Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1998 z dne 14. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1998 z dne 14. 8. 1998

Kazalo

2600. Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC), stran 4133.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC)
Razglašam zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. julija 1998.
Št. 001-22-72/98
Ljubljana, dne 4. avgusta 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O ZAGOTOVITVI NAMENSKIH SREDSTEV ZA GRADITEV DRŽAVNIH CEST, DOLOČENIH V NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZZNSGC)
1. člen
Ta zakon določa način zagotavljanja in uporabe sredstev, namenjenih za graditev državnih cest določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96 in 41/98).
2. člen
V proračunu Republike Slovenije se do 31. 12. 2007 namensko zagotavljajo vplačana sredstva za graditev državnih cest iz prejšnjega člena v znesku, ki je enak 20% drobnoprodajne cene na liter prodanih količin motornih bencinov in dieselskih goriv.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo iz davka od prometa motornih bencinov in dieselskih goriv.
3. člen
Sredstva zagotovljena na način iz prejšnjega člena, zagotavljajo delež Republike Slovenije v okviru celotnega programa financiranja graditve državnih cest iz 1. člena tega zakona.
S tem zakonom zagotovljena namenska sredstva se uporabljajo za:
– pripravo projektne dokumentacije,
– pridobitev dovoljenj za posege v prostor in gradnjo,
– odkupe zemljišč,
– plačila odškodnin in drugih stroškov v zvezi s pripravo na gradnjo,
– gradnjo in rekonstrukcijo državnih cest iz 1. člena tega zakona,
– po letu 1999 tudi za poplačilo obveznosti iz najetih kreditov za gradnjo državnih cest iz nacionalnega programa izgradnje avtocest.
4. člen
Vplačana sredstva na račun proračuna Republike Slovenije iz 2. člena tega zakona, ministrstvo, pristojno za finance, mesečno razporeja na posebno podpartijo žiro računa Republike Slovenije. Na to podpartijo se tekoče nakazujejo tudi pripadajoče obresti od upravljanja s sredstvi, zagotovljenimi po tem zakonu.
S sredstvi na posebni podpartiji žiro računa Republike Slovenije upravlja ministrstvo, pristojno za finance. Iz te podpartije se sredstva nakazujejo na račun DARS d.d. na podlagi pisnega zahtevka DARS d.d. in po odredbi pooblaščene osebe ministrstva, pristojnega za promet v skladu s pravili, ki veljajo za izplačila iz proračuna.
DARS d.d. daje pisne zahtevke za črpanje sredstev po tem zakonu le v okviru sprejetega letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest ter finančnega načrta DARS d.d. na osnovi dokumentacije, predpisane za izplačila uporabnikom državnega proračuna in dodatne dokumentacije, ki jo predpiše minister, pristojen za promet.
Utemeljenost zahtevkov DARS d.d. glede na sprejeti letni plan in finančni načrt iz prejšnjega odstavka, kot tudi glede upoštevanja predpisov, ki urejajo pripravo investicijske dokumentacije in spremljanje investicij, preveri ministrstvo, pristojno za promet.
Če letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest ni sprejet do 1. januarja tekočega leta, lahko DARS d.d. daje pisne zahtevke za črpanje s tem zakonom zagotovljenih sredstev, na podlagi začasnega finančnega načrta, ki mora biti usklajen z nacionalnim programom izgradnje avtocest za to leto, vendar najdlje do 30. junija tekočega leta.
5. člen
Vlada Republike Slovenije poroča o izdvajanju sredstev iz 2. člena tega zakona in njihovi namenski porabi Državnemu zboru RS vsaj dvakrat letno.
6. člen
V letu 1998 se zagotovijo sredstva iz davka od prometa motornih bencinov in dieselskih goriv za namene iz drugega odstavka 3. člena tega zakona v višini 28.300 mio tolarjev, v skladu s sprejetim finančnim načrtom Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93).
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 433-03/94-4/3
Ljubljana, dne 27. julija 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina