Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995

Kazalo

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti, stran 1.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. decembra 1994.
Št. 012-01/94-164
Ljubljana, dne 27. decembra 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POGOJIH ZA OPRAVLJANJE REPRODUKTIVNE VIDEO IN AVDIO DEJAVNOSTI
1. člen
V zakonu o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti (Uradni list RS, št. 42/94 in 50/94) se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek 2. člena, 2. točka prvega odstavka 7. člena in drugi odstavek 14. člena.
2. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
“6.a člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če opravlja reproduktivno video oziroma avdio dejavnost brez registracije (prvi odstavek 2. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekrške posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.”
3. člen
V napovednem stavku prvega odstavka 7. člena se črta besedilo “iz 1. člena tega zakona”.
V drugem odstavku se besedilo “120.000 tolarjev” nadomesti z besedilom “najmanj 80.000 tolarjev”.
4. člen
V 8. členu se besedilo “120.000 tolarjev” nadomesti z besedilom “najmanj 100.000 tolarjev”.
5. člen
V 10. členu se za besedo “iz” doda beseda “6.a,”.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
“Odvzeti predmeti iz prejšnjega odstavka se uničijo.”
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-01/92-9/7
Ljubljana, dne 19. decembra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti