Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999

Kazalo

4049. Pravilnik o postopku za varstvo nove sorte rastlin, stran 13006.

Na podlagi petega odstavka 10. člena, drugega odstavka 19. člena, šestega odstavka 21. člena, drugega odstavka 25. člena in petega odstavka 33. člena zakona o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 86/98) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95, 29/95 in 80/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o postopku za varstvo nove sorte rastlin
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino prijave za varstvo nove sorte rastlin (v nadaljnjem besedilu: prijava) ter dokazila, ki morajo biti priložena tej prijavi, pogoje za registracijo imena nove sorte in sorodne vrste rastlin, vsebino in način vodenja registra prijav za varstvo sorte in registra zavarovanih sort, obliko in vsebino potrdila o pridobitvi žlahtniteljske pravice za varstvo sorte in uradno glasilo za objave Urada Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin (v nadaljnjem besedilu: urad).
2. člen
Prijava se vloži pri uradu.
3. člen
Prijava se vloži v dveh izvodih na obrazcih:
-”Prijava za varstvo sorte v Republiki Sloveniji”;
– ”Tehnični vprašalnik”.
K prijavi mora biti priloženo potrdilo o plačilu prijavne pristojbine.
Obrazca iz prvega odstavka tega člena sta Prilogi 1 in 2 tega pravilnika in sta njegov sestavni del.
4. člen
Če je prijavitelj tuja fizična oziroma pravna oseba, mora prijavi priložiti pooblastilo zastopnika na obrazcu iz Priloge 3 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
Če prijavo vlaga prijavitelj, ki ni žlahtnitelj sorte, mora prijavi priložiti pogodbo o prenosu pravice do vložitve prijave za varstvo sorte.
5. člen
Če prijavitelj izrecno zahteva prednostno pravico, mora prijavi priložiti dokazilo o vloženi popolni prijavi za isto sorto v drugi državi.
6. člen
Če je prijava popolna in je plačana prijavna pristojbina, urad potrdi drugi izvod obrazca ”Prijava za varstvo sorte v Republiki Sloveniji”, na katerega vpiše registrsko številko prijave, klasifikacijsko oznako, datum vložitve prijave in datum prejema popolne prijave. Potrjen drugi izvod obrazca se šteje za potrdilo o vloženi popolni prijavi.
Urad popolno prijavo vpiše v register prijav in jo objavi v uradnem glasilu.
7. člen
Urad pregleda vsebinsko ustreznost prijave tako, da na podlagi podatkov, navedenih v prijavi, preveri, ali je sorta nova in ali je prijavitelj upravičen do pridobitve žlahtniteljske pravice. Če pri vsebinskem pregledu prijave ugotovi, da za podelitev žlahtniteljske pravice niso izpolnjeni predpisani pogoji, prijavo zavrne.
Urad opravi strokovno presojo na podlagi rezultatov preizkušanja sorte na polju ali v laboratoriju.
Prijavitelj je dolžan v roku, ki ga določi urad, predložiti potrebne podatke, dokumente oziroma semenski material za izvedbo strokovne presoje sorte.
Urad lahko zahteva od strokovne komisije za varstvo sort, da v primeru dvoma, ali sorta izpolnjuje pogoje za varstvo, o tem poda svoje mnenje najpozneje v roku, ki ga določi urad.
8. člen
Urad presoja ustreznost predlaganega imena sorte.
Sorodne vrste rastlin so razvrščene v seznam sorodnih vrst rastlin, ki je Priloga 4 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
9. člen
Ime zavarovane sorte predlaga prijavitelj. Ime sorte je oznaka za točno določeno skupino rastlin in se piše z veliko začetnico.
10. člen
Register prijav in register zavarovanih sort se vodita na enoten način na elektronskem mediju.
11. člen
Prijavitelj oziroma imetnik žlahtniteljske pravice mora obvestiti urad o vsaki spremembi podatkov, ki se vodijo v registru prijav oziroma v registru zavarovanih sort, najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.
12. člen
V register prijav vpiše urad naslednje podatke:
– klasifikacijsko oznako;
– registrsko številko prijave;
– datum vložitve prijave;
– datum prejema popolne prijave;
– v primeru sklicevanja na prednostno pravico: državo, v kateri je že bila vložena prijava in datum prejema popolne prijave v tej državi;
– datum objave prijave v uradnem glasilu;
– podatke o prijavitelju: ime, priimek, firma oziroma naslov, sedež;
– podatke o žlahtnitelju oziroma žlahtniteljih: ime, priimek in naslov;
– podatke o zastopniku: ime, priimek, firma oziroma naslov, sedež;
– rastlinsko vrsto (botanično in slovensko ime);
– predlog imena sorte;
– začasno žlahtniteljevo oznako sorte;
– spremembe podatkov iz prijave za varstvo sorte;
– datum izdaje sklepa o ustavitvi postopka;
– datum pravnomočne odločbe o zavarovanju sorte;
– datum pravnomočne odločbe o zavrnitvi prijave;
– zaznambe o odločitvah sodišč v zvezi s pravico do vložitve prijave.
13. člen
V register zavarovanih sort vpiše urad naslednje podatke:
– registrsko oznako;
– številko in datum izdaje odločbe o zavarovanju sorte;
– številka in datum izdaje potrdila o pridobitvi žlahtniteljske pravice;
– datum objave o podelitvi žlahtniteljske pravice v uradnem glasilu;
– rastlinsko vrsto (botanično in slovensko ime);
– registrirano ime zavarovane sorte in sopomenke tega imena;
– uradni opis sorte ali sklicevanje na listine, ki vsebujejo uradni opis sorte;
– navedba sestavin za zavarovane sorte, katerih vzgoja zahteva stalno uporabo določenih sestavin za proizvodnjo semenskega materiala sorte;
– podatke o imetniku žlahtniteljske pravice: ime, priimek, firma oziroma naslov, sedež;
– podatke o žlahtnitelju oziroma žlahtniteljih: priimek, ime in naslov;
– podatke o zastopniku v postopku: priimek, ime in naslov;
– podatke o tretji osebi, na katero je bila prenesena žlahtniteljska pravica delno ali v celoti: ime, priimek, firma oziroma naslov, sedež, vsebina prenesene pravice, vrsta listine, na podlagi katere je bil izvršen prenos;
– podatke o osebi, ki ji je bila dodeljena prisilna licenca: ime, priimek, firma oziroma naslov, sedež, pogoji za dodelitev, datum prenehanja te pravice;
– datum prenehanja varstva sorte;
– številka in datum odločbe, kadar varstvo sorte preneha predčasno, in razlogi za predčasno prenehanje;
– zaznambe o odločitvah sodišč v zvezi z žlahtniteljsko pravico;
– spremembe podatkov, vpisanih v register zavarovanih sort.
14. člen
Ob pravnomočnosti odločbe o zavarovanju sorte izda urad potrdilo o pridobitvi žlahtniteljske pravice, ki velja od dneva pravnomočnosti odločbe.
Obrazec ”Potrdilo o pridobitvi žlahtniteljske pravice” je Priloga 5 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
15. člen
Urad izdaja uradno glasilo, ki se imenuje Objave Urada Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin (v nadaljnjem besedilu: glasilo).
16. člen
V glasilu objavlja urad podatke o:
– vpisu prijav in morebitnih spremembah vpisov v register prijav;
– popolnih prijavah za varstvo sorte iz registra prijav za varstvo sorte;
– predlogih za poimenovanje sort;
– spremembah imena sort;
– umiku ali zavrnitvi prijave za varstvo sorte;
– pridobitvi žlahtniteljske pravice in vpisu v register zavarovanih sort;
– spremembah, ki se nanašajo na prijavitelja, žlahtnitelja ali zastopnika v postopku varstva sorte;
– odločbah o zavarovanju sorte;
– vpisu in spremembah, ki se nanašajo na zavarovane sorte;
– pravnomočnih odločbah o prenehanju žlahtniteljske pravice na zahtevo imetnika žlahtniteljske pravice;
– prenehanju varstva sorte in izbris iz registra zavarovanih sort.
V glasilu urad objavlja tudi:
– seznam vseh zavarovanih sort (enkrat letno);
– tehnična navodila za preizkušanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti;
– obvestila v zvezi s preizkušanjem razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sort;
– druga obvestila s področja varstva in registracije sort rastlin.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-67/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost