Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2537. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 4180.

Na podlagi 14. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 9/95) je skupščina zavoda na 21. seji dne 30. 6. 1997 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V 26. členu pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96 in 70/96 – v nadaljnjem besedilu: pravila) se:
– prvi stavek 1. točke dopolni z besedami “in oseb z motnjami v razvoju”.
– 2. točka 26. člena dopolni tako, da glasi: “zdravljenje zbolelih, poškodovanih in oseb z motnjami v razvoju na domu.”
– 6. točka 26. člena spremeni tako, da glasi: “patronažna zdravstvena nega;”
– 7. točka 26. člena dopolni tako, da glasi: “hišne obiske zdravnikov in članov tima razvojne medicine, kadar zavarovanec zaradi svojega zdravstvenega stanja ali drugih okoliščin ne more priti k zdravniku v ambulantno ali razvojno ambulanto”.
2. člen
V 27. členu se:
– prva alinea 1. točke spremeni tako, da glasi: “sistematični pregledi dojenčkov v 1., 3., 6., 9., 12. in 18. mesecu starosti.”
– tretja alinea 1. točke spremeni tako, da glasi: “sistematični pregledi malih otrok v 3. letu s psihološkim testiranjem in 5. letu starosti z logopedskim presejanjem;”
– v 1. točki v peti alinei beseda “sistematični” nadomesti z besedo “namenski”
– v 1. točki v šesti alinei številka “5” nadomesti s številko “6”
– v 2. točki v naslovu črtajo besede “ki se redno šolajo”
– v tretji alinei 4. točke dodajo besede “osebah z motnjami v razvoju”.
– v 5. točki se besedilo spremeni tako, da glasi: “pri amaterskih kategoriziranih športnikih, ki jim status podeli Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez”.
3. člen
35. člen se spremeni tako, da glasi: “Preventivne storitve s področja zobozdravstvenih dejavnosti so pri:
1. predšolskih otrocih:
– preventivni zobozdravstveni pregled dojenčka v starosti od 6 do 12 mesecev;
– preventivni zobozdravstveni pregled otrok v prvem, drugem in tretjem letu starosti;
– preventivni zobozdravstveni pregled otrok v četrtem, petem in šestem letu starosti.
2. mladim do 19. leta starosti in študentih:
– preventivni zobozdravstveni pregled v vsakem razredu osnovne šole;
– preventivni zobozdravstveni pregled učencev v 1. in 3. razredu srednje šole;
– preventivni zobozdravstveni pregled študentov v 1. in 3. letniku višje in visoke šole.”
4. člen
V 2. točki prvega odstavka 45. člena pravil se v prvi alinei med besedama “aktivnostih neposredno” doda beseda “praviloma”.
5. člen
V 50. členu se besedilo prvega, drugega in tretjega stavka spremeni tako, da glasi:
“Zavod bo skladno s svojim letnim programom zagotovil zavarovanim osebam z mišičnimi in živčno mišičnimi boleznimi, s paraplegijo, cerebralno paralizo, z najtežjo obliko generalizirane psoriaze, multiplo sklerozo in paralitikom ob določeni funkcionalni okvari možnost udeležbe v skupinski ter njim prilagojeni rehabilitaciji, ki jo strokovno vodi ustrezna klinika in inštitut ali drug zdravstveni zavod.
Udeleženci rehabilitacije imajo zagotovljeno sofinanciranje fizioterapije in stroške bivanja, ki ga s pogodbo določita zavod in organizator skupinske rehabilitacije.”
6. člen
V prvem odstavku 51. člena se za besedama “kroničnimi boleznimi” doda oklepaj ter naslednje besedilo: “(za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, sladkorno boleznijo, fenilketonurijo in celiakijo)”.
V prvem stavku prvega odstavka 51. člena se na koncu stavka črtajo besede: “po dogovorjenem programu”.
Drugi stavek 51. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: “V tem okviru zavod sofinancira potrebne zdravstvene storitve, stroške terapevtskih delovnih skupin ter stroške bivanja.
Zadnji stavek prvega odstavka 51. člena se spremeni tako, da glasi: “V tem primeru zavod sofinancira stroške bivanja enemu izmed staršev na enak način kot za otroka oziroma mladostnika.”
V drugem odstavku 51. člena se črta drugi stavek.
7. člen
Prvi odstavek 52. člena se spremeni tako, da glasi: “Otroku, ki je bil večkrat hospitaliziran ali je pogosteje bolan, zavod sofinancira letovanje v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji.”
Na koncu drugega odstavka 52. člena se doda naslednji stavek: “Zavod sklene pogodbe o sofinanciranju z organizatorji zdravstvenih letovanj, ki izberejo udeležence na podlagi predlogov osebnih zdravnikov otrok.”
8. člen
V prvem stavku 53. člena se med št. 50 in 51 doda beseda “in” ter črta beseda “oziroma” in št. 52.
Na koncu se doda nov stavek, ki glasi: “Organizatorji pravice iz 50. in 51. člena predložijo poimenske sezname udeležencev.”
9. člen
V 66. členu se v 3. točki prvega odstavka besedi “sobni voziček” zamenjata z besedami “voziček za prevoz bolnikov”.
V 6. točki se za oklepajem doda naslednje besedilo: “ali vpojne in nepropustne hlačke”.
10. člen
V 73. členu se v prvem stavku prvega odstavka besede “sobni tip vozička” zamenjajo z besedami “voziček na ročni pogon”.
V 73. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi: “Zavarovana oseba je upravičena do vozička za prevoz v primeru, če gre za začasno funkcijsko prizadetost ali če ta voziček zaradi drugih razlogov potrebuje krajši čas.”
11. člen
Prvi odstavek 74. člena se spremeni tako, da glasi: “Voziček na elektromotorni pogon je zagotovljen osebam, ki imajo zaradi bolezni ali poškodbe močno zmanjšano mišično moč vseh štirih udov in ne morejo uporabljati vozička na ročni pogon.
12. člen
Črta se 1. točka 76. člena. Ostale točke se preštevilčijo.
V 76. členu se doda nova 9. točka, ki glasi: “gonilnik za voziček”.
13. člen
V 7. točki 89. člena se doda naslednje besedilo: “ali irigator ter eno vrečko za stomo dnevno”.
14. člen
V 92. členu se v prvem odstavku za besedo “urina” doda naslednje besedilo: “ali blata, če se s tem pričakuje izboljšanje funkcije sfinkterne muskulature”.
15. člen
V 96. členu se prvi stavek spremeni tako, da glasi: “Zavod omogoči zavarovani osebi, da dobi v uporabo tehnične pripomočke, ki jih rabi trajno in jih je možno po uporabi usposobiti za nadaljnjo uporabo. To so:”
Na koncu 3. točke prvega odstavka se doda naslednje besedilo: “(posteljne in sedežne)”.
V prvem odstavku 96. člena se črtata 5. in 10. točka.
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
“Zavod omogoči zavarovani osebi, da dobi v začasno uporabo tehnične pripmočke, katerih uporaba bo krajša od trajnostne dobe. To so:
1. blazine za preprečevanje preležanin (posteljne);
2. voziček za prevoz bolnika;
3. bergle;
4. hodulja;
5. sobno dvigalo;
6. negovalna postelja;
7. trapez za obračanje;
8. posteljna mizica;
9. prenosni hrbtni naslon;
10. štiritočkovna ortoza
11. drugi pripomočki, ki jih določi zavod.”
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
16. člen
V 112. členu trajnostna doba v tretjem odstavku v 1. točki znaša 2 leti.
2. točka 112. člena se spremeni tako, da glasi:
“vozički…… 5 let,
razen za zavarovane osebe, ki so v delovnem razmerju ali opravljajo samostojno dejavnost, se redno šolajo oziroma so na rehabilitaciji in imajo samo en voziček …… 3 leta”.
V 14. točki se doda nova alinea:
“– elektrode za rektalno in vaginalno stimulacijo….. 3 leta”.
Doda se nova 35. točka, ki glasi: “gonilnik za voziček …… 5 let”.
Doda se nova 36. točka, ki glasi: “irigator …… 1 leto”.
17. člen
Na koncu petega odstavka 137. člena se doda naslednje besedilo: “Pravice do nadomestila plače nimajo starši v primerih, ko otrok uveljavlja pravico iz 50. do 52. člena pravil.
18. člen
V 171. členu se:
– v drugem odstavku spremeni četrti stavek tako, da glasi: “Zdravnik, ki opravlja tudi preventivne storitve po programu in cepljenja po sprejetem imunizacijskem programu, mora o tem delu poročati pristojnemu dispanzerju oziroma Zavodu za zdravstveno varstvo.”
– četrti odstavek spremeni tako, da glasi: “Če izbrani osebni zdravnik in imenovani zdravnik šole ali zavoda nista ista oseba, sta se oba zdravnika dolžna medsebojno dogovarjati. Imenovani zdravnik šole ali zavoda, ki izvaja preventivne storitve po programu, o rezultatih obvesti osebnega zdravnika. Imenovani zdravnik šole ali zavoda za izvajanje preventivnih storitev po programu ne potrebuje pooblastila osebnega zdravnika.”
19. člen
V prvi alinei 1. točke prvega odstavka 212. člena se besedi “sobne vozičke” nadomestita z besedami “voziček za prevoz bolnika”.
20. člen
V 214. členu se v:
– 1. točki prvega odstavka na koncu doda naslednje besedilo: “(posteljne in sedežne)”.
– 4. točki prvega odstavka za oklepajem doda naslednje besedilo: “ali vpojne in nepropustne hlačke”.
– 8. točki besedilo nadomesti z naslednjim besedilom: “vozičke na ročni pogon”.
– doda se nova 14. točka, ki glasi: “gonilnik za voziček”.
21. člen
V 219. členu se pred številko 96 doda naslednje besedilo: “drugega odstavka” in na koncu stavka doda naslednje besedilo: “obenem pa na naročilnico napiše ‘izposoja’”.
22. člen
V tretjem odstavku 279. člena se črta naslednje besedilo: “ter predlaga cenovne standarde”.
23. člen
280. člen se spremeni tako, da glasi: “Strokovna navodila za izvajanje preventivnih storitev iz 26., 27. in 35. člena pravil, ki predvidevajo tudi izdajo potrdil za uveljavljanje določbe 2. točke drugega odstavka 31. člena pravil, izda minister za zdravstvo.”
24. člen
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije potem, ko da k njim soglasje minister za zdravstvo. Spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0201/21-5/97
Ljubljana, dne 30. junija 1997.
Predsednik
Skupščine Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Erih Šerbec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti