Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1998 z dne 30. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1998 z dne 30. 6. 1998

Kazalo

2113. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge na smeri Puconci–Hodoš–državna meja (ZPSZPH), stran 3420.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d. d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge na smeri Puconci–Hodoš–državna meja (ZPSZPH)
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge na smeri Puconci–Hodoš–državna meja (ZPSZPH), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. junija 1998.
Št. 001-22-63/98
Ljubljana, dne 29. junija 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI SLOVENSKIH ŽELEZNIC, D.D., IZ NASLOVA POSOJIL, NAJETIH ZA FINANCIRANJE GRADNJE ŽELEZNIŠKE PROGE NA SMERI PUCONCI–HODOŠ–DRŽAVNA MEJA (ZPSZPH)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Slovenskih železnic, d. d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge na smeri Puconci–Hodoš–državna meja.
Poroštvo iz prejšnjega odstavka se daje za glavnice, obresti in stroške posojil, katerih skupna višina glavnic ne presega 71,276.000 ECU v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan uveljavitve tega zakona, pod naslednjimi pogoji:
– rok odplačila glavnice je najmanj 10 let,
– moratorij za odplačilo glavnice je tri leta,
– posojilo se odplačuje v polletnih anuitetah,
– vsi stroški, povezani s pripravo in odobritvijo posameznega posojila, ne smejo presegati 0,5 odstotka vrednosti posojila,
– strošek rezervacije sredstev posojila je lahko največ 0,5 odstotka od nečrpanega zneska posojila in se obračuna od pogodbeno določenega datuma črpanja posojila dalje.
Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije se zmanjšuje z vsakokratnim zneskom najetega posojila, za katerega bo dano poroštvo Republike Slovenije.
2. člen
Če Slovenske železnice, d.d. najamejo posojilo iz 1. člena tega zakona pri tujih posojilodajalcih, bo Republika Slovenija izdala poroštvo za tako posojilo na podlagi posebnega zakona.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi za posojila, ki jih bodo najele Slovenske železnice, d.d., pri domačih posojilodajalcih, ti pa bodo posojila za kreditiranje Slovenskih železnic, d.d., najeli v tujini.
3. člen
Poroštvene pogodbe v imenu in za račun Republike Slovenije sklene minister, pristojen za finance, na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije.
4. člen
Republika Slovenija bo v primeru, ko javno podjetje Slovenske železnice, d.d., ne bo poravnalo svojih dospelih obveznosti po posojilnih pogodbah, na poziv upnika poravnala te obveznosti namesto Slovenskih železnic, d.d.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/98-79/1
Ljubljana, dne 19. junija 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.