Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4594. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti, stran 8484.

Na podlagi 51. člena zakona o osnovni šoli, 18. člena zakona o gimnazijah in 56. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) ter 39. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o prilagajanju šolskih obveznosti
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja prilagajanje šolskih obveznosti:
– učencem osnovnih šol, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javnoveljavne programe ali so perspektivni športniki,
– dijakom gimnazij, dijakom in vajencem nižjih in srednjih poklicnih šol, dijakom srednjih strokovnih šol ter študentom višjih strokovnih šol (v nadaljevanju: dijak), ki se vzporedno izobražujejo v več šolah oziroma po več izobraževalnih programih, pripravljajo na mednarodna tekmovanja v znanju ali so perspektivni oziroma vrhunski športniki.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA
2. člen
Status učenca oziroma dijaka, ki se vzporedno izobražuje, si lahko pridobi učenec ali dijak, ki se hkrati vzporedno izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javnoveljavne programe oziroma po več izobraževalnih programih.
Status učenca oziroma dijaka perspektivnega športnika (v nadaljevanju: učenec ali dijak športnik) si lahko pridobi učenec oziroma dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez.
Status dijaka tekmovalca si lahko pridobi dijak, ki se pripravlja na državna ali mednarodna tekmovanja iz znanja, če ga državno strokovno društvo, združenje ali drug pristojni organ, ki organizira ali vodi priprave, na ta tekmovanja uvrsti.
Status dijaka vrhunskega športnika (v nadaljevanju: dijak vrhunski športnik) si lahko pridobi dijak, ki ima naziv vrhunskega športnika v skladu z zakonom o športu.
3. člen
Statuse iz prejšnjega člena tega pravilnika dodeli šola, na kateri je učenec oziroma dijak vpisan, če so izpolnjeni pogoji in po postopku, določenem s tem pravilnikom.
O statusu učenca oziroma dijaka, vpisanega na dveh šolah, odloča šola, na katero učenec oziroma dijak naslovi vlogo za pridobitev statusa. Pri tem se upošteva, na kateri šoli bo treba obveznosti prilagajati.
O dodelitvi statusa odloči ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora oziroma razrednega učitelja.
III. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE
4. člen
Pridobitev statusov iz 2. člena tega pravilnika pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik (v nadaljevanju: starši) učenca oziroma mladoletnega dijaka ali polnoletni dijak.
K predlogu za pridobitev statusa je treba priložiti:
– za status učenca oziroma dijaka, ki se vzporedno izobražuje, potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug izobraževalni program;
– za status učenca oziroma dijaka perspektivnega športnika potrdilo, da je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze;
– za status dijaka tekmovalca potrdilo državnega strokovnega društva, združenja ali drugega pristojnega organa, ki organizira ali vodi priprave na tekmovanja iz znanja, da se dijak pripravlja in sodeluje v uradnem tekmovanju;
– za status dijaka vrhunskega športnika listino o dodelitvi naziva vrhunski športnik.
Učenec oziroma mladoletni dijak ima vselej pravico povedati mnenje ali predlog o svojih pravicah in obveznostih v zvezi s statusom in ga mora šola pri odločanju upoštevati.
Če pridobitvi oziroma podaljšanju statusa učenca oziroma mladoletnega dijaka eden od staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, dokler se starša o tem ne sporazumeta.
Status se učencu oziroma dijaku dodeli praviloma prvi mesec v šolskem oziroma študijskem letu (v nadaljevanju: šolsko leto).
Predlog, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je treba predložiti najkasneje 15. septembra oziroma 15. oktobra.
Izjemoma se lahko učencu oziroma dijaku dodeli status tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.
5. člen
Šola dodeli učencu oziroma dijaku status najmanj za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu.
6. člen
Na začetku vsakega šolskega leta šola ob upoštevanju dokazil preveri, ali učenec oziroma dijak izpolnjuje pogoje za status, ki ga je imel v preteklem šolskem letu.
Če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za status, ga šola podaljša, v nasprotnem primeru pa izda sklep o mirovanju ali prenehanju statusa.
Vlogo za podaljšanje statusa skupaj z dokazili je treba predložiti najkasneje do roka, določenega v šestem odstavku 4. člena tega pravilnika, razen če se predlagatelj s šolo sporazume drugače.
IV. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI
7. člen
Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti učencu oziroma dijaku športniku in dijaku tekmovalcu določi ravnatelj s sklepom o dodelitvi statusa.
O prilagoditvah obveznosti učenca oziroma dijaka, ki se vzporedno izobražuje, se šoli, starši učenca oziroma mladoletnega dijaka ali polnoletni dijak pisno dogovorijo.
O prilagoditvah obveznosti dijaka vrhunskega športnika se šola, starši mladoletnega dijaka oziroma polnoletni dijak in pri pristojni nacionalni panožni športni zvezi pooblaščeni strokovni delavec pisno dogovorijo.
8. člen
S sklepom o dodelitvi statusa oziroma dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi.
Prilagodijo se zlasti:
– obdobja obvezne navzočnosti pri pouku in praktičnem izobraževanju (praktični pouk oziroma delovna praksa),
– obveznosti učenca oziroma dijaka pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa (vaje, seminarske naloge, obvezne izbirne vsebine, strokovne ekskurzije in drugo),
– način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti in
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Učencu oziroma dijaku športniku in dijaku tekmovalcu se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju.
9. člen
Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca oziroma mladoletnega dijaka ali polnoletnemu dijaku in vsaj eden od staršev oziroma polnoletni dijak podpiše, da z njim soglaša.
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene v osmih dneh po pridobitvi statusa in začne veljati, ko ga podpišejo vsaj eden od staršev učenca oziroma mladoletnega dijaka ali polnoletni dijak in ravnatelja obeh šol oziroma pooblaščeni strokovni delavec nacionalne panožne športne zveze za dijaka vrhunskega športnika.
Če je z istim aktom urejeno več statusov, lahko ne glede na določbo prejšnjega odstavka začne veljati le njegov del, povezan s statusom, o katerem je bil dosežen sporazum in je podpisan.
10. člen
Če status traja celo šolsko leto oziroma več let, se za posamezno šolsko leto oziroma ocenjevalno obdobje lahko določi izvedbeni načrt za uresničevanje pravic in obveznosti iz statusa. Izvedbeni načrt je priloga in sestavni del sklepa o dodelitvi statusa oziroma dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti.
Izvedbeni načrt pripravi razrednik in ga uskladi v oddelčnem učiteljskem zboru. Pri pripravi upošteva učenčeve oziroma dijakove obveznosti iz izobraževalnega programa in tiste, zaradi katerih mu je bil status dodeljen.
Če med šolskih letom pride do sprememb, zaradi katerih ni mogoče izpolnjevati dogovorjenih obveznosti, se lahko izvedbeni načrt spremeni oziroma dopolni.
V. PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA
11. člen
Učencu oziroma dijaku lahko preneha status:
– na njegovo izrecno željo ali zahtevo oziroma zahtevo staršev učenca ali mladoletnega dijaka;
– če mu je dodeljen za določen čas;
– če mu preneha status učenca oziroma dijaka;
– če mu preneha status učenca oziroma dijaka šole, v kateri se vzporedno izobražuje;
– če mu preneha status perspektivnega oziroma vrhunskega športnika po zakonu o športu;
– če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je dodeljen, in
– če se mu odvzame.
12. člen
Če učenec oziroma dijak po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in to povzroči negativen učni uspeh ali ima druge negativne posledice, mu šola lahko odvzame status.
Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti da razredni učitelj oziroma oddelčni učiteljski zbor.
13. člen
Šola lahko odloči, da učencu oziroma dijaku status miruje, če tako sam želi ali to predlagajo njegovi starši oziroma drugi podpisniki dogovora.
Pred odločitvijo o mirovanju ali prenehanju statusa si mora ravnatelj pridobiti mnenje oziroma izjavo drugih podpisnikov dogovora in upoštevati predpisana dokazila z zvezi s statusom.
Med mirovanjem statusa učenec oziroma dijak ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.
O mirovanju statusa odloči ravnatelj v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega predloga.
VI. VARSTVO PRAVIC
14. člen
Sklep o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako obvezujoč za vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali.
15. člen
Učenec oziroma dijak ali tisti, ki ga njegov status zadeva, lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa, med mirovanjem oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa zahteva, da se odločitve preverijo, ali jim ugovarja, če meni, da so v nasprotju z določbami tega pravilnika, sklepa, sklenjenega dogovora ali drugega akta oziroma predpisa.
Uvedbo postopka na šoli lahko zahtevajo starši učenca oziroma mladoletnega dijaka ali polnoletni dijak s pritožbo; vložijo jo v osmih dneh po prejeti pisni odločitvi oziroma v tridestih dneh po nastanku razlogov za varstvo pravic, kadar o tem ni izdan predpisan akt.
Če dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti ne spoštujejo drugi podpisniki, lahko učenec oziroma dijak uveljavlja varstvo pravic po predpisih oziroma pravilih organizacije, katere predstavnik je podpisnik dogovora.
16. člen
O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz statusa, odloča ravnatelj šole.
O pritožbi zoper odločitev ravnatelja glede statusa po tem pravilniku oziroma glede neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča svet šole. Odločitev sveta šole je dokončna.
17. člen
Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna učencu oziroma dijaku zagotoviti novo možnost, da jih opravi, oziroma mu na drug način priznati pravico.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
Pravice in obveznosti učenca oziroma dijaka se uskladijo z določbami tega pravilnika najkasneje do 1. marca 1999. leta. Vlogo za pridobitev statusa je treba oddati najkasneje do 31. januarja 1999. leta.
Statusi, pridobljeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, veljajo do konca šolskega leta 1998/1999.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-83/98
Ljubljana, dne 26. novembra 1998.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti