Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/1996 z dne 22. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/1996 z dne 22. 11. 1996

Kazalo

3666. Spremembe in dopolnitve statuta Notarske zbornice Slovenije, stran 5537.

Na podlagi drugega odstavka 108. člena zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94, 48/94 in 82/94) in na podlagi 1. točke 8. člena statuta (Uradni list RS, št. 18/95) je skupščina Notarske zbornice Slovenije na zasedanju dne 13. 4. 1995 v Ljubljani sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Notarske zbornice Slovenije
1. člen
V 8. členu se v 6. točki črtata besedi “in podpredsednika”.
2. člen
V 11. členu se črtata besedi “in podpredsednika”.
3. člen
12. člen se glasi:
“Kandidacijski postopek vodi kandidacijska komisija, ki jo imenuje izvršni odbor zbornice.
Kandidacijska komisija ima predsednika in dva člana.
Kandidate predlagajo območni zbori notarjev.
Kandidacijska komisija najpozneje v 60 dneh pred volitvami obvesti območne zbore notarjev o začetku kandidacijskega postopka in jih pozove, naj ji najpozneje v roku 30 dni pošljejo predloge kandidatur.
Kandidacijska komisija sestavi liste kandidatov na podlagi vseh prejetih predlogov kandidatur, pri čemer mora biti na listi kandidatov najmanj en kandidat več kot pa jih je potrebno izvoliti.
Lista kandidatov za člane izvršnega odbora je sestavljena tako, da vsak območni zbor notarjev predlaga najmanj dva kandidata s sedežem notarske pisarne na področju posameznega območnega zbora, najmanj dva kandidata za člana izvršnega odbora pa predlaga tudi zbor notarskih kandidatov.”
4. člen
13. členu se doda nov četrti odstavek:
“Člane izvršnega odbora se izvoli tako, da je izvoljen tisti kandidat s področja posameznega zbora notarjev oziroma zbora notarskih kandidatov, ki je prejel največje število glasov izmed kandidatov posameznega območnega zbora.”
5. člen
17. člen se spremeni in glasi:
“Predsednika zbornice izvoli skupščina za tri leta in ne more biti izvoljen več kot dvakrat zaporedoma.
Podpredsednik zbornice izvoli izvršni odbor izmed svojih članov za tri leta.”
6. člen
V 18. členu se prvi odstavek spremeni in glasi:
“Izvršni odbor ima skupaj s predsednikom in podpredsednikom zbornice 12 članov.”
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Izvršni odbor sestavljajo izvoljeni predstavniki posameznih območnih zborov notarjev in zbora notarskih kandidatov, s tem, da Ljubljanski območni zbor notarjev in Mariborski območni zbor notarjev predlagata v izvolitev vsak po dva člana izvršnega odbora.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek z besedilom:
“Člane izvršnega odbora izvoli skupščina za tri leta. Člani izvršnega odbora smejo biti izvoljeni v izvršni odbor največ dvakrat zaporedoma.”
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek z besedilom:
“Član izvršnega odbora iz vrst notarskih kandidatov se izvoli le v primeru, če je v imenik notarskih kandidatov Notarske zbornice Slovenije vpisanih več kot 10 notarskih kandidatov.”
7. člen
V 19. členu se 11. točka razširi in se glasi:
“11. voli in razrešuje podpredsednika zbornice ter imenuje in razrešuje člane komisij, ki jih ustanovi kot svoja delovna telesa;”
8. člen
V 23. členu se številka 4 nadomesti s številko 3.
9. člen
Za 31. členom se dodata nova naslova:
“Območni zbori notarjev
32. člen
Območni zbori notarjev se oblikujejo za območja sodnih okrožij:
– Ljubljanski območni zbor notarjev za območje sodnega okrožja Ljubljana,
– Mariborski območni zbor notarjev za območje sodnega okrožja Maribor, Ptuj in Slovenj Gradec,
– Celjski območni zbor notarjev za območje sodnega okrožja Celje,
– Koprski območni zbor notarjev za območje sodnega okrožja Koper,
– Gorenjski območni zbor notarjev za območja sodnega okrožja Kranj,
– Pomurski območni zbor notarjev za območje sodnega okrožja Murska Sobota,
– Novogoriški območni zbor notarjev za območje sodnega okrožja Nova Gorica,
– Dolenjski območni zbor notarjev za območje sodnega okrožja Novo mesto, Krško.
33. člen
Območni zbor notarjev sestavljajo notarji z območja zbora ter notarski kandidati in notarski pripravniki, ki delajo pri njih.
Območni zbor notarjev lahko vodi kot predsednik član izvršnega odbora, ki je bil v izvršni odbor izvoljen z območja posameznega območnega zbora notarjev.
Notarski kandidati in notarski pripravniki sodelujejo pri delu območnega zbora notarjev brez pravice glasovanja.
Delo območnega zbora je urejeno s poslovnikom, ki ga potrdi izvršni odbor Notarske zbornice.
34. člen
Območni zbor notarjev:
1. Obravnava problematiko dela notarjev in druga vprašanja, ki se nanašajo na opravljanje notariata, na skladen razvoj notariata, kakor tudi na položaj in materialne pogoje dela notarjev, notarskih kandidatov in notarskih pripravnikov na območju zbora, obvešča o teh vprašanjih izvršni odbor in skupščino zbornice ter jim daje predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
2. Predlaga kandidate za člane organov zbornice.
3. Obravnava gradiva za skupščino zbornice.
4. Daje v postopku za imenovanje notarjev mnenje o tem, ali ima kandidat, ki želi opravljati notarski poklic na območju zbora, primerne prostore in opremo, ki so potrebni za opravljanje notarskega poklica.
5. Opravlja druge naloge, ki jih določi s svojimi pravili v okviru nalog zbornice.
Zbor notarskih kandidatov
35. člen
Pri Notarski zbornici se oblikuje zbor notarskih kandidatov, ki ga sestavljajo vsi notarski kandidati, ki so vpisani v imenik notarskih kandidatov.
Zbor lahko daje izvršnemu odboru in skupščini zbornice predloge in pobude za urejanje vprašanj, ki se tičejo dela in položaja notarskih kandidatov, kakor tudi vprašanj, ki se nanašajo na opravljanje notarske dejavnosti.
Zbor predlaga skupščini zbornice najmanj dva kandidata za člana izvršnega odbora iz vrst notarskih kandidatov. Izvoljeni član izvršnega odbora iz vrst notarskih kandidatov, vodi zbor notarskih kandidatov v času trajanja svojega mandata.
Zbor sprejme poslovnik o svojem delu, ki ga potrdi izvršni odbor zbornice.”
10. člen
Dosedanji 32. člen postane 36. člen, dosedanji 33. člen postane 37. člen, 34. člen postane 38. člen, 35. člen postane 39. člen, 36. člen postane 40. člen, 37. člen postane 41. člen, 38. člen postane 42. člen, 39. člen postane 43. člen, 40. člen postane 44. člen, 41. člen postane 45. člen, 42. člen postane 46. člen, 43. člen postane 47. člen, 44. člen postane 48. člen, 45. člen postane 49. člen, 46. člen postane 50. člen, 47. člen postane 51. člen, 48. člen postane 52. člen.
11. člen
49. člen postane 53. člen z besedilom:
“Mandat sedanjim organom Notarske zbornice traja do redne letne skupščine Notarske zbornice v letu 1997.
Do izvolitve novega izvršnega odbora na skupščini zbornice leta 1997, se število članov izvršnega odbora poveča za enega člana, ki se izvoli izmed notarskih kandidatov.”
12. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Predsednik
Andrej Škrk l. r.