Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3116. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana, stran 8458.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na 121. seji dne 29. 7. 1999 sprejela
S K L E P
o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana
1. člen
V prvem odstavku 3. člena sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana (Uradni list RS, št. 16/94 in 3/98) se doda:
“H/55.230 Druge nastanitve za krajši čas
I/61.100 Pomorski promet”
Drugi odstavek 3. člena se nadomesti z novima, ki glasita:
“Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa dela Inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe, ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Nacionalnega raziskovalnega programa.
Inštitut se vključuje v mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s strokovnimi organizacijami po svetu.”.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe se na Inštitutu oblikujejo programske skupine.
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način določen z letnim programom dela Inštituta, ki je usklajen s Programom dela Inštituta.”.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor Inštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– Program dela Inštituta,
– letna poročila o izvajanju Programa dela Inštituta,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela Inštituta,
– letni program dela Inštituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor Inštituta s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela Inštituta ter imenuje in razrešuje direktorja.”.
4. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat direktorja je pet let.”.
5. člen
12. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja strokovnega dela Inštituta se oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela Inštituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, raziskovalno-razvojni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji raziskovalno-razvojni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta in način imenovanja članov.”.
6. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva potrebna za izvajanje svojih dejavnosti Inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”.
7. člen
15. člen se spremeni tako, da glasi:
“V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost in
– ustanoviteljske obveznosti.
Inštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na podlagi Programa dela JRO h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Inštituta pripravi direktor na predlog vodij programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva za znanost in tehnologijo. Upravni odbor Inštituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela Inštituta.”
8. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe krije ustanovitelj. Primanjkljaj ki nastane pri izvajanju dejavnosti za trg, ustanovitelj ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.“.
9. člen
20. člen se spremeni tako, da glasi:
“Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti Inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do višine vrednosti premoženja s katerim Inštitut upravlja. Za obveznosti Inštituta iz lastne dejavnosti jamči Inštitut s prihodki iz lastne dejavnosti.”.
10. člen
Dosedanji direktor opravlja funkcijo do izteka veljavnega mandata.
11. člen
Inštitut mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa uskladiti statut.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-12/98-2
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost