Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

327. Pravilnik o oznakah v Slovenski vojski, stran 234.

Na podlagi 41. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94) in 24. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K
o oznakah v Slovenski vojski
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo oznake činov, položajne oznake, oznake pripadnosti poveljstvom, enotam in zavodom, oznake rodov, služb, specialnosti in vojaških šol ter svečane pesmi poveljstev, enot in zavodov Slovenske vojske.
II. OZNAKE ČINOV
2. člen
Oznake za čine vojakov in podčastnikov so:
– za poddesetnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom;
– za desetnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom in eno lomljeno črto;
– za vodnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom;
– za višjega vodnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom in eno lomljeno črto;
– za štabnega vodnika trikotno polje s stiliziranim lipovim listom in dvema lomljenima črtama;
– za praporščaka trikotno polje s stiliziranim lipovim listom in tremi lomljenimi črtami.
Stilizirani lipovi listi na oznakah činov iz prejšnjega odstavka so izdelani reliefno. Oznake činov za vojake so rdeče, za podčastnike pa zlatorumene barve.
3. člen
Oznake za čine častnikov so:
– za podporočnika ena ravna črta s stiliziranim lipovim listom;
– za poročnika dve ravni črti s stiliziranima lipovima listoma;
– za stotnika tri ravne črte s stiliziranimi lipovimi listi;
– za majorja ena široka in ena ozka črta s stiliziranima lipovima listoma;
– za podpolkovnika ena široka in dve ozki črti s stiliziranimi lipovimi listi;
– za polkovnika ena široka in tri ozke črte s stiliziranimi lipovimi listi;
– za brigadirja ena široka črta s stiliziranim lipovim listom, ki je obdan z vencem in ena ozka črta s stiliziranim lipovim listom.
Oznake za čine generalov so:
– za generalpodpolkovnika ena široka črta s stiliziranim lipovim listom, ki je obdan z vencem, in dve ozki črti s stiliziranima lipovima listoma;
– za generalpolkovnika ena široka črta s stiliziranim lipovim listom, ki je obdan z vencem, in tri ozke črte s stiliziranimi lipovimi listi.
Vse črte in stilizirani lipovi listi na oznakah činov iz prejšnjih dveh odstavkov so zlato rumene barve.
Stiliziran lipov list na široki črti za označevanje brigadirskega in generalskih činov je večji kot na drugih oznakah.
Stilizirani lipovi listi so izdelani reliefno.
4. člen
Oznake činov mornarjev, mornariških podčastnikov in častnikov ter admiralov na bojnih uniformah so enake oznakam činov iz prejšnjih dveh členov, le da je na spodnji črti činov namesto stiliziranega lipovega lista sidro. Stilizirano reliefno sidro na kapitanskem in admiralskih činih je večje kot na drugih oznakah.
Oznake činov mornarjev in mornariških podčastnikov na službenih in slavnostnih uniformah so enake oznakam iz prejšnjega odstavka, vendar brez sider. Oznake so našite na spodnjem delu obeh rokavov uniforme ali na naramkah.
Oznake činov za mornariške častnike na službenih in slavnostnih uniformah so našite v obliki trakov na spodnjem delu obeh rokavov uniforme ali na naramkah, in sicer:
– za podporočnika širok trak;
– za poročnika korvete ozek in širok trak;
– za poročnika fregate dva široka trakova;
– za kapitana korvete širok, ozek in širok trak;
– za kapitana fregate trije široki trakovi;
– za kapitana bojne ladje štirje široki trakovi;
– za kapitana dva široka trakova.
Oznake činov za admirale na službenih in slavnostnih uniformah so našite v obliki trakov na spodnjem robu obeh rokavov uniforme ali na naramkah, in sicer:
– za viceadmirala trije široki trakovi;
– za admirala štirje široki trakovi.
Trakovi si sledijo v zaporedju od spodaj navzgor. Oznake za častniške in admiralske čine so zlatorumene barve. Zgornji trak za mornariške častniške in admiralske čine ima na sredini oblikovano pentljo.
Pri oznakah kapitanskega in admiralskih činov je spodnji trak širši od širokih trakov na častniških činih.
5. člen
Oznake naslovnih činov podčastnikov in častnikov ter generalov in admiralov so enake kot so določene v prejšnjih členih.
Oznake naslovnih činov so sive barve.
6. člen
Oznake činov na bojnih uniformah se nosijo na levem naprsnem žepu uniforme.
Oznake činov, razen oznak mornariških činov, se nosijo na službenih in slavnostnih uniformah na naramkah.
III. POLOŽAJNE OZNAKE
7. člen
Položajne oznake označujejo položaj pripadnikov v organizaciji Slovenske vojske.
Položajne oznake nosijo v vojni tudi predsednik republike kot vrhovni poveljnik ter funkcionarji in določeni delavci Ministrstva za obrambo, razporejeni po vojni organizaciji.
8. člen
Položajna oznaka predsednika republike kot vrhovnega poveljnika Slovenske vojske je oblikovana kot pokončen osmerokotnik z zelenim poljem. Na zgornjem delu oznake je znak Slovenske vojske. Na sredi notranjega polja je grb Republike Slovenije. Rob obdaja venec stiliziranih lipovih listov zlatorumene barve.
9. člen
Položajna oznaka delavcev Ministrstva za obrambo je oblikovana kot pokončen osmerokotnik z zelenim poljem. Sredi polja je znak Slovenske vojske, v spodnjem delu oznake je napis s kratico ”MORS”. Spodnji dve tretjini oznake sta obdani z vencem stiliziranih lipovih listov zlatorumene barve.
Položajna oznaka delavcev Inšpektorata Republike Slovenije za obrambo je oblikovana kot položajna oznaka iz prejšnjega odstavka. Preko spodnjega dela oznake je napis ”INŠPEKCIJA”. Oznako nosijo inšpektorji pri opravljanju inšpekcije v poveljstvih, enotah in zavodih Slovenske vojske.
10. člen
Položajna oznaka za štabne dolžnosti v Generalštabu Slovenske vojske, za poveljniške in štabne dolžnosti v operativnih poveljstvih, v vojaško teritorialnih poveljstvih ter za poveljniške dolžnosti v bataljonu, njemu enake ali višje enote je oblikovana kot pokončen osmerokotnik z zelenim poljem. Na vrhu oznake je znak Slovenske vojske. Spodnja tretjina oznake je obdana z vencem stiliziranih lipovih listov zlatorumene barve.
Na sredini položajne oznake iz prejšnjega odstavka za načelnika Generalštaba Slovenske vojske, poveljnika operativnega poveljstva, poveljnika pokrajine, poveljnika območja, poveljnika bataljona, njemu enake ali višje enote in poveljnika učnega centra so trije pokončni stilizirani meči.
Na sredini položajne oznake namestnika načelnika Generalštaba Slovenske vojske in namestnikov poveljnikov iz prejšnjega odstavka sta dva pokončna stilizirana meča.
Na sredini položajne oznake pomočnikov ter referentov rodov in služb načelnika Generalštaba Slovenske vojske in pomočnikov poveljnikov iz drugega odstavka tega člena je en pokončen stiliziran meč.
Položajna oznaka načelnika Generalštaba Slovenske vojske, njegovih namestnikov, pomočnikov ter referentov rodov in služb ima na spodnji strani izpisano kratico ”GŠSV”.
11. člen
Položajna oznaka za poveljnika čete, njemu enake ali nižje enote, je oblikovana kot pokončna elipsa z rdečim poljem. Na vrhu oznake je znak Slovenske vojske. Oznaka je obdana z vencem stiliziranih lipovih listov zlatorumene barve. Položaj označujejo:
– trije stilizirani vodoravni meči poveljnika čete ali druge enake enote;
– dva stilizirana vodoravna meča poveljnika voda;
– en stiliziran vodoravni meč poveljnika oddelka.
Položajna oznaka za poveljniške dolžnosti v učnih enotah je oblikovana kot oznaka iz prejšnjega odstavka. Položaj označujejo:
– trije stilizirani pokončni meči poveljnika učne čete;
– dva stilizirana pokončna meča poveljnika učnega voda;
– en stiliziran pokončen meč poveljnika učnega oddelka.
12. člen
Položajne oznake se nosijo na bojni uniformi na levem naprsnem žepu pod oznako čina, na službenih uniformah pa na desnem naprsnem žepu.
Pripadnik Slovenske vojske lahko nosi samo eno položajno oznako.
IV. OZNAKE PRIPADNOSTI
13. člen
Oznake pripadnosti označujejo pripadnost določenemu operativnemu ali vojaškemu teritorialnemu poveljstvu, bataljonu, njemu enaki ali višji enoti oziroma zavodu Slovenske vojske.
Oznake pripadnosti iz prejšnjega odstavka se nosijo na desnem rokavu uniforme na našitku, ki je oblikovan praviloma v obliki ščita in ni večji kot našitek oznake pripadnosti Slovenski vojski. Na oznaki pripadnosti so lahko upodobljeni različni simboli, številčne označbe in napisi.
Oznake pripadnosti imajo lahko tudi učni centri.
Za vsako oznako pripadnosti iz tega člena in k njenemu grafičnemu ter oblikovnemu videzu mora biti predhodno dano soglasje komisije, ki jo imenuje minister za obrambo. Za predhodno soglasje zaprosi poveljnik poveljstva, enote, učnega centra ali zavoda, za katerega se uvaja oznaka pripadnosti.
14. člen
Pribočnik predsednika republike, podčastniki, častniki in vojaki častne enote Slovenske vojske naslednje oznake pripadnosti:
– oznako, oblikovano kot pokončna elipsa, ki ima na vrhu znak Slovenske vojske. Notranje polje je za podčastnike in častnike bele barve, za vojake pa zlatorumene barve. Polje je obdano z vencem stiliziranih lipovih listov, ki je za podčastnike in častnike zelene, za vojake pa zlatorumene barve. Sredi polja je razvita plapolajoča državna zastava;
– oznako, oblikovano kot našitek v obliki ščita, ki je obdan z vencem lipovih listov zelene barve, z znakom Slovenske vojske v zgornjem delu in napisom ”ČASTNA ČETA” preko celotnega našitka. Pod napisom je znak plamenice v barvah državne zastave. Barve našitka so prilagojene barvi uniforme.
Oznako pripadnosti iz prve alinee prejšnjega odstavka nosijo podčastniki in častniki na levem naprsnem žepu pod oznako čina, vojaki pa na desnem naprsnem žepu uniforme.
Oznako pripadnosti iz druge alinee prvega odstavka tega člena nosijo vojaki, podčastniki in častniki častne enote Slovenske vojske na desnem rokavu uniforme.
Podčastniki, častniki in vojaki, ki so bili udeleženci prvega rednega vojaškega usposabljanja v Pekrah in na Igu v letu 1991 lahko nosijo oznako pripadnosti v obliki našitka, ki je po obliki in barvi enak našitku z oznako pripadnosti Slovenski vojski, le da je sredi polja številka ”1”.
V. OZNAKE RODOV, SLUŽB, SPECIALNOSTI IN VOJAŠKIH ŠOL
15. člen
Oznake rodov, služb, specialnosti ali vojaških šol so oblikovane kot pokončne elipse v praviloma patinirani zlatorumeni barvi. Na vrhu je znak Slovenske vojske. Iz centra notranjega polja izhajajo stilizirani žarki. Oznake obdaja venec stiliziranih lipovih listov patinirane zlatorumene barve.
Znotraj polja je reliefno oblikovan znak oziroma simbol, ki označuje pripadnost rodu, službi, specialnosti in vojaški šoli.
Znak oziroma simbol iz prejšnjega odstavka ter barvo oznake določa komisija iz 13. člena tega pravilnika.
16. člen
Vsak pripadnik Slovenske vojske ali delavec Ministrstva za obrambo, ki opravlja vojaško službo, praviloma nosile eno oznako rodu, službe, specialnosti ali vojaške šole.
VI. SVEČANA PESEM
17. člen
Svečano pesem operativnega poveljstva, vojaško teritorialnega poveljstva, samostojnega bataljona in njemu enake ali višje enote določi poveljnik po predhodnem soglasju komisije iz 13. člena tega pravilnika.
Svečana pesem se izvaja za državno himno in himno Slovenske vojske.
Svečana pesem se praviloma izvaja ob vojaških slovesnostih.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Način nošenja oznak, določenih s tem pravilnikom in podrobnejša oblika oznak rodov, služb, specialnosti in vojaških šol se določi s predpisi o uniformah Slovenske vojske.
19. člen
Oznake činov, položajne oznake, oznake pripadnosti in oznake rodov, služb, specialnosti in vojaških šol, ki so se do uveljavitve tega pravilnika uporabljale kot oznake v Teritorialni obrambi Republike Slovenije in v Ministrstvu za obrambo in so po obliki in namenu enake, kot so določene s tem pravilnikom, se po uveljavitvi tega pravilnika uporabljajo kot oznake Slovenske vojske.
Sestavni del tega pravilnika so risbe oznak činov, položajnih oznak in oznak pripadnosti častni enoti Slovenske vojske.
20. člen
V formacijah poveljstev, enot in zavodov Slovenske vojske se za dolžnosti, za katere je bil do uveljavitve tega pravilnika določen čin generalmajorja oziroma kontraadmirala, po uveljavitvi tega pravilnika določi častniški čin brigadirja oziroma kapitana.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi za dolžnosti po vojni organizaciji Ministrstva za obrambo.
21. člen
Oznake činov, položajne oznake in oznake rodov, služb, specialnosti ter vojaških šol je treba uskladiti s tem pravilnikom v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-22/95
Ljubljana, dne 18. januarja 1995.
Jelko Kacin l. r.
Minister za obrambo

AAA Zlata odličnost