Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1994 z dne 23. 9. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1994 z dne 23. 9. 1994

Kazalo

2018. Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem, stran 3259.

Na temelju pooblastil iz 4. točke 85. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 6. točke 4. člena, 25. člena ter devetega odstavka 26. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije, je skupščina Zdravniške zbornice Slovenije, dne 12. decembra 1992, sprejela pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem. Dopolnitve pravilnika so bile sprejete na 23. zasedanju skupščine Zdravniške zbornice Slovenije, dne 12. marca 1994.
PRAVILNIK
o strokovnem nadzoru s svetovanjem
1. člen
S tem pravilnikom se ureja sistem strokovnega nadzora s svetovanjem v skladu s pooblastili Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica). Urejajo se vprašanja v zvezi s pripravo, izvedbo in poročilom o nadzoru. Pravilnik ureja tudi druga vprašanja v zvezi s strokovnim nadzorstvom in svetovanjem ter določa ukrepe, ki jih lahko izreče zbornica.
2. člen
Zbornica izvaja strokovni nadzor s svetovanjem (v nadaljnjem besedilu: nadzor s svetovanjem), na temelju zakonskega pooblastila, kot pravna oseba z javnimi pooblastili in na. podlagi letnega programa, ki ga sprejme zbornica v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo.
Ta dejavnost se financira iz sredstev državnega proračuna v skladu z zakonom in na podlagi pogodbe med zbornico in ministrstvom, pristojnim za zdravstvo.
3. člen
Nadzor s svetovanjem se opravlja z namenom:
– da se nadzoruje strokovno delo zdravnikov in zobozdravnikov (v nadaljnjem besedilu: zdravnikov),
– da se ugotavlja izvajanje strokovnih navodil razširjenih strokovnih kolegijev,
– da se na temelju teh in drugih ugotovitev svetuje zdravnikom, kako naj izboljšajo svoje delo.
4. člen
Posamezni odbori strokovno medicinske komisije in regijski odbori imenujejo pooblaščene zdravnike za izvajanje nadzora.
Nadzor s svetovanjem izvajajo tri ali petčlanske nadzorne ekipe, ki jih izmed pooblaščenih zdravnikov imenuje izvršilni odbor zbornice na predlog ustreznega odbora strokovno medicinske komisije.
Člani nadzorne komisije morajo biti iz iste stroke kot je zdravnik pri katerem se izvaja nadzor s svetovanjem.
5. člen
Nadzori s svetovanjem se opravljajo pri zdravnikih, ki opravljajo zasebno zdravniško dejavnost in pri zdravnikih zaposlenih v zdravstvenih zavodih, praviloma enkrat v sedmih letih.
Strokovno medicinska komisija v sodelovanju z razširjenimi strokovnimi kolegiji izdela program nadzorov s svetovanjem za naslednje leto najkasneje do 15. decembra. Program strokovnih nadzorov za naslednje leto odobri ministrstvo, pristojno za zdravstvo vsako leto do 31. decembra. Ko je program nadzorov s svetovanjem sprejet, se objavi v glasilu Zdravniške zbornice Slovenije.
Na zahtevo razširjenega strokovnega kolegija, zdravstvenega sveta, zdravstvenega zavoda, zdravnika posameznika ali občana se izvedejo izredni nadzori s svetovanjem mimo sprejetega letnega programa.
Nadzor, ki ni vključen v redni letni program, financira naročnik.
6. člen
Pisni nalog za nadzor s svetovanjem izda generalni sekretar, podpiše pa predsednik zbornice. Nalog za nadzor s svetovanjem pri zdravnikih, ki opravljajo samostojno zasebno zdravniško dejavnost, vsebuje ime, priimek in naslov zdravnika, kjer bo potekal nadzor s svetovanjem. V nalogu za nadzor s svetovanjem v zdravstvenem zavodu se navedejo enote ali oddelki, v katerih bo delovala nadzorna komisija.
Nalog mora vsebovati ime in priimek predsednika nadzorne komisije ter njegov naslov, kot tudi imena in priimke ostalih članov komisije.
Nalog o nadzoru s svetovanjem morajo zdravniki in zavodi dobiti najmanj 15 dni pred prihodom nadzorne komisije.
Izredni nadzor s svetovanjem iz drugega odstavka 5. člena se lahko opravi takoj.
7. člen
Nadzorna komisija pošlje zdravniku, ki opravlja zasebno zdravniško dejavnost ali zdravstvenemu zavodu, v katerem se bo izvajal nadzor s svetovanjem, obvestilo o dnevu in uri prihoda komisije. Z obvestilom nadzorne komisije zdravniku, ki opravlja zasebno zdravniško dejavnost ali zdravstvenemu zavodu, kjer se bo izvajal nadzor s svetovanjem, se pošlje vprašalnik, ki ga mora naslovnik izpolniti in ga poslati predsedniku nadzorne komisije v roku 7 dni.
8. člen
Vprašalnik iz prejšnjega člena vsebuje:
– splošne podatke o zdravstveni enoti: naziv, naslov, vrsta zdravstvene dejavnosti in delovni čas,
– podatke o številu in vrsti prebivalstva, kateremu nudijo zdravstvene usluge,
– podatke o vrsti in obsegu zdravstvenih aktivnosti,
– podatke o prostorih, opremi, številu in izobrazbi zaposlenih,
– druge podatke, ki so potrebni za izvajanje kakovostnega svetovanja.
9. člen
Pri strokovnem nadzoru s svetovanjem v zasebni ordinaciji je poleg komisije navzoč samo nadzorovani zdravnik.
Komisija izvaja strokovni nadzor v zavodu ob navzočnosti zdravnikov tiste enote ali oddelka, kjer se izvaja strokovni nadzor, in strokovnega vodje zavoda.
10. člen
Nadzor s svetovanjem poteka po naslednjem postopku:
– razgovor o splošnih vprašanjih izvajanja zdravstvene dejavnosti,
– preverjanje podatkov iz vprašalnika,
– preverjanje strokovnosti na temelju pregleda medicinske dokumentacije,
– razgovor o ugotovljenih napakah, o humanem postopanju z bolniki in o primernih socialnih odnosih v nadzorovani enoti,
– svetovanje,
– izdelava zapisnika.
11. člen
Po izvedenem nadzoru s svetovanjem nadzorna komisija pripravi zapisnik, ki vsebuje:
– pravni temelj za izvedbo nadzora,
– imena in priimke članov nadzorne komisije,
– imena in priimke zdravnikov, pri katerih se je izvajal nadzor s svetovanjem,
– datum in čas trajanja nadzornega pregleda,
– ugotovitve in nasvete nadzorne komisije,
– rok za pripombe na zapisnik,
– podpise udeležencev.
12. člen
Zapisnik mora biti najkasneje v 15 dneh po pregledu posredovan:
– zdravniku v zasebni ordinaciji ali zdravstveni enoti zavoda, kjer je bil opravljen nadzor s svetovanjem,
– svetu zdravstvenega zavoda,
– strokovno-medicinski komisiji zbornice,
– ministrstvu pristojnemu za zdravstvo,
– predlagatelju, kadar gre za strokovni pregled izven rednega programa.
Zapisnik mora vsebovati rok za pripombe na zapisnik.
O pripombah na zapisnik odloča strokovno-medicinska komisija zbornice.
13. člen
Predsednik nadzorne komisije po opravljenem pregledu generalnemu sekretarju zbornice preda obračun stroškov za celotno komisijo.
14. člen
Na temelju zapisnika nadzorne komisije strokovnomedicinska komisija zbornice oceni delo zdravnika in lahko izreče ukrepe:
– naloži dodatno strokovno izobraževanje in določi rok za odpravo ugotovljenih nepravilnosti,
– odvzame dovoljenje za samostojno delo,
– poda predlog za obravnavo razsodišču zbornice, če so nepravilnosti v njegovi pristojnosti.
Pritožbo zoper to odločbo rešuje izvršilni odbor zbornice po določilih splošnega upravnega postopka.
15. člen
Ta pravilnik prične veljati, ko ga sprejme skupščina Zdravniške zbornice Slovenije in da soglasje Vlada Republike Slovenije in po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3/94
Ljubljana, dne 12. marca 1994.
prim. dr. Kurt Kancler l. r.
Predsednik
Zdravniške zbornice Slovenije
K temu pravilniku je dala soglasje Vlada Republike Slovenije dne 7. julija 1994, št. 513-03/93-1/2-8.

AAA Zlata odličnost