Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1994 z dne 16. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1994 z dne 16. 2. 1994

Kazalo

310. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah, stran 413.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. februarja 1994.
Št. 0100-18/94
Ljubljana, dne 11. februarja 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O LOKALNIH VOLITVAH
1. člen
V zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93) se pred 19. členom doda naslov oddelka, ki se glasi: "3. Volilne enote".
2. člen
V prvem odstavku 25. člena se besedi "15 dni" nadomestita z besedami "zadnjo nedeljo ali drug dela prost dan", beseda "splošnih" pa z besedo "rednih".
3. člen
V prvem odstavku 27. člena se črtajo besede "in najpozneje 75 dni".
4. člen
115. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Referendumi o oblikovanju novih občin se izvedejo do konca maja 1994.
Na podlagi izvedenih referendumov se z zakonom ustanovijo nove občine do konca julija 1994.
Volitve v občinske svete in volitve županov ter konstituiranje občinskih svetov v novih občinah se opravi najpozneje do 31. 12. 1994."
5. člen
117. člen se spremeni tako. da se glasi: "Občinske skupščine v 30 dneh po uveljavitvi zakona o ustanovitvi občin sprejmejo odloke o določitvi volilnih enot in imenujejo občinske volilne komisije. Če tega ne storijo, sprejmejo odloke o določitvi volilnih enot volilne komisije referendumskih območij, ki tudi opravijo naloge občinskih volilnih komisij. V tem primeru republiška volilna komisija lahko po potrebi spremeni sestavo volilnih komisij referendumskih območij."
6. člen
120. člen se spremeni, tako, da se glasi:
"Prve volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se opravijo v enem letu po uveljavitvi statuta občine."
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/93-9/4
Ljubljana, dne 3. februarja 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost