Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/1999 z dne 2. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/1999 z dne 2. 7. 1999

Kazalo

2513. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-C), stran 6721.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. junija 1999.
Št. 001-22-99/99
Ljubljana, dne 1. julija 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAMSTVENEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE (ZJSRS-C)
1. člen
V zakonu o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97, 10/98 in 41/99) se naslov spremeni tako, da se glasi:
“Zakon o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije“.
2. člen
V 1. členu se v prvi alinei za besedo “Jamstvenega“ dodata besedi “in preživninskega“.
3. člen
V 2. členu se za besedo “delodajalca“ doda besedilo “in iz naslova pravic otrok v primeru neizplačevanja preživnin“ in za besedo “Jamstveni“ dodata besedi “in preživninski“.
4. člen
V 3. členu se v drugem odstavku za besedo “Jamstveni“ dodata besedi “in preživninski“.
5. člen
V 8. členu se v prvem odstavku beseda “osem“ nadomesti z besedo “deset“, za besedo “katerih“ pa se doda besedilo “dva člana imenuje skupnost centrov za socialno delo,“.
6. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Del strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog za uveljavljanje pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca za sklad opravlja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.“
7. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Sredstva za kritje pravic delavcev v primeru insolventnosti zagotavljajo delodajalci, državni proračun in sklad z izterjavo terjatev iz 28. člena tega zakona.
Sredstva za kritje pravic otrok do nadomestila neplačane preživnine pridobiva sklad iz državnega proračuna in z izterjavo terjatev iz 28. člena tega zakona.
Sredstva za delovanje sklada se zagotavljajo s povračilom stroškov dolžnika, iz prihodkov od financiranja in iz državnega proračuna.
Sklad mora zagotavljati ločeno vodenje sredstev za namene, naštete v prejšnjih odstavkih.“
8. člen
V 14. členu se v drugem odstavku besedilo “kadar prihodki iz prejšnjega odstavka“ nadomesti z besedilom “kadar drugi prihodki sklada“.
9. člen
Za naslovom IV. poglavja se doda naslov novega podpoglavja, ki se glasi:
“1. Pravice delavcev v primeru insolventnosti delodajalca“.
10. člen
Za 21. členom se doda novo podpoglavje z naslovom “2. Pravice otrok v primeru neplačevanja preživnin“ in novi 21.a, 21.b, 21.c, 21.č, 21.d, 21.e in 21.f člen, ki se glasijo:
“21.a člen
Pravico do nadomestila preživnine po tem zakonu ima otrok:
– ki mu je s pravnomočno sodbo ali začasno odredbo sodišča oziroma z dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, ki je zavezanec ne plačuje,
– ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
– ki je tujec in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, če je tako določeno z meddržavnim sporazumom ali ob pogoju vzajemnosti,
– ki še ni star 18 let,
– ki živi v družini, v kateri dohodek na družinskega člana ne presega 55% povprečne plače v državi v preteklem letu.
21.b člen
Šteje se, da preživninski zavezanec ne plačuje preživnine, če preživnina ni plačana zaporedoma tri mesece ali če jo preživninski zavezanec plačuje neredno.
Pravica do izplačila nadomestila preživnine traja do dopolnjenega 15. leta starosti, oziroma 18. leta starosti otroka, če ni v delovnem razmerju.
Pri ugotavljanju višine dohodka na družinskega člana se smiselno upoštevajo določbe predpisov, ki urejajo družinske prejemke. Dohodkovni pogoj sklad preverja po uradni dolžnosti vsako leto. V ta namen uporablja podatke, ki jih je zakoniti zastopnik posredoval centru za socialno delo za pridobitev pravice do otroškega dodatka.
V primeru, da dohodkovni pogoj, ob nespremenjenih drugih okoliščinah ni več izpolnjen, izda sklad ugotovitveno odločbo, na podlagi katere se ustavi izplačilo nadomestila preživnine, do naslednjega preverjanja dohodkovnega pogoja.
21.c člen
Otroku pripada pravica do nadomestila preživnine, če je postopek izvršbe po predpisih, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, neuspešno zaključen ali če postopek izvršbe traja več kot tri mesece.
Kadar preživninski zavezanec biva v tujini, se pravica do nadomestila preživnine prizna, če otrokov zakoniti zastopnik skladno z mednarodnimi konvencijami in bilateralnimi sporazumi poda pisno zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine.
Otrok pridobi pravico do nadomestila preživnine po tem zakonu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.
Nadomestilo preživnine plačuje sklad zakonitemu zastopniku otroka do 15. v mesecu za tekoči mesec.
21.č člen
Nadomestilo preživnine ne pripada otroku, ki:
– živi v skupnem gospodinjstvu s preživninskim zavezancem,
– je oddan v rejništvo,
– je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja nameščen v zavod, v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo.
21.d člen
Višina nadomestila preživnine po tem zakonu znaša:
za otroka do 6. leta starosti 10.000 tolarjev,
za otroka od 6. do 14. leta starosti 11.000 tolarjev,
za otroka nad 14. letom starosti 13.000 tolarjev.
Kadar je preživnina nižja od zneska iz prejšnjega odstavka, je višina nadomestila preživnine enaka znesku preživnine, določene s sodbo ali začasno odredbo oziroma dogovorom.
Nadomestilo preživnine se zmanjša za znesek morebitne plačane preživnine.
Starostni pogoj iz prvega odstavka tega člena je izpolnjen v mesecu, v katerem otrok dopolni starost iz prvega odstavka tega člena.
Višina nadomestila preživnine se usklajuje na način, ki je s posebnimi predpisi določen za preživnine.
Sklad pisno obvesti otrokovega zakonitega zastopnika o vsakokratni uskladitvi in novem znesku nadomestila preživnine. Obvestilo sklada je skupaj z odločbo o pravici do nadomestila preživnine izvršilni naslov.
21.e člen
Nadomestilo preživnine se ne izplačuje, če je znesek nadomestila preživnine nižji kot 2.000 tolarjev.
21.f člen
Pravica do nadomestila preživnine preneha:
– na zahtevo otrokovega zakonitega zastopnika,
– na zahtevo preživninskega zavezanca, če dokaže, da je plačal vse zapadle preživninske obveznosti in da je za dva meseca vnaprej plačal preživninsko obveznost oziroma sredstva deponiral na sodišču v otrokovo korist, ali če je preživninsko obveznost prevzel dolžnikov dolžnik,
– če niso več izpolnjeni pogoji za pravico do nadomestila preživnine.“
11. člen
V 22. členu se v drugem odstavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo “oziroma za družino.“ Doda se nov stavek, ki se glasi:
“V sporih zoper odločbe ministrstva, pristojnega za družino, odloča Upravno sodišče Republike Slovenije.“
12. člen
V 24. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Zahteva za uveljavljanje pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca mora biti vložena najkasneje v 90 dneh od datuma prenehanja delovnega razmerja. Zahteva se vloži pri enoti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje po sedežu delodajalca.“
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine vloži za otroka njegov zakoniti zastopnik. Zahteva se vloži na sklad.“
13. člen
V 25. členu se v drugem odstavku za besedo “upravičenec“ doda vejica in besedilo “ki uveljavlja pravice v primeru insolventnosti delodajalca,“.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Zahtevi za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine mora otrokov zakoniti zastopnik priložiti:
– dokument z veljavnim izvršilnim naslovom (sodno odločbo, začasno odredbo ali sklenjen dogovor po 130. členu zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Uradni list SRS, št. 15/76, 1/89 in 14/89 – prečiščeno besedilo),
– sklep o dovolitvi izvršbe oziroma predlog za izvršbo s potrdilom o vložitvi na pristojno sodišče,
– odločbo o pridobitvi pravice do otroškega dodatka oziroma dokazilo o dohodkovnem položaju družine, v kateri otrok živi.“
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo “obrazca“ doda besedilo “zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca“.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“Vsebino obrazca zahteve za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine predpiše minister, pristojen za družino, ki izda tudi podrobnejše navodilo, s katerim določi postopek za uveljavljanje in izplačevanje nadomestila preživnine ter izterjavo dolga“.
14. člen
V 26. členu se v prvem odstavku besedilo “po tem zakonu“ nadomesti z besedilom “delavcev v primeru insolventnosti delodajalca“.
V drugem odstavku se besedilo “po tem zakonu“ nadomesti z besedilom “delavcev v primeru insolventnosti delodajalca“.
15. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
“26.a člen
Otrokov zakoniti zastopnik, preživninski zavezanec in njihovi delodajalci, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport, centri za socialno delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pristojni davčni organ in banke, morajo skladu na njegovo zahtevo dati vse podatke, ki jih sklad potrebuje pri odločanju o pravici do nadomestila preživnine in za izterjavo izplačanih nadomestil s pripadajočimi obrestmi in stroški.
Sklad lahko podatke, ki jih prejme od zavezancev iz prejšnjega odstavka, uporabi samo v postopku odločanja o nadomestilu preživnine in za izterjavo izplačanih sredstev po tem zakonu.“
16. člen
V 28. členu se v prvem odstavku za besedo “dolžniku“ doda besedilo “in terjatve otroka proti preživninskemu zavezancu“.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“S prehodom terjatve na sklad vstopi sklad v razmerju do preživninskega zavezanca v položaj otroka kot upnika do višine sredstev izplačanih na podlagi odločbe o nadomestilu preživnine, povečanih za pripadajoče obresti in stroške postopkov.“
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo “delavca“ dodata besedi “ali otroka“ in za besedo “delodajalca“ doda besedilo “ali pristojno sodišče in preživninskega zavezanca“.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“Sklad je dolžan izterjati sredstva iz tretjega odstavka tega člena.“
17. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
“28.a člen
Sklad lahko preživninskemu zavezancu, če ni zaposlen in nima drugih dohodkov, na njegovo zahtevo dovoli odlog ali obročno poplačilo terjatve, vendar ne dlje kot za obdobje šestih mesecev.
Sklad lahko preživninskemu zavezancu odpiše dolg delno ali v celoti, kadar izvršba ni bila uspešno končana ali izvršba ne obeta uspeha za poplačilo terjatve.“
18. člen
V 29. členu se za besedo “sredstev“, doda besedilo “povečanih za pripadajoče obresti in stroške postopkov.“
19. člen
Do uveljavitve novega zakona o delovnih razmerjih imajo delavci iz 16. člena zakona pravico do odpravnine v višini in pod pogoji, kot jo imajo delavci, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi nujnih operativnih razlogov po zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91, 29/92 – odločba US, 71/93, 2/94 – popr. in 12/99 – odločba US).
Delavci iz prejšnjega odstavka uveljavljajo pravico do odpravnine v postopku in na način, ki ga določajo predpisi o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, sklad pa izplačuje odpravnino v višini, določeni s tretjo alineo drugega odstavka 19. člena zakona.
20. člen
Minister, pristojen za družino, predpiše vsebino obrazca iz petega odstavka 25. člena zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona, navodilo iz petega odstavka 25. člena zakona pa izda v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona“.
21. člen
Zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine po tem zakonu vloži za otroka njegov zakoniti zastopnik po dnevu uveljavitve navodila iz petega odstavka 25. člena zakona.
O zahtevi iz prejšnjega odstavka, ki je vložena do 30. junija 2000, mora sklad odločiti v roku šestih mesecev po prejemu zahteve.
22. člen
Upravni odbor dela do imenovanja novih članov v skladu s tem zakonom.
Upravni odbor sprejme nov statut v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
23. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/96-19/8
Ljubljana, dne 23. junija 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost