Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3117. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju Instituta "Jožef Stefan" v Ljubljani v javni raziskovalni zavod, stran 8459.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na 121. seji dne 29. 7. 1999 sprejela
O D L O K
o spremembi odloka o preoblikovanju Instituta “Jožef Stefan” v Ljubljani v javni raziskovalni zavod
1. člen
Prvi odstavek 3. člena odloka o preoblikovanju Instituta “Jožef Stefan” v Ljubljani v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/92) se nadomesti z novima dvema odstavkoma, ki glasita:
“Dejavnost Instituta v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) glasi:
DE/22.110 Izdajanje knjig,
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike,
DL/33.100 Poizvodnja medicinske in kirurške opreme ter ortopedskih pripomočkov,
DL/33.300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje,
K/72.100  Svetovanje o računalniških napravah,
K/72.200  Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi,
K/72.300  Obdelava podatkov,
K/72.400  Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
K/73.101  Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
K/73.102  Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
K/73.103  Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih 
      dejavnosti,
K/73.104  Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju medicine,
K/74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje,
K/74.300  Tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/74.841  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
M/80.422  Drugo izobraževanje,
O/90.003  Ravnanje s posebnimi odpadki,
O/92.511  Dejavnost knjižnic.
Institut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa dela Instituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe, ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje. Institut opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Nacionalnega raziskovalnega programa.”.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe se na Institutu oblikujejo programske skupine.
“Institut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način določen z letnim programom dela Instituta, ki je usklajen s Programom dela Instituta.”
3. člen
7. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor Instituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– Program dela Instituta,
– letna poročila o izvajanju Programa dela instituta,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela instituta,
– letni program dela Instituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju vodilnih, poslovodnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor Instituta s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela Instituta ter imenuje in razrešuje direktorja.”.
4. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat direktorja je pet let.”.
5. člen
11. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja strokovnega dela Instituta se oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela Instituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne more biti izvoljen za predsednika.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta in način imenovanja članov.”.
6. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Institut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”.
7. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
“V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost in
– ustanoviteljske obveznosti.
Institut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na podlagi Programa dela instituta h kateremu je dala soglasje Vlada RS. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela instituta pripravi direktor Instituta na predlog vodij programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva za znanost in tehnologijo. Upravni odbor Instituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela Instituta.”.
8. člen
16. člen se črta.
9. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe, krije ustanovitelj. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti za trg, ustanovitelj ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.“.
10. člen
21. člen se spremeni tako, da glasi:
“Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti Instituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do višine vrednosti premoženja s katerim Institut upravlja. Za obveznosti Instituta iz lastne dejavnosti jamči Institut s prihodki iz lastne dejavnosti.”
11. člen
Dosedanji direktor opravlja funkcijo do izteka veljavnega mandata.
12. člen
Institut mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-11/98-3
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r. Podpredsednik

AAA Zlata odličnost