Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3118. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije, stran 8460.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na 121. seji dne 29. 7. 1999 sprejela
S K L E P
o spremembi sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije
1. člen
Drugi odstavek 3. člena sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije (Uradni list RS, št. 66/98) se spremeni tako, da glasi:
“Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa dela inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe, ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Nacionalnega raziskovalnega programa.”.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe se na inštitutu oblikujejo programske skupine.
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način določen z letnim programom dela Inštituta, ki je usklajen s Programom dela Inštituta.”.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor inštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– Program dela inštituta,
– letna poročila o izvajanju Programa dela inštituta,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela inštituta,
– letni program dela inštituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor inštituta s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela inštituta ter imenuje in razrešuje direktorja.”.
4. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat direktorja je pet let.”.
5. člen
12. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja strokovnega dela inštituta se oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela inštituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, raziskovalno-razvojni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji raziskovalno-razvojni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote, vodja programa ter predstavnik geološke strokovne službe.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta in način imenovanja članov.”.
6. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in geološke strokovne službe ter
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”.
7. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
“V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost,
– ustanoviteljske obveznosti in
– za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog geološke strokovne službe.
Inštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na podlagi Programa dela inštituta h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin,
– program geološke strokovne službe.
Program dela inštituta pripravi direktor na predlog vodij programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva za znanost in tehnologijo. Upravni odbor inštituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela inštituta.
Letni program geološke strokovne službe se pripravi v skladu s predpisi Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za gospodarske dejavnosti, ki je podlaga za financiranje te službe.”.
8. člen
16. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe, krije ustanovitelj. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti za trg, ustanovitelj ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora. “
9. člen
Dosedanji v.d. direktorja opravlja funkcijo do 31. 12. 1999.
10. člen
Inštitut mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa, uskladiti statut.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-09/98-3
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r. Podpredsednik

AAA Zlata odličnost