Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/1999 z dne 30. 12. 1999

Kazalo

5162. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod-A), stran 16653.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. decembra 1999.
Št. 001-22-186/99
Ljubljana, dne 29. decembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O FINANČNEM POSLOVANJU PODJETIJ (ZFPPod-A)
1. člen
V zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99) se v 2. členu v drugem odstavku črtata besedi “javne zavode”.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za javne zavode smiselno uporabljajo določbe 4. do 15. člena tega zakona.”
2. člen
V 3. členu se v drugem odstavku na koncu pred piko dodajo besede “in svet oziroma drug kolegijski organ upravljanja zavoda”.
V tretjem odstavku se črta 1. točka, besedilo dosedanje 2. točke pa postane nadaljevanje besedila uvodnega stavka.
3. člen
V 15. členu se 1. točka, drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“1. plač zaposlenih do obsega sredstev za zajamčene osebne dohodke po 5. členu zakona o zajamčenih osebnih dohodkih (Uradni list RS, št. 48/90 in 38/94), oziroma do višine minimalne plače za posameznega delavca, če obseg sredstev za zajamčene plače ne zagotavlja izplačila minimalne plače na individualni ravni,”.
4. člen
Za 40. členom se dodata nova 40.a in 40.b člena, ki se glasita:
“40.a člen
(1) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet (v nadaljnjem besedilu: agencija) 24. januarja 2000 ugotovi stanje nalogov za plačilo dospelih neporavnanih obveznosti (število, zneski in vrste obveznosti), ki so bili agenciji predloženi do 23. januarja 2000 in ki zaradi plačilne nesposobnosti imetnikov računov do vključno 23. januarja 2000 niso bili izvršeni.
(2) Agencija do 24. februarja 2000 vrne predlagateljem naloge za plačilo obveznosti iz prometa blaga in storitev, naloge za plačilo obveznosti do tujine, naloge za plačilo obveznosti za kredite in naloge za izplačilo plač, razen nalogov za izplačilo plač zaposlenih do obsega iz 1. točke drugega odstavka 15. člena tega zakona, povračil stroškov delavcem in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja, ki so bili agenciji predloženi do vključno 23. januarja 2000. V primeru, da nalogov predlagatelju ni mogoče vročiti, jih agencija arhivira.
(3) V evidenci dospelih neporavnanih obveznosti, ki jo vodi agencija, ostanejo tisti nalogi, ki so bili predloženi do vključno 23. januarja 2000 in s katerimi se poravnavajo naslednje obveznosti: prometni davek; davek na dodano vrednost; trošarine; povračila in drugi prejemki delavcev, ki jih zagotavljajo druge pravne osebe v skladu s predpisi; plače zaposlenih do obsega iz 1. točke drugega odstavka 15. člena tega zakona; izvršljive sodne odločbe, izvršljive odločbe in sklepi o kaznih, drugi izvršljivi sklepi, nalogi in dokončne odločbe organov in organizacij, ki so jih po zakonu pooblaščeni izdajati ter druge zakonske obveznosti.
40.b člen
(1) Ne glede na 85. člen zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 35/98 – odločba US, 82/98 in 91/98 - v nadaljnjem besedilu: ZDavP) in ne glede na 147. člen zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98), se v obdobju do 23. julija 2000 v primerih plačilne nesposobnosti imetnika računa poravnajo plače zaposlenih do obsega iz 1. točke drugega odstavka 15. člena tega zakona, za dolgom iz naslova prometnih davkov, davka na dodano vrednost in trošarin, povračil in drugih prejemkov delavcev, ki jih zagotavljajo druge pravne osebe v skladu s predpisi in pred dolgom iz naslova drugih zakonskih obveznosti, ki primeroma vključujejo druge davke, prispevke za socialno varnost in uvozne dajatve ob upoštevanju 130. člena ZDavP, in dolgom iz naslova izvršljivih sodnih odločb, izvršljivih odločb in sklepov o kaznih, drugih izvršljivih sklepov, nalogov in dokončnih odločb organov in organizacij, ki so jih po zakonu pooblaščeni izdajati, pri čemer ima dolg iz naslova drugih davkov, prispevkov za socialno varnost in uvoznih dajatev prednost pred dolgom iz drugih naslovov.
(2) Vse naloge za plačilo dospelih neporavnanih obveznosti predložene po 23. januarju 2000, ki se ne uvrščajo v evidenco dospelih neporavnanih obveznosti v skladu s tem členom in za katere na dan njihove dospelosti ni kritja na računu, agencija najkasneje naslednji delovni dan vrne predlagatelju.
(3) Ne glede na tretji odstavek 40. a člena tega zakona agencija vrne predlagateljem naloge za izplačilo zajamčenih plač, ki so bili agenciji predloženi do 23. julija 2000 in ki zaradi plačilne nesposobnost imetnikov računov do vključno 23. julija 2000 niso bili izvršeni. V primeru, da nalogov predlagatelju ni mogoče vročiti, jih agencija arhivira.
(4) Agencija vodi v evidenci tudi naloge, ki jih v skladu z 69. a členom zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 48/98 in 26/99) izdaja Davčna uprava, in sicer tako kot je v 54. členu ZDavP določeno za sklepe o prisilni izterjavi.”
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-01/99-4/3
Ljubljana, dne 21. decembra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti