Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1996 z dne 12. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1996 z dne 12. 7. 1996

Kazalo

2347. Zakon o spremembi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ-A), stran 3073.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ-A)
Razglašam zakon o spremembi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. junija 1996.
Št. 001-22-70/96
Ljubljana, dne 5. julija 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O RAZMERJIH PLAČ V JAVNIH ZAVODIH, DRŽAVNIH ORGANIH IN V ORGANIH LOKALNIH SKUPNOSTI (ZRPJZ-A)
1. člen
V zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) se v 13. členu črtajo peti, šesti in sedmi odstavek.
2. člen
Minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje, izda pravilnik o napredovanju v plačilne razrede za zaposlene na delovnih mestih v vrtcih, osnovnem in srednjem izobraževanju najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona.
V roku iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje, tudi pogoje za napredovanje v skladu s 105. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96 – popravek).
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati določbi prvega in četrtega odstavka 8. člena zakona o plačah delavcev v vzgojnoizobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 16/92 in 42/93).
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 1997 dalje.
Do začetka uporabe tega zakona se za napredovanje zaposlenih na delovnih mestih v vrtcih, osnovnem in srednjem izobraževanju uporabljajo predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.
Št. 430-03/93-8/22
Ljubljana, dne 27. junija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost