Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998

Kazalo

1872. Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici, stran 3079.

Na podlagi 20. člena zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 75/97) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o izvrševanju zakona o osebni izkaznici
1.člen
S tem pravilnikom se določa:
– obrazec vloge za izdajo osebne izkaznice, obrazec osebne izkaznice, obrazec o naznanitvi pogrešitve osebne izkaznice in način označitve prepovedi uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje;
– postopek in način izdelave, izdaje in preklica osebne izkaznice ter posredovanja, hrambe, uporabe, vrnitve in uničenja podatkov iz 13. člena zakona o osebni izkaznici (v nadaljnjem besedilu: zakon), ki jih uporablja pooblaščeno podjetje ali organizacija za izdelavo osebne izkaznice;
– način vodenja evidence o izdanih osebnih izkaznicah;
– način določitve cene osebne izkaznice.
2. člen
Obrazec vloge za izdajo osebne izkaznice meri 10,5 x 22,5 cm in je izdelan iz brezlesnega 250 gramskega kartona. Prednja stran obrazca je svetlo modre, hrbtna stran pa bele barve.
Obrazec iz prejšnjega odstavka je sestavljen iz dveh delov, ločenih med seboj s perforacijo. Prvi del obrazca meri 10,5 x 16,0 cm, drugi del pa 10,5 x 6,5 cm.
3. člen
Obrazec osebne izkaznice je izdelan iz polikarbonata z vgrajenimi varnostnimi in zaščitnimi elementi. Na njegovi prednji strani so vtisnjeni relief Republike Slovenije v sivi, modri in rdeči barvi, vaška situla v vijoličasti barvi in grb Republike Slovenije, na hrbtni strani pa relief Republike Slovenije v sivi in modri barvi, podoba “konjenika” v zeleni barvi ter zapis osebna izkaznica v Braillovi pisavi.
Obrazec osebne izkaznice iz prejšnjega odstavka mora ustrezati naslednjim standardom:
– dimenzije obrazca tipu kartice ID-1 standardu ISO 7810;
– fizične lasţnosti obrazca standardu ISO 7810;
– postavitev podatkovnih polj na obrazcu standardu ISO 7501-3, TIP 1;
– grafična izvedba zapisov na obrazcu standardu ISO 1831-1980 (kvaliteta zapisov), ISO 3166 (oznaka države izdajateljice), ISO 1073/II ter ISO 1831 (OCR-B zapis).
Materiali za izdelavo osebne izkaznice in zapisi na obrazcu osebne izkaznice morajo biti izdelani tako, da ob normalnem ravnanju imetnika z njo zagotavljajo uporabo tega dokumenta za obdobje njegove veljavnosti.
4. člen
V obrazcu osebne izkaznice, izdane v primerih, ko prosilec še nima urejene prijave stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (tretji odstavek 2. člena zakona), se zapis “stalno prebivališče” v podatkovnem polju nadomesti z zapisom “začasno prebivališče”.
5. člen
Prepoved uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje se na hrbtni strani obrazca osebne izkaznice iz 3. člena tega pravilnika označi z oznako “X”.
6. člen
Obrazec o naznanitvi pogrešitve, izgube ali tatvine osebne izkaznice meri 10,5 x 22,5 cm in je sestavljen iz dveh delov, ločenih med seboj s perforacijo. Prvi del obrazca meri 10,5 x 16,0 cm, drugi del pa 10,5 x 6,5 cm.
7. člen
Oblika in vsebina obrazcev in oznak iz 2., 3., 4., 5. in 6. člena tega pravilnika so objavljeni skupaj s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
8. člen
Vloga za izdajo osebne izkaznice se vloži pri pristojnem organu na obrazcu iz 2. člena tega pravilnika.
Prosilec mora vlogo podpisati pred uradno osebo pristojnega organa, v prostor na hrbtni strani vloge, namenjen podpisu; zakoniti zastopnik se podpiše v prostor na prednji strani vloge, namenjen podpisu zakonitega zastopnika.
Pristojni organ izda prosilcu potrdilo o prejemu vloge za izdajo osebne izkaznice, ki ga prosilec ob vročitvi osebne izkaznice vrne pristojnemu organu v uničenje.
9. člen
K vlogi za izdajo osebne izkaznice mora prosilec predložiti fotografijo, ki kaže njegovo pravo podobo in ni retuširana. Fotografija mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 3,5 x 4,5 cm, v črno-beli ali barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje.
Prosilec mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice ali rute. Starejši ljudje, ki po ljudski navadi nosijo ruto ali čepico kot sestavni del svojega oblačila, smejo izjemoma predložiti fotografijo, na kateri so fotografirani z ruto ali čepico.
Če fotografija ne ustreza pogojem iz prvega in drugega odstavka tega člena, jo pristojni organ vrne prosilcu in mu določi rok, v katerem mora predložiti ustrezno fotografijo.
10. člen
Uradna oseba pristojnega organa mora preveriti resničnost podatkov na vlogi za izdajo osebne izkaznice ter ugotoviti istovetnost in državljanstvo prosilca.
11. člen
Če pristojni organ izda odločbo o prepovedi uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje, se za čas trajanja te prepovedi osebna izkaznica nadomesti z osebno izkaznico z oznako v skladu s 5. členom tega pravilnika. Imetnik mora veljavno osebno izkaznico izročiti pristojnemu organu, ki jo deponira za čas trajanja prepovedi.
Po prenehanju razlogov iz prejšnjega odstavka pristojni organ vrne imetniku deponirano osebno izkaznico, osebno izkaznico z oznako prepovedi pa uniči.
12. člen
Pogrešitev, izguba ali tatvina osebne izkaznice se naznani pristojnemu organu na obrazcu iz 6. člena tega pravilnika.
Pristojni organ izda imetniku potrdilo o naznanitvi pogrešitve osebne izkaznice, na podlagi katerega imetnik prekliče osebno izkaznico v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
Osebne izkaznice izdeluje podjetje ali organizacija (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec), ki jo določi minister za notranje zadeve.
Medsebojna razmerja med izdelovalcem in Ministrstvom za notranje zadeve se uredijo s pogodbo.
Prenos vlog za izdajo osebne izkaznice in osebnih izkaznic med pristojnim organom in izdelovalcem mora potekati v skladu z zakonom o poštnih storitvah, na način, ki zagotavlja zaščito in varnost poštnih pošiljk.
14. člen
Izdelovalec prevzame vse osebne podatke iz računalniške evidence vlog za izdajo osebne izkaznice, razen fotografije in podpisa, ki ju prevzame iz vloge, in jih zapiše na obrazec osebne izkaznice.
Po izdelavi osebne izkaznice vpiše pristojna oseba izdelovalca datum izdelave osebne izkaznice v evidenco o izdanih osebnih izkaznicah.
Izdelovalec pošlje fotografijo in podpis v digitalizirani obliki Ministrstvu za notranje zadeve, ki ju shrani v evidenci o izdanih osebnih izkaznicah.
Izdelovalec mora vse podatke, potrebne za zapis na obrazec osebne izkaznice, uničiti v skladu z drugim odstavkom 16. člena zakona.
15. člen
Delovni procesi personalizacije in priprav za prenos osebne izkaznice morajo biti opravljeni izključno na ozemlju Republike Slovenije, v prostorih izdelovalca.
Prostori, v katerih se izvajajo delovni procesi iz prejšnjega odstavka, morajo biti varovani v skladu z zahtevami Ministrstva za notranje zadeve.
16. člen
Izdelava osebnih izkaznic mora biti organizirana tako, da omogoča pregled nad porabo obrazcev osebnih izkaznic.
Poškodovane obrazce osebnih izkaznic mora izdelovalec zapisniško uničiti in zapisnik posredovati Ministrstvu za notranje zadeve.
Izdelovalec mora uničiti tudi vse osebne izkaznice, ki mu jih v uničenje posreduje pristojni organ.
Postopek iz prejšnega odstavka se določi z navodilom ministra za notranje zadeve.
17. člen
Pristojen organ vodi evidenco o izdanih osebnih izkaznicah.
Evidenco iz prejšnega odstavka sestavljajo:
– register vlog za izdajo osebne izkaznice,
– register izdanih osebnih izkaznic,
– register zahtev za prepoved uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje,
– register izgubljenih, ukradenih in pogrešanih osebnih izkaznic in
– kartoteka vlog za izdajo osebnih izkaznic.
Evidenca iz prejšnega odstavka, razen kartoteke vlog za izdajo osebne izkaznice, se vodi na centralnem računalniku Ministrstva za notranje zadeve.
Osebni podatki se v evidenci iz drugega odstavka tega člena vodijo in hranijo v skladu s tretjim odstavkom 15. člena zakona.
18. člen
Register vlog za izdajo osebne izkaznice vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– priimek in ime,
– EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena,
– datum vložitve vloge,
– datum veljavnosti osebne izkaznice,
– serijsko številko osebne izkaznice,
– tip osebne izkaznice,
– opombe.
19. člen
Register izdanih osebnih izkaznic vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– priimek in ime,
– EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena,
– datum izdaje osebne izkaznice,
– datum veljavnosti osebne izkaznice,
– datum izdelave osebne izkaznice,
– serijsko številko osebne izkaznice,
– tip osebne izkaznice,
– status osebne izkaznice,
– fotografijo in podpis v digitalizirani obliki.
Tipi osebnih izkaznic iz osme alinee in statusi iz devete alinee prejšnjega odstavka se določijo z navodilom ministra za notranje zadeve.
Podatka iz desete alinee prvega odstavka tega člena vodi Ministrstvo za notranje zadeve.
20. člen
Register zahtev za prepoved uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko;
– priimek in ime osebe, za katero je pristojni organ izdal odločbo o prepovedi uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje;
– EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena;
– ime organa, ki je zahteval prepoved uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje;
– zakonsko podlago za zahtevo;
– datum izdaje odločbe o prepovedi uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje,
– datum vložitve in izid pritožbe zoper odločbo o prepovedi uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje.
21. člen
Register pogrešanih, izgubljenih in ukradenih osebnih izkaznic vsebuje naslednje podatke:
– priimek in ime;
– EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena;
– serijsko številko osebne izkaznice;
– datum prijave pogrešitve, izgube ali kraje osebne izkaznice,
– datum in številko Uradnega lista Republike Slovenije, v katerem je bil objavljen preklic.
22. člen
Kartoteka iz 17. člena tega pravilnika je sestavljena iz vlog za izdajo osebnih izkaznic, ki so vložene v kartoteko po abecednem redu, in se hrani pri organu, ki je izdal osebno izkaznico.
Ob zamenjavi osebne izkaznice na podlagi 10. člena zakona se vloge za izdajo osebne izkaznice izločijo v posebno kartoteko in se hranijo še najmanj pet let po izdaji nove osebne izkaznice.
Vloge za izdajo osebnih izkaznic umrlih oseb se izločijo v posebno kartoteko in se hranijo najmanj pet let.
Vloge za izdajo osebnih izkaznic, ki jim je prenehala veljavnost na podlagi 11. člena zakona, se izločijo v posebno kartoteko in se hranijo še najmanj pet let.
Vloge za izdajo osebnih izkaznic po 14. členu zakona, na podlagi katerih so bile izdane nove osebne izkaznice, se izločijo v posebno kartoteko in se hranijo še najmanj pet let po izdaji nove osebne izkaznice.
23. člen
Vloge za izdajo osebnih izkaznic iz prejšnjega člena mora pristojni organ hraniti še najmanj šest mesecev po prejetju mikrofilmske kopije vlog, nato jih uniči.
Mikrofilmske kopije vlog izdela Ministrstvo za notranje zadeve.
24. člen
Minister za notranje zadeve določi ceno osebne izkaznice s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0016/14-207/2-98
Ljubljana, dne 20. maja 1998.
Minister
za notranje zadeve
Mirko Bandelj l. r.