Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1999 z dne 15. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1999 z dne 15. 4. 1999

Kazalo

1214. Zakon o dopolnitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-H), stran 2875.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-H)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. marca 1999.
Št. 001-22-52/99
Ljubljana, dne 9. aprila 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ (ZIKS-H)
1. člen
V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 10/98) se v 3. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Stranke imajo v postopkih iz prejšnjega odstavka pravico do povračila pravdnih stroškov, ki so jih imele do dneva uveljavitve tega zakona, tudi za tisti del zahtevka, s katerim glede na določbo tega člena ne bodo uspele. Pri določanju vrste in višine stroškov se smiselno uporabljajo določbe 12. poglavja zakona o pravdnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 4/77, 36/77 – popravek, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 14/88 – popravek, 57/89, 20/90 in 27/90).“
2. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:
“3.a člen
Najkasneje do 30. 9. 1999 mora biti sprejet poseben zakon, ki bo urejal izdajo obveznic za plačilo odškodnine po 145.b členu zakona.“
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-03/92-5/26
Ljubljana, dne 31. marca 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost