Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2000 z dne 27. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2000 z dne 27. 10. 2000

Kazalo

4167. Navodilo o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, stran 10665.

Na podlagi drugega odstavka 1. člena uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 33/00) in drugega odstavka 10. člena pravilnika o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 30/00) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin
1. člen
To navodilo določa katere podatke o stanju in spremembah svoje zadolženosti morajo Ministrstvu za finance pošiljati pravne osebe iz 87. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe) in občine v Republiki Sloveniji.
Za zadolževanje pravne osebe ali občine se štejejo najetje posojil oziroma kreditov, izdaja vrednostnih papirjev in izdaja jamstev za obveznosti drugih oseb.
2. člen
Pravne osebe in občine morajo najkasneje do 31. januarja tekočega leta Ministrstvu za finance na obrazcu “STANJE”, ki je priloga k temu navodilu, poslati podatke o stanju svoje zadolženosti in stanju obveznosti iz izdanih jamstev te pravne osebe ali občine, oboje na dan 31. 12. preteklega in predpreteklega koledarskega leta. Prvi tak izpolnjen obrazec morajo pravne osebe in občine Ministrstvu za finance poslati najkasneje do 31. 1. 2001 za stanje na dan 31. 12. 2000 in 31. 12. 1999.
Obrazec “STANJE” so dolžne izpolniti le tiste pravne osebe in občine, ki v svojih poslovnih listinah izkazujejo kakršnokoli zadolženost po stanju na dan 31. 12. preteklega ali predpreteklega koledarskega leta. Pravne osebe in občine, ki take zadolženosti ne izkazujejo, niso dolžne poslati obrazca “STANJE”. Če v zgoraj določenem roku Ministrstvo za finance ne bo prejelo izpolnjenega obrazca “STANJE”, bo štelo, da pravna oseba ali občina v preteklem oziroma predpreteklem letu ni zadolžena.
3. člen
Pravne osebe in občine morajo na obrazcu “OCENA”, ki je priloga k temu navodilu, navesti podatke o nameravani zadolžitvi in nameravani izdaji jamstev za obveznosti drugih oseb v naslednjem koledarskem letu najkasneje do 15. oktobra tekočega koledarskega leta, za leto 2001 pa do 15. novembra 2000. Če finančni načrt ali podoben akt pravne osebe oziroma občine še ni bil sprejet, mora le-ta to na obrazcu izrecno navesti pod toč. A.10.
Če se finančni načrt ali drug ustrezen akt po izpolnitvi obrazca “OCENA” spremeni, mora pravna oseba oziroma občina najkasneje v petih delovnih dneh po spremembi Ministrstvu za finance poslati nov v celoti izpolnjen obrazec “OCENA”.
Obrazec “OCENA” so dolžne poslati le tiste pravne osebe in občine, ki nameravajo v naslednjem koledarskem letu črpati ali odplačati posojilo, bodisi po že sklenjenih poslih, bodisi po bodočih zadolžitvah, ali izdati vrednostni papir. Če Ministrstvo za finance obrazca “OCENA” do 15. oktobra tekočega leta ne bo prejelo, bo štelo, da pravna oseba ali občina v naslednjem koledarskem letu ne namerava črpati posojila ali izdajati vrednostnih papirjev oziroma izdajati jamstev.
4. člen
Najkasneje v desetih delovnih dneh po zaključenem poslu zadolžitve ali izdaje jamstva mora pravna oseba ali občina Ministrstvu za finance poslati izpolnjen obrazec “PRIJAVA”, ki je priloga k temu navodilu. V primeru najetja posojila, mora k obrazcu priložiti kopijo posojilne pogodbe, amortizacijski načrt in plan črpanja posojila. V primeru izdaje vrednostnih papirjev mora obrazcu priložiti prospekt vrednostnih papirjev z amortizacijskim načrtom. V primeru izdaje jamstva mora k obrazcu poleg posojilne pogodbe, amortizacijskega načrta in plana črpanja posojila priložiti tudi kopijo poroštvene pogodbe oziroma izjave (smiselno tudi v primeru jamstva za vrednostne papirje). Poleg obrazca “PRIJAVA” mora pravna oseba ali občina v istem roku za isti sklenjen posel predložiti tudi izpolnjen obrazec “PROMET”.
V primeru spremembe podatkov, ki se vpisujejo v obrazec “PRIJAVA” mora pravna oseba oziromaobčina sporočiti Ministrstvu za finance tako spremembo z izpolnitvijo novega obrazca “PRIJAVA” najkasneje v petih delovnih dneh po vsaki spremembi.
5. člen
Pravna oseba ali občina mora najkasneje v petih delovnih dneh po vsakem realiziranem črpanju glavnice, odplačilu glavnice ali plačilu obresti in spremembi plana črpanja in odplačila glavnice ter plačila obresti, poslati Ministrstvu za finance izpolnjen obrazec “PROMET”, ki je priloga k temu navodilu.
6. člen
Poleg obrazca “PRIJAVA” iz 4. člena tega navodila, ki se nanaša na tekoče posle, morajo pravne osebe in občine v roku 30 dni od uveljavitve tega navodila Ministrstvu za finance poslati izpolnjene obrazce “PRIJAVA” za vsak veljaven kredit, jamstvo ali izdan vrednostni papir, sklenjen oziroma izdan pred uveljavitvijo te uredbe, ne glede na to ali je bil že črpan ali ne.
Poleg izpolnjenega obrazca “PRIJAVA” morajo pravne osebe ali občine Ministrstvu za finance poslati tudi kopijo pogodbe o zadolžitvi in podatke o stanju kredita, jamstva oziroma vrednostnih papirjev na dan izdelave obrazca “PRIJAVA”.
7. člen
Pravne osebe pošiljajo obrazce iz tega navodila v pisni obliki Ministrstvu za finance, Sektorju za upravljanje z javnim dolgom, občine pa Ministrstvu za finance, Sektorju za financiranje lokalnih skupnosti.
Obrazce, ki so priloga k temu navodilu, lahko pravne osebe in občine pošiljajo tudi v elektronski obliki v formatu EXCEL na 3.5” disketah ali na elektronski naslov: nada.udovc@mf-rs.si (pravne osebe) oziroma janez.klemenc@mf-rs.si (občine).
Obrazci so sestavni del tega navodila.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo o vrsti in načinu pošiljanja podatkov o stanju in spremembah dolgov in izdanih jamstev oseb javnega prava v skladu z 48.a členom zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98 in 65/98) razen v delu, ki se nanaša na pošiljanje podatkov o spremembah stanja dolga in izdanih jamstev v posameznem četrtletju tekočega koledarskega leta. V tem delu preneha veljati navodilo z 11. 1. 2001.
9. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-185/2000
Ljubljana, dne 10. oktobra 2000.
Zvonko Ivanušič l. r.
Minister
za finance