Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1998 z dne 3. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1998 z dne 3. 7. 1998

Kazalo

2141. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal in odpravo posledic pozebe, suše in neurja v letu 1997 (ZZSO97), stran 3479.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal in odpravo posledic pozebe, suše in neurja v letu 1997 (ZZSO97)
Razglašam zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal in odpravo posledic pozebe, suše in neurja v letu 1997 (ZZSO97), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. junija 1998.
Št. 001-22-66/98
Ljubljana, dne 29. junija 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC PLAZENJA TAL IN ODPRAVO POSLEDIC POZEBE, SUŠE IN NEURJA V LETU 1997 (ZZSO97)
1. člen
Ta zakon določa način zagotovitve in uporabe sredstev za sanacijo škode povzročene s plazenjem tal (v nadaljnjem besedilu: plazovi) in sanacijo škode povzročene s pozebo, sušo in neurjem s točo in poplavo (v nadaljnjem besedilu: druge naravne nesreče) v letu 1997.
2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerim se zagotavlja pomoč iz prejšnjega člena, znaša 1.300,000.000 tolarjev.
3. člen
Sredstva za sanacijo posledic plazov in drugih naravnih nesreč se zagotovijo s proračunom Republike Slovenije za leto 1998 v višini 1.300,000.000 tolarjev in sicer za:
– odpravo posledic plazov 400,000.000 tolarjev,
– odpravo posledic drugih naravnih nesreč 900,000.000 tolarjev.
Sredstva za ta namen se zagotovijo na posebni proračunski postavki pri ministrstvu, pristojnem za finance v okviru transferov občinam.
4. člen
Občini se dodelijo sredstva za sanacijo škode, povzročeno s plazovi in drugimi naravnimi nesrečami po naslednjih kriterijih:
a) pri odpravi posledic plazov:
– za sanacijo plazov, ki ogrožajo stanovanjske objekte, gospodarske objekte, ki služijo osnovnemu zagotavljanju sredstev za preživetje, vodovod, kanalizacijo, krajevne ceste in dovozne poti, lokalne ceste pa le v primeru popolne ali polovične zapore ceste, v višini 100% potrjenega zneska sanacije;
b) pri odpravi posledic drugih naravnih nesreč:
– za najnujnejše ukrepe na objektih, ki so del lokalne infrastrukture, za katero se sredstva za investicije in investicijsko vzdrževalna dela zagotavljajo v občinskem proračunu, največ do višine 30% sredstev potrjenega sanacijskega programa;
– za sanacijo škode v sadjarstvu in trsničarstvu do višine 30% potrjene ocene neposredne škode;
– za sanacijo škode v poljedelstvu največ do višine 10% potrjene neposredne škode.
5. člen
Sredstva za sanacijo škode se ne smejo uporabiti za povrnitev negmotne škode ali izgubljenega dobička.
6. člen
Razdelitev sredstev prizadetim občinam, ki se namenijo za odpravo škode povzročene s plazovi in drugimi naravnimi nesrečami določi Vlada Republike Slovenije ob upoštevanju kriterijev iz 4. in 5. člena tega zakona.
Sredstva po tem zakonu se zagotovijo brez obveznosti vračanja.
Sredstva po tem zakonu se ne štejejo za osnovo davčnih dajatev.
7. člen
Sredstva po tem zakonu se dodelijo občinam po predložitvi programa sanacije, ki ga potrdi državna komisija za sanacijo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije.
Posamezni občini dodeli sredstva za sanacijo komisija s sklepom, s katerim določi višino sredstev in namen uporabe.
8. člen
Namensko uporabo sredstev iz 2. člena tega zakona preverja komisija. Za namensko uporabo dodeljenih sredstev za sanacijo škode povzročene s plazovi in drugimi naravnimi nesrečami je odgovoren župan.
9. člen
Nakazilo sredstev po tem zakonu opravi ministrstvo, pristojno za finance na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije in sklepa komisije na način kot je predpisan za uporabo sredstev državnega proračuna za transfere občinam.
Za zavarovanje nakazila oziroma vračila nenamensko uporabljenih sredstev po tem zakonu občine izročijo ministrstvu, pristojnemu za finance bianco akceptni nalog in akceptno izjavo pred nakazilom sredstev za sanacijo.
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-09/98-10/1
Ljubljana, dne 17. junija 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti