Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3120. Sklep o spremembi sklepa o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije, stran 8463.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na 121. seji dne 29. 7. 1999 sprejela
S K L E P
o spremembi sklepa o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije
1. člen
3. člen sklepa o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije (Uradni list RS, št. 1/94) se spremeni tako, da glasi:
“Dejavnost inštituta v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) glasi:
K/73.101 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
K/73.102 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
K/73.103 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in 
     sorodnih dejavnosti,
K/73.201 Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,
K/74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo 
     opazovanje, meritve in kartiranje,
K/74.30  Tehnični preizkusi in analize,
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K/72.40  Dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami,
K/72.20  Svetovanje in oskrba s programsko opremo,
L/75.13  Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti,
A/01.1  Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rastlin,
A/02.01  Gozdarstvo,
DE/22.11 Izdajanje knjig,
D/22.13  Izdajanje revij in periodike,
M/80.422 Drugo izobraževanje,
O/92.511 Dejavnost knjižnic.
Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa dela inštituta izvaja kot javno službo:
1. raziskovalne programe, ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje; inštitut opravlja temeljno in aplikativno in razvojno raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Nacionalnega raziskovalnega programa in Programa razvoja gozdov v Sloveniji,
2. naloge javne gozdarske službe; usmerjanje in strokovno vodenje, spremljanje stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov v skladu z zakonom o gozdovih in zakonom o varstvu okolja; usmerjanje in strokovno vodenje poročevalske, prognostično-diagnostične službe za gozdove po predpisih zakona o gozdovih in zakona o varstvu rastlin; strokovno usmerjanje gozdne semenarske in drevesničarske dejavnosti; razvijanje in strokovno usmerjanje informacijskega sistema za gozdove; priprava strokovnih podlag in predlogov normativov za opravljanje del v gozdovih,
3. izvajanje programa statističnih raziskav za gozdove in gozdarstvo ter drugih s programom določenih strokovno- razvojnih nalog za potrebe državnih organov ter javnih zavodov,
4. izdelovanje študij ranljivosti okolja in študij za presojo vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja.”.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti se na inštitutu oblikujejo programske skupine.
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način določen z letnim programom dela Inštituta, ki je usklajen s Programom dela Inštituta.”.
3. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor inštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– Program dela Inštituta,
– letna poročila o izvajanju Programa dela inštituta,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela inštituta,
– letni program dela inštituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor inštituta s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela inštituta ter imenuje in razrešuje direktorja.”.
4. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat direktorja je pet let.”
5. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja strokovnega dela inštituta se oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela inštituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, raziskovalno-razvojni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji raziskovalno-razvojni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta in način imenovanja članov.”.
6. člen
15. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”.
7. člen
Prva točka 16. člena se spremeni tako, da glasi:
“1. V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost,
– ustanoviteljske obveznosti,
– javno gozdarsko službo in
– izvajanje programa statističnih raziskav za gozdove in gozdarstvo ter drugih s programom določenih nalog.
Inštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na podlagi Programa dela inštituta k kateremu je dala soglasje Vlada RS. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe, statističnih raziskav ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela inštituta pripravi direktor na predlog vodij programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva za znanost in tehnologijo (Program dela inštituta, ki se nanaša na področje javne gozdarske službe se pripravi v skladu s predpisi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za okolje in prostor). Upravni odbor inštituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela inštituta.”.
Tretji odstavek 16. člena se spremeni tako, da glasi:
“Inštitut pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti iz 2., 3. in 4. točke tretjega člena na podlagi letnega programa dela h kateremu data soglasje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdrarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor.”.
Četrti in peti odstavek se črtata.
8. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe, krije ustanovitelj. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti za trg, ustanovitelj ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.“.
9. člen
20. člen se črta.
10. člen
21. člen se spremeni tako, da glasi:
“Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti Instituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do višine vrednosti premoženja s katerim Institut upravlja. Za obveznosti Inštituta iz lastne dejavnosti jamči inštitut s prihodki iz lastne dejavnosti.”
11. člen
Sedanji vršilec dolžnosti direktorja opravlja funkcijo do izteka mandata.
12. člen
Inštitut mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa uskladiti statut.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-10/98-2
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r. Podpredsednik

AAA Zlata odličnost