Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1999 z dne 1. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1999 z dne 1. 6. 1999

Kazalo

2028. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV-A), stran 4873.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. maja 1999.
Št. 001-22-84/99
Ljubljana, dne 31. maja 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU (ZSV-A)
1. člen
V zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94 – odločba US) se za naslovom “IV. OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA” dodata nova 41.a in 41.b člen, ki se glasita:
“41.a člen
Dejavnost socialnega varstva je nepridobitna.
41.b člen
Storitve socialnega varstva lahko opravljajo pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom, in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
Storitve, ki jih zakon določa kot javno službo, opravljajo v okviru mreže javne službe pod enakimi pogoji javni socialno varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu.
Storitve socialnega varstva izven mreže javne službe opravljajo pravne in fizične osebe, ki pridobijo dovoljenje za delo, ki ga daje in odvzame ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.”
2. člen
Drugi odstavek 42. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Merila, po katerih se določa obseg javne službe za posamezne storitve iz prejšnjega odstavka, določa socialno varstveni program.”
3. člen
Za 54. členom se doda nov 54.a člen, ki se glasi:
“54.a člen
K aktu o sistemizaciji delovnih mest v javnem socialno varstvenem zavodu, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija, daje soglasje minister, pristojen za socialno varstvo.”
4. člen
V napovednem stavku prvega odstavka 55. člena se črta besedilo “ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen,”.
V prvem odstavku se v prvi alinei beseda “samouprave” nadomesti z besedo “skupnosti”, na začetku druge alinee pa se doda besedilo “predstavniki lokalne skupnosti in”.
5. člen
V 56. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Direktorja imenuje in razreši ustanovitelj zavoda.”
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“Če je ustanoviteljica javnega socialno varstvenega zavoda Republike Slovenije, imenuje in razreši direktorja svet zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko minister, pristojen za socialno varstvo, sam imenuje direktorja, če ga v roku treh mesecev po prenehanju mandata dotedanjemu direktorju ali po njegovi razrešitvi, ne imenuje svet zavoda. Prav tako lahko minister sam razreši direktorja, če ugotovi:
– da direktor ne opravlja nalog, ki so mu naložene z zakonom ali pri svojem delu krši zakon,
– da je direktor objektivno odgovoren za slabo finančno poslovanje zavoda,
– da je pristojni organ zavoda zavrnil predlog programa dela, ki ga je predložil direktor,
– da je računsko sodišče podalo negativno mnenje o finančnem poslovanju zavoda,
– da je komisija za strokovni in upravni nadzor ugotovila hujše strokovne napake pri izvajanju dejavnosti zavoda,
– da ni poskrbel za začetek razpisnega postopka imenovanja direktorja v roku, ki ga določa statut zavoda.”
6. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Socialno varstveni zavod oziroma druga pravna oseba lahko začne z delom, če so poleg splošnih pogojev za ustanovitev zavoda oziroma druge pravne osebe, izpolnjeni tudi minimalni tehnični, kadrovski in drugi pogoji, ki jih predpiše minister, pristojen za socialno varstvo.
Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.”
7. člen
Za 60. členom se doda nov 60.a člen, ki se glasi:
“60.a člen
“Za ugovor zoper opravljeno storitev, za strokovni in upravni nadzor ter za vodenje zbirk podatkov se tudi za druge pravne osebe smiselno uporabljajo določbe 94., 103., 106., 111., 112. in 114. člena tega zakona.”
8. člen
V 61. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Javnemu socialno varstvenemu zavodu zagotovi ustanovitelj del sredstev za redno investicijsko vzdrževanje, če ugotovi, da vrednost investicijskega vzdrževanja presega višino sredstev amortizacije oziroma sredstev za investicijsko vzdrževanje, ki jih javni socialno varstveni zavod oblikuje v skladu z metodologijo za oblikovanje cen storitev po tem zakonu.”
9. člen
V prvem odstavku 66. člena se črta besedilo “ter daje in odvzema dovoljenje za delo zasebnika”.
Drugi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Zasebnik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka oziroma pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 60. člena tega zakona, lahko prične opravljati socialno varstvene storitve z dnem izdaje odločbe o vpisu v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve.”
10. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve, vodi ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.
Register zasebnikov in pravnih oseb iz prejšnjega odstavka je javen.”
11. člen
68. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Izbris iz registra zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve, se opravi, če:
– zasebnik oziroma pravna oseba odjavi opravljanje socialno varstvenih storitev;
– zasebnik umre ali če pravna oseba preneha;
– je zasebniku oziroma pravni osebi s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje poklica oziroma dejavnosti;
– ne začne opravljati storitev v enem letu po vpisu v register;
– se ugotovi, da več ne izpolnjuje predpisanih pogojev za opravljanje storitev.
O izbrisu iz registra zasebnikov in pravnih oseb se izda odločba.”
12. člen
V 70. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Vrste in stopnje programov izobraževanja iz prejšnjega odstavka, ki zagotavljajo strokovnim sodelavcem ustrezno strokovno usposobljenost za opravljanje posameznih storitev, določi socialna zbornica. “
13. člen
Šesta alinea 98. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– institucionalno varstvo iz 16. člena tega zakona, razen stroškov storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila;”.
14. člen
V 99. členu se doda četrta alinea, ki se glasi:
“– stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila;”.
15. člen
Tretji odstavek 100. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Vlada Republike Slovenije predpiše merila, po katerih se za upravičence in druge zavezance delno ali v celoti določajo oprostitve pri plačilu storitev.”
16. člen
Za 100. členom se dodata nova 100.a in 100.b člen, ki se glasita:
“100.a člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka 100. člena lahko občina določi dodatne oprostitve pri plačilu stroškov za pomoč na domu in pri plačilu storitev v zavodih za odrasle.
O oprostitvah iz prejšnjega odstavka odloča pristojni občinski organ.
100.b člen
Upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja oprostitev plačila stroškov za pomoč na domu in plačila storitev v zavodu za odrasle le, če dovoli zaznambo prepovedi odsvojitve in obremenitve nepremičnin v korist občine.
Kadar višina sredstev, ki jih je občina poravnala za upravičenca iz prejšnjega odstavka, preseže dvakratno po sodnem cenilcu ocenjeno vrednost nepremičnin, lahko občina prične postopek prodaje v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje.”
17. člen
101. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Metodologijo za oblikovanje cen storitev iz 1. do 5. točke 11. člena tega zakona predpiše minister, pristojen za socialno varstvo.
V skladu z metodologijo iz prejšnjega odstavka določi ceno storitve organ upravljanja pravne osebe oziroma sama fizična oseba.
K cenam storitev iz okvira javne službe daje soglasje ustanovitelj oziroma koncedent.
K cenam storitev izven okvira javne službe daje soglasje ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, razen k cenam za storitve osebne pomoči in pomoči družini na domu, h katerim daje soglasje pristojni občinski organ.”
18. člen
116. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna ali fizična oseba, ki:
– opravlja socialno varstvene storitve, pa za to nima dovoljenja za delo (41.b člen);
– opravlja socialno varstvene storitve, čeprav ne izpolnjuje pogojev iz 65. člena tega zakona;
– prične z delom, čeprav ne izpolnjuje pogojev iz 60. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.”
19. člen
117. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna ali fizična oseba, ki:
– opravlja socialno varstvene storitve, čeprav ni vpisana v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve (66. člen);
– opravlja socialno varstvene storitve v nasprotju z vpisom v register zasebnikov in pravnih oseb (67. člen);
– onemogoča ali ovira nadzor (četrti odstavek 103. člena);
– vodi postopke tako, da ne zagotavlja zaupnosti podatkov ter osebne integritete in dostojanstva upravičenca ali krši dolžnosti varovanja poklicne skrivnosti (93. člen);
– v roku ne odpravi pomanjkljivosti oziroma ne ukrene, kar ji je bilo naloženo v poročilu o ugotovitvah strokovnega nadzora (106. člen);
– ne zbira, ne vodi in ne vzdržuje podatkov, predpisanih s tem zakonom (110., 111., 113. in 114. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.”
20. člen
118. člen se črta.
21. člen
Drugi odstavek 130. člena se črta.
22. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 540-01/91-5/16
Ljubljana, dne 21. maja 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti