Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1994 z dne 23. 9. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1994 z dne 23. 9. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1999. Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva
2000. Zakon o Bloudkovih priznanjih

Odloki

2001. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije predsednika Državnega zbora Republike Slovenije
2002. Odlok o izvolitvi predsednika Državnega zbora Republike Slovenije
2003. Odlok o imenovanju ministra brez resorja

Drugi akti

2004. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2031. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Makedoniji

Odloki

2005. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2032. Uredba o dopolnitvi uredbe o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije in drugih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije, skupščinah občin in izvršnih svetih skupščin občin ter posebnih družbenopolitičnih skupnosti ter upravnih organih
2033. Uredba o spremembah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za drugo polletje 1994

Sklepi

2006. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Gradcu
2007. Sklep o spremembah in dopolnitvah programa priprave prostorskih izvedbenih načrtov, ki jih bo v skladu s srednjeročnim družbenim planom Republike Slovenije za obdobje 1986-1990 sprejela Vlada Republike Slovenije

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2008. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz okrajev Komarno, Lučenec, Mihalovce, Rimavska Sobota in Roznava v Republiki Slovaški
2009. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz dežele Štajerske v Republiki Avstriji
2010. Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih socialnovarstvenih zavodov
2011. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun vrednosti nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora
2012. Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Republiškega zavoda za zaposlovanje
2013. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2014. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
2015. Navodilo o postopku za nadomestitev dela stroškov delodajalcu za ohranitev produktivnih delovnih mest
2016. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1994
2034. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2017. Pravilnik o izdaji, podaljšanju in odvzemu licence
2018. Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem
2019. Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju maj-julij 1994

OBČINE

Idrija

2021. Odlok o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije na področju dimnikarske dejavnosti
2022. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi

Jesenice

2023. Sklep o uskladitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih taksah v občini Jesenice

Kamnik

2024. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju občine Kamnik za leto 1993

Ljubljana

2020. Sklep o valorizaciji cen geodetskih storitev

Novo mesto

2025. Odredba o dajanju soglasja k cenam
2026. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Tovarne zdravil Krka Novo mesto
2027. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov za ureditveni načrt za pokopališče v Ločni

Postojna

2028. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Postojna
2029. Odlok o spremembi odloka o določitvi imen, območij naselij in ulic v občini Postojna

Slovenska Bistrica

2030. Odredba o določitvi višine prispevka za zagotavljanje sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na posameznih melioracijskih območjih občine Slovenska Bistrica za leto 1994

POPRAVKI

1. Popravek 24. člena navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1994
AAA Zlata odličnost