Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/1998 z dne 22. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/1998 z dne 22. 12. 1998

Kazalo

4560. Uredba o začasni uporabi dodatnega protokola št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA), stran 8073.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi dodatnega protokola št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz kmetijskih in živilskih izdelkov, ki se v letu 1999 uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz držav pogodbenic CEFTA (Češke republike, Republike Madžarske, Republike Poljske in Slovaške republike).
2. člen
Izraz “uvoz“ v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drugi carinski postopek, pri katerem nastane ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke republike, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja ‘prosto‘, posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke republike, ki so navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke republike, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah, ki so določene v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke republike, ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke republike, ki so navedeni v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi.
Uvozna dajatev iz tretjega in petega odstavka tega člena predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z dodatnim protokolom št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške republike, ki so navedeni v prilogi 6 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja ‘prosto‘, posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške republike, ki so navedeni v prilogi 7 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške republike, ki so navedeni v prilogi 8 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah, ki so določene v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške republike, ki so navedeni v prilogi 9 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške republike, ki so navedeni v prilogi 10 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi.
Uvozna dajatev iz tretjega in petega odstavka tega člena predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z dodatnim protokolom št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini.
5. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Madžarske, ki so navedeni v prilogi 11 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja ‘prosto‘, posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Madžarske, ki so navedeni v prilogi 12 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Madžarske, ki so navedeni v prilogi 13 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah, ki so določene v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Madžarske, ki so navedeni v prilogi 14 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Madžarske, ki so navedeni v prilogi 15 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.
Uvozna dajatev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z dodatnim protokolom št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini.
6. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Poljske, ki so navedeni v prilogi 16 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja ‘prosto‘, posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Poljske, ki so navedeni v prilogi 17 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Poljske, ki so navedeni v prilogi 18 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah, ki so določene v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Poljske, ki so navedeni v prilogi 19 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Poljske, ki so navedeni v prilogi 20 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.
Uvozna dajatev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z dodatnim protokolom št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini.
7. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz prilog 4, 5, 9, 10, 14, 15, 19 in 20 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja trgovine in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj.
Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz prilog 4, 5, 9, 10, 14, 15, 19 in 20 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
8. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogah 4, 5, 9, 10, 14, 15, 19 in 20 k tej uredbi, lahko vloži pravna oseba ter samostojni podjetnik posameznik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj najkasneje petnajst dni po začetku veljavnosti te uredbe.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka se vloži na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 21 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
O dodelitvi določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote vlagatelju, izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj odločbo, s katero določi tudi rok, do katerega lahko vlagatelj uvozi dodeljeno količino blaga v skladu s 3., 4., 5. in 6. členom te uredbe.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko razdeli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote tudi postopno, praviloma pa dvakrat letno, pri čemer morajo biti carinske kvote v celoti razdeljene najmanj dva meseca pred iztekom leta.
9. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza po izdanih odločbah iz tretjega odstavka 8. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
10. člen
Minister za ekonomske odnose in razvoj lahko na predlog komisije iz 7. člena te uredbe izda predpis, v katerem objavi obseg carinskih kvot, ki niso bile razdeljene ali za katere uvoz na podlagi odločb ni bil izvršen oziroma ni bil v celoti izvršen ter določi rok, do katerega se lahko vložijo zahtevki za dodelitev količine v skladu z 8. členom te uredbe.
11. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri uvozu blaga po 3., 4., 5. in 6. členu te uredbe je treba carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdelano in izdano v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v predpisu, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v države pogodbenice CEFTA, če gre za izvoz blaga, ki v skladu z dodatnim protokolom št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) uživa preferencialno obravnavo in, če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.
12. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list Republike Slovenije, št. 56/95, 76/95 in 68/96) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1111 – za izdelke iz prilog 1 in 2 k tej uredbi,
– 1113 – za izdelke iz priloge 3 k tej uredbi,
– 1114 – za izdelke iz priloge 4 k tej uredbi,
– 1115 – za izdelke iz priloge 5 k tej uredbi,
– 1211 – za izdelke iz prilog 6 in 7 k tej uredbi,
– 1213 – za izdelke iz priloge 8 k tej uredbi,
– 1214 – za izdelke iz priloge 9 k tej uredbi,
– 1215 – za izdelke iz priloge 10 k tej uredbi,
– 1311 – za izdelke iz prilog 11 in 12 k tej uredbi,
– 1313 – za izdelke iz priloge 13 k tej uredbi,
– 1315 – za izdelke iz priloge 14 k tej uredbi,
– 1316 – za izdelke iz priloge 15 k tej uredbi,
– 1411 – za izdelke iz prilog 16 in 17 k tej uredbi,
– 1413 – za izdelke iz priloge 18 k tej uredbi,
– 1415 – za izdelke iz priloge 19 k tej uredbi,
– 1416 – za izdelke iz priloge 20 k tej uredbi.
13. člen
Predpis iz prvega odstavka 11. člena te uredbe izda Vlada Republike Slovenije najkasneje do 31. decembra 1998.
14. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1999.
Št. 334-01/98-5
Ljubljana, dne 17. decembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

                  PRILOGA 1

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje              Carinska
oznaka                                stopnja
----------------------------------------------------------------------------
 1               2                  3 (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0101    Konji, osli, mezge in mule, žive živali .............   pr


 0102    Govedo, žive živali

 0102 10 000 - Čistih pasem, plemenske ...........................   pr


 0103    Prašiči, žive živali

 0103 10 000 - Čistih pasem, plemenski ...........................   pr


 0104    Ovce in koze, žive živali ...........................   pr


 0105    Domača perutnina (kokoši, race, gosi,
       purani in pegatke), žive živali

       - Mase do vključno 185 g:

 0105 11   -- kokoši, domače (Gallus domesticus):

       --- kokoši iz matične jate (plemenske):

 0105 11 110 ---- nesnice ........................................   pr

 0105 11 190 ---- druge ..........................................   pr

 0105 12 00 -- purani:

 0105 12 001 --- plemenski .......................................   pr

 0105 19   -- druga:

 0105 19 20 --- gosi:

 0105 19 201 ---- plemenske ......................................   pr

 0105 19 900 --- race in pegatke .................................   pr

       - Druga:

 0105 92 00 -- kokoši, domače (Galllus domesticus),
       teže do 2000 g:

 0105 92 001 --- plemenske .......................................   pr

 0105 93 00 -- kokoši, domače (Galllus domesticus),
       teže več kot 2000 g:

 0105 93 001 --- plemenske .......................................   pr

 0105 99   -- druga:

 0105 99 10 --- race:

 0105 99 101 ---- plemenske ......................................   pr

 0105 99 20 --- gosi:

 0105 99 201 ---- plemenske ......................................   pr

 0105 99 30  --- purani:

 0105 99 301 ---- plemenski ......................................   pr

 0105 99 50 --- pegatke:

 0105 99 501 ---- plemenske ......................................   pr


 0106 00   Druge živali, žive ..................................   pr


 0205 00   Meso konj, oslov ali mul in mezgov, sveže,
       ohlajeno ali zamrznjeno .............................   pr


 0206    Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega,
       svinjskega, ovčjega, kozjega in konjskega mesa
       ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov; sveži,
       ohlajeni ali zamrznjeni .............................   pr


 0208    Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični
       izdelki, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno .............   pr


 0301    Ribe, žive

 0301 10   - Okrasne ribe ......................................   pr

       - Druge ribe, žive:

 0301 91   -- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache,
       Oncorhynchus chrysogaster) ..........................   pr

 0301 92 000 -- jegulje (Anguilla spp.) ..........................   pr

 0301 99   -- druge ............................................   pr


 0302    Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov
       in drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304 ............   pr


 0303    Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in
       drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304 ...............   pr


 0304    Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali
       mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno ..............   pr


 0305    Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene
       ribe, pečene pred prekajevanjem ali med
       prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti,
       primerni za človeško prehrano .......................   pr


 0306    Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži,
       ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
       slanici, raki v oklepu, kuhani v sopari ali
       vodi, pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, sušeni
       nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti,
       primerni za človeško prehrano .......................   pr


 0307    Mehkužci v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži,
       ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
       slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in
       mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
       sušeni, nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in
       peleti, primerni za človeško prehrano ...............   pr


 0407    Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana
       ali kuhana

       - Perutnine:

       -- valilna:

 0407 00 110 --- puranja ali gosja ...............................   pr

 0407 00 19 --- druga ...........................................   pr


 0501 00 000 Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti,
       razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških
       las .................................................   pr


 0502    Ščetine domačih ali divjih prašičev, jazbečeva
       dlaka za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin
       ali dlak ............................................   pr


 0503 00 000 Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v
       plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage ..........   pr


 0504 00 000 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen
       ribjih), celi ali v kosih ...........................   pr


 0505    Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom,
       perje in deli perja (z odrezanimi ali
       neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej
       obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali
       pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki
       perja ali delov perja ...............................   pr


 0506    Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni,
       enostavno pripravljeni (toda nerazrezani v
       oblike), namočeni v kislino ali brez želatine;
       prah in odpadki teh izdelkov ........................   pr


 0507    Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake
       kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti,
       kremplji in kljuni, surovo ali enostavno
       pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in
       odpadki teh izdelkov ................................   pr


 0508 00 000 Korale in podobni materiali, surovi ali
       enostavno pripravljeni, vendar drugače
       neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali
       iglokožcev, sipine kosti, surovi, enostavno
       pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in
       odpadki teh izdelkov ................................   pr


 0509 00   Gobe, naravne, živalskega izvora - spužve ...........   pr


 0510 00 000 Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus;
       kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze
       in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali
       zamrznjeni ali kako drugače začasno
       konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo
       farmacevtskih izdelkov ..............................   pr


 0511    Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz 1. in
       3. poglavja, neuporabne za človeško prehrano ........   pr


 0601    Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni
       gomolji, živice in korenike v mirujočem stanju,
       rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine
       cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212 ............   pr


 0602    Druge žive rastline (vštevši njihove korenine),
       potaknjenci in cepiči, gobji miceliji ...............   pr


 0604    Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov
       ali cvetnih brstov, in trave, mahovi in lišaji,
       primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni,
       pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače
       pripavljeni .........................................   pr


 0701    Krompir, svež ali ohlajen

 0701 10 000 - Semenski ..........................................   pr

 0701 90   - Drug:

       -- drugo:

       --- nov:

 0701 90 510 ---- od 1. januarja do 15. maja .....................   pr


 0709    Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

 0709 10 000 - Okrogle artičoke ..................................   pr

 0709 30 000 - Jajčevec ..........................................   pr

 0709 40 000 - Zelena, razen gomoljne zelene .....................   pr

       - Užitne gobe in gomoljike:

 0709 52 000 -- gomoljike ........................................   pr


 0711    Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim
       dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih
       raztopinah za konzerviranje), vendar takšne
       neprimerne za takojšnjo prehrano ....................   pr


 0712    Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali
       mlete, vendar ne nadalje pripravljene

 0712 30 000 - Užitne gobe in gomoljike ..........................   pr

 0712 90   - Druge vrtnine; mešanice vrtnin:

       -- sladka koruza (Zea Mays var. saccharata)

 0712 90 110 --- semenski hibridi ................................   pr

 0712 90 190 --- drugo ...........................................   pr

 0712 90 300 -- paradižnik .......................................   pr

 0712 90 500 -- korenje ..........................................   pr

 0712 90 900 -- drugo ............................................   pr


 0713    Sušene stročnice v zrnu, oluščene ali neoluščene
       ali zdrobljene ......................................   pr


 0714    Manioka, trstikasta maranta (sago), salep,
       topinambur, sladki krompir in podobne korenovke
       in gomoljnice z visokim deležem škroba ali
       inulina, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali
       posušeni, celi ali razrezani ali v peletih;
       strženi sagovega drevesa ............................   pr


 0801    Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu
       (indijski) orehi, sveži ali suhi, oluščeni ali
       neoluščeni ..........................................   pr


 0802    Drugo lupinasto sadje, sveže ali suho,
       neoluščeno ali oluščeno .............................   pr


 0803 00   Banane, vključno rajske smokve, sveže ali suhe ......   pr


 0804    Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in
       mangusta, sveži ali suhi ............................   pr


 0805    Agrumi, sveži ali suhi ..............................   pr


 0806    Grozdje, sveže ali suho

 0806 20   - Suho ..............................................   pr


 0807    Dinje, lubenice in papaja, sveže

 0807 20 000 - Papaja ............................................   pr


 0808    Jabolka, hruške in kutine, sveže

 0808 20   - Hruške in kutine ..................................   pr


 0810    Drugo sadje, sveže

 0810 40   - Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu
       Vaccinium ...........................................   pr

 0810 50   - Kivi (Actinidia chinensis Planch.) ................   pr

 0810 90   - Drugo .............................................   pr


 0812    Sadje in plodovi, začasno konzervirani (npr.: z
       žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi
       ali v drugih raztopinah za konzerviranje),
       vendar v takšnem stanju neustrezni za takojšnjo
       prehrano ............................................   pr


 0813    Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar.
       št. od 0801 do 0806; mešanice lupinastega ali
       suhega sadja iz tega poglavja .......................   pr


 0814    Lupine agrumov ali dinj in lubenic, sveže,
       zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v
       slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah
       za konzerviranje ....................................   pr


 0901    Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina;
       lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki
       vsebujejo kakršen koli odstotek kave ................   pr


 0902    Čaj, pravi, aromatiziran ali ne .....................   pr


 0903 00 000 Mate čaj ............................................   pr


 0904    Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta
       paprika rodu Capsicum ali Pimenta ...................   pr


 0905 00 000 Vanilija ............................................   pr


 0906    Cimet in skorja cimetovega drevesa ..................   pr


 0907 00 000 Klinčki (celi plodovi, popki in peclji) .............   pr


 0908    Muškatni orešček, macis in kardamom .................   pr


 0909    Seme janeža, baldrijana, komarčka, orientalske
       kumine in brina

 0909 10   - Seme janeža in baldrijana .........................   pr

 0909 20 000 - Seme koriandra ....................................   pr

 0909 50   - Seme komarčka in brinove jagode ...................   pr


 0910    Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica,
       lovorjev list, curry in druge začimbe ...............   pr


 1001    Pšenica in soržica

 1001 10 00 - Trda pšenica (t. durum) ...........................   pr


 1005    Koruza

 1005 10   - Semenska ..........................................   pr


 1006    Riž .................................................   pr


 1007 00   Sorgo v zrnu ........................................   pr


 1008    Ajda, proso, ptičje seme; druga žita ................   pr


 1101 00   Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi
       pšenice

       - Pšenična moka:

 1101 00 110 -- iz trde pšenice ..................................   pr


 1102    Žitna moka, razen pšenične ali moke iz
       mešanice žit na podlagi pšenice

 1102 30 000 - Riževa moka .......................................   pr


 1103    Žitni drobljenci, zdrob in peleti

       - Drobljenec in zdrob:

 1103 14 000 -- riževa ...........................................   pr


 1106    Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic, ki se
       uvrščajo v tar. št. 0713, iz saga, korenov ali
       gomoljev iz tar. št. 0714; moka, zdrob ali prah
       iz proizvodov iz 8. poglavja ........................   pr


 1201 00   Soja v zrnu, vključno z zdrobljeno ..................   pr


 1202    Arašidi (zemeljski oreščki), nepraženi,
       nepečeni, v lupini, oluščeni ali zdrobljeni .........   pr


 1203 00 000 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha) .............   pr


 1204 00   Laneno seme, vključno z zdrobljenim .................   pr


 1205 00   Seme oljne repice, vključno z zdrobljenim ...........   pr


 1206 00   Sončično seme, vključno z zdrobljenim ...............   pr


 1207    Drugo oljno seme in plodovi, vključno z
       zdrobljenimi

 1207 10   - Palmovi orehi in jedrca ...........................   pr

 1207 20   - Bombaževo seme ....................................   pr

 1207 30   - Ricinusovo seme ...................................   pr

 1207 40   - Sezamovo seme .....................................   pr

 1207 50   - Gorčično seme .....................................   pr

 1207 60   - Seme žafranike ....................................   pr

       - Drugo:

 1207 92   -- karita oreščki ...................................   pr

 1207 99   -- drugo ............................................   pr


 1208    Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen
       iz gorčice ..........................................   pr


 1209    Seme, plodovi in trosi za setev .....................   pr


 1211    Rastline in njihovi deli (vključno semena in
       plodovi), sveži ali sušeni, rezani ali celi,
       zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo
       predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za
       insekticidne, fungicidne ali podobne namene .........   pr


 1212    Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa,
       sladkorni trs, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni
       ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz
       sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi
       (vključno s korenino cikorije, nepraženo, vrste
       Cichorium intybus sativum) vrst, ki se
       uporabljajo predvsem za človeško prehrano in
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 1212 10   - Rožiči, vključno s semenom ........................   pr

 1212 20 000 - Morske alge in druge alge .........................   pr

 1212 30 000 - Koščice in jedra iz mareličnih, breskovih in
       slivovih koščic .....................................   pr

       - Drugo:

 1212 91   -- sladkorna pesa:

 1212 91 200 --- sušena ali v prahu ..............................   pr

 1212 92 000 -- sladkorni trs ....................................   pr

 1212 99   -- drugo ............................................   pr


 1213 00 000 Žitna slama in žitne pleve, surove,
       nepripravljene, vštevši zrezane, mlete ali
       stisnjene ali v peletih .............................   pr


 1214    Koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno,
       lucerna, detelja, esparzeta, krmni ohrovt,
       volčji bob, grašica in podobni pridelki za krmo,
       tudi v peletih ......................................   pr


 1301    Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in
       balzami .............................................   pr


 1302    Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi,
       pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi
       ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz
       rastlinskih proizvodov, modificirani ali
       nemodificirani ......................................   pr


 1401    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       za pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs,
       rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna
       slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje) ........   pr

 1402    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       kot materiali za polnjenje in tapeciranje (npr.
       kapok, rastlinski lasje, morska trava), vključno
       s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s
       podlago ali brez podlage iz drugih materialov .......   pr


 1403    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       za izdelovanje metel in ščetk (npr. sirek,
       pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih ........   pr


 1404    Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu ..............................   pr


 1501 00   Masti in druge prašičje in perutninske (taljene)
       maščobe, razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503 .....   pr


 1502 00   Maščobe živali vrste goved, ovac in koz, razen
       tistih iz tar. št. 1503 .............................   pr


 1503 00   Stearin iz užitne prašičje masti, olje iz užitne
       prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje
       iz loja, neemulgirani, nemešani ali kako drugače
       pripravljeni                       pr


 1504    Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter
       njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni,
       toda kemično nemodificirani .........................   pr


 1505    Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz
       teh maščob, vključno z lanolinom ....................   pr


 1506 00 000 Druge masti in olja živalskega izvora in njihove
       frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda
       kemično nemodificirane ..............................   pr


 1507    Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali
       neprečiščeno, toda kemično nemodificirano ...........   pr


 1508    Olje iz kikirikija in njegove frakcije,
       prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
       nemodificirano ......................................   pr


 1509    Olivno olje (dobljeno z mehaničnimi postopki) in
       njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno,
       toda kemično nemodificirano .........................   pr


 1510 00   Druga olja, dobljena izključno iz oliv (z
       ekstrakcijo s topilom), in njihove frakcije,
       prečiščena ali neprečiščena, toda kemično
       nemodificirana, vključno mešanice teh olj ali
       frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509 ......   pr


 1511    Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali
       neprečiščeno, toda kemično nemodificirano ...........   pr


 1512    Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in
       bombaževega semena in njihove frakcije,
       prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
       nemodificirano

       - Olje iz sončnic in žafranike in njegove
       frakcije:

 01512 11  -- surovo olje ......................................   pr

       - Olje iz bombaževega semena in njegove
       frakcije:

 1512 21   -- surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne ........   pr

 1512 29   -- drugo ............................................   pr


 1513    Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra
       (koščice), palmovega oreha in njegove frakcije,
       rafinirano ali nerafinirano, toda kemično
       nemodificirano ......................................   pr


 1514    Olje iz ogrščice (repično olje) ali gorčice
       in njegove frakcije, rafinirano ali
       nerafinirano, toda kemično nemodificirano

 1514 10   - Surovo olje .......................................   pr


 1515    Druge rastlinske masti in olja, nehlapna
       (vključno z jojoba oljem), in njihove frakcije,
       prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično
       nemodificirani ......................................   pr


 1518 00   Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove
       frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani,
       žveplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem v
       vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično
       modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516;
       mešanice ali preparati iz živalskih ali
       rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije
       različnih masti ali olj iz tega poglavja,
       neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne
       zajeti na drugem mestu ..............................   pr


 1520 00 000 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski
       lugi ................................................   pr


 1521    Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji
       vosek, voski drugih insektov in spermaceti,
       rafinirani ali nerafinirani, barvani ali
       nebarvani ...........................................   pr


 1522 00   Degras (strojarska maščoba); ostanki, dobljeni
       pri predelavi maščob in voskov živalskega ter
       rastlinskega izvora .................................   pr


 1603 00   Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov,
       mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev ...........   pr


 1604    Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in
       kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih
       jajčec ..............................................   pr


 1605    Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji,
       pripravljeni ali konzervirani .......................   pr


 1702    Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto
       laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem
       stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za
       aromatiziranje ali barvil; umetni med in
       mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni
       sladkor

 1702 20   - Javorjev sladkor in sirup .........................   pr

 1702 50   - Kemično čiste fruktoza ............................   pr


 1801 00 000 Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali
       pražen ..............................................   pr


 1802 00 000 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava ........   pr


 1803    Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena ..........   pr


 1804 00 000 Kakavovo maslo, maščobe in olje .....................   pr


 1805 00 000 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih
       sladil ..............................................   pr


 1902    Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z
       mesom ali drugimi snovmi) ali drugače
       pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci,
       lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
       pripravljen ali nepripravljen

 1902 40   - Kuskus ............................................   pr


 1903 00 000 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz
       škroba kot kosmiči, zrnca, perle in v podobnih
       oblikah .............................................   pr


 1904    Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem
       ali praženjem žit ali žitnih izdelkov(npr.
       koruzni kosmiči); žita(razen koruze), v
       zrnu ali v obliki kosmičev ali druge oblike
       (razen moke in zdroba), predkuhana, ali
       drugače pripravljena, ki niso navedena in ne
       zajeta na drugem mestu

 1904 20   - Pripravljena živila, dobljena in nepraženih
       žitnih kosmičev ali mešanice nepraženih in
       praženih ali nabreklih žitnih kosmičev:

       -- druga:

 1904 20 950 -- pridobljena iz riža ..............................   pr


 1905    Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi
       pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez
       njega; hostije, kapsule za farmacevtske
       proizvode, oblati, rižev papir in podobni
       izdelki

 1905 30   - Sladki biskviti, vaflji in oblati .................   pr

 1905 40   - Prepečenec, opečen kruh (toast) in podobni opečeni
       izdelki .............................................   pr

 1905 90   - Drugo .............................................   pr


 2003    Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali v ocetni kislini

 2003 20 000 - Gomoljike .........................................   pr


 2005    Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
       nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006

 2005 70   - Olive .............................................   pr


 2006    Vrtnine, sadje, orehi, sadne lupine in
       drugi deli rastlin, konzervirani v
       sladkorju (suhi, glazirani ali kristalizirani)

 2006 00 100 - Ingver ............................................   pr


 2007    Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji
       in sadne paste, dobljeni s kuhanjem, z
       dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez
       njih

       - Drugo:

 2007 91   -- iz agrumov .......................................   pr

 2007 99   -- drugo:

       --- z vsebnostjo sladkorja več kot 30 mas. %:

 2007 99 200 ---- kostanjeva pire in pasta .......................   pr

       --- z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %,
       vendar manj kot 30 mas. %:

 2007 99 510 ---- kostanjeva pire in pasta .......................   pr


 2008    Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače
       pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali
       brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu

       - Lupinasto sadje, kikiriki in druga semena,
       vključno mešanice:

 2008 11   -- kikiriki .........................................   pr

 2008 19   -- drugo, vključno mešanice .........................   pr

 2008 20   - Ananas ............................................   pr

 2008 30   - Agrumi ............................................   pr


 2009    Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in
       zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez
       dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali
       drugih sladil ali brez njih

       - Pomarančni sok:

 2009 11   -- zamrznjen ........................................   pr

 2009 19   -- drugo ............................................   pr

 2009 20   - Sok grenivke ......................................   pr

 2009 30   - Sok drugih agrumov ................................   pr

 2009 40   - Ananasov sok ......................................   pr

 2009 80   - Sok iz drugega sadja in vrtnin ....................   pr

 2009 90   - Mešanice sokov:

       -- gostote več kot 1,33 g/cm3 pri 20
       stopinj celzija:

       --- drugo:

 2009 90 210 ---- vrednosti do 30 EUR za 100 kg
       neto teže ...........................................   pr

 2009 90 290 ---- drugo ..........................................   pr

       -- gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20
       stopinj celzija:

       --- drugo:

       ---- vrednosti več kot 30 EUR za 100 kg
       neto teže:

       ----- mešanice sadnih sokov agrumov in
       ananasovega soka:

 2009 90 410 ------ sladkane .....................................   pr

 2009 90 490 ------ drugo ........................................   pr

       ----- drugo:

 2009 90 510 ------ sladkane .....................................   pr

 2009 90 590 ------ drugo ........................................   pr

       ---- vrednosti do vključno 30 EUR za 100 kg
       neto teže:

       ----- mešanice sokov agrumov in ananasovega soka:

 2009 90 710 ------ z vsebnostjo dodanega sladkorja več
       kot 30 mas. % .......................................   pr

 2009 90 730 ------ z vsebnostjo dodanega sladkorja do
       vključno 30 mas. % ..................................   pr

 2009 90 79 ------ nesladkane ...................................   pr

       ----- drugo:

       ------ z vsebnostjo dodanega sladkorja več
       kot 30 mas. %:

 2009 90 920 ------- mešanice sokov iz tropskih sadežev ..........   pr

 2009 90 940 ------- drugo .......................................   pr

       ------ z dodanim sladkorjem, katerega
       vsebnost ne presega 30 mas. %

 2009 90 950 ------- mešanice sokov iz tropskih sadežev ..........   pr

 2009 90 960 ------- drugo .......................................   pr

       ------ brez dodanega sladkorja:

 2009 90 970 ------- mešanice sokov iz tropskih sadežev ..........   pr

 2009 90 980 ------- drugo .......................................   pr


 2101    Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja,
       mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na
       osnovi kave, čaja ali mate čaja; pražena
       cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in
       njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

       - Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter
       pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali
       koncentratov ali na osnovi kave:

 2101 11   -- ekstrakti, esence ali koncentrati ................   pr

 2101 12   -- pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali
       kavinega koncentrata ali na osnovi kave .............   pr

 2101 20   - Ekstrakti, esence in koncentrati čaja, mate
       čaja in pripravki na osnovi teh ekstraktov,
       esenc ali koncentratov ali na osnovi čaja ali
       mate čaja ...........................................   pr


 2103    Pripravki za omake in pripravljene omake, mešane
       začimbe in mešana začimbna sredstva; gorčična
       moka in zdrob in pripravljena gorčica

 2103 10 000 - Sojina omaka ......................................   pr

 2103 90   - Drugo:

 2103 90 100 -- začimba mango, tekoča ............................   pr

 2103 90 300 -- aromatične grenčice z vsebnostjo alkohola
       44,2 do 49,2 vol. %, ki vsebujejo od 1,5 do 6
       mas. % encijana, začimb in raznih sestavin ter
       od 4 do 10 mas. % sladkorja, v posodah do
       vključno 0,5 l ......................................   pr


 2106    Živila, ki niso navedena in ne zajeta
       na drugem mestu

 2106 90   - Drugo:

       -- drugo:

 2106 90 98 --- drugo:

 2106 90 981 ---- dietetična hrana za ljudi s hudimi
       presnovnimi motnjami, vrste, navedene v dodatni
       opombi 6. k 21. poglavju ............................   pr


 2201    Vode, vključno naravne in umetne mineralne vode
       ter sodavice, brez sladkorja ali drugih sladil
       ali sredstev za aromatiziranje; led in sneg .........   pr


 2301    Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih
       odpadkov, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih
       vodnih nevretenčarjev, neustreznih za hrano
       ljudi; ocvirki ......................................   pr


 2302    Otrobi in drugi ostanki pri presevanju, mletju
       ali drugi obdelavi žit in leguminoznih rastlin,
       nepeletizirani ali peletizirani .....................   pr


 2303    Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni
       ostanki, rezanci sladkorne pese, odpadki
       sladkornega trsa in drugi odpadki pri
       proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz
       pivovarn in destilarn, nepeletizirani in
       peletizirani ........................................   pr


 2304 00 000 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji olja iz soje, nezmleti, zmleti
       ali peletizirani ....................................   pr


 2305 00 000 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji olja iz kikirikija, nezmleti,
       zmleti ali peletizirani .............................   pr


 2306    Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj,
       razen tistih iz tar. št. 2304 in 2305, nezmleti,
       zmleti ali peletizirani .............................   pr


 2307 00   Vinska usedlina; vinski kamen .......................   pr


 2308    Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in
       ostanki pri predelavi rastlinskih materialov in
       stranski proizvodi, peletizirani ali
       nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za
       živali, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu ...............................................   pr


 2309    Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana za živali ......   pr

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
                  PRILOGA 2

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje              Carinska
oznaka                                stopnja
----------------------------------------------------------------------------
 1               2                  3 (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št.
       0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

 0207 14   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- drobovje:

 0207 14 910 --- jetra ...........................................  10.0

       - Purani:

 0207 27   --- kosi in drobovje, zamrznjeni:

 0207 27 910 ---- jetra ..........................................   9.0

       - Race, gosi in pegatke:

 0207 36   -- drugo, zamrznjeno:

       --- drobovje:

       ---- jetra:

 0207 36 810 ----- mastna jetra gosi .............................   9.0

 0207 36 850 ----- mastna jetra rac ..............................   9.0

 0207 36 890 ----- drugo .........................................   9.0


 0209 00   Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa, in
       podkožno maščevje perutnine (netopljeno), sveže,
       ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno, razsoljeno,
       sušeno ali prekajeno                   10.0


 0301    Ribe, žive

       - Druge ribe, žive:

 0301 93 000 -- krap .............................................   5.0


 0404    Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz
       naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja
       ali drugih sladil ali brez njih, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 0404 10   - Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana
       ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ......  11.9


 0407 00   Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali
       kuhana

 0407 00 900 - Druga .............................................   4.9


 0410 00 000 Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu ...............  10.0


 0704    Zelje, cvetača, koleraba, ohrovt in druge užitne
       kapusnice, sveže ali ohlajene

 0704 20 000 - Brstični ohrovt ...................................  10.0

 0704 90   - Drugo .............................................  10.0


 0705    Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium
       spp.), sveža ali ohlajena

       - Solata:

 0705 19 000 -- drugo ............................................  10.0

       - Radič:

 0705 21 000 -- radič (Cichorium intybus var. foliosum) ..........  10.0

 0705 29 000 -- drug .............................................  10.0


 0706    Korenček, koleraba, repa, rdeča pesa, zelena,
       redkev in druge užitne korenovke, sveže ali
       ohlajene

 0706 10 000 - Korenček, koleraba in repa ........................  10.0


 0708    Stročnice v strokih ali zrnu, sveže ali ohlajene

 0708 20   - Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.) ................  10.0

 0708 90 000 - Druge stročnice ...................................  10.0


 0709    Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

 0709 20 000 - Beluši ............................................   5.0

 0709 70 000 - Špinača, novozelandska špinača in loboda
       (divja špinača) .....................................  10.0


 0710    Vrtnine (nekuhane ali blanširane), zamrznjene

 0710 22 000 -- stročji fižol in fižol (Vigna spp., Phaseolus
       spp.) ...............................................   7.0

 0710 29 000 -- drugo ............................................   7.0

 0710 30 000 - Špinača, novozelandska špinača in loboda
       (divja špinača) .....................................   7.0

 0710 40 000 - Sladka koruza .....................................   7.0

 0710 90 000 - Mešanice vrtnin ...................................   7.0


 0807    Dinje, lubenice in papaja, sveže

       - Dinje in lubenice:

 0807 11 000 -- lubenice .........................................   5

 0807 19 000 -- druge ............................................   5


 0809    Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z
       nektarinami), slive, trnulje, sveže

 0809 10 00 - Marelice ..........................................   8.0

 0809 30   - Breskve, vključno z nektarinami ...................   9.0


 0810    Drugo sadje, sveže

 0810 30   - Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje .............   9.0


 0811    Sadje in lupinasto sadje (oreščki), nekuhani ali
       kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki vsebujejo
       dodani sladkor ali druga sladila ali ne vsebujejo
       dodanega sladkorja oz. sladil

 0811 10   - Jagode ............................................   9.0


 0909    Seme janeža, baldrijana, komarčka, orientalske
       kumine in brina

 0909 30   - Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum):

       -- nezdrobljeno in nezmleto:

 0909 30 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ............................................   2.0

 0909 30 190 --- drugo ...........................................   2.0

 0909 30 900 -- zdrobljeno ali zmleto ............................   4.0

 0909 40   - Seme kumine (Carum carvi):

       -- nezdrobljeno in nezmleto:

 0909 40 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ............................................   2.0

 0909 40 190 --- drugo ...........................................   2.0

 0909 40 900 -- zdrobljeno ali zmleto ............................   4.0


 1001    Pšenica in soržica

 1001 90   - Drugo:

 1001 90 100 -- semenska pira (t. diccocum) ......................   4.9

       -- druga pira, navadna pšenica in soržica:

 1001 90 910 --- seme navadne pšenice in soržice .................   4.9


 1002 00 00 Rž

 1002 00 001 - Semenska ..........................................   5.0

 1002 00 009 - Druga .............................................  10.0


 1003 00   Ječmen

 1003 00 100 - Semenski ..........................................   5.0

 1003 00 90 - Drug:

 1003 00 901 -- pivovarski, z več kot 85 mas. % zrn, ki imajo
        premer večji od 2,5 mm in ki imajo do največ
        11,5 mas. % beljakovin ...........................   5.0


 1004 00 00 Oves

 1004 00 001 - Semenski ..........................................   5.0

 1004 00 009 - Drug ..............................................  15.0


 1005    Koruza

 1005 90 000 - Druga .............................................   5.0


 1102    Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice
       žit na podlagi pšenice

 1102 10 000 - Ržena moka ........................................  10.0

 1102 20   - Koruzna moka ......................................  15.0

 1102 90   - Druga .............................................  15.0


 1103    Žitni drobljenci, zdrob in peleti

       - Drobljenec in zdrob:

 1103 12 000 -- ovsena ...........................................  10.0

 1103 13   -- koruzna ..........................................  15.0

 1103 19   -- iz drugih žit: ...................................  15.0

       - Peleti:

 1103 21 000 -- pšenični .........................................   7.0

 1103 29   -- iz drugih žit:

 1103 29 100 --- rženi ...........................................  15.0

 1103 29 200 --- ječmenovi .......................................  15.0

 1103 29 300 --- ovseni ..........................................  10.0

 1103 29 400 --- koruzni .........................................  15.0

 1103 29 500 --- riževi ..........................................  10.0

 1103 29 900 --- drugi ...........................................  15.0


 1104    Žita v zrnju, drugače obdelana (npr.: oluščena,
       valjana, v kosmičih, perlirana, obrezana ali
       gnetena), razen riža iz tar. št. 1006; žitni
       kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti

       - Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:

 1104 11   -- ječmenova ........................................  15.0

 1104 12   -- ovsena ...........................................   5.0

 1104 19   -- iz drugih žit:

 1104 19 100 --- pšenična ........................................  15.0

 1104 19 300 --- ržena ...........................................  15.0

 1104 19 500 --- koruzna .........................................  15.0

       --- druga:

 1104 19 910 ---- riževi kosmiči .................................  10.0

 1104 19 990 ---- drugo ..........................................  10.0

       - Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena,
       polirana, obrezana ali drobljena):

 1104 21   -- ječmenova:

 1104 21 100 --- oluščena ........................................  15.0

 1104 21 300 --- oluščena in zdrobljena ("šrot") .................  15.0

 1104 21 500 --- perlirana .......................................  10.0

 1104 21 900 --- samo drobljena ..................................  10.0

 1104 21 990 --- drugo ...........................................  10.0

 1104 22   -- ovsena ...........................................   5.0

 1104 23   -- koruzna ..........................................  15.0

 1104 29   -- iz drugih žit:

       --- oluščena, rezana, drobljena ali nerezana,
       nezdrobljena:

 1104 29 110 ---- pšenična .......................................  15.0

 1104 29 150 ---- ržena ..........................................  15.0

 1104 29 190 ---- druga ..........................................  10.0

       --- perlirana:

 1104 29 310 ---- pšenična .......................................  15.0

 1104 29 350 ---- ržena ..........................................  15.0

 1104 29 390 ---- druga ..........................................  10.0

       --- obdelana le z drobljenjem:

 1104 29 510 ---- pšenična .......................................  15.0

 1104 29 550 ---- ržena ..........................................  15.0

 1104 29 590 ---- druga ..........................................  10.0

       --- druga:

 1104 29 810 ---- pšenična .......................................  15.0

 1104 29 850 ---- ržena ..........................................  10.0

 1104 29 890 ---- druga ..........................................  10.0

 1104 30   - Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali
       zmleti ..............................................   5.0


 1105    Krompirjeva moka, zdrob, prah, zrnca, kosmiči in
       peleti

 1105 10 000 - Moka, prah in zdrob ...............................  15.0

 1105 20 000 - Kosmiči, zrnca in peleti ..........................   5.0


 1107    Slad, pražen ali nepražen ...........................   5.0


 1108    Škrob; inulin

       - Škrob:

 1108 14 000 -- škrob iz manioke .................................   3.0

 1108 19   -- drug škrob .......................................   3.0

 1108 20 000 - Inulin ............................................   3.0


 1109 00 000 Pšenični gluten, osušen ali neosušen (razen
       koruznega glutena iz tar. št. 23.03) ................   3.0


 1210    Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali
       zmlet ali v peletih, lupulin ........................   5.0


 1517    Margarina; mešanice ali preparati iz masti in
       olj živalskega ali rastlinskega izvora ali
       frakcij različnih masti ali olj iz tega
       poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih
       masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št.
       1516

 1517 10   - Margarina, razen tekoče margarine .................  20.0

 1517 90   - Drugo:

 1517 90 100 -- ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15
       mas. % mlečnih maščob ...............................  20.0

       -- drugo:

 1517 90 910 --- pripravljena rastlinska olja, tekoča,
       mešana ..............................................  20.0

 1517 90 930 --- užitne mešanice preparatov, ki se
       uporabljajo pri podmazovanju kalupov ................  12.0

 1517 90 990 --- drugo ...........................................  20.0


 1602    Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz
       mesa, drobovje ali kri

 1602 10 000 - Homogenizirani proizvodi ..........................  15.0

 1602 20   - Iz jeter katere koli živali: ......................  15.0


 1702    Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto
       laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem
       stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za
       aromatiziranje ali barvil; umetni med in
       mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni
       sladkor

       - Laktoza in laktozni sirup:

 1702 11 000 -- ki v suhem stanju vsebujeta 99 mas. % čistega
       produkta ali več ....................................   4.9

 1702 19 000 -- drugo ............................................   4.9

 1702 60   - Druga fruktoza in fruktozni sirup z več kot
       50 mas. % fruktoze v suhem stanju ...................   5.0


 1703    Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju
       sladkorja ...........................................  14.0


 1704    Sladkorni proizvodi (ključno z belo čokolado),
       brez kakava .........................................  12.0


 1806    Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

 1806 10   - Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih
       sladil ..............................................  12.0

 1806 20   - Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v
       tekočem stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali
       v drugih oblikah v razsutem stanju, v posodah
       ali pakiranjih nad 2 kg .............................  10.0

       - Drugo, v blokih ali palicah

 1806 31   -- polnjeni .........................................  10.0

 1806 32   -- nepolnjeni .......................................  10.0

 1806 90   - Drugo .............................................  10.0


 1901    Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba,
       škroba ali sladnega ekstrakta brez dodatka
       kakava ali z dodatkom kakava v prahu v količini
       manj kot 40 mas. %, preračunano na popolnoma
       odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta
       na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št.
       0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali
       z dodatkom kakavovega prahu v količini manj kot
       5 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno
       osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem
       mestu

1901 20 000 - Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih
       izdelkov iz tar. št. 1905 ...........................   8.0

1901 90   - Drugo .............................................   8.0


 1902    Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z
       mesom ali drugimi snovmi) ali drugače
       pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci,
       lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
       pripravljen ali nepripravljen

       - Nepolnjene testenine, nekuhane in ne drugače
       pripravljene:

 1902 11 000 -- z jajci ..........................................  20.0

 1902 19   -- druge ............................................  20.0

 1902 20   - Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali
       drugače pripravljene ................................  20.0

 1902 30   - Druge testenine ...................................  20.0


 1904    Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali
       praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni
       kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali obliki
       kosmičev ali druge oblike (razen moke in
       zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena,
       ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

 1904 10   - Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem
       ali praženjem žit ali žitnih izdelkov ...............   6.0

 1904 20   - Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih
       žitnih kosmičev ali mešanic nepraženih in
       praženih ali nabreklih žitnih kosmičev:

 1904 20 100 -- pripravki tipa musli na osnovi nepraženih
       žitnih kosmičev .....................................   6.0

       -- druga:

 1904 20 910 --- pripravljena iz koruze ..........................   6.0

 1904 20 990 --- druga ...........................................   6.0

 1904 90   - Drugo .............................................   7.0


 1905    Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi
       pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez
       njega; hostije, kapsule za farmacevtske
       proizvode, oblati, rižev papir in podobni
       izdelki

 1905 10 000 - Hrustljavi kruh (krisp) ...........................   7.0

 1905 20   - Kruh in podobni izdelki, začinjeni z
       ingverjem ...........................................   7.0


 2001    Vrtnine, sadje in drugi užitni deli rastlin,
       pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni
       kislini

 2001 10 000 - Kumare in kumarice ................................  15.0

 2001 20 000 - Čebula ............................................  15.0


 2002    Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako
       drugače, razen s kisom ali ocetno kislino

 2002 10   - Paradižnik, cel ali v kosih .......................  10.0

 2002 90   - Drugo:

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 7 mas. %,
       vendar manj kot 12 mas. %:

 2002 90 110 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več
       kot 1 kg ............................................  10.0

 2002 90 190 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1 kg .......................................  11.0

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 12 mas. %,
       vendar manj kot 30 mas. %:      

 2002 90 310 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več
       kot 1 kg ............................................  10.0

 2002 90 390 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1 kg .......................................  11.0

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas. %:

 2002 90 910 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več
       kot 1 kg ............................................  10.0

 2002 90 990 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1 kg .......................................  11.0


 2004    Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
       zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006

 2004 90   - Druge vrtnine in mešanice vrtnin:

 2004 90 100 -- sladka koruza (Zea mays var. saccharata) .........  15.0

 2004 90 500 -- grah (Pisum sativum) in nezreli fižol
       vrste Phaseolus spp., stročji .......................  15.0

       -- drugo, vključno z mešanicami:

 2004 90 910 --- čebula, kuhana, sicer nepredelana ...............  15.0

 2004 90 980 --- drugo (npr. ajvar) ..............................  15.0


 2005    Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
       nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006

 2005 10 000 - Homogenizirane vrtnine ............................  15.0

 2005 20   - Krompir ...........................................  20.0

 2005 40 000 - Grah (Pisum sativum) ..............................  15.0

       - Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 2005 51 000 -- fižol v zrnu .....................................   7.0

 2005 59 000 -- drug .............................................   7.0

 2005 60 000 - Beluši ............................................   5.0

 2005 80 000 - Sladka koruza (Zea mays var. saccharata) ..........   8.0

 2005 90   - Druge vrtnine in mešanice vrtnin:

 2005 90 750 -- kislo zelje ......................................  17.0


 2006    Vrtnine, sadje, lupinasto sadje (npr. orehi, lešniki
       ipd.), sadne lupine in drugi deli rastlin,
       konzervirani v sladkorju (suhi, glazirani ali
       kristalizirani)

       - Drugo:

       -- z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %:

 2006 00 310 --- češnje ..........................................  15.0

 2006 00 350 --- tropski sadeži in tropski oreščki ...............  15.0

 2006 00 380 --- drugo ...........................................  15.0

       -- drugo:

 2006 00 910 --- tropski sadeži in tropski oreščki ...............  15.0

 2006 00 990 --- drugo ...........................................  15.0

 2007    Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji
       in sadne paste, dobljeni s kuhanjem, z
       dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez
       njih

 2007 10   - Homogenizirani izdelki ............................  20.0

       - Drugo:

 2007 99   -- drugo:

       --- z vsebnostjo sladkorja več kot 30 mas. %:

 2007 99 100 ---- slivova pire in pasta ter pire in pasta iz
       suhih sliv, v izvirnem pakiranju z neto vsebino
       več kot 100 kg, za industrijsko predelavo ...........   4.0

       ---- drugo:

 2007 99 310 ----- češnjevi, razen džemov ........................  10.0

 2007 99 330 ----- jagodovi, razen džemov ........................  20.0

       --- drugo:

 2007 99 930 ---- tropski sadeži in tropski oreščki ..............  20.0


 2008    Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače
       pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali
       brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu

 2008 40   - Hruške ............................................   4.0

 2008 50   - Marelice ..........................................   6.0

 2008 60   - Češnje in višnje:

       -- z dodatkom alkohola:

       --- z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas. %:

 2008 60 110 ---- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 mas. % ................................   6.0

 2008 60 190 ---- drugo ..........................................   6.0

       --- drugo:

 2008 60 310 ---- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 mas. % ................................   6.0

 2008 60 390 ---- drugo ..........................................   5.0

       -- brez dodanega alkohola:

       --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino več kot 1 kg:

 2008 60 510 ---- višnje (Prunus cerasus) ........................   6.0

 2008 60 590 ---- drugo ..........................................   6.0

       --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 1 kg:

 2008 60 610 ---- višnje (Prunus cerasus) ........................   6.0

 2008 60 690 ---- drugo ..........................................   6.0

       --- brez dodanega sladkorja, v izvirnem
       pakiranju z neto vsebino:

       ---- 4,5 kg ali več:

 2008 60 710 ----- višnje (Prunus cerasus) .......................   6.0

 2008 60 790 ----- drugo .........................................   6.0

       ---- do 4,5 kg:

 2008 60 910 ----- višnje (Prunus cerasus) .......................   6.0

 2008 60 990 ----- drugo .........................................   6.0

 2008 70   - Breskve ...........................................   6.0

 2008 80   - Jagode ............................................   6.0

       - Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar.
       podšt. 2008 19:

 2008 91 000 -- palmova jedra ....................................   7.0

 2008 92   -- mešanice .........................................   6.0

 2008 99   -- drugo ............................................   4.0


 2009    Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni
       sokovi, nefermentirani in brez dodatka alkohola,
       z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez
       njih

 2009 60   - Grozdni sok (tudi grozdni mošt) ...................   4.0

 2009 70   - Jabolčni sok ......................................  12.0

 2009 90   - Mešanice sokov:

       -- gostote več kot 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

       --- mešanice jabolčnega in hruškovega soka:

 2009 90 110 ---- vrednosti do vključno 22 EUR za 100 kg
       neto teže ...........................................  10.0

 2009 90 190 ---- drugo ..........................................  10.0

       -- gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri
       20 stopinj C:
     
       --- mešanice jabolčnega in hruškovega soka:

 2009 90 310 ---- vrednosti do vključno 18 EUR za 100 kg
       neto teže z vsebnostjo dodanega sladkorja
       do vključno 30 mas. % ...............................  10.0

 2009 90 390 ---- drugo ..........................................  10.0


 2101    Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja,
       mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na
       osnovi kave, čaja ali mate čaja; pražena
       cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in
       njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

 2101 30   - Pražena cikorija in drugi praženi kavni
       nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in
       koncentrati .........................................  10.0


 2102    Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični
       mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št.
       3002); pripravljeni pecilni praški

 2102 30 000 - Pripravljeni pecilni praški .......................   7.0


 2103    Pripravki za omake in pripravljene omake,
       mešane začimbe in mešana začimbna sredstva;
       gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica

 2103 20 000 - Paradižnikov ketchup in druge
       paradižnikove omake .................................   9.0

 2103 30   - Gorčična omaka in zdrob in pripravljena
       gorčica .............................................   5.0

 2103 90   - Drugo:

 2103 90 900 -- drugo ............................................   5.0


 2104    Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe;
       homogenizirana sestavljena živila

 2104 10   Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe ...........   4.0

 2104 20 000 - Homogenizirana sestavljena živila .................   4.0


 2106    Živila, ki niso navedena in na zajeta na
       drugem mestu

 2106 10   - Beljakovinski koncentrati in teksturirane
       beljakovinaste snovi ................................   7.0

 2106 90   - Drugo:

 2106 90 100 -- sirovi fondueji ..................................   5.0

 2106 90 200 -- sestavljeni alkoholni pripravki, razen tistih
       na osnovi aromatičnih snovi vrst, ki se
       uporabljajo pri proizvodnji pijač ...................   5.0

       -- aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi:

 2106 90 300 --- izoglukozni sirupi ..............................   5.0

       --- drugo:

 2106 90 510 ---- laktozni sirupi ................................   5.0

 2106 90 550 ---- glukozni sirupi in maltodekstrinski sirup ......   5.0

 2106 90 590 ---- drugo ..........................................   5.0

       -- drugo:

 2106 90 920 --- ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze,
       izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebujejo
       manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. %
       saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali
       škroba ..............................................   5.0

 2106 90 98 --- drugo:

 2106 90 989 ---- drugo ..........................................   5.0


 2202    Vode, vključno mineralne vode in sodavice,
       s sladkorjem ali drugimi sladili ali
       sredstvi za aromatiziranje ter druge
       brezalkoholne pijače, razen sadnih in
       zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009

 2202 10 000 - Vode, vključno mineralne vode in sodavice,
       s sladkorjem ali drugimi sladili ali
       sredstvi za aromatiziranje ..........................  19.0

 2202 90   - Drugo .............................................  10.0

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.


                  PRILOGA 3

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje               Uvozna
oznaka                                dajatev
----------------------------------------------------------------------------
 1               2                   3 (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št.    
       0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

 0207 12   -- nerazrezane na kose, zamrznjene ..................  28.0

 0207 14   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- kosi:

 0207 14 100 ---- brez kosti .....................................  28.0

       ---- s kostmi:

 0207 14 200 ----- polovice ali četrtine .........................  28.0

 0207 14 300 ----- cela krila z ali brez vršičkov ................  28.0

 0207 14 400 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi,
          škofije in vršički kril .......................  28.0

 0207 14 500 ----- prsa in kosi prs ..............................  28.0

 0207 14 600 ----- bedra in kosi beder ...........................  28.0

 0207 14 700 ----- drugo .........................................  28.0
     
       --- drobovje:

 0207 14 990 ---- drugo ..........................................  28.0


 0404    Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz
       naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja
       ali drugih sladil ali brez njih, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu         

 0404 90   - Drugo .............................................  14.0


 0407    Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana
       ali kuhana

       - Perutnine:

 0407 00 30 -- druga ............................................  18.0


 1001    Pšenica in soržica

 1001 90   - Drugo:

       -- druga pira, navadna pšenica in soržica:

 1001 90 990 --- drugo ...........................................  15.0


 1003 00   Ječmen

 1003 00 90 - Drug:

 1003 00 909 -- drug .............................................  18.0


 1101 00   Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi
       pšenice

       - Pšenična moka:

 1101 00 150 -- iz navadne pšenice ali pirjevice .................  15.0

 1101 00 900 - Moka iz mešanice žit na podlagi pšenice ...........  15.0

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.


                  PRILOGA 4

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje         Količina Carinska
oznaka                                stopnja
----------------------------------------------------------------------------
 1               2              3    4 (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0808    Jabolka, hruške in kutine, sveže

 0808 10   - Jabolka:

 0808 10 100 -- jabolka za predelavo, razsuta, od
       16. septembra do 15. decembra .............  3.000 t   5.0

----------------------------------------------------------------------------

 1108    Škrob; inulin                 2.000 t

       - Škrob:

 1108 11 000 -- pšenični škrob .........................        pr

 1108 12 000 -- koruzni škrob ..........................        pr

 1108 13 000 -- krompirjev škrob .......................        pr

----------------------------------------------------------------------------

 1514    Olje iz ogrščice (repično olje) ali gorčice
       in njegove frakcije, rafinirano ali
       nerafinirano, toda kemično nemodificirano   1.000 t

 1514 90   - Drugo:

 1514 90 100 -- za tehnične ali industrijske namene,
       razen za proizvodnjo hrane za človeško
       prehrano ..................................        pr

 1514 90 900 -- drugo ..................................       10.0

----------------------------------------------------------------------------

 1901    Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba,
       škroba in sladnega ekstrakta brez dodatka
       kakava ali z dodatkom kakava v prahu v
       količini manj kot 40 mas. %, preračunano
       na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso
       navedena in ne zajeta na drugem mestu;
       živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do
       0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z
       dodatkom kakavovega prahu v količini manj
       kot 5 mas. %, preračunano na popolnoma
       odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne
       zajeta na drugem mestu

 1901 10 000 - Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih
       za prodajo na drobno ......................   100 t   8.0

----------------------------------------------------------------------------

 2009    Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in
       zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez
       dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali
       drugih sladil ali brez njih

 2009 50   - Paradižnikov sok (z vsebnostjo suhe snovi
       manj kot 7 mas. %) ........................   500 t  10.0

----------------------------------------------------------------------------

 2105    Sladoled in druge ledene sladice s kakavom
       ali brez kakava ...........................   500 t  15.0

----------------------------------------------------------------------------

 2203    Pivo iz slada (z vsebnostjo alkohola
       nad 0,5 vol. %) ...........................  4.000 hl  10.0

----------------------------------------------------------------------------

 2205    Vermut in druga vina iz svežega grozdja,
       aromatizirana z rastlinami ali sredstvi
       za aromatiziranje .........................  5.000 hl  10.0

----------------------------------------------------------------------------

 2208    Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj
       kot 80 vol. %; žganja, likerji in druge
       alkoholne pijače                500 hl

 2208 20   - Alkoholne pijače, dobljene z destilacijo
       vina in iz grozdja, grozdnega drozga ali
       grozdnih tropin ...........................       10.0

 2208 40   - Rum in tafia (žganje iz
       sladkornega trsa) .........................       10.0

 2208 50   - Gin in brinjevec ........................       10.0

 2208 60   - Vodka ...................................       20.0

 2208 70   - Likerji, krepilne pijače ................       20.0

 2208 90   - Drugo ...................................       20.0

----------------------------------------------------------------------------

 2209 00   Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz
       ocetne kisline                 250 t   5.0

----------------------------------------------------------------------------

 2402    Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka
       in tobačnih nadomestkov

 2402 90 000 - Drugo ...................................   100 t  15.0

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

                  PRILOGA 5

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje         Količina  Uvozna
oznaka                                dajatev
----------------------------------------------------------------------------
 1               2              3    4 (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0102    Govedo, žive živali

 0102 90   - Druge                    1.500 t

       -- domačih pasem:

 0102 90 050 --- mase do vključno 80 kg ................        9.8

       --- mase nad 80 kg, do vključno 160 kg:

 0102 90 210 ---- za zakol .............................        9.8

 0102 90 290 ---- druge ................................        9.8

       --- mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:

 0102 90 410 ---- za zakol .............................        9.8

 0102 90 490 ---- druge ................................        9.8

       --- z maso nad 300 kg:

       ---- telice (samice goveda, ki še niso
       telile):

 0102 90 510 ----- za zakol ............................       15.0

 0102 90 590 ----- druge ...............................       15.0

       ---- krave:

 0102 90 610 ----- za zakol ............................       15.0

 0102 90 690 ----- druge ...............................       15.0

       ---- druge:

 0102 90 710 ----- za zakol ............................       15.0

 0102 90 790 ----- druge ...............................       15.0

 0102 90 900 -- drugo ..................................        9.8

----------------------------------------------------------------------------


 0103    Prašiči, žive živali

       - Drugi:                    800 t

 0103 91   -- mase pod 50 kg:

 0103 91 100 --- domačih pasem .........................       10.0

 0103 91 900 --- drugi .................................        9.8

 0103 92   -- mase 50 kg ali več:

       --- domačih pasem:

 0103 92 110 ---- svinje, ki so vsaj enkrat prasile,
       mase ne manj kot 160 kg ...................       15.0

 0103 92 190 ---- drugi ................................       15.0

 0103 92 900 --- drugi .................................        9.8

----------------------------------------------------------------------------


 0105    Domača perutnina (kokoši, race, gosi,
       purani in pegatke), žive živali         80 t

       - Mase do vključno 185 g:

 0105 11   -- kokoši, domače (Gallus domesticus):

       --- druge:

 0105 11 910 ---- nesnice ..............................        9.0

 0105 11 990 ---- druge ................................        9.0

 0105 12 00 -- purani:

 0105 12 009 --- drugi .................................        9.0

 0105 19   -- druga:

 0105 19 20 --- gosi:

 0105 19 209 ---- druge ................................        9.0

       - Druga:

 0105 92 00 -- kokoši, domače (Gallus domesticus),
       teže do 2000 g:

 0105 92 009 --- druge .................................       10.0

 0105 93 00 -- kokoši, domače (Gallus domesticus),
       teže več kot 2000 g:

 0105 93 009 --- druge .................................       10.0

 0105 99   -- druga:

 0105 99 10 --- race:

 0105 99 109 ---- druge ................................       10.0

 0105 99 20 --- gosi:

 0105 99 209 ---- druge ................................       10.0

 0105 99 30 --- purani:

 0105 99 309 ---- drugi ................................       10.0

 0105 99 50 --- pegatke:

 0105 99 509 ---- druge ................................        5.0

-----------------------------------------------------------------------------


                               150 t

 0201    Meso, goveje, sveže ali ohlajeno ..........       25.0

 0202    Meso, goveje, zamrznjeno ..................       25.0

-----------------------------------------------------------------------------


 0203    Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali
       zamrznjeno                   800 t  25.0

-----------------------------------------------------------------------------


 0204    Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno
       ali zamrznjeno ............................   10 t   pr

----------------------------------------------------------------------------


 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz
       tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali
       zamrznjeno                    50 t

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

 0207 11   -- nerazrezane na kose, sveže ali
       ohlajene ..................................       28.0

 0207 13   -- kosi in drobovje, sveži ali ohlajeni ...      

       --- kosi:

 0207 13 100 ---- brez kosti ...........................       28.0

       ---- s kostmi:

 0207 13 200 ----- polovice ali četrtine ...............       28.0

 0207 13 300 ----- cela krila z ali brez vršičkov ......       28.0

 0207 13 400 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z
       vratovi, škofije in vršički kril ..........       28.0

 0207 13 500 ----- prsa in kosi prs ....................       28.0

 0207 13 600 ----- bedra in kosi beder .................       28.0

 0207 13 700 ----- drugo ...............................       28.0

       --- drobovje:

 0207 13 910 ---- jetra ................................       10.0

 0207 13 990 ---- drugo ................................       28.0

----------------------------------------------------------------------------


 0210    Meso in drugi užitni mesni klavnični
       izdelki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali
       prekajeni; užitna moka in zdrob iz mesa
       ali iz drugih klavničnih izdelkov        70 t

       - Meso, prašičje:

 0210 11   -- šunke, plečeta in njihovi kosi,
       s kostmi ..................................       20.0

 0210 12   -- prsi s potrebušnino in njihovi kosi ....       20.0

 0210 19   -- drugo:

       --- domačih prašičev:

       ---- soljeno ali v slanici:

 0210 19 100 ----- prekajene prašičje polovice ali
       njihovi kosi ..............................       20.0

 0210 19 200 ----- prekajene skrajšane polovice
       (tričetrtinske stranice) ali srednji deli .       20.0

 0210 19 300 ----- prednji deli in njihovi kosi ........       20.0

 0210 19 400 ----- ledja in njihovi kosi ...............       20.0

       ----- drugo:

 0210 19 510 ------ brez kosti .........................       20.0

 0210 19 590 ------ drugo ..............................       20.0

       ---- sušeno ali prekajeno:

 0210 19 600 ----- prednji deli in njihovi kosi ........       20.0

 0210 19 700 ----- ledja in njihovi kosi ...............       11.9

       ----- drugo:

 0210 19 810 ------ brez kosti .........................       20.0

 0210 19 890 ------ drugo ..............................       20.0

 0210 19 900 --- drugo .................................       20.0

 0210 20   - Meso, goveje ............................       20.0

 0210 90   - Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz
       mesa in drugih klavničnih izdelkov:

       -- meso:

 0210 90 100 --- konjsko, soljeno, v slanici ali
       sušeno ....................................       20.0

       --- ovčje in kozje:

 0210 90 110 ---- s kostmi .............................       20.0

 0210 90 190 ---- brez kosti ...........................       20.0

 0210 90 210 --- severnih jelenov ......................        9.8

 0210 90 290 --- drugo .................................       20.0

       -- drobovina:

       --- domačih prašičev:

 0210 90 310 ---- jetra ................................       20.0

 0210 90 390 ---- drugo ................................       20.0

       --- govedi:

 0210 90 410 ---- prepona, mišična in tetivna (flam) ...       20.0

 0210 90 490 ---- drugo ................................       20.0

 0210 90 600 --- ovac in koz ...........................       20.0

       --- drugo:

       ---- perutninska jetra:

 0210 90 710 ----- mastna jetra gosi ali rac, soljena
       ali v slanici .............................        9.8

 0210 90 790 ----- drugo ...............................        9.8

 0210 90 800 ---- drugo ................................       20.0

 0210 90 900 -- užitne moke in zdrob iz mesa ali mesnih
       odpadkov ..................................       20.0

-----------------------------------------------------------------------------


 0402    Mleko in smetana, koncentrirana ali z
       dodatkom sladkorja ali drugih sladil       60 t

 0402 10   - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,
       z največ 1,5 mas. % maščobe ...............       37.0

       - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,
       z več kot 1,5 mas. % maščobe:

 0402 21   -- brez dodatnega sladkorja ali drugih
       sladil ....................................       37.0

       - Drugo:

 0402 91   -- brez dodatnega sladkorja ali drugih
       sladil ....................................       37.0

 0402 99   -- drugo ..................................       37.0

-----------------------------------------------------------------------------


 1601    Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih
       užitnih klavničnih proizvodov ali krvi;
       sestavljena živila na osnovi teh proizvodov   200 t  15.0

-----------------------------------------------------------------------------


 1602    Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki
       iz mesa, drobovje ali kri            350 t

       - Iz perutnine iz tar. št. 0105:

 1602 31   -- puranov ................................       15.0

 1602 32   -- kokoši vrste Gallus domesticus .........       15.0

 1602 39   -- drugo ..................................       15.0

       - Prašičev:

 1602 42   -- plečeta in njihovi kosi ................       15.0

 1602 49   -- drugo, vključno mešanice ...............       15.0

 1602 50   - Goved ...................................       18.0

-----------------------------------------------------------------------------


                               100 t

       - Prašičev:

 1602 41   -- šunka (stegno) in njeni kosi ...........       15.0

 1602 90   - Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih
       koli živali:                 

 1602 90 100 -- pripravki iz krvi katerih koli živali ..       15.0

       -- drugo:

 1602 90 310 --- divjadi ali domačih kuncev ............       11.9

 1602 90 410 --- severnih jelenov ......................       11.9

       --- drugo:

 1602 90 510 ---- ki vsebuje meso ali užitne klavnične
       proizvode (drobovino) domačih prašičev ....       15.0

       ---- drugo:

       ----- ki vsebuje goveje meso ali užitne
       klavnične proizvode (drobovino):

 1602 90 610 ------ nekuhano; mešanice kuhanega mesa
       ali užitnih klavničnih proizvodov
       (drobovine) in nekuhanega mesa ali užitnih
       klavničnih proizvodov (drobovine) .........       15.0

 1602 90 690 ------ drugo ..............................       15.0

       ----- drugo:

       ------ ovčje ali kozje:

       ------- nekuhano; mešanice kuhanega mesa
       ali užitnih klavničnih proizvodov
       (drobovine) in nekuhanega mesa ali užitnih
       klavničnih proizvodov (drobovine):

 1602 90 720 -------- ovčje ............................       15.0

 1602 90 740 -------- kozje ............................       15.0

       ------- drugo:

 1602 90 760 -------- ovčje ............................       15.0

 1602 90 780 -------- kozje ............................       15.0

 1602 90 980 ------ drugo ..............................       15.0

----------------------------------------------------------------------------


 2204    Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena
       vina; grozdni mošt, razen tistega iz tar.
       št. 2009                    500 hl

 2204 10   - Peneča vina (penine):

       -- z dejansko vsebnostjo alkohola najmanj
       8,5 vol. %:

 2204 10 190 --- druga .................................       25.0

       -- druga:

 2204 10 990 --- druga .................................       25.0

       - Druga vina; grozdni mošt, katerega
       fermentacija je ustavljena z nastajanjem
       alkohola:

 2204 21   -- v posodah do vključno 2 l:

       --- drugo:

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola največ
       13 vol. %:

       ----- druga (ne kakovostna):

 2204 21 790 ------ bela ...............................       25.0

 2204 21 800 ------ druga ..............................       25.0

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 13 vol. % pa do vključno
       15 vol. %:

       ----- kakovostna in vrhunska vina iz
       posameznih regij:

 2204 21 810 ------ bela ...............................       25.0

 2204 21 820 ------ druga ..............................       25.0

       ----- druga:

 2204 21 830 ------ bela ...............................       25.0

 2204 21 840 ------ druga ..............................       25.0

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 15 vol. % pa do vključno
       18 vol. %:

 2204 21 940 ----- druga ...............................       18.9

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 18 vol. % pa do vključno
       22 vol. %:

 2204 21 980 ----- druga ...............................       18.9

 2204 21 990 ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 22 vol. % ........................       18.9

 2204 29   -- drugo (v posodah nad 2 l):

 2204 29 100 --- vino, razen tistega, ki spada pod tar.
       podšt. 2204 10, v steklenicah z žičnimi
       košaricami; drugače polnjeno vino zaradi
       dodatnega tlaka zaradi ogljikovega dioksida
       v raztopini, med 1 in 3 bari, merjeno pri
       temperaturi 20 stopinj celzija ............       25.0

       --- drugo:

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola do
       vključno 13 vol. %:

       ----- druga (ne kakovostna):

       ------ bela:

 2204 29 650 ------- drugje ............................       25.0

       ------ druga:

 2204 29 750 ------- drugje ............................       25.0

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 13 vol. % pa do vključno
       15 vol. %:

       ----- kakovostna in vrhunska vina,
       pridelana v vinorodnih okoliših:

 2204 29 810 ------ bela ...............................       25.0

 2204 29 820 ------ druga ..............................       25.0

       ----- druga:

 2204 29 830 ------ bela ...............................       25.0

 2204 29 840 ------ druga ..............................       25.0

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 15 vol. % pa do vključno
       18 vol. %:

 2204 29 940 ----- druga ...............................       18.9

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 18 vol. % pa do vključno
       22 vol. %:

 2204 29 980 ----- druga ...............................       18.9

 2204 29 990 ----- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki
       je večja od 22 vol. % .....................       18.9

 2204 30   - Drug grozdni mošt:

 2204 30 100 -- v fermentaciji ali z ustavljenim
       vrenjem brez dodajanja alkohola ...........       25.0

       -- drugo:

       --- gostote 1,33 g/cm3 ali manj pri 20
       stopinj celzija in volumsko vsebnostjo
       alkohola do vključno 1 vol. %:

 2204 30 920 ---- koncentrirani ........................       25.0

 2204 30 940 ---- drugo ................................       25.0

       --- drugo:

 2204 30 960 ---- koncentrirani ........................       25.0

 2204 30 980 ---- drugo ................................       25.0

-----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.


                  PRILOGA 6

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje              Carinska
oznaka                                stopnja
----------------------------------------------------------------------------
 1               2                  3 (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0101    Konji, osli, mezge in mule, žive živali .............   pr


 0102    Govedo, žive živali

 0102 10 000 - Čistih pasem, plemenske ...........................   pr


 0103    Prašiči, žive živali

 0103 10 000 - Čistih pasem, plemenski ...........................   pr


 0104    Ovce in koze, žive živali ...........................   pr


 0105    Domača perutnina (kokoši, race, gosi,
       purani in pegatke), žive živali

       - Mase do vključno 185g:

 0105 11   -- kokoši, domače (gallus dometicus):

       --- kokoši iz matične jate (plemenske):

 0105 11 110 ---- nesnice ........................................   pr

 0105 11 190 ---- druge ..........................................   pr

 0105 12 00 -- purani:

 0105 12 001 --- plemenski .......................................   pr

 0105 19   -- druga:

 0105 19 20 --- gosi:

 0105 19 201 ---- plemenske ......................................   pr

 0105 19 900 --- race in pegatke .................................   pr

       - Druga:

 0105 92 00 -- kokoši, domače (Galllus domesticus),
       teže do 2000 g:

 0105 92 001 --- plemenske .......................................   pr

 0105 93 00 -- kokoši, domače (Galllus domesticus),
       teže več kot 2000 g:

 0105 93 001 --- plemenske .......................................   pr

 0105 99   -- druga:

 0105 99 10 --- race:

 0105 99 101 ---- plemenske ......................................   pr

 0105 99 20 -- gosi:

 0105 99 201 ---- plemenske ......................................   pr

 010599 30  --- purani:

 0105 99 301 ---- plemenski ......................................   pr

 0105 99 50 --- pegatke:

 0105 99 501 ---- plemenske ......................................   pr


 0106 00   Druge živali, žive ..................................   pr


 0205 00   Meso konj, oslov ali mul in mezgov, sveže,
       ohlajeno ali zamrznjeno .............................   pr


 0206    Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega,
       svinjskega, ovčjega, kozjega in konjskega mesa
       ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov; sveži,
       ohlajeni ali zamrznjeni .............................   pr


 0208    Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični
       izdelki, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno .............   pr


 0301    Ribe, žive

 0301 10   - Okrasne ribe ......................................   pr

       - Druge ribe, žive:

 0301 91   -- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache,
       Oncorhynchus chrysogaster) ..........................   pr

 0301 92 000 -- jegulje (Anguilla spp.) ..........................   pr

 0301 99   -- druge ............................................   pr


 0302    Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov
       in drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304 ............   pr


 0303    Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in
       drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304 ...............   pr


 0304    Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali
       mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno ..............   pr


 0305    Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene
       ribe, pečene pred prekajevanjem ali med
       prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti,
       primerni za človeško prehrano .......................   pr


 0306    Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži,
       ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
       slanici, raki v oklepu, kuhani v sopari ali
       vodi, pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, sušeni
       nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti,
       primerni za človeško prehrano .......................   pr


 0307    Mehkužci v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži,
       ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
       slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in
       mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
       sušeni, nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in
       peleti, primerni za človeško prehrano ...............   pr


 0407    Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana
       ali kuhana

       - Perutnine:

       -- valilna:

 0407 00 110 --- puranja ali gosja ...............................   pr

 0407 00 19 --- druga ...........................................   pr


 0501 00 000 Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti,
       razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških
       las .................................................   pr


 0502    Ščetine domačih ali divjih prašičev, jazbečeva
       dlaka za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin
       ali dlak ............................................   pr


 0503 00 000 Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v
       plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage ..........   pr


 0504 00 000 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen
       ribjih), celi ali v kosih ...........................   pr


 0505    Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom,
       perje in deli perja (z odrezanimi ali
       neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej
       obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali
       pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki
       perja ali delov perja ...............................   pr


 0506    Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni,
       enostavno pripravljeni (toda nerazrezani v
       oblike), namočeni v kislino ali brez želatine;
       prah in odpadki teh izdelkov ........................   pr


 0507    Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake
       kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti,
       kremplji in kljuni, surovo ali enostavno
       pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in
       odpadki teh izdelkov ................................   pr


 0508 00 000 Korale in podobni materiali, surovi ali
       enostavno pripravljeni, vendar drugače
       neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali
       iglokožcev, sipine kosti, surovi, enostavno
       pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in
       odpadki teh izdelkov ................................   pr


 0509 00   Gobe, naravne, živalskega izvora - spužve ...........   pr


 0510 00 000 Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus;
       kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze
       in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali
       zamrznjeni ali kako drugače začasno
       konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo
       farmacevtskih izdelkov ..............................   pr


 0511    Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz 1. in
       3. poglavja, neuporabne za človeško prehrano ........   pr


 0601    Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni
       gomolji, živice in korenike v mirujočem stanju,
       rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine
       cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212 ............   pr


 0602    Druge žive rastline (vštevši njihove korenine),
       potaknjenci in cepiči, gobji miceliji ...............   pr


 0604    Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov
       ali cvetnih brstov, in trave, mahovi in lišaji,
       primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni,
       pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače
       pripavljeni .........................................   pr


 0701    Krompir, svež ali ohlajen

 0701 10 000 - Semenski ..........................................   pr

 0701 90   - Drug:

       -- drugo:

       --- nov:

 0701 90 510 ---- od 1. januarja do 15. maja .....................   pr


 0709    Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

 0709 10 000 - Okrogle artičoke ..................................   pr

 0709 30 000 - Jajčevec ..........................................   pr

 0709 40 000 - Zelena, razen gomoljne zelene .....................   pr

       - Užitne gobe in gomoljike:

 0709 52 000 -- gomoljike ........................................   pr


 0711    Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim
       dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih
       raztopinah za konzerviranje), vendar takšne
       neprimerne za takojšnjo prehrano ....................   pr


 0712    Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali
       mlete, vendar ne nadalje pripravljene

 0712 30 000 - Užitne gobe in gomoljike ..........................   pr

 0712 90   - Druge vrtnine; mešanice vrtnin:

       -- sladka koruza (Zea Mays var. saccharata)

 0712 90 110 --- semenski hibridi ................................   pr

 0712 90 190 --- drugo ...........................................   pr

 0712 90 300 -- paradižnik .......................................   pr

 0712 90 500 -- korenje ..........................................   pr

 0712 90 900 -- drugo ............................................   pr


 0713    Sušene stročnice v zrnu, oluščene ali neoluščene
       ali zdrobljene ......................................   pr


 0714    Manioka, trstikasta maranta (sago), salep,
       topinambur, sladki krompir in podobne korenovke
       in gomoljnice z visokim deležem škroba ali
       inulina, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali
       posušeni, celi ali razrezani ali v peletih;
       strženi sagovega drevesa ............................   pr


 0801    Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu
       (indijski) orehi, sveži ali suhi, oluščeni ali
       neoluščeni ..........................................   pr


 0802    Drugo lupinasto sadje, sveže ali suho,
       neoluščeno ali oluščeno .............................   pr


 0803 00   Banane, vključno rajske smokve, sveže ali suhe ......   pr


 0804    Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in
       mangusta, sveži ali suhi ............................   pr


 0805    Agrumi, sveži ali suhi ..............................   pr


 0806    Grozdje, sveže ali suho

 0806 20   - Suho ..............................................   pr


 0807    Dinje, lubenice in papaja, sveže

 0807 20 000 - Papaja ............................................   pr


 0808    Jabolka, hruške in kutine, sveže

 0808 20   - Hruške in kutine ..................................   pr


 0810    Drugo sadje, sveže

 0810 40   - Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu
       Vaccinium ...........................................   pr

 0810 50   - Kivi (Actinidia chinensis Planch.) ................   pr

 0810 90   - Drugo .............................................   pr


 0812    Sadje in plodovi, začasno konzervirani (npr.: z
       žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi
       ali v drugih raztopinah za konzerviranje),
       vendar v takšnem stanju neustrezni za takojšnjo
       prehrano ............................................   pr


 0813    Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar.
       št. od 0801 do 0806; mešanice lupinastega ali
       suhega sadja iz tega poglavja .......................   pr


 0814    Lupine agrumov ali dinj in lubenic, sveže,
       zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v
       slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah
       za konzerviranje ....................................   pr


 0901    Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina;
       lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki
       vsebujejo kakršen koli odstotek kave ................   pr


 0902    Čaj, pravi, aromatiziran ali ne .....................   pr


 0903 00 000 Mate čaj ............................................   pr


 0904    Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta
       paprika rodu Capsicum ali Pimenta ...................   pr


 0905 00 000 Vanilija ............................................   pr


 0906    Cimet in skorja cimetovega drevesa ..................   pr


 0907 00 000 Klinčki (celi plodovi, popki in peclji) .............   pr


 0908    Muškatni orešček, macis in kardamom .................   pr


 0909    Seme janeža, baldrijana, komarčka, orientalske
       kumine in brina

 0909 10   - Seme janeža in baldrijana .........................   pr

 0909 20 000 - Seme koriandra ....................................   pr

 0909 50   - Seme komarčka in brinove jagode ...................   pr


 0910    Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica,
       lovorjev list, curry in druge začimbe ...............   pr


 1001    Pšenica in soržica

 1001 10 00 - Trda pšenica (t. durum) ...........................   pr


 1005    Koruza

 1005 10   - Semenska ..........................................   pr


 1006    Riž .................................................   pr


 1007 00   Sorgo v zrnu ........................................   pr


 1008    Ajda, proso, ptičje seme; druga žita ................   pr

 1101 00   Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi
       pšenice

       - Pšenična moka:

 1101 00 110 -- iz trde pšenice ..................................   pr


 1102    Žitna moka, razen pšenične ali moke iz
       mešanice žit na podlagi pšenice

 1102 30 000 - Riževa moka .......................................   pr


 1103    Žitni drobljenci, zdrob in peleti

       - Drobljenec in zdrob:

 1103 14 000 -- riževa ...........................................   pr


 1106    Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic, ki se
       uvrščajo v tar. št. 0713, iz saga, korenov ali
       gomoljev iz tar. št. 0714; moka, zdrob ali prah
       iz proizvodov iz 8. poglavja ........................   pr


 1201 00   Soja v zrnu, vključno z zdrobljeno ..................   pr


 1202    Arašidi (zemeljski oreščki), nepraženi,
       nepečeni, v lupini, oluščeni ali zdrobljeni .........   pr


 1203 00 000 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha) .............   pr


 1204 00   Laneno seme, vključno z zdrobljenim .................   pr


 1205 00   Seme oljne repice, vključno z zdrobljenim ...........   pr


 1206 00   Sončično seme, vključno z zdrobljenim ...............   pr


 1207    Drugo oljno seme in plodovi, vključno z
       zdrobljenimi

 1207 10   - Palmovi orehi in jedrca ...........................   pr

 1207 20   - Bombaževo seme ....................................   pr

 1207 30   - Ricinusovo seme ...................................   pr

 1207 40   - Sezamovo seme .....................................   pr

 1207 50   - Gorčično seme .....................................   pr

 1207 60   - Seme žafranike ....................................   pr

       - Drugo:

 1207 92   -- karita oreščki ...................................   pr

 1207 99   -- drugo ............................................   pr


 1208    Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen
       iz gorčice ..........................................   pr


 1209    Seme, plodovi in trosi za setev .....................   pr


 1211    Rastline in njihovi deli (vključno semena in
       plodovi), sveži ali sušeni, rezani ali celi,
       zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo
       predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za
       insekticidne, fungicidne ali podobne namene .........   pr


 1212    Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa,
       sladkorni trs, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni
       ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz
       sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi
       (vključno s korenino cikorije, nepraženo, vrste
       Cichorium intybus sativum) vrst, ki se
       uporabljajo predvsem za človeško prehrano in
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 1212 10   - Rožiči, vključno s semenom ........................   pr

 1212 20 000 - Morske alge in druge alge .........................   pr

 1212 30 000 - Koščice in jedra iz mareličnih, breskovih in
       slivovih koščic .....................................   pr

       - Drugo:

 1212 91   -- sladkorna pesa:

 1212 91 200 --- sušena ali v prahu ..............................   pr

 1212 92 000 -- sladkorni trs ....................................   pr

 1212 99   -- drugo ............................................   pr


 1213 00 000 Žitna slama in žitne pleve, surove,
       nepripravljene, vštevši zrezane, mlete ali
       stisnjene ali v peletih .............................   pr


 1214    Koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno,
       lucerna, detelja, esparzeta, krmni ohrovt,
       volčji bob, grašica in podobni pridelki za krmo,
       tudi v peletih ......................................   pr


 1301    Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in
       balzami .............................................   pr


 1302    Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi,
       pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi
       ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz
       rastlinskih proizvodov, modificirani ali
       nemodificirani ......................................   pr


 1401    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       za pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs,
       rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna
       slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje) ........   pr


 1402    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       kot materiali za polnjenje in tapeciranje (npr.
       kapok, rastlinski lasje, morska trava), vključno
       s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s
       podlago ali brez podlage iz drugih materialov .......   pr


 1403    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       za izdelovanje metel in ščetk (npr. sirek,
       pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih ........   pr


 1404    Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu ..............................   pr


 1501 00   Masti in druge prašičje in perutninske (taljene)
       maščobe, razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503 .....   pr


 1502 00   Maščobe živali vrste goved, ovac in koz, razen
       tistih iz tar. št. 1503 .............................   pr


 1503 00   Stearin iz užitne prašičje masti, olje iz užitne
       prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje
       iz loja, neemulgirani, nemešani ali kako drugače
       pripravljeni                       pr


 1504    Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter
       njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni,
       toda kemično nemodificirani .........................   pr


 1505    Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz
       teh maščob, vključno z lanolinom ....................   pr


 1506 00 000 Druge masti in olja živalskega izvora in njihove
       frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda
       kemično nemodificirane ..............................   pr


 1507    Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali
       neprečiščeno, toda kemično nemodificirano ...........   pr


 1508    Olje iz kikirikija in njegove frakcije,
       prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
       nemodificirano ......................................   pr


 1509    Olivno olje (dobljeno z mehaničnimi postopki) in
       njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno,
       toda kemično nemodificirano .........................   pr


 1510 00   Druga olja, dobljena izključno iz oliv (z
       ekstrakcijo s topilom), in njihove frakcije,
       prečiščena ali neprečiščena, toda kemično
       nemodificirana, vključno mešanice teh olj ali
       frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509 ......   pr


 1511    Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali
       neprečiščeno, toda kemično nemodificirano ...........   pr


 1512    Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in
       bombaževega semena in njihove frakcije,
       prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
       nemodificirano

       - Olje iz sončnic in žafranike in njegove
       frakcije:

 01512 11  -- surovo olje ......................................   pr

       - Olje iz bombaževega semena in njegove
       frakcije:

 1512 21   -- surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne ........   pr

 1512 29   -- drugo ............................................   pr


 1513    Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra
       (koščice), palmovega oreha in njegove frakcije,
       rafinirano ali nerafinirano, toda kemično
       nemodificirano ......................................   pr


 1514    Olje iz ogrščice (repično olje) ali gorčice
       in njegove frakcije, rafinirano ali
       nerafinirano, toda kemično nemodificirano

 1514 10   - Surovo olje .......................................   pr


 1515    Druge rastlinske masti in olja, nehlapna
       (vključno z jojoba oljem), in njihove frakcije,
       prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično
       nemodificirani ......................................   pr


 1518 00   Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove
       frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani,
       žveplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem v
       vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično
       modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516;
       mešanice ali preparati iz živalskih ali
       rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije
       različnih masti ali olj iz tega poglavja,
       neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne
       zajeti na drugem mestu ..............................   pr


 1520 00 000 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski
       lugi ................................................   pr


 1521    Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji
       vosek, voski drugih insektov in spermaceti,
       rafinirani ali nerafinirani, barvani ali
       nebarvani ...........................................   pr


 1522 00   Degras (strojarska maščoba); ostanki, dobljeni
       pri predelavi maščob in voskov živalskega ter
       rastlinskega izvora .................................   pr


 1603 00   Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov,
       mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev ...........   pr


 1604    Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in
       kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih
       jajčec ..............................................   pr


 1605    Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji,
       pripravljeni ali konzervirani .......................   pr


 1702    Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto
       laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem
       stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za
       aromatiziranje ali barvil; umetni med in
       mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni
       sladkor

 1702 20   - Javorjev sladkor in sirup .........................   pr

 1702 50   - Kemično čiste fruktoza ............................   pr


 1801 00 000 Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali
       pražen ..............................................   pr


 1802 00 000 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava ........   pr


 1803    Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena ..........   pr


 1804 00 000 Kakavovo maslo, maščobe in olje .....................   pr


 1805 00 000 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih
       sladil ..............................................   pr


 1902    Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z
       mesom ali drugimi snovmi) ali drugače
       pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci,
       lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
       pripravljen ali nepripravljen

 1902 40   - Kuskus ............................................   pr


 1903 00 000 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz
       škroba kot kosmiči, zrnca, perle in v podobnih
       oblikah .............................................   pr


 1904    Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem
       ali praženjem žit ali žitnih izdelkov(npr.
       koruzni kosmiči); žita(razen koruze), v
       zrnu ali obliki kosmičev ali druge oblike
       (razen moke in zdroba), predkuhana, ali
       drugače pripravljena, ki niso navedena ne
       zajeta na drugem mestu

 1904 20   - Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih
       žitnih kosmičev ali mešanic nepraženih in
       praženih ali nabreklih žitnih kosmičev:

       -- druga:

 1904 20 950 -- pridobljena iz riža ..............................   pr


 1905    Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi
       pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez
       njega; hostije, kapsule za farmacevtske
       proizvode, oblati, rižev papir in podobni
       izdelki

 1905 30   - Sladki biskviti, vaflji in oblati .................   pr

 1905 40   - Prepečenec, opečen kruh (toast) in
       podobni opečeni izdelki .............................   pr

 1905 90   - Drugo .............................................   pr


 2003    Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali v ocetni kislini

 2003 20 000 - Gomoljike .........................................   pr


 2005    Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
       nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006

 2005 70   - Olive .............................................   pr


 2006    Vrtnine, sadje, orehi, sadne lupine in
       drugi deli rastlin, konzervirani v
       sladkorju (suhi, glazirani ali kristalizirani)

 2006 00 100 - Ingver ............................................   pr


 2007    Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji
       in sadne paste, dobljeni s kuhanjem, z
       dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez
       njih

       - Drugo:

 2007 91   -- iz agrumov .......................................   pr

 2007 99   -- drugo:

       --- z vsebnostjo sladkorja več kot 30 mas. %:

 2007 99 200 ---- kostanjeva pire in pasta .......................   pr

       --- z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %,
       vendar manj kot 30 mas. %:

 2007 99 510 ---- kostanjeva pire in pasta .......................   pr


 2008    Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače
       pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali
       brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu

       - Lupinasto sadje, kikiriki in druga semena,
       vključno mešanice:

 2008 11   -- kikiriki .........................................   pr

 2008 19   -- drugo, vključno mešanice .........................   pr

 2008 20   - Ananas ............................................   pr

 2008 30   - Agrumi ............................................   pr


 2009    Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in
       zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez
       dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali
       drugih sladil ali brez njih

       - Pomarančni sok:

 2009 11   -- zamrznjen ........................................   pr

 2009 19   -- drugo ............................................   pr

 2009 20   - Sok grenivke ......................................   pr

 2009 30   - Sok drugih agrumov ................................   pr

 2009 40   - Ananasov sok ......................................   pr

 2009 80   - Sok iz drugega sadja in vrtnin ....................   pr

 2009 90   - Mešanice sokov:

       -- gostote več kot 1,33 g/cm3 pri 20
       stopinj celzija:

       --- drugo:

 2009 90 210 ---- vrednosti do 30 EUR za 100 kg
       neto teže ...........................................   pr

 2009 90 290 ---- drugo ..........................................   pr

       -- gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20
       stopinj celzija:

       --- drugo:

       ---- vrednosti več kot 30 EUR za 100 kg
       neto teže:

       ----- mešanica sadnih sokov agrumov in
       ananasovega soka:

 2009 90 410 ------ sladkane .....................................   pr

 2009 90 490 ------ drugo ........................................   pr

       ----- drugo:

 2009 90 510 ------ sladkane .....................................   pr

 2009 90 590 ------ drugo ........................................   pr

       ---- vrednosti do vključno 30 EUR za 100 kg
       neto teže:

       ----- mešanice sokov agrumov in ananasovega soka:

 2009 90 710 ------ z vsebnostjo dodanega sladkorja več
       kot 30 mas. % .......................................   pr

 2009 90 730 ------ z vsebnostjo dodanega sladkorja do
       vključno 30 mas. % ..................................   pr

 2009 90 79 ------ nesladkane ...................................   pr

       ----- drugo:

       ------ z vsebnostjo dodanega sladkorja več
       kot 30 mas. %:

 2009 90 920 ------- mešanice sokov iz tropskih sadežev ..........   pr

 2009 90 940 ------- drugo .......................................   pr

       ------ z dodanim sladkorjem, katerega
       vsebnost ne presega 30 mas. %

 2009 90 950 ------- mešanice sokov iz tropskih sadežev ..........   pr

 2009 90 960 ------- drugo .......................................   pr

       ------ brez dodanega sladkorja:

 2009 90 970 ------- mešanice sokov iz tropskih sadežev ..........   pr

 2009 90 980 ------- drugo .......................................   pr


 2101    Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja,
       mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na
       osnovi kave, čaja ali mate čaja; pražena
       cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in
       njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

       - Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter
       pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali
       koncentratov ali na osnovi kave:

 2101 11   -- ekstrakti, esence ali koncentrati ................   pr

 2101 12   -- pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali
       kavinega koncentrata ali na osnovi kave .............   pr

 2101 20   - Ekstrakti, esence in koncentrati čaja, mate
       čaja in pripravki na osnovi teh ekstraktov,
       esenc ali koncentratov ali na osnovi čaja ali
       mate čaja ...........................................   pr


 2103    Pripravki za omake in pripravljene omake, mešane
       začimbe in mešana začimbna sredstva; gorčična
       moka in zdrob in pripravljena gorčica

 2103 10 000 - Sojina omaka ......................................   pr

 2103 90   - Drugo:

 2103 90 100 -- začimba mango, tekoča ............................   pr

 2103 90 300 -- aromatične grenčice z vsebnostjo alkohola
       44,2 do 49,2 vol. %, ki vsebujejo od 1,5 do 6
       mas. % encijana, začimb in raznih sestavin ter
       od 4 do 10 mas. % sladkorja, v posodah do
       vključno 0,5 l ......................................   pr


 2106    Živila, ki niso navedena in ne zajeta
       na drugem mestu

 2106 90   - Drugo:

       -- drugo:

 2106 90 98 --- drugo:

 2106 90 981 ---- dietetična hrana za ljudi s hudimi
       presnovnimi motnjami, vrste, navedene v dodatni
       opombi 6. k 21. poglavju ............................   pr


 2201    Vode, vključno naravne in umetne mineralne vode
       ter sodavice, brez sladkorja ali drugih sladil
       ali sredstev za aromatiziranje; led in sneg .........   pr


 2301    Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih
       odpadkov, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih
       vodnih nevretenčarjev, neustreznih za hrano
       ljudi; ocvirki ......................................   pr


 2302    Otrobi in drugi ostanki pri presevanju, mletju
       ali drugi obdelavi žit in leguminoznih rastlin,
       nepeletizirani ali peletizirani .....................   pr


 2303    Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni
       ostanki, rezanci sladkorne pese, odpadki
       sladkornega trsa in drugi odpadki pri
       proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz
       pivovarn in destilarn, nepeletizirani in
       peletizirani ........................................   pr


 2304 00 000 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji olja iz soje, nezmleti, zmleti
       ali peletizirani ....................................   pr


 2305 00 000 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji olja iz kikirikija, nezmleti,
       zmleti ali peletizirani .............................   pr


 2306    Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj,
       razen tistih iz tar. št. 2304 in 2305, nezmleti,
       zmleti ali peletizirani .............................   pr


 2307 00   Vinska usedlina; vinski kamen .......................   pr


 2308    Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in
       ostanki pri predelavi rastlinskih materialov in
       stranski proizvodi, peletizirani ali
       nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za
       živali, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu ...............................................   pr


 2309    Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana za živali ......   pr

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.


                  PRILOGA 7

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje              Carinska
oznaka                                stopnja
----------------------------------------------------------------------------
 1               2                  3 (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št.
       0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

 0207 14   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- drobovje:

 0207 14 910 --- jetra ...........................................  10.0

       - Purani:

 0207 27   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

 0207 27 910 ---- jetra ..........................................   9.0

       - Race, gosi in pegatke:

 0207 36   -- drugo, zamrznjeno:

       --- drobovje:

       ---- jetra:

 0207 36 810 ----- mastna jetra gosi .............................   9.0

 0207 36 850 ----- mastna jetra rac ..............................   9.0

 0207 36 890 ----- drugo .........................................   9.0


 0209 00   Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa, in
       podkožno maščevje perutnine (netopljeno), sveže,
       ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno, razsoljeno,
       sušeno ali prekajeno                   10.0


 0301    Ribe, žive

       - Druge ribe, žive:

 0301 93 000 -- krap .............................................   5.0


 0404    Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz
       naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja
       ali drugih sladil ali brez njih, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 0404 10   - Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana
       ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ......  11.9


 0407 00   Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali
       kuhana

 0407 00 900 - Druga .............................................   4.9


 0410 00 000 Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu ...............  10.0


 0704    Zelje, cvetača, koleraba, ohrovt in druge užitne
       kapusnice, sveže ali ohlajene

 0704 20 000 - Brstični ohrovt ...................................  10.0

 0704 90   - Drugo .............................................  10.0


 0705    Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium
       spp.), sveža ali ohlajena

       - Solata:

 0705 19 000 -- drugo ............................................  10.0

       - Radič:

 0705 21 000 -- radič (Cichorium intybus var. foliosum) ..........  10.0

 0705 29 000 -- drug .............................................  10.0


 0706    Korenček, koleraba, repa, rdeča pesa, zelena,
       redkev in druge užitne korenovke, sveže ali
       ohlajene

 0706 10 000 - Korenček, koleraba in repa ........................  10.0


 0708    Stročnice v strokih ali zrnu, sveže ali ohlajene

 0708 20   - Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.) ................  10.0

 0708 90 000 - Druge stročnice ...................................  10.0


 0709    Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

 0709 20 000 - Beluši ............................................   5.0

 0709 70 000 - Špinača, novozelandska špinača in loboda
       (divja špinača) .....................................  10.0


 0710    Vrtnine (nekuhane ali blanširane), zamrznjene

 0710 22 000 -- stročji fižol in fižol (Vigna spp., Phaseolus
       spp.) ...............................................   7.0

 0710 29 000 -- drugo ............................................   7.0

 0710 30 000 - Špinača, novozelandska špinača in loboda
       (divja špinača) .....................................   7.0

 0710 40 000 - Sladka koruza .....................................   7.0

 0710 90 000 - Mešanice vrtnin ...................................   7.0


 0807    Dinje, lubenice in papaja, sveže

       - Dinje in lubenice:

 0807 11 000 -- lubenice .........................................   5

 0807 19 000 -- druge ............................................   5


 0809    Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z
       nektarinami), slive, trnulje, sveže

 0809 10 00 - Marelice ..........................................   8.0

 0809 30   - Breskve, vključno z nektarinami ...................   9.0


 0810    Drugo sadje, sveže

 0810 30   - Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje .............   9.0


 0811    Sadje in oreščki, nekuhani ali kuhani v vodi ali
       sopari, zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor
       ali druga sladila ali ne vsebujejo dodanega
       sladkorja oz. sladil

 0811 10   - Jagode ............................................   9.0


 0909    Seme janeža, baldrijana, komarčka, orientalske
       kumine in brina

 0909 30   - Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum):

       -- nezdrobljeno in nezmleto:

 0909 30 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ............................................   2.0

 0909 30 190 --- drugo ...........................................   2.0

 0909 30 900 -- zdrobljeno ali zmleto ............................   4.0

 0909 40   - Seme kumine (Carum carvi):

       -- nezdrobljeno in nezmleto:

 0909 40 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ............................................   2.0

 0909 40 190 --- drugo ...........................................   2.0

 0909 40 900 -- zdrobljeno ali zmleto ............................   4.0


 1001    Pšenica in soržica

 1001 90   - Drugo:

 1001 90 100 -- semenska pira (t. diccocum) ......................   4.9

       -- druga pira, navadna pšenica in soržica:
     
 1001 90 910 --- seme navadne pšenice in soržice .................   4.9


 1002 00 00 Rž

 1002 00 001 - Semenska ..........................................   5.0

 1002 00 009 - Druga .............................................  10.0


 1003 00   Ječmen

 1003 00 100 - Semenski ..........................................   5.0

 1003 00 90 - Drug:

 1003 00 901 -- pivovarski, z več kot 85 mas. % zrn, ki imajo
        premer večji od 2,5 mm in ki imajo do največ
        11,5 mas. % beljakovin ...........................   5.0


 1004 00 00 Oves

 1004 00 001 - Semenski ..........................................   5.0

 1004 00 009 - Drug ..............................................  15.0


 1005    Koruza

 1005 90 000 - Druga .............................................   5.0


 1102    Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice
       žit na podlagi pšenice

 1102 10 000 - Ržena moka ........................................  10.0

 1102 20   - Koruzna moka ......................................  15.0

 1102 90   - Druga .............................................  15.0


 1103    Žitni drobljenci, zdrob in peleti

       - Drobljenec in zdrob:

 1103 12 000 -- ovsena ...........................................  10.0

 1103 13   -- koruzna ..........................................  15.0

 1103 19   -- iz drugih žit ....................................  15.0

       - Peleti:

 1103 21 000 -- pšenični .........................................   7.6

 1103 29   -- iz drugih žit:

 1103 29 100 --- rženi ...........................................  15.0

 1103 29 200 --- ječmenovi .......................................  15.0

 1103 29 300 --- ovseni ..........................................  10.0

 1103 29 400 --- koruzni .........................................  15.0

 1103 29 500 --- riževi ..........................................  10.0

 1103 29 900 --- drugi ...........................................  15.0


 1104    Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: oluščena,
       valjana, v kosmičih, perlirana, obrezana ali
       gnetena), razen riža iz tar. št. 1006; žitni
       kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti

       - Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:

 1104 11   -- ječmenova ........................................  15.0

 1104 12   -- ovsena ...........................................   5.0

 1104 19   -- iz drugih žit:

 1104 19 100 --- pšenična ........................................  15.0

 1104 19 300 --- ržena ...........................................  15.0

 1104 19 500 --- koruzna .........................................  15.0

       --- druga:

 1104 19 910 ---- riževi kosmiči .................................  10.0

 1104 19 990 ---- drugo ..........................................  10.0

       - Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena,
       polirana, obrezana ali drobljena):

 1104 21   -- ječmenova:

 1104 21 100 --- oluščena ........................................  15.0

 1104 21 300 --- oluščena in zdrobljena ("šrot") .................  15.0

 1104 21 500 --- polirana ........................................  10.0

 1104 21 900 --- samo drobljena ..................................  10.0

 1104 21 990 --- drugo ...........................................  10.0

 1104 22   -- ovsena ...........................................   5.0

 1104 23   -- koruzna ..........................................  15.0

 1104 29   -- iz drugih žit:

       --- oluščena, rezana, drobljena ali nerezana,
       nezdrobljena:

 1104 29 110 ---- pšenična .......................................  15.0

 1104 29 150 ---- ržena ..........................................  15.0

 1104 29 190 ---- druga ..........................................  10.0

       --- perlirana:

 1104 29 310 ---- pšenična .......................................  15.0

 1104 29 350 ---- ržena ..........................................  15.0

 1104 29 390 ---- druga ..........................................  10.0

       --- obdelana le z drobljenjem:

 1104 29 510 ---- pšenična .......................................  15.0

 1104 29 550 ---- ržena ..........................................  15.0

 1104 29 590 ---- druga ..........................................  10.0

       --- druga:

 1104 29 810 ---- pšenična .......................................  15.0

 1104 29 850 ---- ržena ..........................................  10.0

 1104 29 890 ---- druga ..........................................  10.0

 1104 30   - Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali
       zmleti ..............................................   5.0


 1105    Krompirjeva moka, zdrob, prah, zrnca, kosmiči in
       peleti

 1105 10 000 - Moka, prah in zdrob ...............................  15.0

 1105 20 000 - Kosmiči, zrnca in peleti ..........................   5.0


 1107    Slad, pražen ali nepražen ...........................   5.0


 1108    Škrob; inulin

       - Škrob:

 1108 14 000 -- škrob iz manioke .................................   3.0

 1108 19   -- drug škrob .......................................   3.0

 1108 20 000 - Inulin ............................................   3.0


 1109 00 000 Pšenični gluten, osušen ali neosušen (razen
       koruznega glutena iz tar. št. 23.03) ................   3.0


 1210    Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali
       zmlet ali v peletih, lupulin ........................   5.0


 1517    Margarina; mešanice ali preparati iz masti in
       olj živalskega ali rastlinskega izvora ali
       frakcij različnih masti ali olj iz tega
       poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih
       masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št.
       1516

 1517 10   - Margarina, razen tekoče margarine .................  20.0

 1517 90   - Drugo:

 1517 90 100 -- ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15
       mas. % mlečnih maščob ...............................  20.0

       -- drugo:

 1517 90 910 --- pripravljena rastlinska olja, tekoča,
       mešana ..............................................  20.0

 1517 90 930 --- užitne mešanice preparatov, ki se
       uporabljajo pri podmazovanju kalupov ................  12.0

 1517 90 990 --- drugo ...........................................  20.0


 1602    Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz
       mesa, drobovje ali kri

 1602 10 000 - Homogenizirani proizvodi ..........................  15.0

 1602 20   - Iz jeter katere koli živali: ......................  15.0


 1702    Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto
       laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem
       stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za
       aromatiziranje ali barvil; umetni med in
       mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni
       sladkor

       - Laktoza in laktozni sirup:

 1702 11 000 -- ki v suhem stanju vsebujeta 99 mas. % čistega
       produkta ali več ....................................   4.9

 1702 19 000 -- drugo ............................................   4.9

 1702 60   - Druga fruktoza in fruktozni sirup z več kot
       50 mas. % fruktoze v suhem stanju ...................   5.0


 1703    Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju
       sladkorja ...........................................  14.0


 1704    Sladkorni proizvodi (ključno z belo čokolado),
       brez kakava .........................................  12.0


 1806    Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

 1806 10   - Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih
       sladil ..............................................  12.0

 1806 20   - Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v
       tekočem stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali
       v drugih oblikah v razsutem stanju, v posodah
       ali pakiranjih nad 2 kg .............................  10.0

       - Drugo, v blokih ali palicah

 1806 31   -- polnjeni .........................................  10.0

 1806 32   -- nepolnjeni .......................................  10.0

 1806 90   - Drugo .............................................  10.0


 1901    Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba,
       škroba in sladnega ekstrakta brez dodatka
       kakava ali z dodatkom kakava v prahu v količini
       manj kot 40 mas. %, preračunano na popolnoma
       odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta
       na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št.
       0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali
       z dodatkom kakavovega prahu v količini manj kot
       5 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno
       osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem
       mestu

1901 20 000 - Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih
       izdelkov iz tar. št. 1905 ...........................   8.0

1901 90   - Drugo .............................................   8.0


 1902    Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z
       mesom ali drugimi snovmi) ali drugače
       pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci,
       lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
       pripravljen ali nepripravljen

       - Nepolnjene testenine, nekuhane in ne drugače
       pripravljene:

 1902 11 000 -- z jajci ..........................................  20.0

 1902 19   -- druge ............................................  20.0

 1902 20   - Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali
       drugače pripravljene ................................  20.0

 1902 30   - Druge testenine ...................................  20.0


 1904    Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali
       praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni
       kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali obliki
       kosmičev ali druge oblike (razen moke in
       zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena,
       ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

 1904 10   - Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem
       ali praženjem žit ali žitnih izdelkov ...............   6.0

 1904 20   - Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih
       žitnih kosmičev ali mešanic nepraženih in
       praženih ali nabreklih žitnih kosmičev:

 1904 20 100 -- pripravki tipa musli na osnovi nepraženih
       žitnih kosmičev .....................................   6.0

       -- druga:

 1904 20 910 --- pripravljena iz koruze ..........................   6.0

 1904 20 990 --- druga ...........................................   6.0

 1904 90   - Drugo .............................................   7.0


 1905    Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi
       pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez
       njega; hostije, kapsule za farmacevtske
       proizvode, oblati, rižev papir in podobni
       izdelki

 1905 10 000 - Hrustljavi kruh (krisp) ...........................   7.0

 1905 20   - Kruh in podobni izdelki, začinjeni z
       ingverjem ...........................................   7.0


 2001    Vrtnine, sadje in drugi užitni deli rastlin,
       pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni
       kislini

 2001 10 000 - Kumare in kumarice ................................  15.0

 2001 20 000 - Čebula ............................................  15.0


 2002    Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako
       drugače, razen s kisom ali ocetno kislino

 2002 10   - Paradižnik, cel ali v kosih .......................  10.0

 2002 90   - Drugo:

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 7 mas. %,
       vendar manj kot 12 mas. %:

 2002 90 110 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več
       kot 1 kg ............................................  10.0

 2002 90 190 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1 kg .......................................  11.0

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 12 mas. %,
       vendar manj kot 30 mas. %:      

 2002 90 310 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več
       kot 1 kg ............................................  10.0

 2002 90 390 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1 kg .......................................  11.0

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas. %:

 2002 90 910 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več
       kot 1 kg ............................................  10.0

 2002 90 990 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1 kg .......................................  11.0


 2004    Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
       zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006

 2004 90   - Druge vrtnine in mešanice vrtnin:

 2004 90 100 -- sladka koruza (Zea mays var. saccharata) .........  15.0

 2004 90 500 -- grah (Pisum sativum) in nezreli fižol
       vrste Phaseolus spp., stročji .......................  15.0

       -- drugo, vključno z mešanicami:

 2004 90 910 --- čebula, kuhana, sicer nepredelana ...............  15.0

 2004 90 980 --- drugo (npr. ajvar) ..............................  15.0


 2005    Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
       nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006

 2005 10 000 - Homogenizirane vrtnine ............................  15.0

 2005 20   - Krompir ...........................................  20.0

 2005 40 000 - Grah (Pisum sativum) ..............................  15.0

       - Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 2005 51 000 -- fižol v zrnu .....................................   7.0

 2005 59 000 -- drug .............................................   7.0

 2005 60 000 - Beluši ............................................   5.0

 2005 80 000 - Sladka koruza (Zea mays var. saccharata) ..........   8.0

 2005 90   - Druge vrtnine in mešanice vrtnin:

 2005 90 750 -- kislo zelje ......................................  17.0


 2006    Vrtnine, sadje, lupinasto sadje (npr. orehi,
       lešniki ipd.), sadne lupine in drugi deli rastlin,
       konzervirani v sladkorju (suhi, glazirani ali
       kristalizirani)

       - Drugo:

       -- z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %:

 2006 00 310 --- češnje ..........................................  15.0

 2006 00 350 --- tropski sadeži in tropski oreščki ...............  15.0

 2006 00 380 --- drugo ...........................................  15.0

       -- drugo:

 2006 00 910 --- tropski sadeži in tropski oreščki ...............  15.0

 2006 00 990 --- drugo ...........................................  15.0


 2007    Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji
       in sadne paste, dobljeni s kuhanjem, z
       dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez
       njih

 2007 10   - Homogenizirani izdelki ............................  20.0

       - Drugo:

 2007 99   -- drugo:

       --- z vsebnostjo sladkorja več kot 30 mas. %:

 2007 99 100 ---- slivova pire in pasta ter pire in pasta iz
       suhih sliv, v izvirnem pakiranju z neto vsebino
       več kot 100 kg, za industrijsko predelavo ...........   4.0

       ---- drugo:

 2007 99 310 ----- češnjevi, razen džemov ........................  10.0

 2007 99 330 ----- jagodovi, razen džemov ........................  20.0

       --- drugo:

 2007 99 930 ---- tropski sadeži in tropski oreščki ..............  20.0


 2008    Sadje, lupinasto sadje in drugi užitni deli
       rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani,
       z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali
       alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu

 2008 40   - Hruške ............................................   4.0

 2008 50   - Marelice ..........................................   6.0

 2008 60   - Češnje in višnje

       -- z dodatkom alkohola:

       --- z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas. %:

 2008 60 110 ---- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 mas. % ................................   6.0

 2008 60 190 ---- drugo ..........................................   6.0

       --- drugo:

 2008 60 310 ---- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 mas. % ................................   6.0

 2008 60 390 ---- drugo ..........................................   5.0

       -- brez dodanega alkohola:

       --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino več kot 1 kg:

 2008 60 510 ---- višnje (Prunus cerasus) ........................   6.0

 2008 60 590 ---- drugo ..........................................   6.0

       --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 1 kg:

 2008 60 610 ---- višnje (Prunus cerasus) ........................   6.0

 2008 60 690 ---- drugo ..........................................   6.0

       --- brez dodanega sladkorja, v izvirnem
       pakiranju z neto vsebino:

       ---- 4,5 kg ali več:

 2008 60 710 ----- višnje (Prunus cerasus) .......................   6.0

 2008 60 790 ----- drugo .........................................   6.0

       ---- do 4,5 kg:

 2008 60 910 ----- višnje (Prunus cerasus) .......................   6.0

 2008 60 990 ----- drugo .........................................   6.0

 2008 70   - Breskve ...........................................   6.0

 2008 80   - Jagode ............................................   6.0

       - Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar.
       podšt. 2008 19:

 2008 91 000 -- palmova jedra ....................................   7.0

 2008 92   -- mešanice .........................................   6.0

 2008 99   -- drugo ............................................   4.0


 2009    Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni
       sokovi, nefermentirani in brez dodatka alkohola,
       z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez
       njih

 2009 60   - Grozdni sok (tudi grozdni mošt) ...................   4.0

 2009 70   - Jabolčni sok ......................................  12.0

 2009 90   - Mešanice sokov:

       -- gostote več kot 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

       --- mešanice jabolčnega in hruškovega soka:

 2009 90 110 ---- vrednosti do vključno 22 EUR za 100 kg
       neto teže ...........................................  10.0

 2009 90 190 ---- drugo ..........................................  10.0

       -- gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri
       20 stopinj C:

       --- mešanice jabolčnega in hruškovega soka:

 2009 90 310 ---- vrednosti do vključno 18 EUR za 100 kg
       neto teže z vsebnostjo dodanega sladkorja
       do vključno 30 mas. % ...............................  10.0

 2009 90 390 ---- drugo ..........................................  10.0


 2101    Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja,
       mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na
       osnovi kave, čaja ali mate čaja; pražena
       cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in
       njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

 2101 30   - Pražena cikorija in drugi praženi kavni
       nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in
       koncentrati .........................................  10.0


 2102    Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični
       mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št.
       3002); pripravljeni pecilni praški

 2102 30 000 - Pripravljeni pecilni praški .......................   7.0


 2103    Pripravki za omake in pripravljene omake,
       mešane začimbe in mešana začimbna sredstva;
       gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica

 2103 20 000 - Paradižnikov ketchup in druge
       paradižnikove omake .................................   9.0

 2103 30   - Gorčična omaka in zdrob in pripravljena
       gorčica .............................................   5.0

 2103 90   - Drugo:

 2103 90 900 -- drugo ............................................   5.0


 2104    Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe;
       homogenizirana sestavljena živila

 2104 10   Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe ...........   4.0

 2104 20 000 - Homogenizirana sestavljena živila .................   4.0


 2106    Živila, ki niso navedena in ne zajeta na
       drugem mestu

 2106 10   - Beljakovinski koncentrati in teksturirane
       beljakovinaste snovi ................................   7.0

 2106 90 100 -- sirovi fondueji ..................................   5.0

 2106 90 200 -- sestavljeni alkoholni pripravki, razen tistih
       na osnovi aromatičnih snovi vrst, ki se
       uporabljajo pri proizvodnji pijač ...................   5.0

       -- aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi:

 2106 90 300 --- izoglukozni sirupi ..............................   5.0

       --- drugo:

 2106 90 510 ---- laktozni sirupi ................................   5.0

 2106 90 550 ---- glukozni sirupi in maltodekstrinski sirup ......   5.0

 2106 90 590 ---- drugo ..........................................   5.0

       -- drugo:

 2106 90 920 --- ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze,
       izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebujejo
       manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. %
       saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali
       škroba ..............................................   5.0

 2106 90 98 --- drugo:

 2106 90 989 ---- drugo ..........................................   5.0


 2202    Vode, vlkjučno mineralne vode in sodavice,
       s sladkorjem ali drugimi sladili ali
       sredstvi za aromatiziranje ter druge
       brezalkoholne pijače, razen sadnih in
       zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009

 2202 10 000 - Vode, vključno mineralne vode in sodavice,
       s sladkorjem ali drugimi sladili ali
       sredstvi za aromatiziranje ..........................  19.0

 2202 90   - Drugo .............................................  10.0

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

                  PRILOGA 8

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna   Poimenovanje                       Uvozna 
oznaka                                dajatev
----------------------------------------------------------------------------
 1        2                          3 (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št.
       0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

 0207 12   -- nerazrezane na kose, zamrznjene ..................  28.0

 0207 14   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- kosi:

 0207 14 100 ---- brez kosti .....................................  28.0

       ---- s kostmi:

 0207 14 200 ----- polovice ali četrtine .........................  28.0

 0207 14 300 ----- cela krila z ali brez vršičkov ................  28.0

 0207 14 400 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi,
          škofije in vršički kril .......................  28.0

 0207 14 500 ----- prsa in kosi prs ..............................  28.0

 0207 14 600 ----- bedra in kosi beder ...........................  28.0

 0207 14 700 ----- drugo .........................................  28.0
     
       --- drobovje:

 0207 14 990 ---- drugo ..........................................  28.0


 0404    Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz
       naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja
       ali drugih sladil ali brez njih, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 0404 90   - Drugo .............................................  14.0


 0407    Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana
       ali kuhana

       - Perutnine:

 0407 00 30 -- druga ............................................  18.0


 1001    Pšenica in soržica

 1001 90   - Drugo:

       -- druga pira, navadna pšenica in soržica:

 1001 90 990 --- drugo ...........................................  15.0


 1003 00   Ječmen

 1003 00 90 - Drug:

 1003 00 909 -- drug .............................................  18.0


 1101 00   Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi
       pšenice

       - Pšenična moka:

 1101 00 150 -- iz navadne pšenice ali pirjevice .................  15.0

 1101 00 900 - Moka iz mešanice žit na podlagi pšenice ...........  15.0

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.


                  PRILOGA 9

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje         Količina Carinska
oznaka                                stopnja
----------------------------------------------------------------------------
 1               2              3    4 (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0406    Sir in skuta .............................   50 t   8.0

----------------------------------------------------------------------------


 0701    Krompir, svež ali ohlajen

 0701 90   - Drug:

       -- drugo:

 0701 90 900 --- drugo ................................   250 t   30.0

----------------------------------------------------------------------------


 0808    Jabolka, hruške in kutine, sveže

 0808 10   - Jabolka:

 0808 10 100 -- jabolka za predelavo, razsuta, od
       16. septembra do 15. decembra ............  2.000 t   5.0

----------------------------------------------------------------------------


 1108    Škrob; inulin                1.500 t

       - Škrob:

 1108 11 000 -- pšenični škrob ........................         pr

 1108 12 000 -- koruzni škrob .........................         pr

 1108 13 000 -- krompirjev škrob ......................         pr

----------------------------------------------------------------------------


 1901    Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba,
       škroba in sladnega ekstrakta brez dodatka
       kakava ali z dodatkom kakava v prahu v
       količini manj kot 40 mas. %, preračunano
       na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso 
       navedena in ne zajeta na drugem mestu; 
       živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 
       0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z 
       dodatkom kakavovega prahu v količini manj 
       kot 5 mas. %, preračunano na popolnoma 
       odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne 
       zajeta na drugem mestu

 1901 10 000 - Proizvodi za otroško hrano, v 
       pakiranjih za prodajo na drobno ..........   100 t   8.0

----------------------------------------------------------------------------


 2105    Sladoled in druge ledene sladice s 
       kakavom ali brez kakava ..................   50 t   15.0

----------------------------------------------------------------------------


 2203    Pivo iz slada (z vsebnostjo alkohola
       nad 0,5 vol. %) ..........................  2.000 hl  10.0

----------------------------------------------------------------------------


 2208    Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj
       kot 80 vol. %; destilati, likerji in 
       druge alkoholne pijače             500 hl

 2208 20   - Alkoholne pijače, dobljene z 
       destilacijo vina in iz grozdja, 
       grozdnega drozga ali grozdnih tropin .....        10.0

 2208 40   - Rum in tafia (žganje iz sladkornega 
       trsa) ....................................        10.0

 2208 50   - Gin in brinjevec .......................        10.0

 2208 60   - Vodka ..................................        20.0

 2208 70   - Likerji, krepilne pijače ...............        20.0

 2208 90   - Drugo ..................................        20.0

----------------------------------------------------------------------------


 2209 00   Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz
       ocetne kisline                 250 t   5.0

----------------------------------------------------------------------------


 2402    Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka
       in tobačnih nadomestkov

 2402 90 000 - Drugo ..................................   100 t   15.0

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

                  PRILOGA 10

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje         Količina  Uvozna
oznaka                                dajatev
----------------------------------------------------------------------------
 1               2              3    4 (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0102    Govedo, žive živali

 0102 90   - Druge                    1.200 t

       -- domačih pasem:

 0102 90 050 --- mase do vključno 80 kg ................        9.8

       --- mase nad 80 kg, do vključno 160 kg:

 0102 90 210 ---- za zakol .............................        9.8

 0102 90 290 ---- druge ................................        9.8

       --- mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:

 0102 90 410 ---- za zakol .............................        9.8

 0102 90 490 ---- druge ................................        9.8

       --- z maso nad 300 kg:

       ---- telice (samice goveda, ki še niso
       telile):

 0102 90 510 ----- za zakol ............................       15.0

 0102 90 590 ----- druge ...............................       15.0

       ---- krave:

 0102 90 610 ----- za zakol ............................       15.0

 0102 90 690 ----- druge ...............................       15.0

       ---- druge:

 0102 90 710 ----- za zakol ............................       15.0

 0102 90 790 ----- druge ...............................       15.0

 0102 90 900 -- drugo ..................................        9.8

-----------------------------------------------------------------------------


 0103    Prašiči, žive živali

       - Drugi:                    500 t

 0103 91   -- mase pod 50 kg:

 0103 91 100 --- domačih pasem .........................       10.0

 0103 91 900 --- drugi .................................        9.8

 0103 92   -- mase 50 kg ali več:

       --- domačih pasem:

 0103 92 110 ---- svinje, ki so vsaj enkrat prasile,
       mase ne manj kot 160 kg ...................       15.0

 0103 92 190 ---- drugi ................................       15.0

 0103 92 900 --- drugi .................................        9.8

-----------------------------------------------------------------------------


 0105    Domača perutnina (kokoši, race, gosi,
       purani in pegatke), žive živali         100 t

       - Mase do vključno 185 g:

 0105 11   -- kokoši, domače (Gallus domesticus):

       --- druge:

 0105 11 910 ---- nesnice ..............................        9.0

 0105 11 990 ---- druge ................................        9.0

 0105 12 00 -- purani:

 0105 12 009 --- drugi .................................        9.0

 0105 19   -- druga:

 0105 19 20 --- gosi:

 0105 19 209 ---- druge ................................        9.0

       - Druga:

 0105 92 00 -- kokoši, domače (Gallus domesticus),
       teže do 2000 g:

 0105 92 009 --- druge .................................       10.0

 0105 93 00 -- kokoši, domače (Gallus domesticus),
       teže več kot 2000 g:

 0105 93 009 --- druge .................................       10.0

 0105 99   -- druga:

 0105 99 10 --- race:

 0105 99 109 ---- druge ................................       10.0

 0105 99 20 --- gosi:

 0105 99 209 ---- druge ................................       10.0

 0105 99 30 --- purani:

 0105 99 309 ---- drugi ................................       10.0

 0105 99 50 --- pegatke:

 0105 99 509 ---- druge ................................        5.0

-----------------------------------------------------------------------------


                               100 t

 0201    Meso, goveje, sveže ali ohlajeno ..........       25.0

 0202    Meso, goveje, zamrznjeno ..................       25.0

-----------------------------------------------------------------------------


 0203    Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali
       zamrznjeno                   500 t  25.0

-----------------------------------------------------------------------------


 0204    Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno
       ali zamrznjeno ............................   35 t   pr

-----------------------------------------------------------------------------


 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz
       tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali
       zamrznjeno                    50 t

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

 0207 11   -- nerazrezane na kose, sveže ali
       ohlajene ..................................       28.0

 0207 13   -- kosi in drobovje, sveži ali ohlajeni ...      

       --- kosi:

 0207 13 100 ---- brez kosti ...........................       28.0

       ---- s kostmi:

 0207 13 200 ----- polovice ali četrtine ...............       28.0

 0207 13 300 ----- cela krila z ali brez vršičkov ......       28.0

 0207 13 400 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z
       vratovi, škofije in vršički kril ..........       28.0

 0207 13 500 ----- prsa in kosi prs ....................       28.0

 0207 13 600 ----- bedra in kosi beder .................       28.0

 0207 13 700 ----- drugo ...............................       28.0

       --- drobovje:

 0207 13 910 ---- jetra ................................       10.0

 0207 13 990 ---- drugo ................................       28.0

-----------------------------------------------------------------------------


 0210    Meso in drugi užitni mesni klavnični
       izdelki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali
       prekajeni; užitna moka in zdrob iz mesa
       ali iz drugih klavničnih izdelkov        85 t

       - Meso, prašičje:

 0210 11   -- šunke, plečeta in njihovi kosi,
       s kostmi ..................................       20.0

 0210 12   -- prsi s potrebušnino in njihovi kosi ....       20.0

 0210 19   -- drugo:

       --- domačih prašičev:

       ---- soljeno ali v slanici:

 0210 19 100 ----- prekajene prašičje polovice ali
       njihovi kosi ..............................       20.0

 0210 19 200 ----- prekajene skrajšane polovice
       (tričetrtinske stranice) ali srednji deli .       20.0

 0210 19 300 ----- prednji deli in njihovi kosi ........       20.0

 0210 19 400 ----- ledja in njihovi kosi ...............       20.0

       ----- drugo:

 0210 19 510 ------ brez kosti .........................       20.0

 0210 19 590 ------ drugo ..............................       20.0

       ---- sušeno ali prekajeno:

 0210 19 600 ----- prednji deli in njihovi kosi ........       20.0

 0210 19 700 ----- ledja in njihovi kosi ...............       11.9

       ----- drugo:

 0210 19 810 ------ brez kosti .........................       20.0

 0210 19 890 ------ drugo ..............................       20.0

 0210 19 900 --- drugo .................................       20.0

 0210 20   - Meso, goveje ............................       20.0

 0210 90   - Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz
       mesa in drugih klavničnih izdelkov:

       -- meso:

 0210 90 100 --- konjsko, soljeno, v slanici ali
       sušeno ....................................       20.0

       --- ovčje in kozje:

 0210 90 110 ---- s kostmi .............................       20.0

 0210 90 190 ---- brez kosti ...........................       20.0

 0210 90 210 --- severnih jelenov ......................        9.8

 0210 90 290 --- drugo .................................       20.0

       -- drobovina:

       --- domačih prašičev:

 0210 90 310 ---- jetra ................................       20.0

 0210 90 390 ---- drugo ................................       20.0

       --- govedi:

 0210 90 410 ---- prepona, mišična in tetivna (flam) ...       20.0

 0210 90 490 ---- drugo ................................       20.0

 0210 90 600 --- ovac in koz ...........................       20.0

       --- drugo:

       ---- perutninska jetra:

 0210 90 710 ----- mastna jetra gosi ali rac, soljena
       ali v slanici .............................        9.8

 0210 90 790 ----- drugo ...............................        9.8

 0210 90 800 ---- drugo ................................       20.0

 0210 90 900 -- užitne moke in zdrob iz mesa ali mesnih
       odpadkov ..................................       20.0

-----------------------------------------------------------------------------


 0402    Mleko in smetana, koncentrirana ali z
       dodatkom sladkorja ali drugih sladil       80 t

 0402 10   - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,
       z največ 1,5 mas. % maščobe ...............       37.0

       - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,
       z več kot 1,5 mas. % maščobe:

 0402 21   -- brez dodatnega sladkorja ali drugih
       sladil ....................................       37.0

       - Drugo:

 0402 91   -- brez dodatnega sladkorja ali drugih
       sladil ....................................       37.0

 0402 99   -- drugo ..................................       37.0

-----------------------------------------------------------------------------


 1601    Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih
       užitnih klavničnih proizvodov ali krvi;
       sestavljena živila na osnovi teh proizvodov   200 t  15.0

-----------------------------------------------------------------------------


 1602    Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki
       iz mesa, drobovje ali kri            150 t

       - Iz perutnine iz tar. št. 0105:

 1602 31   -- puranov ................................       15.0

 1602 32   -- kokoši vrste Gallus domesticus .........       15.0

 1602 39   -- drugo ..................................       15.0

       - Prašičev:

 1602 42   -- plečeta in njihovi kosi ................       15.0

 1602 49   -- drugo, vključno mešanice ...............       15.0

 1602 50   - Goved ...................................       18.0

-----------------------------------------------------------------------------


 1602    Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki
       iz mesa, drobovje ali kri           100 t

 1602 41   -- šunka (stegno) in njeni kosi ...........       15.0

 1602 90   - Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih
       koli živali:                 

 1602 90 100 -- pripravki iz krvi katerih koli živali ..       15.0

       -- drugo:

 1602 90 310 --- divjadi ali domačih kuncev ............       11.9

 1602 90 410 --- severnih jelenov ......................       11.9

       --- drugo:

 1602 90 510 ---- ki vsebuje meso ali užitne klavnične
       proizvode (drobovino) domačih prašičev ....       15.0

       ---- drugo:

       ----- ki vsebuje goveje meso ali užitne
       klavnične proizvode (drobovino):

 1602 90 610 ------ nekuhano; mešanice kuhanega mesa
       ali užitnih klavničnih proizvodov 
       (drobovine) in nekuhanega mesa ali 
       užitnih klavničnih proizvodov 
       (drobovine) ...............................       15.0

 1602 90 690 ------ drugo ..............................       15.0

       ----- drugo:

       ------ ovčje ali kozje:

       ------- nekuhano; mešanice kuhanega mesa
       ali užitnih klavničnih proizvodov 
       (drobovine) in nekuhanega mesa ali 
       užitnih klavničnih proizvodov (drobovine):

 1602 90 720 -------- ovčje ............................       15.0

 1602 90 740 -------- kozje ............................       15.0

       ------- drugo:

 1602 90 760 -------- ovčje ............................       15.0

 1602 90 780 -------- kozje ............................       15.0

 1602 90 980 ------ drugo ..............................       15.0

----------------------------------------------------------------------------


 2204    Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena
       vina; grozdni mošt, razen tistega iz tar.
       št. 2009                   1.500 hl

 2204 10   - Peneča vina (penine):

       -- z dejansko vsebnostjo alkohola najmanj 
       8,5 vol. %:
  
 2204 10 190 --- druga .................................       25.0

       -- druga:

 2204 10 990 --- druga .................................       25.0

       - Druga vina; grozdni mošt, katerega
       fermentacija je ustavljena z nastajanjem
       alkohola:

 2204 21   -- v posodah do vključno 2 l:

       --- drugo:

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola največ 
       13 vol. %:

       ----- druga (ne kakovostna):

 2204 21 790 ------ bela ...............................       25.0

 2204 21 800 ------ druga ..............................       25.0

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 13 vol. % pa do vključno 
       15 vol. %:

       ----- kakovostna in vrhunska vina iz 
       posameznih regij:

 2204 21 810 ------ bela ...............................       25.0

 2204 21 820 ------ druga ..............................       25.0

       ----- druga:

 2204 21 830 ------ bela ...............................       25.0

 2204 21 840 ------ druga ..............................       25.0

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 15 vol. % pa do vključno 
       18 vol. %:

 2204 21 940 ----- druga ...............................       18.9

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 18 vol. % pa do vključno 
       22 vol. %:

 2204 21 980 ----- druga ...............................       18.9

 2204 21 990 ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 22 vol. % ........................       18.9

 2204 29   -- drugo (v posodah nad 2 l):

 2204 29 100 --- vino, razen tistega, ki spada pod tar.
       podšt. 2204 10, v steklenicah z žičnimi
       košaricami; drugače polnjeno vino zaradi
       dodatnega tlaka zaradi ogljikovega dioksida
       v raztopini, med 1 in 3 bari, merjeno pri
       temperaturi 20 stopinj celzija ............       25.0

       --- drugo:

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola do 
       vključno 13 vol. %:

       ----- druga (ne kakovostna):

       ------ bela:

 2204 29 650 ------- drugje ............................       25.0

       ------ druga:

 2204 29 750 ------- drugje ............................       25.0

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 13 vol. % pa do vključno 
       15 vol. %:

       ----- kakovostna in vrhunska vina, 
       pridelana v vinorodnih okoliših:

 2204 29 810 ------ bela ...............................       25.0

 2204 29 820 ------ druga ..............................       25.0

       ----- druga:

 2204 29 830 ------ bela ...............................       25.0

 2204 29 840 ------ druga ..............................       25.0

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 15 vol. % pa do vključno 
       18 vol. %:

 2204 29 940 ----- druga ...............................       18.9

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 18 vol. % pa do vključno 
       22 vol. %:

 2204 29 980 ----- druga ...............................       18.9

 2204 29 990 ----- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 22 vol. % ........................       18.9

 2204 30   - Drug grozdni mošt:

 2204 30 100 -- v fermentaciji ali z ustavljenim vrenjem
       brez dodajanja alkohola ...................       25.0

       -- drugo:

       --- gostote 1,33 g/cm3 ali manj pri 20
       stopinj celzija in volumsko vsebnostjo
       alkohola do vključno 1 vol. %:

 2204 30 920 ---- koncentrirani ........................       25.0

 2204 30 940 ---- drugo ................................       25.0

       --- drugo:

 2204 30 960 ---- koncentrirani ........................       25.0

 2204 30 980 ---- drugo ................................       25.0

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

                  PRILOGA 11

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje              Carinska
oznaka                                stopnja
----------------------------------------------------------------------------
 1               2                  3 (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0101    Konji, osli, mezge in mule, žive živali .............   pr


 0102    Govedo, žive živali

 0102 10 000 - Čistih pasem, plemenske ...........................   pr


 0103    Prašiči, žive živali

 0103 10 000 - Čistih pasem, plemenski ...........................   pr


 0104    Ovce in koze, žive živali ...........................   pr


 0105    Domača perutnina (kokoši, race, gosi,
       purani in pegatke), žive živali

       - Mase do vključno 185 g:

 0105 11   -- kokoši, domače (Gallus domesticus):

       --- kokoši iz matične jate (plemenske):

 0105 11 110 ---- nesnice ........................................   pr

 0105 11 190 ---- druge ..........................................   pr

 0105 12 00 -- purani:

 0105 12 001 --- plemenski .......................................   pr

 0105 19   -- druga:

 0105 19 20 --- gosi:

 0105 19 201 ---- plemenske ......................................   pr

 0105 19 900 --- race in pegatke .................................   pr

       - Druga:

 0105 92 00 -- kokoši, domače (Galllus domesticus),
       teže do 2000 g:

 0105 92 001 --- plemenske .......................................   pr

 0105 93 00 -- kokoši, domače (Galllus domesticus),
       teže več kot 2000 g:

 0105 93 001 --- plemenske .......................................   pr

 0105 99   -- druga:

 0105 99 10 --- race:

 0105 99 101 ---- plemenske ......................................   pr

 0105 99 20 --- gosi:

 0105 99 201 ---- plemenske ......................................   pr

 0105 99 30  --- purani:

 0105 99 301 ---- plemenski ......................................   pr

 0105 99 50 --- pegatke:

 0105 99 501 ---- plemenske ......................................   pr


 0106 00   Druge živali, žive ..................................   pr


 0205 00   Meso konj, oslov ali mul in mezgov, sveže,
       ohlajeno ali zamrznjeno .............................   pr


 0206    Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega,
       svinjskega, ovčjega, kozjega in konjskega mesa
       ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov; sveži,
       ohlajeni ali zamrznjeni .............................   pr


 0208    Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični
       izdelki, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno .............   pr


 0301    Ribe, žive

 0301 10   - Okrasne ribe ......................................   pr

       - Druge ribe, žive:

 0301 91   -- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache,
       Oncorhynchus chrysogaster) ..........................   pr

 0301 92 000 -- jegulje (Anguilla spp.) ..........................   pr

 0301 99   -- druge ............................................   pr


 0302    Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov
       in drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304 ............   pr


 0303    Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in
       drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304 ...............   pr


 0304    Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali
       mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno ..............   pr


 0305    Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene
       ribe, pečene pred prekajevanjem ali med
       prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti,
       primerni za človeško prehrano .......................   pr


 0306    Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži,
       ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
       slanici, raki v oklepu, kuhani v sopari ali
       vodi, pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, sušeni
       nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti,
       primerni za človeško prehrano .......................   pr


 0307    Mehkužci v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži,
       ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
       slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in
       mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
       sušeni, nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in
       peleti, primerni za človeško prehrano ...............   pr


 0501 00 000 Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti,
       razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških
       las .................................................   pr


 0502    Ščetine domačih ali divjih prašičev, jazbečeva
       dlaka za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin
       ali dlak ............................................   pr


 0503 00 000 Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v
       plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage ..........   pr


 0504 00 000 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen
       ribjih), celi ali v kosih ...........................   pr


 0505    Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom,
       perje in deli perja (z odrezanimi ali
       neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej
       obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali
       pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki
       perja ali delov perja ...............................   pr


 0506    Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni,
       enostavno pripravljeni (toda nerazrezani v
       oblike), namočeni v kislino ali brez želatine;
       prah in odpadki teh izdelkov ........................   pr


 0507    Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake
       kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti,
       kremplji in kljuni, surovo ali enostavno
       pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in
       odpadki teh izdelkov ................................   pr


 0508 00 000 Korale in podobni materiali, surovi ali
       enostavno pripravljeni, vendar drugače
       neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali
       iglokožcev, sipine kosti, surovi, enostavno
       pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in
       odpadki teh izdelkov ................................   pr


 0509 00   Gobe, naravne, živalskega izvora - spužve ...........   pr


 0510 00 000 Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus;
       kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze
       in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali
       zamrznjeni ali kako drugače začasno
       konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo
       farmacevtskih izdelkov ..............................   pr


 0511    Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz 1. in
       3. poglavja, neuporabne za človeško prehrano ........   pr


 0601    Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni
       gomolji, živice in korenike v mirujočem stanju,
       rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine
       cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212 ............   pr


 0602    Druge žive rastline (vštevši njihove korenine),
       potaknjenci in cepiči, gobji miceliji ...............   pr


 0604    Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov
       ali cvetnih brstov, in trave, mahovi in lišaji,
       primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni,
       pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače
       pripavljeni .........................................   pr


 0701    Krompir, svež ali ohlajen

 0701 10 000 - Semenski ..........................................   pr


 0709    Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

 0709 10 000 - Okrogle artičoke ..................................   pr

 0709 30 000 - Jajčevec ..........................................   pr

 0709 40 000 - Zelena, razen gomoljne zelene .....................   pr

       - Užitne gobe in gomoljike:

 0709 52 000 -- gomoljike ........................................   pr


 0711    Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim
       dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih
       raztopinah za konzerviranje), vendar takšne
       neprimerne za takojšnjo prehrano ....................   pr


 0712    Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali
       mlete, vendar ne nadalje pripravljene

 0712 30 000 - Užitne gobe in gomoljike ..........................   pr

 0712 90   - Druge vrtnine; mešanice vrtnin:

       -- sladka koruza (Zea Mays var. saccharata)

 0712 90 110 --- semenski hibridi ................................   pr

 0712 90 190 --- drugo ...........................................   pr

 0712 90 300 -- paradižnik .......................................   pr

 0712 90 500 -- korenje ..........................................   pr

 0712 90 900 -- drugo ............................................   pr


 0713    Sušene stročnice v zrnu, oluščene ali neoluščene
       ali zdrobljene ......................................   pr


 0714    Manioka, trstikasta maranta (sago), salep,
       topinambur, sladki krompir in podobne korenovke
       in gomoljnice z visokim deležem škroba ali
       inulina, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali
       posušeni, celi ali razrezani ali v peletih;
       strženi sagovega drevesa ............................   pr


 0801    Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu
       (indijski) orehi, sveži ali suhi, oluščeni ali
       neoluščeni ..........................................   pr


 0802    Drugo lupinasto sadje, sveže ali suho,
       neoluščeno ali oluščeno .............................   pr


 0803 00   Banane, vključno rajske smokve, sveže ali suhe ......   pr


 0804    Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in
       mangusta, sveži ali suhi ............................   pr


 0805    Agrumi, sveži ali suhi ..............................   pr


 0806    Grozdje, sveže ali suho

 0806 20   - Suho ..............................................   pr


 0807    Dinje, lubenice in papaja, sveže

 0807 20 000 - Papaja ............................................   pr


 0808    Jabolka, hruške in kutine, sveže

 0808 20   - Hruške in kutine ..................................   pr


 0810    Drugo sadje, sveže

 0810 40   - Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu
       Vaccinium ...........................................   pr

 0810 50   - Kivi (Actinidia chinensis Planch.) ................   pr

 0810 90   - Drugo .............................................   pr


 0812    Sadje in plodovi, začasno konzervirani (npr.: z
       žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi
       ali v drugih raztopinah za konzerviranje),
       vendar v takšnem stanju neustrezni za takojšnjo
       prehrano ............................................   pr


 0813    Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar.
       št. od 0801 do 0806; mešanice lupinastega ali
       suhega sadja iz tega poglavja .......................   pr


 0814    Lupine agrumov ali dinj in lubenic, sveže,
       zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v
       slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah
       za konzerviranje ....................................   pr


 0901    Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina;
       lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki
       vsebujejo kakršen koli odstotek kave ................   pr


 0902    Čaj, pravi, aromatiziran ali ne .....................   pr


 0903 00 000 Mate čaj ............................................   pr


 0904    Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta
       paprika rodu Capsicum ali Pimenta ...................   pr


 0905 00 000 Vanilija ............................................   pr


 0906    Cimet in skorja cimetovega drevesa ..................   pr


 0907 00 000 Klinčki (celi plodovi, popki in peclji) .............   pr


 0908    Muškatni orešček, macis in kardamom .................   pr


 0909    Seme janeža, baldrijana, komarčka, orientalske
       kumine in brina

 0909 10   - Seme janeža in baldrijana .........................   pr

 0909 20 000 - Seme koriandra ....................................   pr

 0909 50   - Seme komarčka in brinove jagode ...................   pr


 0910    Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica,
       lovorjev list, curry in druge začimbe ...............   pr


 1001    Pšenica in soržica

 1001 10 00 - Trda pšenica (t. durum) ...........................   pr


 1005    Koruza

 1005 10   - Semenska ..........................................   pr


 1006    Riž .................................................   pr


 1007 00   Sorgo v zrnu ........................................   pr


 1008    Ajda, proso, ptičje seme; druga žita ................   pr


 1101 00   Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi
       pšenice

       - Pšenična moka:

 1101 00 110 -- iz trde pšenice ..................................   pr


 1102    Žitna moka, razen pšenične ali moke iz
       mešanice žit na podlagi pšenice

 1102 30 000 - Riževa moka .......................................   pr


 1103    Žitni drobljenci, zdrob in peleti

       - Drobljenec in zdrob:

 1103 14 000 -- riževa ...........................................   pr


 1106    Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic, ki se
       uvrščajo v tar. št. 0713, iz saga, korenov ali
       gomoljev iz tar. št. 0714; moka, zdrob ali prah
       iz proizvodov iz 8. poglavja ........................   pr


 1201 00   Soja v zrnu, vključno z zdrobljeno ..................   pr


 1202    Arašidi (zemeljski oreščki), nepraženi,
       nepečeni, v lupini, oluščeni ali zdrobljeni .........   pr


 1203 00 000 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha) .............   pr


 1204 00   Laneno seme, vključno z zdrobljenim .................   pr


 1205 00   Seme oljne repice, vključno z zdrobljenim ...........   pr

 1205 00 100 - Za setev ..........................................   pr


 1206 00   Sončično seme, vključno z zdrobljenim

 1206 00 100 - Za setev ..........................................   pr


 1207    Drugo oljno seme in plodovi, vključno z
       zdrobljenimi

 1207 10   - Palmovi orehi in jedrca ...........................   pr

 1207 20   - Bombaževo seme ....................................   pr

 1207 30   - Ricinusovo seme ...................................   pr

 1207 40   - Sezamovo seme .....................................   pr

 1207 50   - Gorčično seme .....................................   pr

 1207 60   - Seme žafranike ....................................   pr

       - Drugo:

 1207 92   -- karita oreščki ...................................   pr

 1207 99   -- drugo ............................................   pr


 1208    Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen
       iz gorčice ..........................................   pr


 1209    Seme, plodovi in trosi za setev .....................   pr


 1211    Rastline in njihovi deli (vključno semena in
       plodovi), sveži ali sušeni, rezani ali celi,
       zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo
       predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za
       insekticidne, fungicidne ali podobne namene .........   pr


 1212    Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa,
       sladkorni trs, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni
       ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz
       sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi
       (vključno s korenino cikorije, nepraženo, vrste
       Cichorium intybus sativum) vrst, ki se
       uporabljajo predvsem za človeško prehrano in
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 1212 10   - Rožiči, vključno s semenom ........................   pr

 1212 20 000 - Morske alge in druge alge .........................   pr

 1212 30 000 - Koščice in jedra iz mareličnih, breskovih in
       slivovih koščic .....................................   pr

       - Drugo:

 1212 91   -- sladkorna pesa:

 1212 92 000 -- sladkorni trs ....................................   pr

 1212 99   -- drugo ............................................   pr


 1213 00 000 Žitna slama in žitne pleve, surove,
       nepripravljene, vštevši zrezane, mlete ali
       stisnjene ali v peletih .............................   pr


 1214    Koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno,
       lucerna, detelja, esparzeta, krmni ohrovt,
       volčji bob, grašica in podobni pridelki za krmo,
       tudi v peletih ......................................   pr


 1301    Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in
       balzami .............................................   pr


 1302    Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi,
       pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi
       ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz
       rastlinskih proizvodov, modificirani ali
       nemodificirani ......................................   pr


 1401    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       za pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs,
       rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna
       slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje) ........   pr


 1402    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       kot materiali za polnjenje in tapeciranje (npr.
       kapok, rastlinski lasje, morska trava), vključno
       s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s
       podlago ali brez podlage iz drugih materialov .......   pr


 1403    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       za izdelovanje metel in ščetk (npr. sirek,
       pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih ........   pr


 1404    Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu ..............................   pr


 1501 00   Masti in druge prašičje in perutninske (taljene)
       maščobe, razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503 .....   pr


 1502 00   Maščobe živali vrste goved, ovac in koz, razen
       tistih iz tar. št. 1503 .............................   pr


 1503 00   Stearin iz užitne prašičje masti, olje iz užitne
       prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje
       iz loja, neemulgirani, nemešani ali kako drugače
       pripravljeni                       pr


 1504    Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter
       njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni,
       toda kemično nemodificirani .........................   pr


 1505    Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz
       teh maščob, vključno z lanolinom ....................   pr


 1506 00 000 Druge masti in olja živalskega izvora in njihove
       frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda
       kemično nemodificirane ..............................   pr


 1507    Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali
       neprečiščeno, toda kemično nemodificirano ...........   pr


 1508    Olje iz kikirikija in njegove frakcije,
       prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
       nemodificirano ......................................   pr


 1509    Olivno olje (dobljeno z mehaničnimi postopki) in
       njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno,
       toda kemično nemodificirano .........................   pr


 1510 00   Druga olja, dobljena izključno iz oliv (z
       ekstrakcijo s topilom), in njihove frakcije,
       prečiščena ali neprečiščena, toda kemično
       nemodificirana, vključno mešanice teh olj ali
       frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509 ......   pr


 1511    Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali
       neprečiščeno, toda kemično nemodificirano ...........   pr


 1512    Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in
       bombaževega semena in njihove frakcije,
       prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
       nemodificirano

       - Olje iz sončnic in žafranike in njegove
       frakcije:

 01512 11  -- surovo olje ......................................   pr

       - Olje iz bombaževega semena in njegove
       frakcije:

 1512 21   -- surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne ........   pr

 1512 29   -- drugo ............................................   pr


 1513    Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra
       (koščice), palmovega oreha in njegove frakcije,
       rafinirano ali nerafinirano, toda kemično
       nemodificirano ......................................   pr


 1515    Druge rastlinske masti in olja, nehlapna
       (vključno z jojoba oljem), in njihove frakcije,
       prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično
       nemodificirani ......................................   pr


 1518 00   Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove
       frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani,
       žveplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem v
       vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično
       modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516;
       mešanice ali preparati iz živalskih ali
       rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije
       različnih masti ali olj iz tega poglavja,
       neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne
       zajeti na drugem mestu ..............................   pr


 1520 00 000 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski
       lugi ................................................   pr


 1521    Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji
       vosek, voski drugih insektov in spermaceti,
       rafinirani ali nerafinirani, barvani ali
       nebarvani ...........................................   pr


 1522 00   Degras (strojarska maščoba); ostanki, dobljeni
       pri predelavi maščob in voskov živalskega ter
       rastlinskega izvora .................................   pr


 1603 00   Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov,
       mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev ...........   pr


 1604    Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in
       kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih
       jajčec ..............................................   pr


 1605    Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji,
       pripravljeni ali konzervirani .......................   pr


 1702    Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto
       laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem
       stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za
       aromatiziranje ali barvil; umetni med in
       mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni
       sladkor

 1702 20   - Javorjev sladkor in sirup .........................   pr


 1801 00 000 Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali
       pražen ..............................................   pr


 1802 00 000 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava ........   pr


 1803    Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena ..........   pr


 1804 00 000 Kakavovo maslo, maščobe in olje .....................   pr


 1805 00 000 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih
       sladil ..............................................   pr


 1902    Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z
       mesom ali drugimi snovmi) ali drugače
       pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci,
       lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
       pripravljen ali nepripravljen

 1902 40   - Kuskus ............................................   pr


 1903 00 000 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz
       škroba kot kosmiči, zrnca, perle in v podobnih
       oblikah .............................................   pr


 1905    Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi
       pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez
       njega; hostije, kapsule za farmacevtske
       proizvode, oblati, rižev papir in podobni
       izdelki

 1905 30   - Sladki biskviti, vaflji in oblati .................   pr

 1905 40   - Prepečenec, opečen kruh (toast) in podobni opečeni
       izdelki .............................................   pr

 1905 90   - Drugo .............................................   pr


 2003    Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali v ocetni kislini

 2003 20 000 - Gomoljike .........................................   pr


 2005    Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
       nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006

 2005 70   - Olive .............................................   pr


 2008    Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače
       pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali
       brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu

       - Lupinasto sadje, kikiriki in druga semena,
       vključno mešanice:

 2008 11   -- kikiriki .........................................   pr

 2008 19   -- drugo, vključno mešanice .........................   pr

 2008 20   - Ananas ............................................   pr

 2008 30   - Agrumi ............................................   pr


 2009    Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in
       zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez
       dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali
       drugih sladil ali brez njih

       - Pomarančni sok:

 2009 11   -- zamrznjen ........................................   pr

 2009 19   -- drugo ............................................   pr

 2009 20   - Sok grenivke ......................................   pr

 2009 30   - Sok drugih agrumov ................................   pr

 2009 40   - Ananasov sok ......................................   pr


 2101    Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja,
       mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na
       osnovi kave, čaja ali mate čaja; pražena
       cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in
       njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

       - Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter
       pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali
       koncentratov ali na osnovi kave:

 2101 11   -- ekstrakti, esence ali koncentrati ................   pr

 2101 12   -- pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali
       kavinega koncentrata ali na osnovi kave .............   pr

 2101 20   - Ekstrakti, esence in koncentrati čaja, mate
       čaja in pripravki na osnovi teh ekstraktov,
       esenc ali koncentratov ali na osnovi čaja ali
       mate čaja ...........................................   pr


 2103    Pripravki za omake in pripravljene omake, mešane
       začimbe in mešana začimbna sredstva; gorčična
       moka in zdrob in pripravljena gorčica

 2103 10 000 - Sojina omaka ......................................   pr


 2201    Vode, vključno naravne in umetne mineralne vode
       ter sodavice, brez sladkorja ali drugih sladil
       ali sredstev za aromatiziranje; led in sneg .........   pr


 2301    Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih
       odpadkov, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih
       vodnih nevretenčarjev, neustreznih za hrano
       ljudi; ocvirki ......................................   pr


 2302    Otrobi in drugi ostanki pri presevanju, mletju
       ali drugi obdelavi žit in leguminoznih rastlin,
       nepeletizirani ali peletizirani .....................   pr


 2303    Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni
       ostanki, rezanci sladkorne pese, odpadki
       sladkornega trsa in drugi odpadki pri
       proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz
       pivovarn in destilarn, nepeletizirani in
       peletizirani ........................................   pr


 2304 00 000 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji olja iz soje, nezmleti, zmleti
       ali peletizirani ....................................   pr


 2305 00 000 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji olja iz kikirikija, nezmleti,
       zmleti ali peletizirani .............................   pr


 2306    Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj,
       razen tistih iz tar. št. 2304 in 2305, nezmleti,
       zmleti ali peletizirani .............................   pr


 2307 00   Vinska usedlina; vinski kamen .......................   pr


 2308    Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in
       ostanki pri predelavi rastlinskih materialov in
       stranski proizvodi, peletizirani ali
       nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za
       živali, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu ...............................................   pr


 2309    Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana za živali ......   pr

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

                  PRILOGA 12

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje              Carinska
oznaka                                stopnja
----------------------------------------------------------------------------
 1               2                  3 (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št.
       0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

 0207 14   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- drobovje:

 0207 14 910 --- jetra ...........................................  10.0

       - Purani:

 0207 27   --- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- drobovje:

 0207 27 910 ---- jetra ..........................................   9.0

       - Race, gosi in pegatke:

 0207 36   -- drugo, zamrznjeno:

       --- drobovje:

       ---- jetra:

 0207 36 810 ----- mastna jetra gosi .............................   9.0

 0207 36 850 ----- mastna jetra rac ..............................   9.0

 0207 36 890 ----- drugo .........................................   9.0


 0209 00   Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa, in
       podkožno maščevje perutnine (netopljeno), sveže,
       ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno, razsoljeno,
       sušeno ali prekajeno                   10.0


 0301    Ribe, žive

       - Druge ribe, žive:

 0301 93 000 -- krap .............................................   5.0


 0404    Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz
       naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja
       ali drugih sladil ali brez njih, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 0404 10   - Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana
       ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ......  11.9


 0704    Zelje, cvetača, koleraba, ohrovt in druge užitne
       kapusnice, sveže ali ohlajene

 0704 20 000 - Brstični ohrovt ...................................  10.0

 0704 90   - Drugo .............................................  10.0


 0705    Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium
       spp.), sveža ali ohlajena

       - Solata:

 0705 19 000 -- drugo ............................................  10.0

       - Radič:

 0705 21 000 -- radič (Cichorium intybus var. foliosum) ..........  10.0

 0705 29 000 -- drug .............................................  10.0


 0706    Korenček, koleraba, repa, rdeča pesa, zelena,
       redkev in druge užitne korenovke, sveže ali
       ohlajene

 0706 10 000 - Korenček, koleraba in repa ........................  10.0


 0708    Stročnice v strokih ali zrnu, sveže ali ohlajene

 0708 20   - Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.) ................  10.0

 0708 90 000 - Druge stročnice ...................................  10.0


 0709    Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

 0709 20 000 - Beluši ............................................   5.0

 0709 70 000 - Špinača, novozelandska špinača in loboda
       (divja špinača) .....................................  10.0


 0710    Vrtnine (nekuhane ali blanširane), zamrznjene

 0710 22 000 -- stročji fižol in fižol (Vigna spp., Phaseolus
       spp.) ...............................................   7.0

 0710 29 000 -- drugo ............................................   7.0

 0710 30 000 - Špinača, novozelandska špinača in loboda
       (divja špinača) .....................................   7.0

 0710 40 000 - Sladka koruza .....................................   7.0

 0710 90 000 - Mešanice vrtnin ...................................   7.0


 0807    Dinje, lubenice in papaja, sveže

       - Dinje in lubenice:

 0807 11 000 -- lubenice .........................................   5

 0807 19 000 -- druge ............................................   5


 0809    Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z
       nektarinami), slive, trnulje, sveže

 0809 10 00 - Marelice ..........................................   8.0

 0809 30   - Breskve, vključno z nektarinami ...................   9.0


 0810    Drugo sadje, sveže

 0810 30   - Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje .............   9.0


 0811    Sadje in lupinasto sadje (oreščki), nekuhani ali
       kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki vsebujejo
       dodani sladkor ali druga sladila ali ne vsebujejo
       dodanega sladkorja oz. sladil

 0811 10   - Jagode ............................................   9.0


 0909    Seme janeža, baldrijana, komarčka, orientalske
       kumine in brina

 0909 30   - Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum):

       -- nezdrobljeno in nezmleto:

 0909 30 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ............................................   2.0

 0909 30 190 --- drugo ...........................................   2.0

 0909 30 900 -- zdrobljeno ali zmleto ............................   4.0

 0909 40   - Seme kumine (Carum carvi):

       -- nezdrobljeno in nezmleto:

 0909 40 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ............................................   2.0

 0909 40 190 --- drugo ...........................................   2.0

 0909 40 900 -- zdrobljeno ali zmleto ............................   4.0


 1001    Pšenica in soržica

 1001 90   - Drugo:

 1001 90 100 -- semenska pira (t. diccocum) ......................   4.9

       -- druga pira, navadna pšenica in soržica:

 1001 90 910 --- seme navadne pšenice in soržice .................   4.9


 1002 00 00 Rž

 1002 00 001 - Semenska ..........................................   5.0

 1002 00 009 - Druga .............................................  10.0


 1003 00   Ječmen

 1003 00 100 - Semenski ..........................................   5.0

 1003 00 90 - Drug:

 1003 00 901 -- pivovarski, z več kot 85 mas. % zrn, ki imajo
        premer večji od 2,5 mm in ki imajo do največ
        11,5 mas. % beljakovin ...........................   5.0


 1004 00 00 Oves

 1004 00 001 - Semenski ..........................................   5.0

 1004 00 009 - Drug ..............................................  15.0


 1102    Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice
       žit na podlagi pšenice

 1102 10 000 - Ržena moka ........................................  10.0

 1102 20   - Koruzna moka ......................................  15.0

 1102 90   - Druga .............................................  15.0


 1103    Žitni drobljenci, zdrob in peleti

       - Drobljenec in zdrob:

 1103 12 000 -- ovsena ...........................................  10.0

 1103 13   -- koruzna ..........................................  15.0

 1103 19   -- iz drugih žit: ...................................  15.0

       - Peleti:

 1103 21 000 -- pšenični .........................................   7.0

 1103 29   -- iz drugih žit:

 1103 29 100 --- rženi ...........................................  15.0

 1103 29 200 --- ječmenovi .......................................  15.0

 1103 29 300 --- ovseni ..........................................  10.0

 1103 29 400 --- koruzni .........................................  15.0

 1103 29 500 --- riževi ..........................................  10.0

 1103 29 900 --- drugi ...........................................  15.0


 1104    Žita v zrnju, drugače obdelana (npr.: oluščena,
       valjana, v kosmičih, perlirana, obrezana ali
       gnetena), razen riža iz tar. št. 1006; žitni
       kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti

       - Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:

 1104 11   -- ječmenova ........................................  15.0

 1104 12   -- ovsena ...........................................   5.0

 1104 19   -- iz drugih žit:

 1104 19 100 --- pšenična ........................................  15.0

 1104 19 300 --- ržena ...........................................  15.0

 1104 19 500 --- koruzna .........................................  15.0

       --- druga:

 1104 19 910 ---- riževi kosmiči .................................  10.0

 1104 19 990 ---- drugo ..........................................  10.0

       - Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena,
       polirana, obrezana ali drobljena):

 1104 21   -- ječmenova:

 1104 21 100 --- oluščena ........................................  15.0

 1104 21 300 --- oluščena in zdrobljena ("šrot") .................  15.0

 1104 21 500 --- perlirana .......................................  10.0

 1104 21 900 --- samo drobljena ..................................  10.0

 1104 21 990 --- drugo ...........................................  10.0

 1104 22   -- ovsena ...........................................   5.0

 1104 23   -- koruzna ..........................................  15.0

 1104 29   -- iz drugih žit:

       --- oluščena, rezana, drobljena ali nerezana,
       nezdrobljena:

 1104 29 110 ---- pšenična .......................................  15.0

 1104 29 150 ---- ržena ..........................................  15.0

 1104 29 190 ---- druga ..........................................  10.0

       --- perlirana:

 1104 29 310 ---- pšenična .......................................  15.0

 1104 29 350 ---- ržena ..........................................  15.0

 1104 29 390 ---- druga ..........................................  10.0

       --- obdelana le z drobljenjem:

 1104 29 510 ---- pšenična .......................................  15.0

 1104 29 550 ---- ržena ..........................................  15.0

 1104 29 590 ---- druga ..........................................  10.0

       --- druga:

 1104 29 810 ---- pšenična .......................................  15.0

 1104 29 850 ---- ržena ..........................................  10.0

 1104 29 890 ---- druga ..........................................  10.0

 1104 30   - Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali
       zmleti ..............................................   5.0


 1105    Krompirjeva moka, zdrob, prah, zrnca, kosmiči in
       peleti

 1105 10 000 - Moka, prah in zdrob ...............................  15.0


 1108    Škrob; inulin

       - Škrob:

 1108 14 000 -- škrob iz manioke .................................   3.0

 1108 19   -- drug škrob .......................................   3.0

 1108 20 000 - Inulin ............................................   3.0


 1109 00 000 Pšenični gluten, osušen ali neosušen (razen
       koruznega glutena iz tar. št. 23.03) ................   3.0


 1210    Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali
       zmlet ali v peletih, lupulin ........................   5.0


 1517    Margarina; mešanice ali preparati iz masti in
       olj živalskega ali rastlinskega izvora ali
       frakcij različnih masti ali olj iz tega
       poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih
       masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št.
       1516

 1517 10   - Margarina, razen tekoče margarine .................  20.0

 1517 90   - Drugo:

 1517 90 100 -- ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15
       mas. % mlečnih maščob ...............................  20.0

       -- drugo:

 1517 90 910 --- pripravljena rastlinska olja, tekoča,
       mešana ..............................................  20.0

 1517 90 930 --- užitne mešanice preparatov, ki se
       uporabljajo pri podmazovanju kalupov ................  12.0

 1517 90 990 --- drugo ...........................................  20.0


 1602    Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz
       mesa, drobovje ali kri

 1602 10 000 - Homogenizirani proizvodi ..........................  15.0

 1602 20   - Iz jeter katere koli živali: ......................  15.0


 1702    Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto
       laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem
       stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za
       aromatiziranje ali barvil; umetni med in
       mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni
       sladkor

       - Laktoza in laktozni sirup:

 1702 11 000 -- ki v suhem stanju vsebujeta 99 mas. % čistega
       produkta ali več ....................................   4.9

 1702 19 000 -- drugo ............................................   4.9

 1702 60   - Druga fruktoza in fruktozni sirup z več kot
       50 mas. % fruktoze v suhem stanju ...................   5.0


 1703    Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju
       sladkorja ...........................................  14.0


 1704    Sladkorni proizvodi (ključno z belo čokolado),
       brez kakava .........................................  12.0


 1806    Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

 1806 10   - Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih
       sladil ..............................................  12.0

 1806 20   - Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v
       tekočem stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali
       v drugih oblikah v razsutem stanju, v posodah
       ali pakiranjih nad 2 kg .............................  10.0


 1902    Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z
       mesom ali drugimi snovmi) ali drugače
       pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci,
       lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
       pripravljen ali nepripravljen

       - Nepolnjene testenine, nekuhane in ne drugače
       pripravljene:

 1902 11 000 -- z jajci ..........................................  20.0

 1902 19   -- druge ............................................  20.0


 1904    Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali
       praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni
       kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali obliki
       kosmičev ali druge oblike (razen moke in
       zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena,
       ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

 1904 20   - Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih
       žitnih kosmičev ali mešanic nepraženih in
       praženih ali nabreklih žitnih kosmičev:

 1904 20 100 -- pripravki tipa musli na osnovi nepraženih
       žitnih kosmičev .....................................   6.0

 1904 90   - Drugo .............................................   7.0


 1905    Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi
       pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez
       njega; hostije, kapsule za farmacevtske
       proizvode, oblati, rižev papir in podobni
       izdelki

 1905 10 000 - Hrustljavi kruh (krisp) ...........................   7.0

 1905 20   - Kruh in podobni izdelki, začinjeni z
       ingverjem ...........................................   7.0


 2001    Vrtnine, sadje in drugi užitni deli rastlin,
       pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni
       kislini

 2001 10 000 - Kumare in kumarice ................................  15.0

 2001 20 000 - Čebula ............................................  15.0


 2002    Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako
       drugače, razen s kisom ali ocetno kislino

 2002 10   - Paradižnik, cel ali v kosih .......................  10.0

 2002 90   - Drugo:

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 7 mas. %,
       vendar manj kot 12 mas. %:

 2002 90 110 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več
       kot 1 kg ............................................  10.0

 2002 90 190 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1 kg .......................................  11.0

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 12 mas. %,
       vendar manj kot 30 mas. %:      

 2002 90 310 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več
       kot 1 kg ............................................  10.0

 2002 90 390 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1 kg .......................................  11.0

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas. %:

 2002 90 910 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več
       kot 1 kg ............................................  10.0

 2002 90 990 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1 kg .......................................  11.0


 2005    Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
       nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006

 2005 10 000 - Homogenizirane vrtnine ............................  15.0

 2005 20   - Krompir ...........................................  20.0

 2005 40 000 - Grah (Pisum sativum) ..............................  15.0

       - Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 2005 51 000 -- fižol v zrnu .....................................   7.0

 2005 59 000 -- drug .............................................   7.0

 2005 60 000 - Beluši ............................................   5.0

 2005 80 000 - Sladka koruza (Zea mays var. saccharata) ..........   8.0

 2005 90   - Druge vrtnine in mešanice vrtnin:

 2005 90 750 -- kislo zelje ......................................  17.0


 2008    Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače
       pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali
       brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu

 2008 40   - Hruške ............................................   4.0

 2008 50   - Marelice ..........................................   6.0

 2008 60   - Češnje in višnje:

       -- z dodatkom alkohola:

       --- z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas. %:

 2008 60 110 ---- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 mas. % ................................   6.0

 2008 60 190 ---- drugo ..........................................   6.0

       --- drugo:

 2008 60 310 ---- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 mas. % ................................   6.0

 2008 60 390 ---- drugo ..........................................   5.0

       -- brez dodanega alkohola:

       --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino več kot 1 kg:

 2008 60 510 ---- višnje (Prunus cerasus) ........................   6.0

 2008 60 590 ---- drugo ..........................................   6.0

       --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 1 kg:

 2008 60 610 ---- višnje (Prunus cerasus) ........................   6.0

 2008 60 690 ---- drugo ..........................................   6.0

       --- brez dodanega sladkorja, v izvirnem
       pakiranju z neto vsebino:

       ---- 4,5 kg ali več:

 2008 60 710 ----- višnje (Prunus cerasus) .......................   6.0

 2008 60 790 ----- drugo .........................................   6.0

       ---- do 4,5 kg:

 2008 60 910 ----- višnje (Prunus cerasus) .......................   6.0

 2008 60 990 ----- drugo .........................................   6.0

 2008 70   - Breskve ...........................................   6.0

 2008 80   - Jagode ............................................   6.0

       - Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar.
       podšt. 2008 19:

 2008 91 000 -- palmova jedra ....................................   7.0

 2008 92   -- mešanice .........................................   6.0

 2008 99   -- drugo ............................................   4.0


 2009    Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni
       sokovi, nefermentirani in brez dodatka alkohola,
       z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez
       njih

 2009 60   - Grozdni sok (tudi grozdni mošt) ...................   4.0

 2009 70   - Jabolčni sok ......................................  12.0


 2101    Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja,
       mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na
       osnovi kave, čaja ali mate čaja; pražena
       cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in
       njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

 2101 30   - Pražena cikorija in drugi praženi kavni
       nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in
       koncentrati .........................................  10.0


 2102    Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični
       mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št.
       3002); pripravljeni pecilni praški

 2102 30 000 - Pripravljeni pecilni praški .......................   7.0


 2104    Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe;
       homogenizirana sestavljena živila

 2104 10   Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe ...........   4.0

 2104 20 000 - Homogenizirana sestavljena živila .................   4.0


 2106    Živila, ki niso navedena in na zajeta na
       drugem mestu

 2106 10   - Beljakovinski koncentrati in teksturirane
       beljakovinaste snovi ................................   7.0


 2202    Vode, vključno mineralne vode in sodavice,
       s sladkorjem ali drugimi sladili ali
       sredstvi za aromatiziranje ter druge
       brezalkoholne pijače, razen sadnih in
       zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009

 2202 10 000 - Vode, vključno mineralne vode in sodavice,
       s sladkorjem ali drugimi sladili ali
       sredstvi za aromatiziranje ..........................  19.0

 2202 90   - Drugo .............................................  10.0

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

                  PRILOGA 13

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje              Uvozna
oznaka                              dajatev
----------------------------------------------------------------------------
 1               2                 3 (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz 
       tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali 
       zamrznjeno

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

 0207 12   -- nerazrezane na kose, zamrznjene ........      28.0

 0207 14   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- kosi:

 0207 14 100 ---- brez kosti ...........................      28.0

       ---- s kostmi:

 0207 14 200 ----- polovice ali četrtine ...............      28.0

 0207 14 300 ----- cela krila z ali brez vršičkov ......      28.0

 0207 14 400 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z 
       vratovi, škofije in vršički kril ..........      28.0

 0207 14 500 ----- prsa in kosi prs ....................      28.0

 0207 14 600 ----- bedra in kosi beder .................      28.0

 0207 14 700 ----- drugo ...............................      28.0

       --- drobovje:

 0207 14 990 ---- drugo ................................      28.0


 0404    Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz
       naravnih mlečnih sestavin z dodatkom 
       sladkorja ali drugih sladil ali brez njih,
       ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 
       mestu

 0404 90   - Drugo ...................................      14.0


 1003 00   Ječmen

 1003 00 90 - Drug:

 1003 00 909 -- drug ...................................      18.0


 1101 00   Pšenična ali moka iz mešanice žit na 
       podlagi pšenice

       - Pšenična moka:

 1101 00 150 -- iz navadne pšenice ali pirjevice .......      15.0

 1101 00 900 - Moka iz mešanice žit na podlagi pšenice .      15.0

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.


                  PRILOGA 14

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje         Količina  Uvozna
oznaka                                dajatev
----------------------------------------------------------------------------
 1               2              3    4 (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0102    Govedo, žive živali

 0102 90   - Druge ...................................  2.500 t

       -- domačih pasem:

 0102 90 050 --- mase do vključno 80 kg ................        9.8

       --- mase nad 80 kg, do vključno 160 kg:

 0102 90 210 ---- za zakol .............................        9.8

 0102 90 290 ---- druge ................................        9.8

       --- mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:

 0102 90 410 ---- za zakol .............................        9.8

 0102 90 490 ---- druge ................................        9.8

       --- z maso nad 300 kg:

       ---- telice (samice goveda, ki še niso
       telile):

 0102 90 510 ----- za zakol ............................       15.0

 0102 90 590 ----- druge ...............................       15.0

       ---- krave:

 0102 90 610 ----- za zakol ............................       15.0

 0102 90 690 ----- druge ...............................       15.0

       ---- druge:

 0102 90 710 ----- za zakol ............................       15.0

 0102 90 790 ----- druge ...............................       15.0

 0102 90 900 -- drugo ..................................        9.8

-----------------------------------------------------------------------------


 0103    Prašiči, žive živali

       - Drugi:                    700 t

 0103 91   -- mase pod 50 kg:

 0103 91 100 --- domačih pasem .........................       10.0

 0103 91 900 --- drugi .................................        9.8

 0103 92   -- mase 50 kg ali več:

       --- domačih pasem:

 0103 92 110 ---- svinje, ki so vsaj enkrat prasile,
       mase ne manj kot 160 kg ...................       15.0

 0103 92 190 ---- drugi ................................       15.0

 0103 92 900 --- drugi .................................        9.8

-----------------------------------------------------------------------------


 0105    Domača perutnina (kokoši, race, gosi,
       purani in pegatke), žive živali         50 t

       - Mase do vključno 185 g:

 0105 11   -- kokoši, domače (Gallus domesticus):

       --- druge:

 0105 11 910 ---- nesnice ..............................        9.0

 0105 11 990 ---- druge ................................        9.0

 0105 12 00 -- purani:

 0105 12 009 --- drugi .................................        9.0

 0105 19   -- druga:

 0105 19 20 --- gosi:

 0105 19 209 ---- druge ................................        9.0

       - Druga:

 0105 92 00 -- kokoši, domače (Gallus domesticus),
       teže do 2000 g:

 0105 92 009 --- druge .................................       10.0

 0105 93 00 -- kokoši, domače (Gallus domesticus),
       teže več kot 2000 g:

 0105 93 009 --- druge .................................       10.0

 0105 99   -- druga:

 0105 99 10 --- race:

 0105 99 109 ---- druge ................................       10.0

 0105 99 20 --- gosi:

 0105 99 209 ---- druge ................................       10.0

 0105 99 30 --- purani:

 0105 99 309 ---- drugi ................................       10.0

 0105 99 50 --- pegatke:

 0105 99 509 ---- druge ................................        5.0

-----------------------------------------------------------------------------


                               250 t

 0201    Meso, goveje, sveže ali ohlajeno ..........       25.0

 0202    Meso, goveje, zamrznjeno ..................       25.0

-----------------------------------------------------------------------------


 0203    Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali
       zamrznjeno                  7.500 t  25.0

-----------------------------------------------------------------------------


 0204    Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno
       ali zamrznjeno ............................   10 t   pr

-----------------------------------------------------------------------------


 0210    Meso in drugi užitni mesni klavnični
       izdelki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali
       prekajeni; užitna moka in zdrob iz mesa
       ali iz drugih klavničnih izdelkov        20 t

       - Meso, prašičje:

 0210 11   -- šunke, plečeta in njihovi kosi,
       s kostmi ..................................       20.0

 0210 12   -- prsi s potrebušnino in njihovi kosi ....       20.0

 0210 19   -- drugo:

       --- domačih prašičev:

       ---- soljeno ali v slanici:

 0210 19 100 ----- prekajene prašičje polovice ali
       njihovi kosi ..............................       20.0

 0210 19 200 ----- prekajene skrajšane polovice
       (tričetrtinske stranice) ali srednji deli .       20.0

 0210 19 300 ----- prednji deli in njihovi kosi ........       20.0

 0210 19 400 ----- ledja in njihovi kosi ...............       20.0

       ----- drugo:

 0210 19 510 ------ brez kosti .........................       20.0

 0210 19 590 ------ drugo ..............................       20.0

       ---- sušeno ali prekajeno:

 0210 19 600 ----- prednji deli in njihovi kosi ........       20.0

 0210 19 700 ----- ledja in njihovi kosi ...............       11.9

       ----- drugo:

 0210 19 810 ------ brez kosti .........................       20.0

 0210 19 890 ------ drugo ..............................       20.0

 0210 19 900 --- drugo .................................       20.0

 0210 20   - Meso, goveje ............................       20.0

 0210 90   - Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz
       mesa in drugih klavničnih izdelkov:

       -- meso:

 0210 90 100 --- konjsko, soljeno, v slanici ali
       sušeno ....................................       20.0

       --- ovčje in kozje:

 0210 90 110 ---- s kostmi .............................       20.0

 0210 90 190 ---- brez kosti ...........................       20.0

 0210 90 210 --- severnih jelenov ......................        9.8

 0210 90 290 --- drugo .................................       20.0

       -- drobovina:

       --- domačih prašičev:

 0210 90 310 ---- jetra ................................       20.0

 0210 90 390 ---- drugo ................................       20.0

       --- govedi:

 0210 90 410 ---- prepona, mišična in tetivna (flam) ...       20.0

 0210 90 490 ---- drugo ................................       20.0

 0210 90 600 --- ovac in koz ...........................       20.0

       --- drugo:

       ---- perutninska jetra:

 0210 90 710 ----- mastna jetra gosi ali rac, soljena
       ali v slanici .............................        9.8

 0210 90 790 ----- drugo ...............................        9.8

 0210 90 800 ---- drugo ................................       20.0

 0210 90 900 -- užitne moke in zdrob iz mesa ali mesnih
       odpadkov ..................................       20.0

-----------------------------------------------------------------------------


 0402    Mleko in smetana, koncentrirana ali z
       dodatkom sladkorja ali drugih sladil       40 t

 0402 10   - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,
       z največ 1,5 mas. % maščobe ...............       37.0

       - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,
       z več kot 1,5 mas. % maščobe:

 0402 21   -- brez dodatnega sladkorja ali drugih
       sladil ....................................       37.0

       - Drugo:

 0402 91   -- brez dodatnega sladkorja ali drugih
       sladil ....................................       37.0

 0402 99   -- drugo ..................................       37.0

-----------------------------------------------------------------------------


 1602    Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki
       iz mesa, drobovje ali kri            100 t

       - Iz perutnine iz tar. št. 0105:

 1602 31   -- puranov ................................       15.0

 1602 32   -- kokoši vrste Gallus domesticus .........       15.0

 1602 39   -- drugo ..................................       15.0

       - Prašičev:

 1602 42   -- plečeta in njihovi kosi ................       15.0

 1602 49   -- drugo, vključno mešanice ...............       15.0

 1602 50   - Goved ...................................       18.0

-----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.


                  PRILOGA 15

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje         Količina Uvozna
oznaka                               dajatev
----------------------------------------------------------------------------
 1               2              3    4 (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0207    Meso in užitni odpadki perutnine
       iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno
       ali zamrznjeno                 20 t

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

 0207 11   -- nerazrezane na kose, sveže ali 
       ohlajene ..................................        6.0

 0207 12   -- nerazrezane na kose, zamrznjene ........        6.0

 0207 13   -- kosi in drobovje, sveži ali ohlajeni ...        6.0

       - Purani

 0207 24   -- narezrezani na kose, sveži ali 
       ohlajeni ..................................        6.0

 0207 25   -- nerazrezani na kose, zamrznjeni ........       24.6

 0207 26   -- kosi in drobovje, sveži ali ohlajeni ...        6.0

 0207 27   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- kosi:

 0207 27 100 ---- brez kosti (razrezani, 
       zmleti ali ne) ............................       24.6

       ---- s kostmi:

 0207 27 200 ----- polovice ali četrtine ...............       24.6

 0207 27 300 ----- cela krila z ali brez vršičkov ......       24.6

 0207 27 400 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi,
       škofije in vršički kril ...................       24.6

 0207 27 500 ----- prsa in kosi prs ....................       24.6

       ----- noge in kosi nog:

 0207 27 600 ----- bedra in kosi beder .................       24.6

 0207 27 700 ----- drugo ...............................       24.6

 0207 27 800 --- drugo .................................       24.6

       --- drobovje:

 0207 27 990 --- drugo .................................       24.6

       - Race, gosi in pegatke:

 0207 32   -- nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene        6.0

 0207 33   -- nerazrezane na kose, zamrznjene ........       13.5

 0207 35   -- drugo, sveže ali ohlajeno ..............        6.0

 0207 36   -- drugo, zamrznjeno:

       --- kosi:

       --- brez kosti (razrezani, zmleti ali ne):

 0207 36 110 ----- gosi ................................       13.5

 0207 36 150 ----- rac in pegatk .......................       13.5

       ---- s kostmi:

       ----- polovice ali četrti:

 0207 36 210 ------ rac ................................       13.5

 0207 36 230 ------ gosi ...............................       13.5

 0207 36 250 ------ pegatk .............................       13.5

 0207 36 310 ----- cela krila, z ali brez vršičkov .....       13.5

 0207 36 410 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi,
       škofije in vršički kril ...................       13.5

       ----- prsa in kosi prs:

 0207 36 510 ------ gosi ...............................       13.5

 0207 36 530 ------ rac in pegatk ......................       13.5

       ----- noge in kosi nog:

 0207 36 610 ------ gosi ...............................       13.5

 0207 36 630 ------ rac in pegatk ......................       13.5

 0207 36 710 ----- peleti iz gosi ali rac .............       13.5

 0207 36 790 ----- drugo ...............................       13.5

       --- drobovje:

 0207 36 900 ---- drugo ................................       13.5

----------------------------------------------------------------------------


 0406    Sir in skuta                 400 t

 0406 40   - Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi
       plesnimi nastale v jedru sira .............        4.9

 0406 90   - Sir, drug:

       -- drugi:

       -- feta:

 0406 90 310 ---- iz ovčjega ali bivoljega mleka v
       čebričkih s slanico ali v mehovih iz
       ovčje ali kozje kože ......................        4.9

       --- drugo:

 0406 90 500 ---- siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v
       čebričkih a slanico ali v mehovih iz ovčje
       ali kozje kože ............................        4.9

----------------------------------------------------------------------------


 0702 00 00 Paradižnik, svež ali ohlajen         500 t

*0702 00 001 - od 1. januarja do 14. maja ..............        5.0

*0702 00 002 - od 15. maja do 31. maja .................       10.0
 
*0702 00 003 - od 1. januarja do 30. septembra .........       22.5

*0702 00 004 - od 1. do 31. oktobra ....................       10.0

*0702 00 005 - od 1. novembra do 31. decembra ..........        5.0

----------------------------------------------------------------------------


 0709    Druge vrtnine, sveže ali ohlajene       30 t

 0709 60   - Paprika iz rodu Capsicum ali Pimenta:

 0709 60 100 -- sladke .................................       13.5

       -- druge:

 0709 60 910 --- za proizvodnjo kapsicina ali barvil na
       bazi kapsicum oljnih smol .................        2.5

 0709 60 950 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih
       olj ali smol ..............................        2.5

 0709 60 990 --- drugo (npr. pekoče za prehrano ljudi) .       13.5

----------------------------------------------------------------------------


 0807    Dinje, lubenice in papaja, sveže

       - Dinje in lubenice:              500 t

 0807 11 000 -- lubenice ...............................        2.5

 0807 19 000 -- druge ..................................        2.5

----------------------------------------------------------------------------


 1005    Koruza                   50.000 t

 1005 90 000 - Druga ...................................        4.6

----------------------------------------------------------------------------


 1107    Slad, pražen ali nepražen          7.500 t

 1107 10   - Nepražen:

       -- pšenični:

 1107 10 110 --- v obliki moke .........................        5.0

 1107 10 910 --- drug ..................................        5.0

       -- drug:

 1107 10 910 --- v obliki moke .........................        5.0

 1107 10 990 --- drug ..................................        2.5

 1107 20 000 - Pražen ..................................        2.5

----------------------------------------------------------------------------

 2105 00   Sladoled in druge ledene sladice s
       kakavom ali brez kakava            500 t   13.5

----------------------------------------------------------------------------

 2106    Živila, ki niso navedena in ne zajeta na
       na drugem mestu                50 t

 2106 90   - Drugo:

       -- drugo:

 2106 90 98 --- drugo:

 2106 90 981 ---- dietetična hrana za ljudi s hudimi
       presnovnimi motnjami, vrste, navadene v 
       dodatni opombi 6. k 21. poglavju ..........        pr

 2106 90 989 ---- drugo ................................        6.0

----------------------------------------------------------------------------


 2203 00   Pivo iz slada (z vsebnostjo alkohola nad
       0,5 vol. %)                 4.000 hl  20.0

----------------------------------------------------------------------------

 2204    Vino iz svežega grozdja, vključno ojačana
       vina; grozdni mošt, razen tistega iz
       tarifne št. 2009               5.000 hl 

       - Druga vina; grozni mošt, katerega
       fermentacija je ustavljana z nastajanjem
       alkohola:

 02204 21  -- v posodah do vlkjučno 2 l:

       --- drugo:

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola
       največ 13 vol. %:

       ----- kakovostna in vrhunska vina, ki se
       pridelujejo v vinorodnih okoliših

       ------ bela:

 2204 21 38 ------- drugje:

 2204 21 389 -------- drugje ...........................        9.5

       ------ druga (npr., rdeča, rose):

 2204 21 78 ------- drugje:

 2204 21 789 -------- drugje ...........................        9.5

       ----- druga (ne kakovostna):

 2204 21 790 ------ bela ...............................        9.5

 2204 21 800 ------ druga ..............................        9.5

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki
       je večja od 13 vol. % pa do vključno
       15 vol. %

       ----- kakovostna in vrhunska vina iz 
       posameznih regij:

 2204 21 810 ------ bela ...............................        9.5

 2204 21 820 ------ druga ..............................        9.5

       ----- druga:

 2204 21 830 ------ bela ...............................        9.5

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki
       je večja od 15 vol. % pa do vključno 
       18 vol. %:

 2204 21 930 ----- Tokay (aszu in szamorodni) ..........        9.5

 2204 21 940 ----- druga ...............................        9.5

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki
       je večja od 18 vol. % pa do vlkjučno 
       22 vol. %:

 2204 21 970 ----- Tokay (aszu in szamorodni) ..........        9.5

 2204 29   -- drugo (v posodah nad 2 l):

       --- drugo:

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola do
       vključno 13 vol %:

       ----- kakovostna in vrhunska vina,
       pridelana v vinorodnih okoliših:

       ------ druga:

 2204 29 58 ------- drugje:

 2204 29 589 -------- drugje ...........................        9.5

       ----- druga (ne kakovostna):

       ------ bela:

 2204 29 650 ------- drugje ............................        9.5

       ------ druga:

 2204 29 750 ------- drugje ............................        9.5

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 13 vol. % pa do vključno 
       15 vol. %:

       ----- kakovostna in vrhunska vina, 
       pridelana v vinorodnih okoliših:

 2204 29 810 ------- bela ..............................        9.5

 2204 29 820 ------ druga ..............................        9.5

       ----- druga:

 2204 29 830 ------ bela ...............................        9.5

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 15 vol. % pa do vključno 
       18 vol. %:

 2204 29 930 ----- Tokay (Aszu in Szamorodni) ..........        9.5

 2204 29 940 ----- druga ...............................        9.5

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je
       večja od 18 vol. % pa do vključno 
       22 vol. %:

 2204 29 970 ---- Tokay (aszu in szamorodni) ...........        9.5

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.


                  PRILOGA 16

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje              Carinska
oznaka                                stopnja
----------------------------------------------------------------------------
 1               2                  3 (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0101    Konji, osli, mezge in mule, žive živali .............   pr


 0102    Govedo, žive živali

 0102 10 000 - Čistih pasem, plemenske ...........................   pr


 0103    Prašiči, žive živali

 0103 10 000 - Čistih pasem, plemenski ...........................   pr


 0104    Ovce in koze, žive živali ...........................   pr


 0105    Domača perutnina (kokoši, race, gosi,
       purani in pegatke), žive živali

       - Mase do vključno 185 g:

 0105 11   -- kokoši, domače (Gallus domesticus):

       --- kokoši iz matične jate (plemenske):

 0105 11 110 ---- nesnice ........................................   pr

 0105 11 190 ---- druge ..........................................   pr

 0105 12 00 -- purani:

 0105 12 001 --- plemenski .......................................   pr

 0105 19   -- druga:

 0105 19 20 --- gosi:

 0105 19 201 ---- plemenske ......................................   pr

 0105 19 900 --- race in pegatke .................................   pr

       - Druga:

 0105 92 00 -- kokoši, domače (Galllus domesticus),
       teže do 2000 g:

 0105 92 001 --- plemenske .......................................   pr

 0105 93 00 -- kokoši, domače (Galllus domesticus),
       teže več kot 2000 g:

 0105 93 001 --- plemenske .......................................   pr

 0105 99   -- druga:

 0105 99 10 --- race:

 0105 99 101 ---- plemenske ......................................   pr

 0105 99 20 --- gosi:

 0105 99 201 ---- plemenske ......................................   pr

 0105 99 30  --- purani:

 0105 99 301 ---- plemenski ......................................   pr

 0105 99 50 --- pegatke:

 0105 99 501 ---- plemenske ......................................   pr


 0106 00   Druge živali, žive ..................................   pr


 0205 00   Meso konj, oslov ali mul in mezgov, sveže,
       ohlajeno ali zamrznjeno .............................   pr


 0206    Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega,
       svinjskega, ovčjega, kozjega in konjskega mesa
       ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov; sveži,
       ohlajeni ali zamrznjeni .............................   pr


 0208    Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični
       izdelki, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno .............   pr


 0301    Ribe, žive

 0301 10   - Okrasne ribe ......................................   pr

       - Druge ribe, žive:

 0301 91   -- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache,
       Oncorhynchus chrysogaster) ..........................   pr

 0301 92 000 -- jegulje (Anguilla spp.) ..........................   pr

 0301 99   -- druge ............................................   pr


 0302    Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov
       in drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304 ............   pr


 0303    Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in
       drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304 ...............   pr


 0304    Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali
       mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno ..............   pr


 0305    Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene
       ribe, pečene pred prekajevanjem ali med
       prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti,
       primerni za človeško prehrano .......................   pr


 0306    Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži,
       ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
       slanici, raki v oklepu, kuhani v sopari ali
       vodi, pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, sušeni
       nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti,
       primerni za človeško prehrano .......................   pr


 0307    Mehkužci v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži,
       ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
       slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in
       mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
       sušeni, nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in
       peleti, primerni za človeško prehrano ...............   pr


 0501 00 000 Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti,
       razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških
       las .................................................   pr


 0502    Ščetine domačih ali divjih prašičev, jazbečeva
       dlaka za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin
       ali dlak ............................................   pr


 0503 00 000 Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v
       plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage ..........   pr


 0504 00 000 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen
       ribjih), celi ali v kosih ...........................   pr


 0505    Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom,
       perje in deli perja (z odrezanimi ali
       neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej
       obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali
       pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki
       perja ali delov perja ...............................   pr


 0506    Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni,
       enostavno pripravljeni (toda nerazrezani v
       oblike), namočeni v kislino ali brez želatine;
       prah in odpadki teh izdelkov ........................   pr


 0507    Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake
       kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti,
       kremplji in kljuni, surovo ali enostavno
       pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in
       odpadki teh izdelkov ................................   pr


 0508 00 000 Korale in podobni materiali, surovi ali
       enostavno pripravljeni, vendar drugače
       neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali
       iglokožcev, sipine kosti, surovi, enostavno
       pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in
       odpadki teh izdelkov ................................   pr


 0509 00   Gobe, naravne, živalskega izvora - spužve ...........   pr


 0510 00 000 Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus;
       kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze
       in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali
       zamrznjeni ali kako drugače začasno
       konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo
       farmacevtskih izdelkov ..............................   pr


 0511    Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz 1. in
       3. poglavja, neuporabne za človeško prehrano ........   pr


 0601    Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni
       gomolji, živice in korenike v mirujočem stanju,
       rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine
       cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212 ............   pr


 0602    Druge žive rastline (vštevši njihove korenine),
       potaknjenci in cepiči, gobji miceliji ...............   pr


 0604    Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov
       ali cvetnih brstov, in trave, mahovi in lišaji,
       primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni,
       pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače
       pripavljeni .........................................   pr


 0701    Krompir, svež ali ohlajen

 0701 10 000 - Semenski ..........................................   pr


 0709    Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

 0709 10 000 - Okrogle artičoke ..................................   pr

 0709 30 000 - Jajčevec ..........................................   pr

 0709 40 000 - Zelena, razen gomoljne zelene .....................   pr

       - Užitne gobe in gomoljike:

 0709 52 000 -- gomoljike ........................................   pr


 0711    Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim
       dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih
       raztopinah za konzerviranje), vendar takšne
       neprimerne za takojšnjo prehrano ....................   pr


 0712    Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali
       mlete, vendar ne nadalje pripravljene

 0712 30 000 - Užitne gobe in gomoljike ..........................   pr

 0712 90   - Druge vrtnine; mešanice vrtnin:

       -- sladka koruza (Zea Mays var. saccharata)

 0712 90 110 --- semenski hibridi ................................   pr

 0712 90 190 --- drugo ...........................................   pr

 0712 90 300 -- paradižnik .......................................   pr

 0712 90 500 -- korenje ..........................................   pr

 0712 90 900 -- drugo ............................................   pr


 0713    Sušene stročnice v zrnu, oluščene ali neoluščene
       ali zdrobljene ......................................   pr


 0714    Manioka, trstikasta maranta (sago), salep,
       topinambur, sladki krompir in podobne korenovke
       in gomoljnice z visokim deležem škroba ali
       inulina, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali
       posušeni, celi ali razrezani ali v peletih;
       strženi sagovega drevesa ............................   pr


 0801    Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu
       (indijski) orehi, sveži ali suhi, oluščeni ali
       neoluščeni ..........................................   pr


 0802    Drugo lupinasto sadje, sveže ali suho,
       neoluščeno ali oluščeno .............................   pr


 0803 00   Banane, vključno rajske smokve, sveže ali suhe ......   pr


 0804    Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in
       mangusta, sveži ali suhi ............................   pr


 0805    Agrumi, sveži ali suhi ..............................   pr


 0806    Grozdje, sveže ali suho

 0806 20   - Suho ..............................................   pr


 0807    Dinje, lubenice in papaja, sveže

 0807 20 000 - Papaja ............................................   pr


 0808    Jabolka, hruške in kutine, sveže

 0808 20   - Hruške in kutine ..................................   pr


 0810    Drugo sadje, sveže

 0810 40   - Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu
       Vaccinium ...........................................   pr

 0810 50   - Kivi (Actinidia chinensis Planch.) ................   pr

 0810 90   - Drugo .............................................   pr


 0812    Sadje in plodovi, začasno konzervirani (npr.: z
       žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi
       ali v drugih raztopinah za konzerviranje),
       vendar v takšnem stanju neustrezni za takojšnjo
       prehrano ............................................   pr


 0813    Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar.
       št. od 0801 do 0806; mešanice lupinastega ali
       suhega sadja iz tega poglavja .......................   pr


 0814    Lupine agrumov ali dinj in lubenic, sveže,
       zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v
       slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah
       za konzerviranje ....................................   pr


 0901    Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina;
       lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki
       vsebujejo kakršen koli odstotek kave ................   pr


 0902    Čaj, pravi, aromatiziran ali ne .....................   pr


 0903 00 000 Mate čaj ............................................   pr


 0904    Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta
       paprika rodu Capsicum ali Pimenta ...................   pr


 0905 00 000 Vanilija ............................................   pr


 0906    Cimet in skorja cimetovega drevesa ..................   pr


 0907 00 000 Klinčki (celi plodovi, popki in peclji) .............   pr


 0908    Muškatni orešček, macis in kardamom .................   pr


 0909    Seme janeža, baldrijana, komarčka, orientalske
       kumine in brina

 0909 10   - Seme janeža in baldrijana .........................   pr

 0909 20 000 - Seme koriandra ....................................   pr

 0909 50   - Seme komarčka in brinove jagode ...................   pr


 0910    Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica,
       lovorjev list, curry in druge začimbe ...............   pr


 1001    Pšenica in soržica

 1001 10 00 - Trda pšenica (t. durum) ...........................   pr


 1005    Koruza

 1005 10   - Semenska ..........................................   pr


 1006    Riž .................................................   pr


 1007 00   Sorgo v zrnu ........................................   pr


 1008    Ajda, proso, ptičje seme; druga žita ................   pr


 1101 00   Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi
       pšenice

       - Pšenična moka:

 1101 00 110 -- iz trde pšenice ..................................   pr


 1102    Žitna moka, razen pšenične ali moke iz
       mešanice žit na podlagi pšenice

 1102 30 000 - Riževa moka .......................................   pr


 1103    Žitni drobljenci, zdrob in peleti

       - Drobljenec in zdrob:

 1103 14 000 -- riževa ...........................................   pr


 1106    Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic, ki se
       uvrščajo v tar. št. 0713, iz saga, korenov ali
       gomoljev iz tar. št. 0714; moka, zdrob ali prah
       iz proizvodov iz 8. poglavja ........................   pr


 1201 00   Soja v zrnu, vključno z zdrobljeno ..................   pr


 1202    Arašidi (zemeljski oreščki), nepraženi,
       nepečeni, v lupini, oluščeni ali zdrobljeni .........   pr


 1203 00 000 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha) .............   pr


 1204 00   Laneno seme, vključno z zdrobljenim .................   pr


 1205 00   Seme oljne repice, vključno z zdrobljenim ...........   pr

 1205 00 100 - Za setev ..........................................   pr


 1206 00   Sončično seme, vključno z zdrobljenim ...............   pr

 1206 00 100 - Za setev ..........................................   pr


 1207    Drugo oljno seme in plodovi, vključno z
       zdrobljenimi

 1207 10   - Palmovi orehi in jedrca ...........................   pr

 1207 20   - Bombaževo seme ....................................   pr

 1207 30   - Ricinusovo seme ...................................   pr

 1207 40   - Sezamovo seme .....................................   pr

 1207 50   - Gorčično seme .....................................   pr

 1207 60   - Seme žafranike ....................................   pr

       - Drugo:

 1207 92   -- karita oreščki ...................................   pr

 1207 99   -- drugo ............................................   pr


 1208    Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen
       iz gorčice ..........................................   pr


 1209    Seme, plodovi in trosi za setev .....................   pr


 1211    Rastline in njihovi deli (vključno semena in
       plodovi), sveži ali sušeni, rezani ali celi,
       zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo
       predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za
       insekticidne, fungicidne ali podobne namene .........   pr


 1212    Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa,
       sladkorni trs, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni
       ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz
       sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi
       (vključno s korenino cikorije, nepraženo, vrste
       Cichorium intybus sativum) vrst, ki se
       uporabljajo predvsem za človeško prehrano in
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 1212 10   - Rožiči, vključno s semenom ........................   pr

 1212 20 000 - Morske alge in druge alge .........................   pr

 1212 30 000 - Koščice in jedra iz mareličnih, breskovih in
       slivovih koščic .....................................   pr

       - Drugo:

 1212 92 000 -- sladkorni trs ....................................   pr

 1212 99   -- drugo ............................................   pr


 1213 00 000 Žitna slama in žitne pleve, surove,
       nepripravljene, vštevši zrezane, mlete ali
       stisnjene ali v peletih .............................   pr


 1214    Koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno,
       lucerna, detelja, esparzeta, krmni ohrovt,
       volčji bob, grašica in podobni pridelki za krmo,
       tudi v peletih ......................................   pr


 1301    Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in
       balzami .............................................   pr


 1302    Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi,
       pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi
       ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz
       rastlinskih proizvodov, modificirani ali
       nemodificirani ......................................   pr


 1401    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       za pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs,
       rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna
       slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje) ........   pr

 1402    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       kot materiali za polnjenje in tapeciranje (npr.
       kapok, rastlinski lasje, morska trava), vključno
       s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s
       podlago ali brez podlage iz drugih materialov .......   pr


 1403    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       za izdelovanje metel in ščetk (npr. sirek,
       pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih ........   pr


 1404    Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu ..............................   pr


 1501 00   Masti in druge prašičje in perutninske (taljene)
       maščobe, razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503 .....   pr


 1502 00   Maščobe živali vrste goved, ovac in koz, razen
       tistih iz tar. št. 1503 .............................   pr


 1503 00   Stearin iz užitne prašičje masti, olje iz užitne
       prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje
       iz loja, neemulgirani, nemešani ali kako drugače
       pripravljeni                       pr


 1504    Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter
       njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni,
       toda kemično nemodificirani .........................   pr


 1505    Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz
       teh maščob, vključno z lanolinom ....................   pr


 1506 00 000 Druge masti in olja živalskega izvora in njihove
       frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda
       kemično nemodificirane ..............................   pr


 1507    Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali
       neprečiščeno, toda kemično nemodificirano ...........   pr


 1508    Olje iz kikirikija in njegove frakcije,
       prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
       nemodificirano ......................................   pr


 1509    Olivno olje (dobljeno z mehaničnimi postopki) in
       njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno,
       toda kemično nemodificirano .........................   pr


 1510 00   Druga olja, dobljena izključno iz oliv (z
       ekstrakcijo s topilom), in njihove frakcije,
       prečiščena ali neprečiščena, toda kemično
       nemodificirana, vključno mešanice teh olj ali
       frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509 ......   pr


 1511    Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali
       neprečiščeno, toda kemično nemodificirano ...........   pr


 1512    Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in
       bombaževega semena in njihove frakcije,
       prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
       nemodificirano

       - Olje iz bombaževega semena in njegove
       frakcije:

 1512 21   -- surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne ........   pr

 1512 29   -- drugo ............................................   pr


 1513    Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra
       (koščice), palmovega oreha in njegove frakcije,
       rafinirano ali nerafinirano, toda kemično
       nemodificirano ......................................   pr


 1514    Olje iz ogrščice (repično olje) ali gorčice
       in njegove frakcije, rafinirano ali
       nerafinirano, toda kemično nemodificirano

 1514 10   - Surovo olje .......................................   pr


 1515    Druge rastlinske masti in olja, nehlapna
       (vključno z jojoba oljem), in njihove frakcije,
       prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično
       nemodificirani ......................................   pr


 1518 00   Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove
       frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani,
       žveplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem v
       vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično
       modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516;
       mešanice ali preparati iz živalskih ali
       rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije
       različnih masti ali olj iz tega poglavja,
       neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne
       zajeti na drugem mestu ..............................   pr


 1520 00 000 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski
       lugi ................................................   pr


 1521    Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji
       vosek, voski drugih insektov in spermaceti,
       rafinirani ali nerafinirani, barvani ali
       nebarvani ...........................................   pr


 1522 00   Degras (strojarska maščoba); ostanki, dobljeni
       pri predelavi maščob in voskov živalskega ter
       rastlinskega izvora .................................   pr


 1603 00   Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov,
       mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev ...........   pr


 1604    Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in
       kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih
       jajčec ..............................................   pr


 1605    Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji,
       pripravljeni ali konzervirani .......................   pr


 1702    Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto
       laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem
       stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za
       aromatiziranje ali barvil; umetni med in
       mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni
       sladkor

 1702 20   - Javorjev sladkor in sirup .........................   pr


 1801 00 000 Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali
       pražen ..............................................   pr


 1802 00 000 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava ........   pr


 1803    Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena ..........   pr


 1804 00 000 Kakavovo maslo, maščobe in olje .....................   pr


 1805 00 000 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih
       sladil ..............................................   pr


 1902    Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z
       mesom ali drugimi snovmi) ali drugače
       pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci,
       lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
       pripravljen ali nepripravljen

 1902 40   - Kuskus ............................................   pr


 1903 00 000 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz
       škroba kot kosmiči, zrnca, perle in v podobnih
       oblikah .............................................   pr


 1905    Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi
       pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez
       njega; hostije, kapsule za farmacevtske
       proizvode, oblati, rižev papir in podobni
       izdelki

 1905 30   - Sladki biskviti, vaflji in oblati .................   pr

 1905 40   - Prepečenec, opečen kruh (toast) in podobni opečeni
       izdelki .............................................   pr

 1905 90   - Drugo .............................................   pr


 2003    Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali v ocetni kislini

 2003 20 000 - Gomoljike .........................................   pr


 2005    Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
       nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006

 2005 70   - Olive .............................................   pr


 2008    Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače
       pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali
       brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu

       - Lupinasto sadje, kikiriki in druga semena,
       vključno mešanice:

 2008 11   -- kikiriki .........................................   pr

 2008 19   -- drugo, vključno mešanice .........................   pr

 2008 20   - Ananas ............................................   pr

 2008 30   - Agrumi ............................................   pr


 2009    Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in
       zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez
       dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali
       drugih sladil ali brez njih

       - Pomarančni sok:

 2009 11   -- zamrznjen ........................................   pr

 2009 19   -- drugo ............................................   pr

 2009 20   - Sok grenivke ......................................   pr

 2009 30   - Sok drugih agrumov ................................   pr

 2009 40   - Ananasov sok ......................................   pr


 2101    Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja,
       mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na
       osnovi kave, čaja ali mate čaja; pražena
       cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in
       njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

       - Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter
       pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali
       koncentratov ali na osnovi kave:

 2101 11   -- ekstrakti, esence ali koncentrati ................   pr

 2101 12   -- pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali
       kavinega koncentrata ali na osnovi kave .............   pr

 2101 20   - Ekstrakti, esence in koncentrati čaja, mate
       čaja in pripravki na osnovi teh ekstraktov,
       esenc ali koncentratov ali na osnovi čaja ali
       mate čaja ...........................................   pr


 2103    Pripravki za omake in pripravljene omake, mešane
       začimbe in mešana začimbna sredstva; gorčična
       moka in zdrob in pripravljena gorčica

 2103 10 000 - Sojina omaka ......................................   pr


 2201    Vode, vključno naravne in umetne mineralne vode
       ter sodavice, brez sladkorja ali drugih sladil
       ali sredstev za aromatiziranje; led in sneg .........   pr


 2207    Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo alkohola 
       80. vol % ali več; etanol in drugi denaturirani
       alkoholi, s aktero koli vsebnostjo alkohola .........   pr


 2301    Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih
       odpadkov, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih
       vodnih nevretenčarjev, neustreznih za hrano
       ljudi; ocvirki ......................................   pr


 2302    Otrobi in drugi ostanki pri presevanju, mletju
       ali drugi obdelavi žit in leguminoznih rastlin,
       nepeletizirani ali peletizirani .....................   pr


 2303    Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni
       ostanki, rezanci sladkorne pese, odpadki
       sladkornega trsa in drugi odpadki pri
       proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz
       pivovarn in destilarn, nepeletizirani in
       peletizirani ........................................   pr


 2304 00 000 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji olja iz soje, nezmleti, zmleti
       ali peletizirani ....................................   pr


 2305 00 000 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji olja iz kikirikija, nezmleti,
       zmleti ali peletizirani .............................   pr


 2306    Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj,
       razen tistih iz tar. št. 2304 in 2305, nezmleti,
       zmleti ali peletizirani .............................   pr


 2307 00   Vinska usedlina; vinski kamen .......................   pr


 2308    Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in
       ostanki pri predelavi rastlinskih materialov in
       stranski proizvodi, peletizirani ali
       nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za
       živali, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu ...............................................   pr


 2309    Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana za živali ......   pr

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

                  PRILOGA 17

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje              Carinska
oznaka                                stopnja
----------------------------------------------------------------------------
 1               2                  3 (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št.
       0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

 0207 14   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- drobovje:

 0207 14 910 --- jetra ...........................................  10.0

       - Purani:

       - Purani:

 0207 27   --- kosi in drobovje, zamrznjeni:

 0207 27 910 ---- jetra ..........................................   9.0

       - Race, gosi in pegatke:

 0207 36   -- drugo, zamrznjeno:

       --- drobovje:

       ---- jetra:

 0207 36 810 ----- mastna jetra gosi .............................   9.0

 0207 36 850 ----- mastna jetra rac ..............................   9.0

 0207 36 890 ----- drugo .........................................   9.0


 0209 00   Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa, in
       podkožno maščevje perutnine (netopljeno), sveže,
       ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno, razsoljeno,
       sušeno ali prekajeno                   10.0


 0301    Ribe, žive

       - Druge ribe, žive:

 0301 93 000 -- krap .............................................   5.0


 0404    Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz
       naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja
       ali drugih sladil ali brez njih, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 0404 10   - Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana
       ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ......  11.9


 0704    Zelje, cvetača, koleraba, ohrovt in druge užitne
       kapusnice, sveže ali ohlajene

 0704 20 000 - Brstični ohrovt ...................................  10.0

 0704 90   - Drugo .............................................  10.0


 0705    Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium
       spp.), sveža ali ohlajena

       - Solata:

 0705 19 000 -- drugo ............................................  10.0

       - Radič:

 0705 21 000 -- radič (Cichorium intybus var. foliosum) ..........  10.0

 0705 29 000 -- drug .............................................  10.0


 0706    Korenček, koleraba, repa, rdeča pesa, zelena,
       redkev in druge užitne korenovke, sveže ali
       ohlajene

 0706 10 000 - Korenček, koleraba in repa ........................  10.0


 0708    Stročnice v strokih ali zrnu, sveže ali ohlajene

 0708 20   - Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.) ................  10.0

 0708 90 000 - Druge stročnice ...................................  10.0


 0709    Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

 0709 20 000 - Beluši ............................................   5.0

 0709 70 000 - Špinača, novozelandska špinača in loboda
       (divja špinača) .....................................  10.0


 0710    Vrtnine (nekuhane ali blanširane), zamrznjene

 0710 22 000 -- stročji fižol in fižol (Vigna spp., Phaseolus
       spp.) ...............................................   7.0

 0710 29 000 -- drugo ............................................   7.0

 0710 30 000 - Špinača, novozelandska špinača in loboda
       (divja špinača) .....................................   7.0

 0710 40 000 - Sladka koruza .....................................   7.0

 0710 90 000 - Mešanice vrtnin ...................................   7.0


 0807    Dinje, lubenice in papaja, sveže

       - Dinje in lubenice:

 0807 11 000 -- lubenice .........................................   5

 0807 19 000 -- druge ............................................   5


 0809    Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z
       nektarinami), slive, trnulje, sveže

 0809 10 00 - Marelice ..........................................   8.0

 0809 30   - Breskve, vključno z nektarinami ...................   9.0


 0810    Drugo sadje, sveže

 0810 30   - Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje .............   9.0


 0811    Sadje in lupinasto sadje (oreščki), nekuhani ali
       kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki vsebujejo
       dodani sladkor ali druga sladila ali ne vsebujejo
       dodanega sladkorja oz. sladil

 0811 10   - Jagode ............................................   9.0


 0909    Seme janeža, baldrijana, komarčka, orientalske
       kumine in brina

 0909 30   - Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum):

       -- nezdrobljeno in nezmleto:

 0909 30 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ............................................   2.0

 0909 30 190 --- drugo ...........................................   2.0

 0909 30 900 -- zdrobljeno ali zmleto ............................   4.0

 0909 40   - Seme kumine (Carum carvi):

       -- nezdrobljeno in nezmleto:

 0909 40 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ............................................   2.0

 0909 40 190 --- drugo ...........................................   2.0

 0909 40 900 -- zdrobljeno ali zmleto ............................   4.0


 1001    Pšenica in soržica

 1001 90   - Drugo:

 1001 90 100 -- semenska pira (t. diccocum) ......................   4.9

       -- druga pira, navadna pšenica in soržica:

 1001 90 910 --- seme navadne pšenice in soržice .................   4.9


 1002 00 00 Rž

 1002 00 001 - Semenska ..........................................   5.0

 1002 00 009 - Druga .............................................  10.0


 1003 00   Ječmen

 1003 00 100 - Semenski ..........................................   5.0

 1003 00 90 - Drug:

 1003 00 901 -- pivovarski, z več kot 85 mas. % zrn, ki imajo
        premer večji od 2,5 mm in ki imajo do največ
        11,5 mas. % beljakovin ...........................   5.0


 1004 00 00 Oves

 1004 00 001 - Semenski ..........................................   5.0

 1004 00 009 - Drug ..............................................  15.0


 1102    Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice
       žit na podlagi pšenice

 1102 10 000 - Ržena moka ........................................  10.0

 1102 20   - Koruzna moka ......................................  15.0

 1102 90   - Druga .............................................  15.0


 1103    Žitni drobljenci, zdrob in peleti

       - Drobljenec in zdrob:

 1103 12 000 -- ovsena ...........................................  10.0

 1103 13   -- koruzna ..........................................  15.0

 1103 19   -- iz drugih žit: ...................................  15.0

       - Peleti:

 1103 21 000 -- pšenični .........................................   7.0

 1103 29   -- iz drugih žit:

 1103 29 100 --- rženi ...........................................  15.0

 1103 29 200 --- ječmenovi .......................................  15.0

 1103 29 300 --- ovseni ..........................................  10.0

 1103 29 400 --- koruzni .........................................  15.0

 1103 29 500 --- riževi ..........................................  10.0

 1103 29 900 --- drugi ...........................................  15.0


 1104    Žita v zrnju, drugače obdelana (npr.: oluščena,
       valjana, v kosmičih, perlirana, obrezana ali
       gnetena), razen riža iz tar. št. 1006; žitni
       kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti

       - Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:

 1104 11   -- ječmenova ........................................  15.0

 1104 12   -- ovsena ...........................................   5.0

 1104 19   -- iz drugih žit:

 1104 19 100 --- pšenična ........................................  15.0

 1104 19 300 --- ržena ...........................................  15.0

 1104 19 500 --- koruzna .........................................  15.0

       --- druga:

 1104 19 910 ---- riževi kosmiči .................................  10.0

 1104 19 990 ---- drugo ..........................................  10.0

       - Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena,
       polirana, obrezana ali drobljena):

 1104 21   -- ječmenova:

 1104 21 100 --- oluščena ........................................  15.0

 1104 21 300 --- oluščena in zdrobljena ("šrot") .................  15.0

 1104 21 500 --- perlirana .......................................  10.0

 1104 21 900 --- samo drobljena ..................................  10.0

 1104 21 990 --- drugo ...........................................  10.0

 1104 22   -- ovsena ...........................................   5.0

 1104 23   -- koruzna ..........................................  15.0

 1104 29   -- iz drugih žit:

       --- oluščena, rezana, drobljena ali nerezana,
       nezdrobljena:

 1104 29 110 ---- pšenična .......................................  15.0

 1104 29 150 ---- ržena ..........................................  15.0

 1104 29 190 ---- druga ..........................................  10.0

       --- perlirana:

 1104 29 310 ---- pšenična .......................................  15.0

 1104 29 350 ---- ržena ..........................................  15.0

 1104 29 390 ---- druga ..........................................  10.0

       --- obdelana le z drobljenjem:

 1104 29 510 ---- pšenična .......................................  15.0

 1104 29 550 ---- ržena ..........................................  15.0

 1104 29 590 ---- druga ..........................................  10.0

       --- druga:

 1104 29 810 ---- pšenična .......................................  15.0

 1104 29 850 ---- ržena ..........................................  10.0

 1104 29 890 ---- druga ..........................................  10.0

 1104 30   - Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali
       zmleti ..............................................   5.0


 1105    Krompirjeva moka, zdrob, prah, zrnca, kosmiči in
       peleti

 1105 10 000 - Moka, prah in zdrob ...............................  15.0


 1108    Škrob; inulin

       - Škrob:

 1108 14 000 -- škrob iz manioke .................................   3.0

 1108 19   -- drug škrob .......................................   3.0

 1108 20 000 - Inulin ............................................   3.0


 1109 00 000 Pšenični gluten, osušen ali neosušen (razen
       koruznega glutena iz tar. št. 23.03) ................   3.0


 1210    Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali
       zmlet ali v peletih, lupulin ........................   5.0


 1517    Margarina; mešanice ali preparati iz masti in
       olj živalskega ali rastlinskega izvora ali
       frakcij različnih masti ali olj iz tega
       poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih
       masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št.
       1516

 1517 10   - Margarina, razen tekoče margarine .................  20.0

 1517 90   - Drugo:

 1517 90 100 -- ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15
       mas. % mlečnih maščob ...............................  20.0

       -- drugo:

 1517 90 910 --- pripravljena rastlinska olja, tekoča,
       mešana ..............................................  20.0

 1517 90 930 --- užitne mešanice preparatov, ki se
       uporabljajo pri podmazovanju kalupov ................  12.0

 1517 90 990 --- drugo ...........................................  20.0


 1602    Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz
       mesa, drobovje ali kri

 1602 10 000 - Homogenizirani proizvodi ..........................  15.0

 1602 20   - Iz jeter katere koli živali: ......................  15.0


 1702    Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto
       laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem
       stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za
       aromatiziranje ali barvil; umetni med in
       mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni
       sladkor

       - Laktoza in laktozni sirup:

 1702 11 000 -- ki v suhem stanju vsebujeta 99 mas. % čistega
       produkta ali več ....................................   4.9

 1702 19 000 -- drugo ............................................   4.9

 1702 60   - Druga fruktoza in fruktozni sirup z več kot
       50 mas. % fruktoze v suhem stanju ...................   5.0


 1703    Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju
       sladkorja ...........................................  14.0


 1704    Sladkorni proizvodi (ključno z belo čokolado),
       brez kakava .........................................  12.0


 1806    Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

 1806 10   - Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih
       sladil ..............................................  12.0

 1806 20   - Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v
       tekočem stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali
       v drugih oblikah v razsutem stanju, v posodah
       ali pakiranjih nad 2 kg .............................  10.0


 1902    Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z
       mesom ali drugimi snovmi) ali drugače
       pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci,
       lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
       pripravljen ali nepripravljen

       - Nepolnjene testenine, nekuhane in ne drugače
       pripravljene:

 1902 11 000 -- z jajci ..........................................  20.0

 1902 19   -- druge ............................................  20.0


 1904    Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali
       praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni
       kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali obliki
       kosmičev ali druge oblike (razen moke in
       zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena,
       ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

 1904 20   - Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih
       žitnih kosmičev ali mešanic nepraženih in
       praženih ali nabreklih žitnih kosmičev:

 1904 20 100 -- pripravki tipa musli na osnovi nepraženih
       žitnih kosmičev .....................................   6.0

 1904 90   - Drugo .............................................   7.0


 1905    Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi
       pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez
       njega; hostije, kapsule za farmacevtske
       proizvode, oblati, rižev papir in podobni
       izdelki

 1905 10 000 - Hrustljavi kruh (krisp) ...........................   7.0

 1905 20   - Kruh in podobni izdelki, začinjeni z
       ingverjem ...........................................   7.0


 2001    Vrtnine, sadje in drugi užitni deli rastlin,
       pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni
       kislini

 2001 10 000 - Kumare in kumarice ................................  15.0

 2001 20 000 - Čebula ............................................  15.0


 2002    Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako
       drugače, razen s kisom ali ocetno kislino

 2002 10   - Paradižnik, cel ali v kosih .......................  10.0

 2002 90   - Drugo:

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 7 mas. %,
       vendar manj kot 12 mas. %:

 2002 90 110 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več
       kot 1 kg ............................................  10.0

 2002 90 190 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1 kg .......................................  11.0

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 12 mas. %,
       vendar manj kot 30 mas. %:      

 2002 90 310 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več
       kot 1 kg ............................................  10.0

 2002 90 390 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1 kg .......................................  11.0

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas. %:

 2002 90 910 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več
       kot 1 kg ............................................  10.0

 2002 90 990 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1 kg .......................................  11.0


 2005    Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
       nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006

 2005 10 000 - Homogenizirane vrtnine ............................  15.0

 2005 20   - Krompir ...........................................  20.0

 2005 40 000 - Grah (Pisum sativum) ..............................  15.0

       - Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 2005 51 000 -- fižol v zrnu .....................................   7.0

 2005 59 000 -- drug .............................................   7.0

 2005 60 000 - Beluši ............................................   5.0

 2005 80 000 - Sladka koruza (Zea mays var. saccharata) ..........   8.0

 2005 90   - Druge vrtnine in mešanice vrtnin:

 2005 90 750 -- kislo zelje ......................................  17.0


 2008    Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače
       pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali
       brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu

 2008 40   - Hruške ............................................   4.0

 2008 50   - Marelice ..........................................   6.0

 2008 60   - Češnje in višnje:

       -- z dodatkom alkohola:

       --- z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas. %:

 2008 60 110 ---- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 mas. % ................................   6.0

 2008 60 190 ---- drugo ..........................................   6.0

       --- drugo:

 2008 60 310 ---- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 mas. % ................................   6.0

 2008 60 390 ---- drugo ..........................................   5.0

       -- brez dodanega alkohola:

       --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino več kot 1 kg:

 2008 60 510 ---- višnje (Prunus cerasus) ........................   6.0

 2008 60 590 ---- drugo ..........................................   6.0

       --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 1 kg:

 2008 60 610 ---- višnje (Prunus cerasus) ........................   6.0

 2008 60 690 ---- drugo ..........................................   6.0

       --- brez dodanega sladkorja, v izvirnem
       pakiranju z neto vsebino:

       ---- 4,5 kg ali več:

 2008 60 710 ----- višnje (Prunus cerasus) .......................   6.0

 2008 60 790 ----- drugo .........................................   6.0

       ---- do 4,5 kg:

 2008 60 910 ----- višnje (Prunus cerasus) .......................   6.0

 2008 60 990 ----- drugo .........................................   6.0

 2008 70   - Breskve ...........................................   6.0

 2008 80   - Jagode ............................................   6.0

       - Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar.
       podšt. 2008 19:

 2008 91 000 -- palmova jedra ....................................   7.0

 2008 92   -- mešanice .........................................   6.0

 2008 99   -- drugo ............................................   4.0


 2009    Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni
       sokovi, nefermentirani in brez dodatka alkohola,
       z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez
       njih

 2009 60   - Grozdni sok (tudi grozdni mošt) ...................   4.0

 2009 70   - Jabolčni sok ......................................  12.0


 2101    Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja,
       mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na
       osnovi kave, čaja ali mate čaja; pražena
       cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in
       njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

 2101 30   - Pražena cikorija in drugi praženi kavni
       nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in
       koncentrati .........................................  10.0


 2102    Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični
       mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št.
       3002); pripravljeni pecilni praški

 2102 30 000 - Pripravljeni pecilni praški .......................   7.0


 2104    Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe;
       homogenizirana sestavljena živila

 2104 10   Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe ...........   4.0

 2104 20 000 - Homogenizirana sestavljena živila .................   4.0


 2106    Živila, ki niso navedena in na zajeta na
       drugem mestu

 2106 10   - Beljakovinski koncentrati in teksturirane
       beljakovinaste snovi ................................   7.0


 2202    Vode, vključno mineralne vode in sodavice,
       s sladkorjem ali drugimi sladili ali
       sredstvi za aromatiziranje ter druge
       brezalkoholne pijače, razen sadnih in
       zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009

 2202 10 000 - Vode, vključno mineralne vode in sodavice,
       s sladkorjem ali drugimi sladili ali
       sredstvi za aromatiziranje ..........................  19.0

 2202 90   - Drugo .............................................  10.0

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

                  PRILOGA 18

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje               Uvozna
oznaka                                dajatev
----------------------------------------------------------------------------
 1               2                   3 (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št.    
       0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

 0207 12   -- nerazrezane na kose, zamrznjene ..................  28.0

 0207 14   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- kosi:

 0207 14 100 ---- brez kosti .....................................  28.0

       ---- s kostmi:

 0207 14 200 ----- polovice ali četrtine .........................  28.0

 0207 14 300 ----- cela krila z ali brez vršičkov ................  28.0

 0207 14 400 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi,
          škofije in vršički kril .......................  28.0

 0207 14 500 ----- prsa in kosi prs ..............................  28.0

 0207 14 600 ----- bedra in kosi beder ...........................  28.0

 0207 14 700 ----- drugo .........................................  28.0
     
       --- drobovje:

 0207 14 990 ---- drugo ..........................................  28.0


 0404    Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz
       naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja
       ali drugih sladil ali brez njih, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu         

 0404 90   - Drugo .............................................  14.0


 1001    Pšenica in soržica

 1001 90   - Drugo:

       -- druga pira, navadna pšenica in soržica:

 1001 90 990 --- drugo ...........................................  15.0


 1003 00   Ječmen

 1003 00 90 - Drug:

 1003 00 909 -- drug .............................................  18.0


 1101 00   Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi
       pšenice

       - Pšenična moka:

 1101 00 150 -- iz navadne pšenice ali pirjevice .................  15.0

 1101 00 900 - Moka iz mešanice žit na podlagi pšenice ...........  15.0

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

                  PRILOGA 19

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje         Količina  Uvozna
oznaka                                dajatev
----------------------------------------------------------------------------
 1               2              3    4 (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0102    Govedo, žive živali

 0102 90   - Druge ...................................  1.000 t

       -- domačih pasem:

 0102 90 050 --- mase do vključno 80 kg ................        9.8

       --- mase nad 80 kg, do vključno 160 kg:

 0102 90 210 ---- za zakol .............................        9.8

 0102 90 290 ---- druge ................................        9.8

       --- mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:

 0102 90 410 ---- za zakol .............................        9.8

 0102 90 490 ---- druge ................................        9.8

       --- z maso nad 300 kg:

       ---- telice (samice goveda, ki še niso
       telile):

 0102 90 510 ----- za zakol ............................       15.0

 0102 90 590 ----- druge ...............................       15.0

       ---- krave:

 0102 90 610 ----- za zakol ............................       15.0

 0102 90 690 ----- druge ...............................       15.0

       ---- druge:

 0102 90 710 ----- za zakol ............................       15.0

 0102 90 790 ----- druge ...............................       15.0

 0102 90 900 -- drugo ..................................        9.8

-----------------------------------------------------------------------------


 0103    Prašiči, žive živali

       - Drugi:                    800 t

 0103 91   -- mase pod 50 kg:

 0103 91 100 --- domačih pasem .........................       10.0

 0103 91 900 --- drugi .................................        9.8

 0103 92   -- mase 50 kg ali več:

       --- domačih pasem:

 0103 92 110 ---- svinje, ki so vsaj enkrat prasile,
       mase ne manj kot 160 kg ...................       15.0

 0103 92 190 ---- drugi ................................       15.0

 0103 92 900 --- drugi .................................        9.8

-----------------------------------------------------------------------------


 0105    Domača perutnina (kokoši, race, gosi,
       purani in pegatke), žive živali         50 t

       - Mase do vključno 185 g:

 0105 11   -- kokoši, domače (Gallus domesticus):

       --- druge:

 0105 11 910 ---- nesnice ..............................        9.0

 0105 11 990 ---- druge ................................        9.0

 0105 12 00 -- purani:

 0105 12 009 --- drugi .................................        9.0

 0105 19   -- druga:

 0105 19 20 --- gosi:

 0105 19 209 ---- druge ................................        9.0

       - Druga:

 0105 92 00 -- kokoši, domače (Gallus domesticus),
       teže do 2000 g:

 0105 92 009 --- druge .................................       10.0

 0105 93 00 -- kokoši, domače (Gallus domesticus),
       teže več kot 2000 g:

 0105 93 009 --- druge .................................       10.0

 0105 99   -- druga:

 0105 99 10 --- race:

 0105 99 109 ---- druge ................................       10.0

 0105 99 20 --- gosi:

 0105 99 209 ---- druge ................................       10.0

 0105 99 30 --- purani:

 0105 99 309 ---- drugi ................................       10.0

 0105 99 50 --- pegatke:

 0105 99 509 ---- druge ................................        5.0

-----------------------------------------------------------------------------


                               100 t

 0201    Meso, goveje, sveže ali ohlajeno ..........       25.0

 0202    Meso, goveje, zamrznjeno ..................       25.0

-----------------------------------------------------------------------------


 0203    Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali
       zamrznjeno                   500 t  25.0

-----------------------------------------------------------------------------


 0204    Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno
       ali zamrznjeno ............................   20 t   pr

-----------------------------------------------------------------------------


 0210    Meso in drugi užitni mesni klavnični
       izdelki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali
       prekajeni; užitna moka in zdrob iz mesa
       ali iz drugih klavničnih izdelkov        100 t

       - Meso, prašičje:

 0210 11   -- šunke, plečeta in njihovi kosi,
       s kostmi ..................................       20.0

 0210 12   -- prsi s potrebušnino in njihovi kosi ....       20.0

 0210 19   -- drugo:

       --- domačih prašičev:

       ---- soljeno ali v slanici:

 0210 19 100 ----- prekajene prašičje polovice ali
       njihovi kosi ..............................       20.0

 0210 19 200 ----- prekajene skrajšane polovice
       (tričetrtinske stranice) ali srednji deli .       20.0

 0210 19 300 ----- prednji deli in njihovi kosi ........       20.0

       ----- drugo:

 0210 19 510 ------ brez kosti .........................       20.0

 0210 19 590 ------ drugo ..............................       20.0

       ---- sušeno ali prekajeno:

 0210 19 600 ----- prednji deli in njihovi kosi ........       20.0

 0210 19 700 ----- ledja in njihovi kosi ...............       11.9

       ----- drugo:

 0210 19 810 ------ brez kosti .........................       20.0

 0210 19 890 ------ drugo ..............................       20.0

 0210 19 900 --- drugo .................................       20.0

 0210 20   - Meso, goveje ............................       20.0

 0210 90   - Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz
       mesa in drugih klavničnih izdelkov:

       -- meso:

 0210 90 100 --- konjsko, soljeno, v slanici ali
       sušeno ....................................       20.0

       --- ovčje in kozje:

 0210 90 110 ---- s kostmi .............................       20.0

 0210 90 190 ---- brez kosti ...........................       20.0

 0210 90 210 --- severnih jelenov ......................        9.8

 0210 90 290 --- drugo .................................       20.0

       -- drobovina:

       --- domačih prašičev:

 0210 90 310 ---- jetra ................................       20.0

 0210 90 390 ---- drugo ................................       20.0

       --- govedi:

 0210 90 410 ---- prepona, mišična in tetivna (flam) ...       20.0

 0210 90 490 ---- drugo ................................       20.0

 0210 90 600 --- ovac in koz ...........................       20.0

       --- drugo:

       ---- perutninska jetra:

 0210 90 710 ----- mastna jetra gosi ali rac, soljena
       ali v slanici .............................        9.8

 0210 90 790 ----- drugo ...............................        9.8

 0210 90 800 ---- drugo ................................       20.0

 0210 90 900 -- užitne moke in zdrob iz mesa ali mesnih
       odpadkov ..................................       20.0

-----------------------------------------------------------------------------


 0402    Mleko in smetana, koncentrirana ali z
       dodatkom sladkorja ali drugih sladil       40 t

 0402 10   - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,
       z največ 1,5 mas. % maščobe ...............       37.0

       - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,
       z več kot 1,5 mas. % maščobe:

 0402 21   -- brez dodatnega sladkorja ali drugih
       sladil ....................................       37.0

       - Drugo:

 0402 91   -- brez dodatnega sladkorja ali drugih
       sladil ....................................       37.0

 0402 99   -- drugo ..................................       37.0

-----------------------------------------------------------------------------


 1602    Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki
       iz mesa, drobovje ali kri            100 t

       - Iz perutnine iz tar. št. 0105:

 1602 31   -- puranov ................................       15.0

 1602 32   -- kokoši vrste Gallus domesticus .........       15.0

 1602 39   -- drugo ..................................       15.0

       - Prašičev:

 1602 42   -- plečeta in njihovi kosi ................       15.0

 1602 49   -- drugo, vključno mešanice ...............       15.0

 1602 50   - Goved ...................................       18.0

-----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

                  PRILOGA 20

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje         Količina Carinska
oznaka                                stopnja
----------------------------------------------------------------------------
 1               2              3    4 (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz
       tar. št. 0105, sveže ali ohlajene       500 t

       - Race, gosi in pegatke:

 0207 32   -- nerazrezane na kose, sveže ali 
       ohlajene ..................................        6.0

 0207 33   -- nerazrezane na kose, zamrznjene ........       13.5

 0207 34   mastna jetra, sveža ali ohlajena ..........        3.5

 0207 35   -- drugo, sveže ali ohlajeno ..............        6.0

 0207 36   -- drugo, zamrznjeno:

       --- kosi:

       ---- brez kosti:

 0207 36 110 ----- gosi ................................       13.5

 0207 36 150 ----- rac in pegatk .......................       13.5

       ---- s kostmi:

       ----- polovice ali četrti:

 0207 36 210 ------ rac ................................       13.5

 0207 36 230 ------ gosi ...............................       13.5

 0207 36 250 ------ pegatk .............................       13.5

 0207 36 310 ----- cela krila, z ali brez vršičkov .....       13.5

 0207 36 410 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z
       vratovi, škofije in vršički kril ..........       13.5

       ----- prsa in kosi prs:

 0207 36 510 ------ gosi ...............................       13.5

 0207 36 530 ------ rac in pegatk ......................       13.5

       ----- noge in kosi nog:

 0207 36 610 ------ gosi ...............................       13.5

 0207 36 630 ------ rac in pegatk ......................       13.5

 0207 36 710 ----- peleti iz gosi ali rac ..............       13.5

 0207 36 790 ----- drugo ...............................       13.5

       --- drobovje:

 0207 36 900 ---- drugo ................................       13.5

----------------------------------------------------------------------------


 0209 00   Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa,
       in podkožno maščevje perutnine (netopljeno),
       sveže, ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno,
       razsoljeno, sušeno ali prekajeno        100 t   5.0

----------------------------------------------------------------------------


 0406    Sir in skuta                  200 t

 0406 40   - Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi
       plesnimi nastale v jedru sira .............        4.9

 0406 90   - Sir, drug:

       -- drugi:

       --- drugo:

       --- drugo:

       ---- drugo:

       ----- z vsebnostjo maščob do vključno
       40 ut. % in vsebnostjo vode, izračunane v
       nemaščobni snovi:

 0406 90 930 ------ več kot 72 ut. % ...................        4.9

 0406 90 990 ------ egmond in drugi siri ...............        4.9

----------------------------------------------------------------------------


 0703    Čeabula, šalotka, česen, por druge užitne
       čebilice; sveža ali ohlajena          500 t

 0707 10   - Čebula in šalotka:

       -- čebula :

 0703 10 110 --- čebulček ..............................        3.5

 0703 10 19 --- drugo:

 0703 10 191 ---- od 1. avgusta do 31. oktobra .........       13.5

 0703 10 192 ---- od 1. novembra do 31. julija .........        7.5

 0703 10 900 -- šalotka ................................        7.5

----------------------------------------------------------------------------


 0710    Vrtnine (nekuhane ali blanširane),
       zamrznjene                   200 t

       - Stročnice v zrnu ali strokih:

 0710 21 000 -- grah (Pisum sativum) ...................        9.0

----------------------------------------------------------------------------


 0809    Marelice, češnje in višnje, breskve
       (vključno z nektarinami), slive, trnulje,
       sveže                     100 t

 0809 20   - Češnje in višnje:

 0809 20 05 -- višnje (Prunus cerasus):

 0809 20 051 --- od 1. januarja do 20. maja ............        5.0

 0809 20 052 --- od 21. maja do 15. julija .............       15.0

 0809 20 053 --- od 16. julija do 31. julija ...........       10.0

 0809 20 054 --- od 1. avgusta do 31. decembra .........        5.0

 0809 20 95 -- druge:

 0808 20 951 --- od 1. januarja do 20. maja ............        7.0

 0809 20 952 --- od 21. maja do 15. julija .............       15.0

 0809 20 953 --- od 16. julija do 31. julija ...........       10.0

 0809 20 954 --- od 1. avgusta do 31. decembra .........        7.0

----------------------------------------------------------------------------


 0811    Sadje in oreščki, nekuhani ali kuhani v
       vodi ali sopari, zamrznjeni, ki vsebujejo
       dodani sladkor ali druga sladila ali ne
       vsebujejo dodanega sladkorja oz. sladil    100 t

 0811 20   - Maline, robide, murve, rubus ursinus,
       črni, beli in rdeči ribez ter kosmulje:

       -- z dodatkom sladkorja ali drugih sladil:

 0811 20 110 --- z vsebnostjo sladkorja več kot 
       13 ut. % ..................................       12.5

 0811 20 190 --- drugo .................................        5.0

       -- drugo:

 0811 20 310 -- maline .................................        2.5

 0811 20 390 --- črni ribez ............................        2.5

 0811 20 510 --- rdeči ribez ...........................       12.5

 0811 20 590 --- robide in murve .......................       12.5

----------------------------------------------------------------------------

 0811 20 900 --- drugo                   100 t   2.5

----------------------------------------------------------------------------


 1004 00 00 Oves                      400 t

 1004 00 001 - Semenski                        2.5

 100400 009 - Drug ....................................       12.5

----------------------------------------------------------------------------


 1601    Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih
       užitnih klavničnih proizvodov ali krvi;
       sestavljena živila na osnovi teh 
       proizvodov ................................   80 t   5.9

----------------------------------------------------------------------------


 1806    Čokolada in druga živila, ki vsebujejo
       kakav                     200 t

 1806 31 000 -- polnjeni ...............................       13.5

 1806 32   -- nepolnjeni .............................        8.5

 1806 90   - Drugo ...................................       13.5

----------------------------------------------------------------------------


 2001    Vrtnine, sadje in drugi užitni deli rastlin,
       pripravljeni ali konzervirani v kisu ali
       ocetni kislini                 100 t

 2001 90   - Drugo:

 2001 90 500 -- gobe                         12.5

----------------------------------------------------------------------------


 2203 00   Pivo iz slada (z vsebnostjo alkohola
       nad 0,5 vol. %                5000 hl  20.0

----------------------------------------------------------------------------


 2208    Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj
       kot 89 vol. %; žganja, likerji in druge
       alkoholne pijače               2000 hl

 2208 20   - Alkoholne pijače, dobljene z destilacijo
       vina in iz grozdja, grozdnega drozga ali
       grozdnih tropin ...........................       20.0

 2208 30   - Whisky ..................................       13.5

 2208 40   - Rum in tafia (žganje iz sladkornega 
       trsa) .....................................       20.0

 2208 50   - Gin in brinjevec ........................       20.0

 2208 60   - Vodka ...................................       20.0

 2208 70   - Likerji, krepilnie pijače ...............       20.0

 2208 90   - Drugo ...................................       20.0

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

               PRILOGA 21: Obrazec

--------------------------------------------------------------------------------
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
--------------------------------------------------------------------------------

                  ZAHTEVEK

ZA DODELITEV DOLOČENE KOLIČINE BLAGA V OKVIRU POSAMEZNE CARINSKE KVOTE PO UREDBI
.................. (Uradni list RS, št ..........) iz države .................

1. Vlagatelj zahtevka
--------------------------------------------------------------------------------
Firma: .....................................................
Sedež: .....................................................
Matična številka: .........................
--------------------------------------------------------------------------------

2. Seznam koristnikov blaga (v primeru, da vlagatelj ni edini koristnik):
--------------------------------------------------------------------------------
Firma: .....................................................
Sedež: .....................................................
Matična številka: .........................
--------------------------------------------------------------------------------
V kolikor je koristnikov več, seznam priložiti zahtevku.

3. Specifikacija blaga po tarifnih oznakah:
--------------------------------------------------------------------------------
Zap. .   Tarifna oznaka . Poimenovanje blaga . Zahtevana .   Uvoz
št. .   (devet mestna) . po carinski tarifi . količina .  v letu 1997
-----.-.-.-.-.-.-.-.-.-----.----------------------.------------.----------------
   . . . . . . . . .   .           .      .
   . . . . . . . . .   .           .      .
   . . . . . . . . .   .           .      .
   . . . . . . . . .   .           .      .
   . . . . . . . . .   .           .      .
V kolikor je poimenovanj več, seznam priložiti zahtevku.

4. Prodajne oz. proizvodne in skladiščne zmogljivosti vlagatelja oz. koristnika
blaga:

Kapacitete skladišč: ..................
Količina letne prodaje: ...............   Tel. št. vlagatelja: .............
Količina letne predelave: .............   Št. faxa vlagatelja: .............

V ..................., dne ............

                        Ime in priimek odgovorne osebe:

                        ...............................

                        Podpis: