Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2000 z dne 14. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2000 z dne 14. 11. 2000

Kazalo

4343. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej športa, stran 10940.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96 in 36/00) in drugega odstavka 20. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) v zvezi s 37. členom zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej športa
1. člen
V drugem odstavku 2. člena sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej športa (Uradni list RS, št. 36/00) se naslov “Tabor 13” nadomesti z naslovom “Kopitarjeva 2-4”.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena sklepa se črta besedilo “in nepremične”.
3. člen
V prvi točki prvega odstavka 5. člena se besedilo “ki ju imenuje minister pristojen za šport” nadomesti z besedilom “ki ju na predlog ministra, pristojnega za šport in ministra, pristojnega za kulturo, imenuje Vlada Republike Slovenije”.
Besedilo druge točke prvega odstavka tega člena se spremeni tako, da se pravilno glasi:
“2. predstavnika delavcev zavoda (dva člana), ki opravljata dejavnost, zaradi katere je bil muzej ustanovljen.”
V tretji točki se besedilo “Muzej novejše zgodovine” nadomesti z besedilom “Zveza gorniških društev Skala Slovenije”.
4. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: “Svet muzeja sprejme statut muzeja, program dela, letni finančni načrt in zaključni račun s soglasjem ustanovitelja«.
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: “Sistemizacijo delovnih mest v muzeju sprejme svet muzeja na predlog direktorja, s soglasjem ministra pristojnega za kulturo in ministra pristojnega za šport”.
5. člen
V prvem odstavku 7. člena se za besedo “Direktor” doda besedilo “ki opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja”.
Besedilo drugega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi: “Direktorja imenuje in razrešuje minister pristojen za kulturo, s soglasjem ministra pristojnega za šport, na podlagi javnega razpisa.”
V 7. členu se beseda “visokošolska” nadomesti z besedo “univerzitetna”.
6. člen
V drugem odstavku 11. člena se beseda “šport” nadomesti z “kulturo, s soglasjem ministra, pristojnega za šport”.
V 11. členu se beseda “dotacijami” nadomesti z besedo “donacijami”.
7. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: “O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet muzeja, v soglasju z ustanoviteljem”.
8. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo “ministrstva pristojnega za šport” nadomesti z besedilom “pristojnega ministrstva.”
Drugi odstavek 16. člena se črta.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 632-08/2000-3
Ljubljana, dne 26. oktobra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik