovili komunitarno razsežnost programov, bo moral v
projektih in dejavnostih sodelovati vsaj en partner iz ene od
držav članic skupnosti, da bodo upravičeni do finančne podpore
skupnosti.

6. Za dejavnosti v okviru mobilnosti, omenjene v prvi točki III.
razdelka Priloge I sklepa o programu Leonardo da Vinci II, in za
decentralizirane dejavnosti programa Socrates kot tudi za
finančno podporo za dejavnosti nacionalnih agencij, ki bodo
ustanovljene skladno z 2. točko zgoraj, bodo Sloveniji dodeljena
sredstva na podlagi razčlembe proračuna za letni program, ki bo
sprejet na ravni skupnosti, ter prispevka Slovenije k programu.
Najvišji znesek finančne podpore za dejavnosti nacionalnih
agencij ne bo presegal 50% proračuna za delovne programe
nacionalnih agencij.

7. Države članice skupnosti in Slovenija se bodo potrudile, da
bodo v okviru veljavnih določil omogočile prost pretok in bivanje
študentov, učiteljev, udeležencev usposabljanj, izvajalcev
usposabljanj, delavcev univerzitetnih uprav, mladine in drugih
upravičencev, ki se bodo gibali med Slovenijo in državami
članicami skupnosti zaradi sodelovanja v dejavnostih, ki jih
obsega ta sklep.

8. Dejavnosti, ki jih obsega ta sklep, bodo s strani Slovenije
oproščene posrednih davkov, carin, prepovedi in omejitev pri
uvozu in izvozu blaga in storitev, namenjenih za uporabo pri teh
dejavnostih.

9. Ne da bi posegali v odgovornosti Komisije Evropskih skupnosti
in Računskega sodišča Evropskih skupnosti v zvezi s spremljanjem
in ocenjevanjem programov skladno s sklepi o programih Leonardo
da Vinci II in Socrates II (13. oziroma 14. člen), bo
zagotovljeno stalno spremljanje sodelovanja Slovenije v programih
na partnerski osnovi, v katero bosta vključeni Komisija Evropskih
skupnosti in Slovenija. Slovenija bo komisiji pošiljala ustrezna
poročila in sodelovala pri drugih dejavnostih, ki jih bo skupnost
določila v zvezi s tem.

10. Skladno s finančnimi uredbami skupnosti bodo pogodbeni
dogovori, ki bodo sklenjeni s slovenskimi subjekti ali ki jih
bodo sklenili slovenski subjekti, določili nadzor in revizije, ki
jih bosta opravljala komisija in Računsko sodišče ali ki bodo
opravljeni po njunem pooblastilu. Kar se tiče finančnih revizij,
se lahko opravljajo zaradi nadzora nad prihodki in izdatki
omenjenih oseb v zvezi s pogodbenimi obveznostmi do skupnosti. V
duhu sodelovanja in vzajemne koristi bodo slovenske oblasti
zagotovile vso primerno in možno pomoč, ki bi bila v takšnih
razmerah potrebna ali koristna za opravljanje nadzora in revizij.

Za odnose med Slovenijo, komisijo in slovenskima nacionalnima
agencijama veljajo določila v zvezi z obveznostmi držav članic in
komisije do nacionalnih agencij za programa Leonardo da Vinci in
Socrates, ki jih je sprejela komisija. Če pride do nepravilnosti,
malomarnosti ali goljufije, ki bi bremenila slovenski nacionalni
agenciji, bodo za nepovrnjena sredstva odgovarjale slovenske
oblasti.

11. Ne da bi posegali v postopke, omenjene v 7. členu sklepa o
programu Leonardo da Vinci II in 8. členu sklepa o programu
Socrates II, bodo predstavniki Slovenije sodelovali kot
opazovalci v programskih odborih pri točkah, ki se jih tičejo. Ti
odbori se bodo sestajali brez predstavnikov Slovenije v zvezi s
preostalimi točkami kakor tudi med glasovanjem.

12. Pri stikih s komisijo glede prijavnih postopkov, pogodb,
poročil, ki jih je treba predložiti, in drugih administrativnih
zadevah v zvezi s programi je treba uporabljati enega od uradnih
jezikov skupnosti.

13. Skupnost in Slovenija lahko kadarkoli prekineta dejavnosti po
tem sklepu na podlagi dvanajstmesečne pisne odpovedi. Projekti in
dejavnosti, ki potekajo ob prekinitvi, se nadaljujejo do
zaključka pod pogoji, določenimi v tem sklepu.

                           PRILOGA II

Finančni prispevek Republike Slovenije za programa Leonardo da
Vinci II in Socrates II

1. Leonardo da Vinci

Finančni prispevek, ki ga bo Slovenija vplačala v proračun
Evropske unije za sodelovanje v programu Leonardo da Vinci II, bo
znašal (v EUR):

---------------------------------------------------------------------------------
Leto 2000  Leto 2001  Leto 2002  Leto 2003  Leto 2004  Leto 2005  Leto 2006

985.000   1.012.000  1.079.000  1.126.000  1.173.000  1.233.000  1.280.000
---------------------------------------------------------------------------------

2. Socrates

Finančni prispevek, ki ga bo Slovenija vplačala v proračun
Evropske unije za sodelovanje v programu Socrates II v letu 2000,
bo znašal 882.000 EUR.

Prispevek, ki ga bo Slovenija plačala za naslednja leta
programa, bo Pridružitveni svet določil med letom 2000.

3. Slovenija bo plačala zgoraj omenjeni prispevek delno iz
svojega državnega proračuna in delno iz svojega nacionalnega
programa PHARE. Odvisno od posebnega programskega postopka, bodo
zahtevana sredstva PHARE nakazana Sloveniji po posebnem finančnem
memorandumu. Ta sredstva bodo skupaj z deležem iz slovenskega
državnega proračuna predstavljala slovenski nacionalni prispevek,
iz katerega se bodo izvrševala plačila na osnovi letnih zahtevkov
za sredstva s strani komisije.

4. Zahtevki za sredstva PHARE bodo izdani skladno z naslednjim
načrtom:

- 406.658 EUR kot prispevek za program Socrates II v letu 2000,

- naslednji letni zneski kot prispevek za program Leonardo da
Vinci II (v EUR):

----------------------------------------------------------------------------------
Leto 2000  Leto 2001  Leto 2002  Leto 2003  Leto 2004  Leto 2005  Leto 2006

469.710   Znesek   Znesek   Znesek   Znesek   Znesek   Znesek
      bo določen bo določen bo določen bo določen bo določen bo določen
      kasneje   kasneje   kasneje   kasneje   kasneje   kasneje
----------------------------------------------------------------------------------

Preostali delež prispevka Slovenije bo pokrit iz slovenskega
državnega proračuna.

5. Uporabljala se bo finančna uredba, ki velja za splošni
proračun Evropskih skupnosti1, zlasti za gospodarjenje s
prispevkom Slovenije.

Potne stroške in stroške bivanja, ki jih imajo slovenski
predstavniki in strokovnjaki kot opazovalci zaradi sodelovanja
pri delu odborov, omenjenih v 11. točki Priloge I, ali na drugih
sestankih v zvezi z izvajanjem programov, komisija povrne na
enaki osnovi in po postopkih, ki veljajo za nevladne strokovnjake
držav članic Evropske unije.

6. Po nastopu veljavnosti tega sklepa in v začetku vsakega
naslednjega leta bo komisija Sloveniji poslala zahtevek za
sredstva, ki bodo ustrezala njenemu prispevku za posamezen
program po tem sklepu.

Prispevek se določi v evrih in ga je treba plačati na evro
bančni račun komisije.

Slovenija bo plačala svoj prispevek skladno z zahtevkom za
sredstva:

- do 1. maja del, ki se financira iz državnega proračuna, pod
pogojem, da komisija pošlje zahtevek za sredstva pred 1. aprilom,
če pa je zahtevek za sredstva poslan kasneje, pa najkasneje mesec
dni po tem, ko je ta poslan;

- do 1. maja del, ki se financira iz programa Phare, pod
pogojem, da so bili ustrezni zneski nakazani Sloveniji do tega
dne ali najkasneje 30 dni po tem, ko so bili zneski poslani.

Za vsako zamudo pri plačilu prispevka Slovenija plača obresti na
neplačani znesek po datumu zapadlosti. Uporablja se obrestna
mera, ki jo Evropska centralna banka uporablja za poslovanje v
evrih in ki velja na dan zapadlosti prispevka v plačilo, povečana
za 1,5 odstotnih točk."

Št. 920-00-76/00
Ljubljana, dne 22. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
Generalna sekretarka
dr. Verica Trstenjak l. r.
1 OJ L 51, 26. 2. 1999, str. 3
1 OJ L 256, 1. 10. 1999, str. 69
2 OJ L 340, 29. 12. 1994, str. 8
3 OJ L 87, 20. 4. 1995, str. 10. Sklep, kot je bil spremenjen s sklepom št. 576/98/ES (OJ L 77, 14. 3. 1998, str. 1).
1 OJ L 146, 11. 6. 1999, str. 33,
2 OJ L 28, 3. 2. 2000, str. 1
1 OJ L 356, 31. 12. 1977, str. 1. Finančna uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št. 2673/1999 (OJ L 326, 18. 12. 1999, str. 1).

AAA Zlata odličnost