Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1999 z dne 1. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1999 z dne 1. 6. 1999

Kazalo

2027. Zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-B), stran 4872.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. maja 1999.
Št. 001-22-83/99
Ljubljana, dne 31. maja 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O JAMSTVENEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE (ZJSRS-B)
1. člen
V zakonu o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97 in 10/98) se v 10. členu in tretjem odstavku 24. člena besede “Republiški zavod za zaposlovanje” nadomestijo z besedami “Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje”.
2. člen
Črta se 15. člen.
3. člen
V 28. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“Sredstva, pridobljena z izplačilom terjatev iz tega člena, so prihodek sklada.”
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 412-01/96-19/6
Ljubljana, dne 21. maja 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost