Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2571. Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, stran 4108.

A N E K S
h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
1. člen
V 5. členu kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 19/96) se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“Delodajalec mora delavca, ki ima delovno dovoljenje za obdobje, daljše od šestih mesecev, obvestiti o tem, ali bo vložil zahtevo za podaljšanje delovnega dovoljenja, najkasneje dva meseca pred iztekom dovoljenja.”
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
V 29. členu se doda četrti odstavek, ki glasi:
“Zaposleni na določenih delovnih mestih (seznam delovnih mest je v prilogi), imajo pravico do 30-minutne strokovne priprave za delo, ki se izvaja na delovnem mestu in je del delovnega procesa v rednem delovnem času.”
3. člen
Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki glasi:
“32.a člen
V primerih iz predhodnega člena mora biti delovni čas delavca razporejen tako, da je delavec najmanj enkrat mesečno prost v soboto in nedeljo skupaj.
Če zaradi nepredvidenih (neplaniranih) odsotnosti z dela, ki nastopijo po objavljenem razporedu dela, delavcu ni mogoče zagotoviti pravice iz prvega odstavka tega člena, se ta pravica prenese v enega od naslednjih dveh mesecev.
Razpored dela mora biti objavljen najkasneje do 20. v mesecu za naslednji mesec.”
4. člen
V prvem odstavku 44. člena se doda četrta alinea, ki glasi:
“– delavci, ki so razporejeni na delovna mesta od I. do IV. tarifne skupine najmanj en dan na vsake tri leta za delovna mesta I. tarifne skupine, najmanj dva dni na vsake tri leta za delovna mesta II. tarifne skupine, najmanj tri dni na vsake tri leta za delovna mesta III. tarifne skupine in najmanj štiri dni na vsake tri leta za delovna mesta IV. tarifne skupine v primerih, ko obstojajo za ta delovna mesta ustrezni izobraževalni programi ter da gre za potrebe delovnega procesa.”
5. člen
V 46. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“V letnem programu strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja ob izpolnjenih pogojih iz 44. člena direktor določi ovrednoten program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja po tarifnih skupinah.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
6. člen
V sedmem odstavku 84. člena se številka “100” nadomesti s številko “130”.
7. člen
V 90. členu se doda četrti odstavek, ki glasi:
“Ne glede na določbo iz predhodnega odstavka je osnova za obračun nadomestila plače v primeru iz četrte alineje prvega odstavka tega člena plača delavca, kakršno bi prejel v tekočem mesecu za polni delovni čas, če bi delal.”
8. člen
Za 120. členom se doda nov 120.a člen, ki glasi:
“120.a člen
V primeru obračunavanja dodatkov za delo na dan praznika po 84. členu te kolektivne pogodbe je za izračun osnove nadomestila za čas praznika obvezna uporaba tudi določbe četrtega odstavka 90. člena te pogodbe.”
9. člen
Za 120.a členom se doda 120.b člen, ki glasi:
“120.b člen
Za izvajanje 79. člena se uporablja dogovor o realizaciji 79. člena kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, sklenjen med ministrom za zdravstvo in sindikati dne 11.5.1998.”
10. člen
V priloge kolektivne pogodbe se doda naslednje besedilo:
“Seznam delovnih mest – četrti odstavek 29. člena
- vsa delovna mesta v VI., VII. in VIII. tarifni skupini, na katerih delavci delajo polni delovni čas s pacienti ali varovanci ali strankami in niso zajeta v seznamu po tretjem odstavku 29. člena,
– zdravstveni tehniki,
– laboratorijski tehniki,
– farmacevtski tehniki,
– zobotehniki,
– babice,
– varuške – negovalke,
– delovni inštruktorji,
– bolničarji”.
11. člen
Ta aneks prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Podpisniki:
Ministrstvo
za zdravstvo
Minister
Marjan Jereb dr. med l. r.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Minister
mag. Anton Rop l. r.
Sindikat zdravstva
in socialnega varstva Slovenije
Predsednica
Nevenka Lekše l. r.
ZSSS Sindikat zdravstva
in socialnega skrbstva Slovenije
Predsednik
Erih Šerbec l. r.
Sindikat delavcev
v zdravstveni negi Slovenije
Predsednica
Jelka Černivec l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 31. 7. 1998 pod zap. št. 39/3 in št. spisa 121-03-020/94-026.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti