Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1998 z dne 12. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1998 z dne 12. 2. 1998

Kazalo

439. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-A), stran 664.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. januarja 1998.
Št. 001-22-13/98
Ljubljana, dne 6. februarja 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAMSTVENEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE (ZJSRS-A)
1. člen
V zakonu o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97) se v 16. členu besedi “šest mesecev“ nadomestita z besedama “tri mesece“.
2. člen
V drugem odstavku 19. člena se v vseh alineah besedilo: “za obdobje, za katero se zahteva izplačilo po tem zakonu“ nadomesti z besedilom: “na dan izdaje odločbe“.
3. člen
V drugem odstavku 24. člena se število “60“ zamenja s številom “90“.
4. člen
V 30. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Upravičenci iz prejšnjega odstavka so upravičeni tudi do nadomestila plače za čas neizrabljenega letnega dopusta po tretji alinei in do odpravnine po četrti alinei prvega odstavka 19. člena tega zakona, ne glede na to, da svojih terjatev glede teh dveh pravic niso prijavili oziroma uveljavljali v skladu z 18. členom tega zakona.“
5. člen
Upravičenci, ki jim je bila do uveljavitve tega zakona priznana katera od pravic iz 19. člena, so upravičeni do višine izplačil po tem zakonu.
Upravičencem iz prejšnjega odstavka izda odločbo pristojni organ po uradni dolžnosti v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/96-19/4
Ljubljana, dne 29. januarja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost