Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1994 z dne 30. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1994 z dne 30. 6. 1994

Kazalo

1522. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, stran 2446.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 1994.
Št. 012-01/94-80
Ljubljana, dne 28. junija 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
1. člen
V zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92 in 71/93) se v prvem odstavku 35.a člena za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
"- starševskega dodatka;".
Dosedanja četrta in peta alinea postaneta peta in šesta alinea.
2. člen
V prvem odstavku 48.a člena se za besedo "zavarovanje" dodajo besede "za porodniško varstvo,".
3. člen
V 55. in 57. členu se beseda "učenci" v vseh stavčnih zvezah nadomesti z besedo "dijaki" v ustreznem sklonu.
4. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Dijaki srednjih šol in študenti, ki nimajo kadrovske štipendije in obiskujejo izobraževalni program za ustrezen poklic ter so v izobraževanju uspešni, lahko zaprosijo za štipendijo iz sredstev za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: republiška štipendija).
Pravico do republiške štipendije lahko uveljavljajo:
– dijaki in študenti; ki se šolajo v kraju stalnega bivališča in izhajajo iz družin, v katerih dohodek na družinskega člana v drugem trimesečju tekočega leta ne presega 100% zajamčene plače po zakonu,
– dijaki in študenti, ki se šolajo v kraju izven stalnega bivališča in izhajajo iz družin, v katerih dohodek na družinskega člana v drugem trimesečju tekočega leta ne presega 130% zajamčene plače po zakonu in redno izpolnjujejo učne oziroma študijske obveznosti.
Izrazito nadarjeni dijaki in študenti lahko pridobijo republiško štipendijo, če dohodek na družinskega člana ne presega višine, ki jo določi minister, pristojen za delo."
5. člen
V 59. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: "O pravici do republiške štipendije odloča organ zavoda, določen s statutom zavoda."
6. člen
V prvem in drugem odstavku 71. člena se za besedo "učencih" dodata besedi "oziroma dijakih".
7. člen
Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za uveljavljanje pravice do republiške štipendije za šolsko leto 1994/95.
8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-01/90-2/35
Ljubljana, dne 20. junija 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost