Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1996 z dne 9. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1996 z dne 9. 8. 1996

Kazalo

2704. Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS), stran 3802.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS)
Razglašam zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. julija 1996.
Št. 001-22-87/96
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS)
1. člen
Loterija Slovenija, p.o. (v nadaljnjem besedilu: Loterija Slovenije) se preoblikuje v delniško družbo, katere osnovni kapital je razdeljen na navadne imenske delnice.
Delnice iz prejšnjega odstavka se prenesejo:
– 25% delnic na Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– 15% delnic na Slovenski odškodninski sklad,
– 40% delnic na Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji,
– 10% delnic na Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji,
– 10% delnic zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojencem Loterije Slovenije, v skladu z določbami zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 - odločba US in 1/96, v nadaljnjem besedilu: ZLPP) o interni razdelitvi in notranjem odkupu.
2. člen
Družbeni kapital Loterije Slovenije je razlika med vrednostjo sredstev Loterije Slovenije (celotne aktive) ter vrednostjo obveznosti Loterije Slovenije, vključno z obveznostmi do upravičencev iz 9. člena ZLPP.
Vrednost družbenega kapitala se ugotovi z otvoritveno bilanco na dan 31. 12. 1992, v skladu z ZLPP.
3. člen
Za zavarovanje pravic bivših lastnikov in njihovih dedičev se smiselno uporabljajo določbe 9. do 16. člena ZLPP, s tem, da predlog za izdajo začasne odredbe vloži upravičenec pri pristojnem organu najkasneje 30 dni po uveljavitvi tega zakona.
4. člen
V 15 dneh po uveljavitvi tega zakona mora agencija, pristojna za revidiranje, začeti finančni, računovodski in pravni pregled ter preverjanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja Loterije Slovenije.
Lastninsko preoblikovanje Loterije Slovenije se opravi po končanem revizijskem postopku, v katerem se ugotovi vrednost družbenega kapitala Loterije Slovenije.
5. člen
Razdelitev delnic Loterije Slovenije v skladu z drugim odstavkom 1. člena tega zakona opravi Loterija Slovenije po tem, ko dobi soglasje Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: agencija).
Agencija je dolžna izdati soglasje v 30 dneh od predložitve predloga Loterije Slovenije. Če agencija zahteva dopolnitev predloga, mora Loteriji Slovenije postaviti rok, ki ne sme biti krajši od 15 in ne daljši od 30 dni. Rok za soglasje se v tem primeru šteje od dneva dopolnitve pre- dloga.
6. člen
Loterija Slovenije opravi razdelitev delnic na podlagi drugega odstavka 1. člena tega zakona v 90 dneh po prejemu soglasja agencije na predlog razdelitve delnic. Razdelitve delnic ni mogoče opraviti, dokler nista konstituirani Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
7. člen
Loterija Slovenije opravi najprej interno razdelitev in notranji odkup delnic zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojencem Loterije Slovenije. V kolikor zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci Loterije Slovenije v 60 dneh po prejemu soglasja agencije ne prevzamejo delnic v višini, določeni v peti alinei drugega odstavka 1. člena tega zakona, se v ustreznih razmerjih, določenih v drugem odstavku 1. člena tega zakona, povečajo deleži upravičencev iz prve do četrte alinee drugega odstavka 1. člena tega zakona.
8. člen
Ustanovita se Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji kot pravni osebi javnega prava.
Akt o ustanovitvi fundacij iz prejšnjega odstavka sprejme Državni zbor Republike Slovenije v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
Kolikor v tem zakonu ni določeno drugače, se za vsebino ustanovitvenega akta uporabljajo določbe zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95).
9. člen
Sedež fundacij je v prostorih Delniške družbe Loterije Slovenije.
10. člen
Fundacijo upravlja svet fundacije.
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 21 članov, ki jih imenuje Državni zbor Republike Slovenije. 15 članov je predstavnikov uporabnikov, 6 članov pa je predstavnikov zainteresirane javnosti. Od 15 članov uporabnikov imenuje Državni zbor Republike Slovenije 6 članov na predlog invalidskih organizacij, 6 članov na predlog humanitarnih organizacij bolnikov in 3 člane na predlog ostalih humanitarnih organizacij.
Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 11 članov, ki jih imenuje Državni zbor Republike Slovenije. 8 članov je predstavnikov uporabnikov, 3 člani pa so predstavniki strokovne javnosti. Predstavnike uporabnikov predlagajo: Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez 2 člana, Planinska zveza Slovenije 1, Zveza tabornikov Slovenije 1, Športna unija Slovenije 1, Zveza za šport otrok in mladine 1, Slovenska univerzitetna študentska športna zveza 1 in Zveza društev učiteljev in profesorjev športne vzgoje Slovenije 1 člana.
Prvo imenovanje članov sveta fundacij se opravi hkrati s sprejemom akta o ustanovitvi fundacij.
Svet fundacije izvoli predsednika izmed svojih članov.
11. člen
Svet fundacije sprejema pravila in druge splošne akte fundacije, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun, določa merila in pogoje za uporabo sredstev fundacije za posamezne namene, odloča o razporejanju sredstev na posamezne uporabnike, upravlja s svojimi delnicami Loterije Slovenije, gospodari z nepremičninami in drugo lastnino fundacije, imenuje direktorja fundacije, daje ustanovitelju in direktorju fundacije predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge, z zakonom ali z aktom o ustanovitvi oziroma s pravili fundacije, določene zadeve.
K pravilom fundacije daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije.
12. člen
Poslovodni organ fundacije je direktor.
Direktor organizira in vodi poslovanje fundacije, predstavlja in zastopa fundacijo in je odgovoren za zakonitost dela fundacije.
Pogoje in postopek za imenovanje in razrešitev direktorja fundacije določajo pravila. K imenovanju direktorja daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije.
13. člen
Člani sveta in direktor fundacije opravljajo svoje delo nepoklicno. Njihov mandat traja pet let.
14. člen
Fundacija uporablja sredstva izključno za financiranje invalidskih in humanitarnih oziroma športnih organizacij v skladu s pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije, ki ga sprejme svet fundacije. K pravilniku daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije.
15. člen
Fundacija mora voditi poslovne knjige ter izdelati letno poročilo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in izdelavo računovodskih poročil za zavode.
Fundacija je dolžna letno, do konca marca, predložiti poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu Uradu Vlade Republike Slovenije za invalide in ministrstvom, pristojnim za področje delovanja humanitarnih in športnih organizacij.
Finančni nadzor nad poslovanjem fundacij opravlja Računsko sodišče.
16. člen
Fundacije smejo razpolagati s svojim premoženjem le v soglasju z Državnim zborom Republike Slovenije.
Lastniki sredstev fundacij ne morejo biti tuje fizične in pravne osebe ter tiste osebe, v katerih kapitalu je udeležena tuja oseba.
17. člen
Kolikor v tem zakonu ni določeno drugače, se za poslovanje fundacij uporabljajo določbe zakona o ustanovah.
18. člen
Statut Loterije Slovenije – delniške družbe, pripravi Loterija Slovenije v 90 dneh po ustanovitvi fundacij in po prejemu soglasja agencije k predlogu za razdelitev delnic na upravičence po 1. členu tega zakona.
19. člen
Predlog za vpis v sodni register mora Loterija Slovenije – delniška družba vložiti v 15 dneh od sprejema statuta delniške družbe.
Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe in zakona, ki ureja sodni register, se predlogu za vpis lastninskega preoblikovanja Loterije Slovenije v sodni register predloži le naslednje listine: statut, bilanca stanja na dan 31. 12. 1992, ki je bila predložena agenciji, pristojni za revidiranje in soglasje agencije.
20. člen
Do dneva vpisa Loterije Slovenije – delniške družbe v sodni register posluje Loterija Slovenije v skladu s predpisi, ki so veljali do dneva uveljavitve zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95). Do tega dne nadaljuje z delom tudi Loterijski svet Loterije Slovenije v sestavi, kakor je določena na dan uveljavitve tega zakona.
21. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/94-19/2
Ljubljana, dne 24. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti