Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2000 z dne 14. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2000 z dne 14. 11. 2000

Kazalo

4339. Uredba o varovanju določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v katerih so sedeži državnih organov, stran 10925.

Na podlagi 36. člena zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o varovanju določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v katerih so sedeži državnih organov
1. člen
Ta uredba določa oblike in način varovanja določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v katerih so sedeži državnih organov (v nadaljevanju: okolišev), ki jih varuje Policija.
2. člen
Zaradi varovanja določenih oseb, objektov in okolišev Policija organizira, vodi, koordinira in izvaja preventivno operativno, tehnično in fizično varovanje.
Preventivno operativno varovanje temelji na zbiranju in obdelovanju podatkov in informacij, ki se nanašajo na ogrožanje varovanih oseb, objektov in okolišev. Izvaja se zaradi pripravljanja ocen ogroženosti, ki so rezultat vrednotenja razpoložljivih podatkov in informacij. Pri izvajanju ukrepov preventivno operativnega varovanja policija sodeluje z drugimi državnimi organi in službami.
Tehnično varovanje obsega varnostne ukrepe, ki temeljijo na uporabi tehničnih sredstev za odkrivanje in preprečevanje ogrožanja varovanih oseb, objektov in okolišev.
Fizično varovanje obsega neposredno fizično varovanje in druge ukrepe fizičnega varovanja, ki jih izvajajo policisti zaradi preprečitve ogrožanja varovane osebe, objekta ali okoliša.
3. člen
Policija varuje v uredbi navedene osebe, objekte in okoliše po stopnjah varovanja, ki jih določata pomembnost funkcije, ki jo opravlja varovana oseba oziroma pomembnost objekta ali okoliša, in njena oziroma njegova stopnja ogroženosti.
Stopnja varovanja pomeni količino in vrsto varnostnih ukrepov za posamezen razred pomembnosti funkcij varovanih oseb, objektov in okolišev v razmerah potencialne, povečane ali visoke ogroženosti.
Varovanje oseb, objektov in okolišev se izvaja v skladu z načrti varovanja.
4. člen
Po prvi stopnji Policija varuje predsednika ali poglavarja tuje države na uradnem obisku v Republiki Sloveniji in osebe iz 5. člena te uredbe v izrednem stanju in v vojni.
5. člen
Po drugi stopnji Policija varuje osebo, ki opravlja funkcijo:
– predsednika Republike Slovenije,
– predsednika Državnega zbora in
– predsednika Vlade Republike Slovenije.
Osebo iz prve alinee prejšnjega odstavka Policija varuje še šest mesecev po prenehanju opravljanja njegove funkcije, iz tehtnih razlogov pa se lahko podaljša za nadaljnjih šest mesecev. Osebo iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka Policija varuje šest mesecev po prenehanju opravljanja funkcije.
6. člen
Po tretji stopnji Policija varuje osebo, ki opravlja funkcijo:
– ministra za zunanje zadeve,
– ministra za obrambo in
– ministra za notranje zadeve.
Oseba iz prejšnjega odstavka se lahko neposrednemu fizičnemu varovanju pisno odpove in s tem seznani vlado, ki o tem odloči s sklepom.
Osebe iz prvega odstavka tega člena Policija varuje z določenimi ukrepi še tri mesece po prenehanju opravljanja njihove funkcije.
7. člen
Policija po četrti stopnji varuje osebo, ki opravlja funkcijo:
– predsednika Državnega sveta,
– predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
– predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
– ministra, razen ministrov iz prejšnjega člena,
– generalnega državnega tožilca in
– direktorja Slovenske obveščevalno varnostne agencije.
Varovanje po četrti stopnji ne vključuje neposrednega fizičnega varovanja.
Po četrti stopnji Policija varuje tudi zakonce oseb, ki opravljajo funkcijo predsednika Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in predsednika Državnega zbora.
Po četrti stopnji varuje tudi nekdanje predsednike Republike Slovenije, ki se tehničnemu varovanju lahko pisno odpovejo in s tem seznanijo vlado, ki o tem odloči s sklepom.
8. člen
Policija varuje predsedniške kandidate od določitve seznama kandidatur do izvolitve predsednika republike.
Stopnje varovanja predsedniških kandidatov določi generalni direktor Policije.
Oseba iz prvega odstavka tega člena se lahko pisno odpove neposrednemu fizičnemu varovanju in s tem seznani Policijo in republiško volilno komisijo.
9. člen
Policija varuje predsednika ali poglavarja tuje države na zasebnem obisku v Republiki Sloveniji, druge najvišje predstavnike tujih držav in mednarodnih organizacij pa, kadar so na uradnem obisku v Republiki Sloveniji ali to zahtevajo varnostni razlogi.
Osebe iz prejšnjega odstavka Policija varuje po stopnjah, ki ustrezajo njihovim funkcijam in ogroženosti.
Varovanje obrambnih in vojaških predstavnikov drugih držav in mednarodnih organizacij Policija izvaja v skladu z dogovorom z Obveščevalno varnostno službo Ministrstva za obrambo in Generalštabom Slovenske vojske.
10. člen
Policija varuje objekte in okoliše, v katerih je sedež:
– predsednika Republike Slovenije,
– Državnega zbora,
– Državnega sveta,
– Vlade Republike Slovenije,
– Ministrstva za zunanje zadeve in
– Ministrstva za notranje zadeve.
Objekte iz prejšnjega odstavka Policija varuje po stopnjah, ki so enake stopnjam varovanja oseb, ki delajo v teh objektih.
Določbe, ki se nanašajo na sedeže organov iz prvega odstavka tega člena, veljajo tudi za objekte, v katerih ti organi začasno delujejo in za protokolarne objekte Republike Slovenije.
11. člen
Okoliš objekta iz prvega odstavka prejšnjega člena je označeno funkcionalno, ograjeno ali neograjeno zemljišče, ki je posebnega pomena za opravljanje nalog državnega organa in je potrebno za uporabo takega objekta, in zračni prostor, razreda G, nad njim.
Za funkcionalno zemljišče objekta iz prejšnjega odstavka se štejejo zemljišče, na katerem stoji tak objekt, zelenice in prometne površine, ki se dotikajo objekta oziroma potekajo ob njem, in sicer do zunanjega roba te površine, vendar ne več kot 100 m od objekta.
12. člen
Policija varuje sedeže diplomatskih in konzularnih predstavništev ter misij mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji. Stopnje varovanja diplomatskih in konzularnih predstavništev ter misij določi generalni direktor Policije na podlagi predhodnega soglasja ministra za notranje zadeve.
13. člen
Če Policija ugotovi, da sta ogrožena življenje ali osebna varnost, lahko generalni direktor Policije odredi varovanje tudi za druge državne uslužbence, objekte in okoliše.
Iz istih razlogov lahko generalni direktor Policije odredi tudi neposredno fizično varovanje osebe iz prvega odstavka 7. člena te uredbe.
O uvedbi in stopnji varovanja generalni direktor Policije obvesti ministra za notranje zadeve, ta pa Vlado Republike Slovenije.
Izvajanje ukrepov varovanja lahko traja največ tri mesece, iz tehtnih razlogov pa se lahko podaljša za tri mesece. Za vsako podaljšanje se mora izdati pisna odobritev z obrazložitvijo razlogov za podaljšanje.
Z varovanjem je treba prenehati takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bilo uvedeno.
14. člen
Osebam iz 6., 7., 8. in 13. člena te uredbe Policija izda posebno izkaznico, na podlagi katere morajo policisti imetnikom te izkaznice nuditi ustrezno pomoč.
Po prenehanju varovanja so izkaznico dolžne vrniti izdajatelju.
Obrazec posebne izkaznice je priloga te uredbe.
15. člen
Obrazec izkaznice je velikosti 8,5 x 5,5 cm. Po vpisu podatkov o imetniku se obrazec zaščiti s plastičnim ovitkom.
Obrazec vsebuje:
– zgoraj v sredini logotip Policije (grb Republike Slovenije in napisi Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija),
– pod logotipom je prostor za ime in priimek,
– v spodnjem levem kotu je prostor za napis »izkaznica« in pod tem prostor za registrsko številko izkaznice,
– v spodnjem desnem kotu je prostor za pečat in podpis generalnega direktorja Policije ter datum izdaje.
Osnovna barva izkaznice je bela, logotip Policije se tiska modro, ostali napisi so črni. Oblika obrazca je razvidna iz priloge.
16. člen
Na hrbtni strani izkaznice je barvni simbol Urada za varnost in zaščito, barve so razvidne iz priloge. Pod simbolom so navedene dolžnosti policistov, napisi so črni.
17. člen
Finančna sredstva in opremo za varovanje oseb, objektov in okolišev, ki jih varuje Policija, zagotavlja Ministrstvo za notranje zadeve.
18. člen
Pri varovanju določenih oseb in objektov Policija sodeluje z drugimi državnimi organi in varnostnimi organizacijami.
19. člen
Generalni direktor Policije na podlagi predhodnega soglasja ministra za notranje zadeve in na podlagi te uredbe izda akt, v katerem opredeli obseg in vrsto varnostnih ukrepov za posamezne stopnje varovanja.
20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, prenehata veljati uredba o določitvi oseb in objektov, ki jih varujejo organi za notranje zadeve, in o opravljanju nalog varovanja (Uradni list RS, št. 38/92, 48/93 in 68/96) in uredba o varovanju predsednika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/93).
21. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 228-04/2000-1
Ljubljana, dne 26. oktobra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost