Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2583. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 3517.

Pogodbeni stranki kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Slovenije (Uradni list RS, št. 45/94) sprejmeta
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E K O L E K T I V N E P O G O D B E
za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
1. člen
V poglavju V. Delovna razmerja, se pod točko 7. Razporejanje, delavcev vnese novo poglavje:
c) Varstvo starejših delavcev
Pod naslov se doda 26.a in 26.b člen.
26.a člen
Delavec, član umetniškega ansambla, ki ima nad 55 let starosti ali 35 let delovne dobe, oziroma delavka, članica umetniškega ansambla, ki ima nad 50 let starosti ali nad 30 let delovne dobe, se lahko z njegovim/njenim soglasjem razporedi na druga ustrezna dela v zavodu. Delavec/delavka obdrži plačo, ki jo je imel/a pred razporeditvijo, oziroma tisto, ki je zanj/zanjo ugodnejša. To varstvo preneha, ko delavec/delavka izpolni pogoje za polno starostno pokojnino.
26.b člen
Delavcem, članom umetniškega ansambla, ki imajo več kot 25 let delovne dobe ter so stari nad 50 let, se lahko dejanski delovni čas zmanjša največ za 20% ob nespremenjeni osnovni plači.
2. člen
V 38. členu se doda točka (6):
(6) O dolžini letnega dopusta iz naslova delovne uspešnosti delavca odloča direktor.
3. člen
V 43. členu se besedilo pete alinee zamenja z novim:
– na strokovnih srečanjih in umetniških tekmovanjih državnega ali mednarodnega značaja.
4. člen
Besedilo 48. člena se zamenja z novim:
Delavcu, ki se v lastnem interesu izobražuje za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe v okviru poklica, ki ga opravlja, zavod omogoči izobraževanje v skladu s svojimi možnostmi. Medsebojne odnose uredita delavec in zavod s pogodbo o izobraževanju, ki mora vsebovati:
– podatke o programu izobraževanja,
– podatke o poteku izobraževanja (vpis, čas trajanja, rok za dokončanje itd.),
– pravice in obveznosti v zvezi s študijskim dopustom,
– določbo o tem, koliko časa mora delavec ostati v zavodu po končanem izobraževanju,
– pravice in obveznosti pogodbenih strank, povezanih s stroški izobraževanja,
– obveznosti delavca v primeru, da prekine izobraževanje ali ga ne opravi uspešno, oziroma, če zapusti zavod pred dogovorjenim časom,
– druge pravice in obveznosti pogodbenih strank, skladno z določili o izobraževanju v kolektivnih pogodbah dejavnosti in zavoda.
5. člen
Doda se nov 65.a člen:
65.a člen
Zaposlenim pripada za posebno naravo dela na področju kulture dodatek v višini 0,15 količnika.
Zaposlenim v nosilnih poklicih pripada za posebne obremenitve in odgovornosti dodatek v višini:
– za nosilne poklice, za katere je 
zahtevana srednja strokovna izobrazba           0,25 količnika
– za nosilne poklice, za katere je 
zahtevana višja strokovna izobrazba            0,30 količnika
– za nosilne poklice, za katere je 
zahtevana visoka strokovna izobrazba           0,35 količnika
– zaposlenim, ki so pridobili strokovni 
naziv svetovalca po pravilniku o pripravništvu, 
strokovnih izpitih in nazivih v dejavnostih 
s področja varstva kulturne dediščine in 
po sporazumu o pridobivanju strokovnih 
kvalifikacij bibliotekarske stroke             1,00 količnik
– zaposlenim, ki so pridobili strokovni 
naziv prvaka po merilih, ki jih določi 
Ministrstvo za kulturo                  1,20 količnika.
Dodatek iz prvega odstavka tega člena in dodatki iz drugega odstavka tega člena se izključujejo.
6. člen
V 66. členu se besedilu četrte alinee na koncu doda: oziroma z aktom o sistemizaciji.
Doda se peta in šesta alinea:
– računovodji, ki vodi računovodsko službo z
do štirimi delavci                     0,20
– računovodji, ki vodi računovodsko službo s
pet in več delavci                     0,35.
7. člen
V 69. členu se spremeni osma in doda nova, deveta alinea:
– prepih, negativni vplivi pri delu z računalniki, druge vrste sevanj,
– delo na višini.
8. člen
V poglavju 7 se za točko d) dodata nova točka e) in nov 76.a člen:
e) Delo v neenakomerno razporejenem delovnem času
76.a člen
Za čas dela v neenakomerno razporejenem delovnem času pripada, v skladu z aktom o sistemizaciji, delavcu dodatek v višini 15% osnovne plače. Ta dodatek izključuje dodatke po 72. in 73. členu.
Lastnost dela v neenakomerno razporejenem delovnem času ima stalno ali občasno delo v popoldanskem času, v izmeni, v deljenem delovnem času in delo po posebnem razporedu, ki je načrtovano za več kot 7 dni vnaprej.
Dosedanja točka e) postane točka f).
9. člen
Za poglavjem 8 se doda novo poglavje 8a in nova člena 78.a in 78.b:
8.a Drugi dodatki
78.a člen
Delavcu pripada posebno plačilo za vskok v predstavo. Delavec in zavod se s pogodbo dogovorita o kriterijih vrednotenja vskoka v predstavo na podlagi meril, ki jih določi zavod.
78.b člen
Na območjih občin, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, pripada delavcem v kulturnih zavodih in organizacijah, ki pri svojem delu uporabljajo slovenski jezik in jezik narodne skupnosti, dodatek k osnovni plači:
– za aktivno znanje jezika narodne skupnosti 6%,
– za pasivno znanje jezika narodne skupnosti 3%.
Delavci so upravičeni do takega dodatka, če je znanje jezika narodne skupnosti opredeljeno v aktu o sistemizaciji delovnih mest zavoda kot pogoj za njihovo delovno mesto.
10. člen
V 90. členu se besedilo tretje alinee spremeni tako, da se glasi:
– bolezen, daljša od treh mesecev;
V istem členu se doda nov tretji odstavek:
Solidarnostno pomoč iz tretje alinee tega člena dobi oboleli delavec lahko le enkrat letno.
11. člen
V 91. členu se doda tretji odstavek:
Če je dejanska cena organizirane prehrane v zavodu nižja od zneska po drugem odstavku tega člena, je delavec upravičen do razlike v gotovini.
12. člen
Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se od 1. avgusta 1996. Dodatki iz 65.a člena se izplačujejo od 1. avgusta 1996 v višini 50%, od 1. septembra 1996 v višini 75% in od 1. oktobra 1997 v višini 100%.
Ljubljana, dne 19. julija 1996.
Sindikat kulture Slovenije
predsednik
Rajko Stupar l. r.
Ministrstvo za kulturo
minister
dr. Janez Dular l. r.
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so bile s sklepom o registraciji sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisane v register kolektivnih pogodb z datumom 19. 7. 1996 pod zap. št. 44/2 in št. spisa 121-03-036/94-013.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti