Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1994 z dne 30. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1994 z dne 30. 6. 1994

Kazalo

1520. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu Republike Slovenije za sukcesijo, stran 2445.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 1994.
Št. 012-01/94-78
Ljubljana, dne 28. junija 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SUKCESIJO
1. člen
V zakonu o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo (Uradni list RS, št. 10/93) se v 11. členu zadnji odstavek črta.
2. člen
12. člen se črta.
3. člen
13. člen se črta.
4. člen
V 14. členu se besede "iz prejšnjega člena" nadomestijo z besedami "po tem zakonu".
5. člen
V 15. členu se pred besedo "oziroma" postavi pika, ostalo besedilo pa se črta.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: "Pravne in fizične osebe ne morejo prenašati terjatev ali obveznosti na Sklad po tem zakonu, če so že uveljavljale pravice na podlagi drugih zakonov, ki urejajo vprašanja terjatev in obveznosti do subjektov nekdanje federacije."
6. člen
Za 15. členom se dodajo novi 15.a, 15.b in 15.c člen, ki se glasijo:
"15.a člen
Sklad sprejme metodologijo za prevzem terjatev in obveznosti iz nasledstva nekdanje SFRJ in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Metodologija ureja zlasti vrste terjatev in obveznosti, dokumentacijo, vrednotenje, postopek in način prevzema ter druga vprašanja, povezana s prevzemanjem terjatev in obveznosti po pogojih iz zakona.
15.b člen Sklad vodi evidenco o terjatvah in obveznostih, prevzetih po tem zakonu.
15.c člen Obveznosti Sklada do subjektov po tem zakonu se uredijo s posebnim zakonom v skladu z ureditvijo terjatev in obveznosti iz nasledstva Republike Slovenije do nekdanje SFRJ."
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/92-6/6
Ljubljana, dne 20. junija 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost