Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999

Kazalo

345. Uredba o načinu določanja osebne identifikacijske številke, stran 645.

Na podlagi 10. člena zakona o Centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 1/99) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu določanja osebne identifikacijske številke
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S to uredbo predpisuje Vlada Republike Slovenije način določanja osebne identifikacijske številke in izračun kontrolne številke.
2. člen
Osebna identifikacijska številka v Republiki Sloveniji je trinajstmestna enotna matična številka občana (v nadaljevanju: emšo), ki jo določa ministrstvo, pristojno za notranje zadeve kot upravljalec Centralnega registra prebivalstva (v nadaljevanju: upravljalec CRP).
II. DOLOČITEV EMŠOJA
3. člen
Emšo določi upravljavec CRP po algoritmu, ki vključuje modul 11.
Določi ga na osnovi sedemmestnega datuma rojstva in spola.
Številke od prvega do sedmega mesta emšoja so datum rojstva - 2-mestni dan, 2-mestni mesec in 3-mestna letnica. Na osmem in devetem mestu je številka registra – šifra 50. Na desetem, enajstem in dvanajstem mestu je zaporedna številka, na trinajstem mestu pa kontrolna številka.
Zaporedna številka je kombinacija spola in zaporedne številke za osebe, rojene istega dne – 000-499 za moške in 500-999 za ženske. Osnova za izračun zaporedne številke je evidenca določenih emšojev: zaporedni številki zadnjega emšoja, ki je bil določen na isti datum rojstva in spol, se prišteje vrednosti 1. Tako dobljeni seštevek je zaporedna številka za emšo, ki se določa.
Na osnovi prvih dvanajstih številk se izračuna kontrolna številka po algoritmu iz 4. člena te uredbe.
V evidenci določenih emšojev nekatere zaporedne in kontrolne številke pri posameznem datumu rojstva niso možne.
4. člen
Vsako številko emšoja se pomnoži z ustrezno vrednostjo
od 7 do 2:
– prva številka emšoja se pomnoži     s 7
– druga številka emšoja se pomnoži     s 6
– tretja številka emšoja se pomnoži    s 5
– četrta številka emšoja se pomnoži    s 4
– peta številka emšoja se pomnoži     s 3
– šesta številka emšoja se pomnoži     z 2
– sedma številka emšoja se pomnoži     s 7
– osma številka emšoja se pomnoži     s 6
– deveta številka emšoja se pomnoži    s 5
– deseta številka emšoja se pomnoži    s 4
– enajsta številka emšoja se pomnoži    s 3
– dvanajsta številka emšoja se pomnoži   z 2.
Dobljeni zmnožki iz prvega odstavka se seštejejo.
Seštevek se deli z enajst (delitev se omeji na celo število).
Ostanek pri delitvi se odšteje od števila 11, razlika je kontrolna številka. Kontrolna številka je enomestna, ima lahko vrednost od 0 do 9.
Če je ostanek pri delitvi O je kontrolna številka 0.
Kadar upravljavec CRP emšo določa in je ostanek pri delitvi enak 1, je razlika dvomestna in kontrolne številke ni mogoče izračunati. V takem primeru zaporedno število preskoči, vrednost zaporedne številke poveča za 1, izračun kontrolne številke pa ponovi po istem postopku.
III. NAČIN UPORABE ALGORITMA
5. člen
Algoritem za izračun kontrolne številke iz 4. člena se uporablja pri vnosu podatkov za kontroliranje pravilnosti vnosa emšoja in pri določanju novega emšoja. Način uporabe algoritma je razviden iz Priloge 1 k tej uredbi.
IV. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 204-01/99-1
Ljubljana, dne 28. januarja 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                                   Priloga 1

     K UREDBI O NAČINU DOLOČANJA OSEBNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE

1. primer, kontroliranje že določenega emšoja:
Kontrola poteka v skladu z navodilom iz 4. člena. Primer kontrole za izmišljeni
emšo 2902932505526 (ta ni bil določen, niti ne bo mogel biti določen v prihod-
nje):

   2   9   0   2   9   3   2   5   0   5   5   2   6
krat 7   6   5   4   3   2   7   6   5   4   3   2
-------------------------------------------------------------------------------
   14  54   0   8  27   6  14  30   0  20  15   4

Seštevek zmnožkov = 192
192 : 11 = 17, ostanek = 5
11 - 5 = 6
Kontrolna številka je 6.

2. primer, določanje novega emšoja:
Če bi upravljavec CPR-ja določal emšo za osebo ženskega spola, rojeno 29. 2.
1932, bi moral v evidenci določenih emšojev poiskati zadnjo zaporedno številko.
Če bi bila ta na primer 551, bi določanje potekalo enako kot v zgoraj opisanem
primeru kontrole: emšo bi bil določen z zaporedno številko 552 in bi imel kon-
trolno številko 6.

AAA Zlata odličnost