Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2795. Zakon o akreditaciji (ZAkr), stran 7543.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o akreditaciji (ZAkr)
Razglašam zakon o akreditaciji (ZAkr), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 8. julija 1999.
Št. 001-22-121/99
Ljubljana, dne 16. julija 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O AKREDITACIJI (ZAkr)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja ustanovitev, organizacijo in delovanje javnega zavoda, ki opravlja naloge nacionalne akreditacijske službe, ter opredeljuje področje, na katerem se izvaja akreditiranje, in uporabo akreditacije v predpisih, ki določajo ugotavljanje skladnosti.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
– akreditiranje je strokovni postopek, s katerim nacionalna akreditacijska služba s podeljeno akreditacijsko listino formalno potrdi usposobljenost za izvajanje opredeljenih nalog na področju ugotavljanja skladnosti,
– ugotavljanje skladnosti je vsaka dejavnost, s katero se neposredno ali posredno ugotavlja, ali so izpolnjene relevantne zahteve,
– akreditacijska listina je listina, na podlagi katere se izkazuje usposobljenost za izvajanje opredeljenih nalog na področju ugotavljanja skladnosti,
– organ za ugotavljanje skladnosti je od dobavitelja neodvisen laboratorij, certifikacijski organ, kontrolni organ oziroma drug organ, ki sodeluje v postopku ugotavljanja skladnosti, in je lahko državni organ, pravna oseba ali fizična oseba,
– imenovanje organov za ugotavljanje skladnosti pomeni njihovo določitev s strani pristojnega ministra za izvajanje določenih postopkov ugotavljanja skladnosti v skladu s predpisi.
II. SLOVENSKA AKREDITACIJA
3. člen
Za trajno in nemoteno opravljanje nalog nacionalne akreditacijske službe Republika Slovenija ustanovi javni zavod z imenom Slovenska akreditacija.
Slovenska akreditacija opravlja naslednje naloge:
– akreditiranje preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev,
– akreditiranje certifikacijskih organov za certificiranje proizvodov, sistemov zagotavljanja kakovosti in osebja,
– akreditiranje kontrolnih organov za izvajanje kontrole in podobnih opravil,
– sodelovanje v evropskih in mednarodnih organizacijah za akreditacijo in predstavljanje interesov Republike Slovenije v njih,
– svetovanje državni upravi na področju akreditacije in drugega ugotavljanja ali potrjevanja usposobljenosti za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti,
– drugo ugotavljanje ali potrjevanje usposobljenosti za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti, vključno z ugotavljanjem izpolnjevanja zahtev za organe za ugotavljanje skladnosti v skladu s posameznimi predpisi, ki določajo ugotavljanje skladnosti.
Slovenska akreditacija v okviru svoje dejavnosti opravlja tudi druge naloge in storitve, določene v aktu o ustanovitvi in statutu, če cilj opravljanja teh dejavnosti ni pridobivanje dobička.
Slovenska akreditacija ima izključno pravico opravljati naloge iz prve do četrte alinee drugega odstavka tega člena. Za izvajanje teh nalog ima pravico na pečatu, štampiljki in dokumentih uporabljati grb Republike Slovenije.
Slovenska akreditacija posluje v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki veljajo za javne zavode, če ta zakon ne ureja posameznih vprašanj drugače.
Akt o ustanovitvi sprejme Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Slovenska akreditacija pridobiva sredstva za delo z izvajanjem svojih storitev, iz državnega proračuna ter iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z aktom o ustanovitvi. Slovenska akreditacija lahko pridobi sredstva iz drugih virov le s soglasjem ustanovitelja.
Iz državnega proračuna se financira izvajanje nalog iz drugega odstavka prejšnjega člena. Višina financiranja iz državnega proračuna se določi na podlagi obsega nalog iz letnega programa dela, pri čemer se upošteva tudi predvideni obseg sredstev, pridobljenih iz drugih virov, navedenih v prejšnjem odstavku.
5. člen
Organizacija in delovanje Slovenske akreditacije ter postopki akreditiranja, ki jih vodi Slovenska akreditacija, se opredelijo v njenem aktu o ustanovitvi, statutu in drugih splošnih aktih, ki morajo temeljiti na ustreznih nacionalnih, evropskih in mednarodnih standardih ter dokumentih evropskih in mednarodnih organizacij za akreditacijo.
Svet Slovenske akreditacije sestavljajo poleg predstavnikov ustanovitelja in zaposlenih tudi predstavniki gospodarstva, potrošnikov, strokovnih združenj in organov za ugotavljanje skladnosti.
Število članov sveta, način in postopek njihovega imenovanja, trajanje mandata in pristojnosti sveta se določijo z aktom o ustanovitvi.
6. člen
Pri izvajanju akreditiranja se ugotavlja usposobljenost pravnih in fizičnih oseb glede na zahteve ustreznih nacionalnih, evropskih in mednarodnih standardov oziroma dokumentov evropskih in mednarodnih organizacij za akreditacijo.
Akreditiranje se izvede na podlagi zahteve stranke.
Medsebojna vprašanja v zvezi s podelitvijo akreditacijske listine in vzdrževanjem akreditacije uredita Slovenska akreditacija in stranka s pogodbo. Slovenska akreditacija je dolžna skleniti pogodbo z vsako pravno ali fizično osebo, ki želi pridobiti akreditacijo. Ob sklenitvi pogodbe mora Slovenska akreditacija na nedvoumen in jasen način stranko seznaniti z zahtevami za pridobitev akreditacije in postopkom akreditiranja. Pogodba mora opredeliti pravice in obveznosti pogodbenikov ter izvajanje postopkov akreditiranja v skladu s standardi in dokumenti, navedenimi v prvem odstavku tega člena oziroma v prvem odstavku prejšnjega člena.
Če Slovenska akreditacija ugotovi, da stranka izpolnjuje zahteve standardov oziroma dokumentov iz prvega odstavka tega člena, ji podeli akreditacijsko listino.
Podeljena akreditacija je lahko časovno omejena ali dana do preklica. Akreditirani organ mora trajno izpolnjevati zahteve za akreditacijo. Če jih v času podeljene akreditacije preneha izpolnjevati, se akreditacija lahko prekliče.
III. UPORABA AKREDITACIJE V PREDPISIH
7. člen
V predpisih, ki določajo ugotavljanje skladnosti, se lahko opredeli način sodelovanja Slovenske akreditacije v postopku imenovanja organov za ugotavljanje skladnosti z zahtevami predpisov.
V predpisih, ki določajo ugotavljanje skladnosti, se lahko določi, da se na podlagi akreditacijske listine domneva usposobljenost organov za ugotavljanje skladnosti z zahtevami predpisov. Usposobljenost organov iz prejšnjega stavka se lahko dokazuje tudi na drug način.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Vlada Republike Slovenije sprejme akt o ustanovitvi Slovenske akreditacije najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Ustanovitelj zagotovi Slovenski akreditaciji potrebne prostore za delo in prenese v njeno neodplačno uporabo materialna sredstva in opremo Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, ki so namenjena izvajanju nalog na področju akreditiranja.
Slovenska akreditacija prevzame od Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje tiste delavce, ki opravljajo naloge na področju akreditiranja.
9. člen
Za zaposlene v Slovenski akreditaciji se uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj in plače zaposlenih v javnem sektorju.
Do sprejema zakona, ki bo urejal položaj javnih uslužbencev, se za zaposlene v Slovenski akreditaciji uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj zaposlenih v javnih zavodih, in določbe ter količniki zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96), ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih.
10. člen
Do začetka dela Slovenske akreditacije opravlja njeno dejavnost Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
Postopki akreditiranja, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se za podelitev akreditacijske listine vodijo po dosedanjih predpisih.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-13/99-1/1
Ljubljana, dne 8. julija 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost